Provincieraad van Westvlaanderen De Paus sprak tot de wereld i De Begrafenisplechtigheden van Minister Sap De zedelijke gaafheid van den Soldaat Sproeten kome.,», Se Politieke Toestand in Frankrijk 6 Gouden Bruiloft te Leisele Sprutol hb h wat is geworden van de h. 58 indrukwekkende rouwhulde aan de slachtoffers van de z. 47 f In Memoriam Z. Serw. Heer Ostyn draadversperring vernield te meenen nieuwe spionnagezaak ontdekt in luxemburg DE KOLONIALE LOTERIJ trekking van de 3 snede 1940 trekking der leening met premies van 1932 nationale rouwhulde te brussel uit het staatsblad soldaat uit langemark met afgerukt hoofd tusschen de sporen gevonden te herentai s een visschersboot uit heist doet een zon derlinge vangst een regen van rood zand in italië HET IS ERGENS IN BELGIE koloniale loterij TWAALF MILLIOEN onze gidsen zijn welkom en nemen het goed op AUTO IN DEN GRACHT TE BEVERFN-AAN-IJZER een rumbekenaar 7WAAR aan het hoofd GEWOND de zege urbi et orbi ROE t-f r r.LTi jeden fc-mn» fei] des «rail li PondeJ B fl. t« s ilde i kscty Si florp f fcrengs tr. de X en lae ,<e zaa ge gen ZON «lens t> ter T61 feoo H Ken M •perste gaarde F toe' toalror. Congo};: g- 1 Tan gtei'ir-S i' T raterd «naaaofl hoogte I fcaar j PattyiJ Itv.am Üj-<e cj jichad» Elide I I gehaal was g de vri het voj twee i ken. 's It Ka mil flets oj «4« 11.1 lil i tr s leners Trilde Terdwi BIK: ïl de den der pi waren I 8 verj gen ■traeti Vandej 60 j.. gaert, Jules In dit} mer.sd nochtf lijk W toch f doen, gei. zijn «ch ts ni Ha. kerk er zij en d li N kerk kerk. dingeljj die. I wond, doen ff ZOO I loof 1 ZOO'll aan nog Heer land O. L] toch van led ei Voer PA Aam kwar ghe goed gezel gesel «ti PA diepl reine heef me date diep hoo OC De ruchj mor hoe jaar huw. Coml Mi' -flen I film veel ,j Were geld L( aan; wer< een moe. hebt vers wori gen. rust *lacj Oud niet} •tan V Hjd mot lam ba a reel zag en gen ach N voi nat M .4 *4 51! Brij ha, bel btj (Vervolg van 1* blad) Uit naam van den Raad sluit M Ronse sdch bij de rouwhulde aan. West-Vlaan- deren werd opnieuw getroffen op het veld van eer. op het veld der gevaren. De Natie diende ook voor onze visschers den natlonalen rouw te betuigen. M Ronse deelt vervolgens mede dat U Neyrlnck (rexlst) ontslag heeft e- nomen. Na onderzoek der geloofsbrieven, leg gen de nieuwe raadsleden Breyne René (rex.) en Edeboo Hendrik (soc.) den eed ar. M. VERMEULEN, bestendig afgevaar digde. verklaart dat de rijwiel-platen niet tijdig konden afgeleverd worden, daar de leverancier onmogelijk met de levering der platen kon klaar komen. M d'ARTOIS, bestendig afgevaardig de. brengt verslag uit over de wijziging aan de begrooting der Provincie 1940. Het gaat vooral over de overschrijving van kredieten voor 1939 op 1940. voor een bedrag van ongeveer 24 millioen. Spijts de vermindering der opbrengst van sommige taksen als deze op de auto's, op de honden en de fietsen, blijft de finan- Cieele toestand der provincie gezond. Er wordt voorgesteld de begrooting 1940 in Juli te herzien en de gewone zitting In Oktober te houden, daar het materieel onmogelijk Is vroeger met de begrooting 1941 klaar te komen. Het voorstel van M. d'Artois wordt aangenomen met 51 •temmen en 18 onthoudingen. De wijziging aan art. 34 betrekkelijk het fonds der gebrekkigen lokt een korte bespreking uit waaraan de heeren Baron de Bethune. Van Moortele, Vandeylen, Pauwels en Tavernier deelnemen. Wanneer de heer Vermeulen (kath.) aan den heer De Tavernier fsoc.) laat opmerken dat in de provinciën Hene gouwen en Luik nog hoogere taksen wor den gevraagd, komen dc socialisten uit hun kot. De heer Van de Moortele (kat.") dient een amendement in. Het wordt aange nomen en heeft betrekking op de wij ziging aan artikel 34 die ontslaging voor ziet, mits voorafgaandelijke toestemming van de Bestendige Deputatie, ten voor- deele van gebrekkelijke personen inzake rijwieltaks. Ten slotte wordt het gewijzigd arti kel goedgekeurd met 47 stemmen tegen 21. <oï Te Heist maakt men zich i zeerste ongerust over het lot van de Heistsche visschersboot H. 58 met als stuurman Frans Dobbelaere. De boot is reeds sedert een drietal we ken op zee en liet niets meer van zich hooren. De boot had mazout en etens voorraad aan boord voor 12 dagen. Mogelijks verkocht de visscher zijn visch in Engeland en liet na eenig bericht naar België te sturen. Toch vreest men het ergste. ren Op Maandag laatst leden, 2* Paaschdag, :iverd te Heist een plechtige rouwdienst gecelebreerd ter na gedachtenis van de bemanning van de 47.. 47», een Heistsche visschersboot, die op Donderdag 7 Maart jf. in volle zee moet zijn vergaan na een aanval uit de lucht. Het omkomen van de boot werd gestaafd door opgepikte wrak ken. De Onderzoeks raad te Oostende heeft dan ook besloieti dat er geen hoop op red ding meer zijn kan. Vier nieuwe onschul dige slachtoffers van den oorlog zijn dus gevallen. Op de foto die wij hierneven ge ven vinden onze le zers de beeltenis en de namen van de ver dwenen visschers. De kerk van Heist liep Maandag dan ook vol om den rouwdienst ter nagedachtenis dier onschuldige slachtof fers bij te wonen. Intusschcn maakt Heist zich weeral ten zeerste ongerust om het wegblijven van de «H. 58» die sedert ver schillende dagen niets meer van zich liet lioo- cn gevreesd wordt als verloren te moeten worden beschouwd. Op 25 Maart 1940, Tweeden Paaschdag, liad er te Leisele eene feestplechtigheid plaats ter gelegenheid van de viering van het Jubileum van 50 jaar Huwelijk van: Heer en Vrouw Iienri Verhiile- Eugenie Decorte. Het was alsof het weder wilde mede jubelen. De aangename zonnestralen der lente in aantocht brachten iederen Lei- selnaar in eene zekere feeststemming, Koodat iedereen het zijne bijdroeg om de plaatselijke gebeurtenis met de Jubilaris sen te helpen mede vieren. De secitaris had er voor gezorgd dat alles in orde zou wezen. In een vergade ring van den Gemeenteraad eenige dagen voordien gehouden was beslist dat het Gemeentebestuur en de C. O. O. hun medewerking zouden verleenen. Rond 10 uur werden de Jubilarissen door de plaatselijke muziekvereeniging en de Gemeenteoverheden van Leisele aan hun woning afgehaald en ter kerke ge leid, waar een Plechtige Mis van dank zegging gecelebreerd werd om den Heer ts bedanken om het gelukkig 50-jarig sa menzijn dat Hij hen heeft geschonken, alsmede om de vreugde die beide ouder lingen kunnen smaken in hun kinderen en kleinkinderen. 50 jaar samen lief en leed mogen dee- len is een heel tijdperk. Aan ieder wordt dit niet gegund. Daarom past het steeds bij dergelijke feestelijkheden eerst en vooral Diengene te bedanken die ons aller leven in handen houdt. Talrijke geloovlgen woonden de Plech tige Mis bij en gingen ter offerande. Na de kerkelijke plechtigheid werden de Jubilarissen met hun familie stoetsge wijze. met de Muziekmaatschapij Ste Cecilia gevolgd door de overheden, aan het hoofd, naar het Gemeentehuis geleid, waar er na een gelegenheidsrede uitge sproken door den Gemeentesecretaris in naam van het Gemeentebestuur en C.O.O. van Leisele, den eerewijn werd aangebo den op de gezondheid van de Jubilarissen. Daarna verlieten de gevierden het Ge meentehuis, vergezeld van hunne kinde ren en kleinkinderen, om bij hun te huls in Familie en gezelligheid het feest voort te vieren. H. Henri Verhille werd te leisele ge boren den 28 Juni 1864, zijn echtgenoote zag iiet daglicht te Izenberge op 4 Augus tus 1869. Zij traden in het huwelijk den 5 Fpbruari 1890 en wonen sedert dien te Lisele dorp, in een net huisje dat Ne 92 draagt. Uit hun huwelijk sproten vier kinde ren. Twee zonen en een dochter zijn nog in leven en hebben op flinke wijze hun baan door het leven getrokken. Een zoon werd hun door den dood ontrukt. De gelukkige jubilarissen mogen zich ook reeds verheugen in een schaar klein kinderen. Verhille Henri was kleermaker van be roep, tevens was hij kerkbediende, ambt dat hij uitoefent sedert 1896. Enkele jaren geleden werd hij vereerd met het Nijver- iieidsteeken 2" Klas voor 35 jaar trouwen dienst ter kerke van Leisele. Dit ambt oefent hij nog steeds voort uit, De achtbare Jubilaris is ook een der eerste verkoopers van De Poperinge- naargeweest. Kort na den oorlog aan vaardde hij ons blad te Leisele te ver spreiden. Met de meeste toewijding en de stiptste zorg betrachtte hij ons blad over al ingang te doen vinden bij de Leisel naren, waarin hij dan ook wonderwel slaagde. Daarvoor betuigen wij hem on zen besten dank, In den loop van het ver- loopen jaar moest hij om gezondheids redenen aan den verkoop van onze bla den evenwel verzaken. Mocht God aan Henri Verhille en zijn gade Eugenie Decorte nóg menig jaar schenken, voort in gelukkig samenzijn en gezondheid, en mochten zij nog veel ge not smaken in hun minnende kinderen en kleinkinderen. Dit wenschen wij hen van harte. Hieronder de rede uitgesproken op het Gemeentehuis door den H. Pillaert, Se- kretaris. Achtbare Jubilarissen, Familieleden en Toehoorders, In naam van het Gemeentebestuur en de Commissie van Openbaren Onderstand van Leisele aanzie ik het als een aange name plicht de Jubilarissen Henri Ver- hille-Decorte Eugenie onze vurigste wen schen van geluk en voorspoed aan te bie den. Het is voor beiden een dag van zege ning, een dag van vreugde en geluk. Vijftig jaren hebt gij elkander bemind. Liefde, vrede en deugd in Uw midden gekweekt, den dagelijkschen arbeid blij moedig verricht en Uwe grootste zorgen toegewijd aan Uwe kinderen die als de telgen van een eik in Uw gezin zijn op gerezen en heden dankbaar, gelukkig en fier rond Vaders en Moeders hoofden de Gouden Jubelbladeren vlechten. Gij draagt de hulde, de genegenheid en de achting van al Uwe medeburgers die met eene ware vreugde uw Gouden Bruiloft vieren en uwe namen ten top van eer en lof leiden. Leeft lang, Waarde Jubilarissen, terecht van eenieder bemind en geacht. Leeft lang in heil, vrede en welstand. Ja moget Gij voortaan zeer vele jaren nog Vereenigd en gezond hier op dez' aarde [leven, Dit ware ons aller wensch, en ook dan [ware toch Aan onze ruur'ge beê vervulling ook [gegeven, En nu, nu dat ik zie in dezen vrienden- 1 kring Dat alle glazen zijn vol jeugdig nat [geschonken, Verzoek ik iedereen dat zonder aarzeling Dat glas geledigd wordt, ten bodem [uitgedronken, Op de gezondheid van het Jubel hu'lijks- [paar In d'echten staat vereei— reed' meer [dan vij»--.g jaar. N. P. Deken van Veurne 1906-1932 De gelukkige Jubilarissen Heer en Vrouw Henri Verhille-Eugenle Decorte, mid den hun kinderen en kleinkinderen. Heer Henri Verhille is jarenlang de ver spreider van ons blad geweest te Leisele en moest ongelukkiglijk den verkoop van onze bladen verleden jaar opgeven om gezondheidsredenen. Zeer Eerwaarde Heer Gaspar Ostyn, oud Pastor-Deken van Veurne is Maan dag laatst overleden... Hij was 84 jaren oud. Simpele uitdrukking van een rijk gevuld leven, die de menschen aan me kaar voort vertelden; en 't was als herleef de die groote mannengestalte weer die door Veurne stapte en werkte voor den Heer herinneringen aan lang vervlo gen dagen. Z. E. H. Ostyn was een rijk verstand. Z. Exc. Mgr. de Bisschop had hem naar de Kath. Hoogeschool van Leuven gezon den om er 4 jaren de Godsgeleerdheid te bestudeeren en weldra was hij ook als Subregent van het Pauscollege de goede vriend van vele hoogstudenten, die bij hem steun en hulp kwamen vinden. Die gave heeft hij steeds weten te gebruiken, in zijn predikaties, in het nemen van een beslissing bij zijn veelzijdig priesterwerk, als onderpastoor en principaal te Oosten de, als pastoor te Heule en als Deken te Veurne. Zijn scherpe geest stak echter ln geen sterk gestel, en zoo kwam hij na zijn moei zaam en vruchtbaar werk te Oostende als pastoor van te lande te Heule op 42 jaar om uit te rusten. Maar die acht jaren rust waren jaren van onverpoosd werken. Altijd was hij op de been. op ronde bij zijn menschen, met zijn minzamen aard en zijn vrijgevige hand wist hij allen te winnen. Toen er in 1906 een Deken te Veurne moest berïbenid worden, kon men niemand beter aanduiden dan Z. E. H. Ostyn. Onvermoeibaar ging hij hier aan den arbeid, in zijn volle kracht nog. Veel heeft Veurne aan hem te danken: de school van Mijnheer Goderis in de Lindendreef, de heroprichting van de Derde Orde, enz. Dcor zijn gul en geestig gemoed, zijn wijze raad, zijn troost aan de zieke en arme menschen werd hij de goede man van den Heer, waarvan de oude Veur- naars nog weten te spreken. Bij dit alles blonk in hem uit de diepe godsvrucht van den priester. Kenmerkend was wel zijn ijver voor den H. Kruisweg, dien hij dagelijks bad. Wanneer Pius X de kommunie der kinderen aanbevolen had, voerde lilj dit onmiddellijk in, want zijn godsvrucht tot het Allerheiligste Sa- krament was zeer groot; en als zijn zwak gestel hem in den steek liet, bleef in hem voortleven zijn verlangen naar de H. Eucharistie en naar het gebed. Hij heeft nu de wereld verlaten, in stilte, na jaren ziekte, als een vlam die langzaam aan uitdooft. Met het rijzende Licht van Paschen is hij liet Eeuwige Licht ingegaan. Wc zullen voor hem bidden en zoo zal Veurne, waar hij zoolang geijverd en ge werkt heeft voor het goede en waar hij wilde sterven, in hem bij deze harde en moeilijke tijden een voorspreker meer hebben hierboven. •■■■■■■■■■■■■■■aaHsaaaasHa In de nabijheid der gasfabriek te Mee- nen werden drie kerels betrapt die be zig waren de aldaar aangelegde draad versperring door te knippen. Zooals men weet werden langs de grens overal der gelijke versperringen aangebracht om al le toegang van ongewenschten te ver hinderen. Een korporaal der grenswachters ging zien waarop de kerels de vlucht namen. Een hunner kon evenwel aangehouden worden. Naar de eerste gegevens zouden de da ders smokkelaars zijn die poogden een vrijen toegang te krijgen tot het Fransch grondgebied om hun smokkelwaar des te gemakkelijker aan de andere zijde van de grens te krijgefi. laBsszaaaaaa&caasasaaaBflzaaa Op last van het Parket van Brussel werd een streng onderzoek ingesteld om trent een spionnagezaak die zou ont dekt zijn geweest in de Provincie Lu xemburg en waaraan een 4-tal lieden deelnamen. Onder dezen die in beschul diging werden gesteld bevindt zich een Ardensche Jager, zekere Jean Bayennet. Zaterdag 2.1 Maart 1.1. had te Antwer pen de trekking plaats van de 3° Snede van de Koloniale Loterij. De volgende loten werden uitgetrokken DE LOTEN VAN 100 FRANK: Winnen 100 l'r. de Nrs eindigend op: 4 DE LOTEN VAN 250 FRANK: Winnen 250 £r. de Nrs eindigend op: 45 DE LOTEN VAN 2.500 FRANK: Winnen 2.500 fr. de Nrs eindigend op: 531 370 DE LOTEN VAN 10.000 FRANK: Winnen 10.000 fr. de Nrs eindigend op: 1652 9176 5510 7305 3851 DE LOTEN VAN 20.000 FRANK: Winnen 20.000 fr. de Nrs eindigend op: 3614 DE LOTEN VAN 40.000 FRANK: Winnen 40.000 fr. de Nrs eindigend op 16299 07947 61474 56895 61286 DE LOTEN VAN 100.000 FRANK: Winnen 100.000 fr. de Nrs eindigend op: 80658 HET LOT VAN EEN MILJOEN; Wint één miljoen, het nummer 220620 IBaBBBBBBBlBBK^aBaaBBBaBBKB 97° Trekking van 23 Maart. Zaterdag 23 Maart 1.1. had in de Na tionale Bank te Brussel de 97e trekking plaats van de Prcmieleening 1932. Reek» 131.754 wint 1.000.000 fr. De volgende twintig loten zijn betaal baar met 25.000 frank: 107715 108278 111532 123848 143S(U 147463 148757 154364 163220 166ó46 184189 187990 212721 213521 217830 226268 236813 241966 274*^)9 291472 Elke obligatie behoorend tot een van deze series heeft recht op het tiende van het lot, toegekend aan deze serie. TE BEERNEM Op Zaterdag 24 Maart had te Beer- r - - - nem in allen een- Êf voud de begrafenis plechtigheid plaats van wijlen Heer jPj| Gustave Sap, Mi nister van Écono mische Zaken. Het was een zeer een voudige en ontroe rende plechtigheid. Met een auto lijkwagen werd het stoffelijk overschot van den overledene uit Brussel naar Beernem overge bracht. De Familie volgde in autos. Bij den ingang van het dorp wachtte de geeste lijkheid. Met een gebed en een zege ning werd het stof felijk overschot van Minister Sap be groet, waarna da lijkstoet gevormd werd. De geestelijk heid voorop, dan den lijkwagen. De kleine Tony Sap, zoontje van den Minister, leidde den rouw, gevolgd door den Schoonvader. Heer Gylsen, en verder de Familie, Vrienden en Ken nissen. In de kerk wer den de Absouten gezongen. Z. Exc. Mgr. Lamlroy, be let door onpasse lijkheid, was verte genwoordigd door Z. Eerw. Kan. Ma- hieu. Na de Absou ten had de teraar debestelling plaats. Na een laatsten groet door Familie en de I nisters Pierlot, Janson, Spaak, Vander- aanv.ezigen werd het stoffelijk overschotpoorten. Matagne. Gutt, Denis, d'Aspre- De treurige lijkstoet op weg naar de kerk; achteraf de lijkkoets stapt eerst het zoontje van H. Minister Sap en dan M. Gylsen, zijn schoonvader. van Minister Sap in den Familiekelder bijgezet. Donderdag 28 Maart 1.1. werd een Dienst tot zielelafenis van Minister Sap gecele breerd in de kerk van Beernem. PLECHTIGE ZIKLEDIENST IN I)E STE. GOEDELE-KERK. Woensdag morgen werd in de Ste. Goe- dele-kerk te Brussel, in opdracht van de Regeering, een plechtige zieledienst ge celebreerd ter nagedachtenis van wijlen Minister Sap, als een nationale rouw hulde aan den afgestorven grooten Vlaam- schen Staatsman. Zooals men weet had, op verzoek van de Familie Sap, geen nationale uitvaart van Minister Sap plaats. In de kerk waren talrijke hooge perso naliteiten aanwezig. Zoo werden o.m. op gemerkt, Z. Exc. Mgr. Van Roey, Aarts bisschop van Mechelen, Z. Exc. Mgr. Mi- cara. Pauselijke Nuntius te Brussel, Ge neraal Termonia, vertegenwoordiger van den Koning, de kindërs en naastbestaan- den van Minister Sap, de gezanten van Engeland, Duitschland, Frankrijk, Italië, V. S. van Amerika, Nederland, Zweden, China, Spanje, Zwitserland, enz., de Mi- mont-Lynden, Delfosse, De Vleeschauwer en Jaspar, de Voorzitters van Kamer en Senaat HH. Van Cauwelaert en Gillon, Generaal Michiels, hoofd van den Alge- meenen Legerstaf, en verders talrijke Mi nisters van State, Volksvertegenwoordi gers, Senatoren, en andere hoogwaardig heidsbekleders. met o.m. de ZZ. EE. HH. Dekens van Roeselare en Tielt, enz. De Rouwdienst werd gecelebreerd door Mgr. Marinls, deken van Brussel. Niets onderscheidde deze Rouwdienst van de gewone liturgische rouwdiensten. Door Z. Em. Kard. Van Roey werdeii de Ab souten gezongen. Een duizendkoppige menigte volgde gansch den Rouwdienst. Zoo verliep deze grootsche, vrome, rouwplechtigheid tot zielelafenis van een groet man wiens leven niets anders was dan een onverbiddellijke strijd, conse- kwent tot het uiterste, vol schoone en sterke daden, die op het huidige staats beleid hun duurzamen stempel hebben gedrukt en voor Vlaanderen stevige sluit- steenen zullen blijken te zijn van zijn heropstanding. Zij land en zijn volk zul len zijn nagedachtenis met liefde in eere houden. Da lijkkist komt te Beernem toe en wordt in de kerk gedragen. BURGEMEESTERS BENOEMING Bij koninklijk besluit van 22 Maart 1940 is de heer Van Kemmelbeke M. tot burgemeester benoemd der gemeente Man- nekensvere, arrondissement Oostende, in vrvanging van den heer Coene, die als zoodanig aftreedt. Toen de spoorwegbediende Modeste Haeverans Dinsdag-morgen omstreeks 5 uur zijn dienst ging verrichten in het station te Herentals, zag hij plots een soldaat tusschen de sporen liggen. Bij nader toekijken stelde de man vast dat het hoofd van den ongelukkige bijna van den romp was gescheiden. Ook de beide handen waren deerlijk verminkt. Men verwittigde in allerijl de rijks wacht en de miltlaire overheid, die ter plaatse kwamen. Het lijk werd vereenzelvigd als zijnde van den genaamde Cyriel Milleville, ge boren te Langemark op 11 Juli 1913, thans onder de wapens. Men vond op het lichaam slechts een bedrag van 1 fr. 05. Een streng onderzoek werd ingesteld. Het lijk werd naar het St Elisabeth- gasthuls te Herentals overgebracht. Voegen we er nog aan toe dat het slachtoffer uit verlof kwam. De arme jon gen moet, toen hij naar zijn kantonne- ment terugkeerde, bij ongeval uit den trein zijn gevallen en op de sporen te recht gekomen. Door de visschersboot H. 61 Belgica schipper Leon Depaepe, uit Heist, is in de Noordzee het omhulsel van een bal lon opgepikt geworden, dat waarschijn lijk afkomstig is van de Britsche lucht afweer. Zooals men weet. deed enkele maan den geleden een andere Belgische vis schersboot een dergelijke zonderlinge vangst. (BBBBBBBBBBBBB.tBBSBflflBBBBBflB Te Florentië en te Sienna, Italië, viel een regen van rood zand, wat een zeer buitengewoon natuurverschijnsel mag ge- heeten worden. Dit zand moet afkomstig zijn van verre woestijnen en door den wind honderden Km. ver meegedreven zijn geweest. dat in deze maand de zal uitbetalen der 4f schijf '40 waarvan de biljetten nu te koop gesteld zijn: 44.0^0 loten van 109 tot 250 fr.; 890 loten van 2.500 fr.; 200 loten van 10.000 fr.; 64 loten van 20.000, 40.000 en 109.000 fr.. en altijd bet groot lot van EEN MILLIOEN. Nieuwe schijf. Nieuwe winnaars. WE MOGEN NIET ZEGGEN WAAR. MAAR DIE ZE VERWELKOMDEN WETEN HET VOLDOENDE Om de kracht van ons leger als het ware nog degelijker te maken en om de> waardigheid van de bevolking te vrij-1 waren, moet eraan herinnerd worden dat het hooghouden van het moreel der troe pen een der essentleelste voorwaarden is van zijn weermacht. Het is een daad stellen, niet alleen van openbare gezond heid, maar tevens van wel opgevatte bur gerdeugd, de gemobiliseerde soldaat in dit opzicht te omringen van een bijzondere bescherming en hém te vrijwaren van sommige gevaren. Onttrokken aan zijn gezin en verstoken van zijn gewone be trekkingen, heeft de gemobiliseerde meer dan wie ook recht op de bezorgdheid van alle sociale leiders. Daarom dringt de Katholieke Vlaamsche Volkspartij bij de militaire en burgerlijke overheden aan oi>dat ze te dien einde alles zouden doen wat in hun macht ligt: het vraagt aap de Regeering zoo noodig haar machten te herzien ten einde ze klaarder en doel treffender te maken. De K. V. V. brengt hulde aan de mili taire aalmoezeniers om de toewijding die ze aan den dag hebben gelegd bij de godsdienstige en solciale hulp die zij aan hét leger bieden. Zij beschouwt hun actie als onontbeerlijk voor de moreele vrij waring van den soldaat. Met genoegen konden wij vaststellen dat de Heer Minister van Landsverdedi ging, met het oog op de moreele vrijwa ring van den soldaat, het verkoopen en verspreiden van pornographische schrif ten in de kantonnementen heeft verbo den. Andere maatregelen, aangepast aan dezen mobilisatietijd, moeten nog getrof fen worden. Hst is wenschelijk dat de korpsoversten, bij het onderrichten der troepen, wijzen op de noodzakelijkheid voor eiken mili tair de moreele waardigheid ongeschon den te behouden. Daar het werk een beste middel is om de moreele inzinking te vermijden, zal men er bp waken dat dé soldaat steeds zijn bezigheid heeft; bij gebrek aan ves- tings- of versterkingswerken zullen ge paste oefeningen de beste manier zijn om de mannen voor een lange periode van nietsdoen te behoeden. Het is noodzakelijk dat de overheid zich vooral inlaat met de cultureele ont wikkeling van den gemobiliseerde,door het organiseeren van lessen vah alge- meene kennis, taal- en beroepsonderricht, lichamelijke opvoeding en leerrijke voor drachten. 1. Bij de organisatie van den vrijen tijd van den soldaat, zullen de verschillende bevoegde comités en de militaire over heden van elk korps zich onthouden van vulgariteit, maar integendeel lektuur, voorstellingen en andere ontspanningen van opvoedende waarde betrachten. 2. Bij de uitzendingen die door 't N.I.R. ingericht worden, moet eveneens elke vul gariteit in toon en gesprekken vermeden worden, ten einde de soldaten tezelfder tijd te onderrichten en te ontspannen. 3. Aan de burgemeesters en andere plaatselijke overheden zou er door den Minister van Binnenlandsche Zaken moe ten aan herinnerd worden, welke rechten en plichten zij hebben voor de bescher ming van de goede zeden. 4. Het hoort in eerste instantie aan de organisaties met opvoedend en sociaal karak.tr, zoo vrouwelijke ah manscHtv, door liume uigaven, hunne vergader^ gen en de persoonlijke injrloed b®:_, leiders, liet inoree! der bevolking op peil te houden, dat door dê omstap^, heden volstrekt gebóden ts. IVegens huj hoo?3 zending die hen uit dien hcoti toekomt, zullen deze organismen blijven genieten r&n hun normale ftkticmiddeita. Het'is noödlg elk initiatiëf aan te moe. diéen dat kan bijdragen tot de waard;?, hetd def burgerbevolking in zijn betreb kingen met het leger en dat bij de indi- vlcluecle betrekkingen die tot dit contact aanleiding geven, de wecférzljdsche be. scheldenheid en eerbied die, zich opdrin. gen verzekerd bljjft. De Katho'lleké Vlaamsche Volkspartij zal blijven ijveren en bij de openbar» besturen blijven aandringen opdat de ze. deliikc weerbaarheid, samen met dc mi. li tri ire weerbaarheid, ons volk gaaf, ede! en vrij mogen houden. in het voorjaar, koop tijdig een pot In alle Apotheken Paaschmaandag. 's avonds, omstreek» 18.10 u., kwam de auto bestuurd door den Heer Lepla Omer, bankbedlende, uit Rumbeke en waarn 'nog plaats genomen hadden zijn Vrouw en vier kleine kin dërs, de baan opgereden van Beveren aan den Uzer naar Roesbrügge. Ter hoogte gekomen van den bocht tus schen de herbergen De Rustplaats en In den LéeüWërksloeg plots de Iin- kerachterband van het voertuig lek. Hier- bij verloor de geleider het meesterschap over zijn stuur, en kwam met een oor- verdoovenden slag in den 1.50 m. diepen gracht terecht. Een, fietser uit Beveren, komende uit tegenovergestelde richting op een acht tal meter van de plaats van het ongeluk snelde seffens ter hulp. De Heer Lep!» sprong uit het voertuig, erg bloedend san het voorhoofd, waar zich een lange die- pe wonde vertoonde. De huilende kleintjes werden uit d» auto gehaald, en gelukkig, geen van hen bleek gekwetst te zijn. Met behulp dér trambedienden, werd Mevrouw Lepla die gekneld zat tusschen de zitplaats en de voorste' ruit, uit haar netelige positie gered. Zij scheen erg on der den indruk van het gebeurde en va» slechts licht gekwetst aan het gezicht en den arm. Dokter Peel uit Roesbrügge, in der haast bijgeroepen, diende de slachtoSer» de eerste zorgen toe. Alles bepaalde zich gelukkig meest tot stoffelijke schade. JBiiaBiBEaasiBiaa»Baa&Biu (Vervolg van 1' blad) Christus alleen, kan door Zijn leering en door Zijn kruis de zeden verbeteren, en het juiste evenwicht herstellen tus schen rechten en plichten. Christus' lee ring alleen, kan paal en perk stellen aan de overdreven veroveringswoede! Christus' leering alleen, kan door barm hartigheid en niensehlievendlieid de drif ten beteugelen, en 't koude en harde hart temperen of heter maken. HU d'e de winden stilde. Hij die den storm deed bedaren, de onstuimige baren tot rust bracht, kan ook den wil der vol ken plooien! Hij kan ze bewegen vrede te sluiten en als broeders te leven. Hij kan bewerken, dat na een regeling der betrek kingen, een regeling niet afgedwongen door geweld, maar volgens de beginselen van waarheid, recht en menschelijklieid, oprechte vriendschap wordt gesloten. Wij die om reden van ons algemeen vaderschap, dc pijnen en smarten en mi series van al onze kinderen declen, wij bidden den Goddelijken Verlosser, op de zen plechtigen dag, opdat hij aan de koningen, de prinsen en aan de christe lijke volkeren den vrede zou schenken, de eensgezindheid en de eendracht ..Vmeu. Er ging als een elektrische schok door de aanwezigen, die deze vredeswoorden hadden begrepen, vredeswoorden die on middellijk vertaald, de lucht zouden door klieven, als een machtigen oproep tot den vrede. Na deze vredesboodschapwerd de mis voortgezet en op het oogenblik van de opheffing van de Heilige Hostie, op het oogenblik dat de pauselijke wachten knielden, schetterden weer de bazuinen vanaf den reuzsnkoepel der St. Pleten- kerk 1 Het was een geweldig aangrijpend schouwspel, toen de Heilige Vader, het hoofd ontbloot, knielde en de Heilig» Hostie uit de hand van een kardinaal ontving en daarna den wijn dronk uit een gouden schaal... DRIEMAAL MAAKT l'ICS XII III,T KRUISTEKKEN OVER DE GEKNIELD! MENSCHENMENIGTE. Na de plechtige mis begaf de Heilig» Vader zich in stoet naar' het «atrium», dat toegang geeft tot het balkon, hetwelk het St-Pietersplein beheerscht. Als Pius XII verscheen, daverde het plein van de ovaties. Zelden viel een kerk vorst dergelijke hulde ten deel. Vanaf d» groote loggia, rijkelijk behangen met draperijen, sprak de Heilige Vader zijn zegen uit. De zegen, met duidelijk klankrijke stem uitgesproken, versterkt door de luidspre kers, weerklonk terwijl het volk knielde. Langzaam, plechtig, maakte de Paus tot driemaal toe het teeken des kruises. Onmiddellijk nadien, werd door tivee kardinalen, in het Latijn en in het Ita- liaansch, bekend gemaakt, dat volle aflaat werd verleend, aan al de geloovigen die naar de radiouitzending van den zegen Urbi et Orbi met vroomheid hadden geluisterd. En weer stegen ovaties op als een hulde aan den vertegenwoordiger van Christus op aarde. Een laatste maal zegende de Heilige Vader de menigte terwijl de klokken, de Paaschklokken, hun feestlied lieten gal men over de Eeuwige Stad. Moge de machtige stem van Z. H. Paus Pius XII gehoord worden door alle oor logvoerende landen! Soldaten van Bet Eicadron Gidsen in gekantoneerd, die, in zonnige stemming, zich een lekker glaasje en een fijne sigaar laten aanbieden door de leden van het M.Y.K.A. in den tuin cn hof van het K.A.-lokaal op Paschcn na de Hoogmis. (Vervolg van 1* blad) Gezien de kleine behaalde meerderheid belelden de Ministers onmiddellijk een kabinetsraad. De Raad besloot toch aan te blijven. In den Senaat werd de Regeeringsver- klaring afgelezen door den H. Chautemps, maar koel ontvangen. RADIOREDE VAN DEN H. REYNAUD Dinsdag-avond 11. werd door den H. Reynaud, de nieuwe Eerste-Minister van Frankrijk, een radiorede gehouden. Spreker begon met te verklaren dat hij zijn Regeering eerst aan het Parle ment had voorgesteld en het thans deed aan de bevolking zelf. Wanneer ik aanvaarde, vervolgde hij, den H. Daladier, aan wie Frankrijk zoo veel verschuldigd is, op te volgen, leidde mij slechts die eene gedachte Welke formule zou aan de nieuwe Regeering haar grootste kracht geven? De oorlog is immers een kwestie van kracht. Hr Reynaud wenschte verder eensge zindheid en hij heeft dan aan mannen van alle partijen gevraagd mede te wer ken. De eensgezindheid zal komen, niet door handigheidjes, maar door daden. Zoo in oorlogstijd die opvolging van Regeeringen zou komen zooals deze in vredestijd reeds zooveel schade berokke nen, zou de vijand daar gebruik van maken om te wijzen op het falen van de demokratie en de onmacht van het Fransch regiem. Wanneer de vijand een reeks van ministerieele crisissen zou zien, zou het uur van Hitier zijn gekomen. Dat gevaar is uitgeschakeld. In den schoot van de Regeering werd een oor logskabinet gevormd, dat samengesteld is uit negen personen. Dat is genoeg om te beraadslagen en niet te veel om te han delen. Het instrument dat men behoefde heeft men nu, en men zal er zich van bedienen. Het doel en redenen ervan zijn reeds genoeg uiteengezet, en zijn dezelfde ge- belven den vijand te overwinnen. Het uur dat wij beleven is van be- slissenden aard. Gedurende eeuwen was er zoo geen in onze geschiedenis. De toestand is klaar en duidelijk Maart 1936 deed de rijkswehr haar intrede in Rijnland, Maart 1938 trok zij Weenen binnen, Maart 1939 Praag, vervolgens Me mel, September 1939 Warschau, Polen in stukken verscheurend met behulp van de Sowjet-medeplichtigen. En daar de eene misdaad de andere uitlokt, volgde de Sowjet-aanval op Finland. Op het oogenblik dat ik tot u spreek doet Hitier alles wat hij kan om de on afhankelijkheid der Balkanstaten aan te vallen. Hij tracht over een groot deel van Europa te lieerschen. Indien wij den vijand laten begaan om een dergelijke massa onder een zoo danig regiem te organiseeren, zou daf het einde van Frijkrijk beteekenen. Te genover die bedreiging moeten wij slecht» luisteren naar het oude instinct onzer voorvaders, die tegen Karei V vochten, tegen de Imperialisten in 1792 en die het republlkeinsche Frankrijk deden overwin nen tegen Wilhelm II. In de zeven maanden oorlog die ach ter ons liggen hebben wij een inval we ten tegen te houden en nochtans hoe veel onzer oorlogen begonnen met een achteruit wijken. Frankrijk is ditmaal niet overrompeld geworden. De militaire leiders zijn er in geslaagd door onze versterkingen Frankrijk te beschermen zonder bloedverlies. Maar volstaat dat om den oorlog te winnen? Neen. Een overzicht van wat thans noodza kelijk is aan oorlogsmaterieel, laat den H. Reynaud toe er op te wijzen hoe iedereen het zijne moet bijbrengen. Sol daten zijn er noodig aan de grens, op het front: maai- mannen zijn ook drin- gand noodig in de fabrieken, op het veld. om leger en bevolking toe te laten te leven. Iedereen moet dus zijn plicht doen maar 't is de taak van de Regeering iedereen op de plaats te stellen waar hij zijn plicht moet vervullen. Die t?a& zal de Regeering waarnemen, en al de zen verbrijzelen die het haar zouden wil len beletten. De oorlog, zoo besluit de minister, i*1 lastig zijn lastig vechten, hard wer ken, hard lijden. Maar wij zullen ded oorlog winnen, als wij willen, als alle11 tot de noodige offers bereid zijn. D* toekomst hangt van ons af de reddin? is in onze handen. Wij gaan naar d beproeving, het hoofd fier omhoog. reid ze te doorstaan als soldaten, w* eene ziel van overwinnaars.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 2