UVTÈ ILPLR In de Puppen PRIMO UWE LEVER ÖP- IRIS Puur lip Bërgicisiiilers Zip ËxceElerrtiis mmmmmn Broer .3, T HUIS AIMÉ GRUWEZ ^tBKOTfRHTuR- IEPER A. BONTE BIJ DEN KRUIDENIER RECHTBANK VAN IEPER DE VROUWELIJKE KATH0- LIEKESTUDEERENDEJEUGD VAN HET BISDOM BRUGGE VIERT HAAR TIENJARIG BESTAAN GROOTE JAARLIJKSCHE BEDEVAART NAAR 0. L. VR. VAN BEAURAING DE VERBRANDE MOLEN VAN ZILLEBEKE! F^t&w VOORUITZICHT WIJ ZENDEN ONS BLAD VOOR ONZE S0LDATENAB0NNEMENTEN Kr. Middenstandsbond IEPER Sc OMLIGGENDE Zonder celomel eo'i nergens ruit gij monter en frisch nit het bed springt*. fóODEN «4 Noordstraat 13, Poperinge HAANTJE-KRAAIERS SPORT KATHOLIEKE KINEMA - POPERINGE GILBERTA ERTA Bijvoegsel »a* «De Hallo van 31-3-'40. Apothekersdtenst. - Zuniagnut. Is heden Zondag alleen open van 8 tot 11 uur. »n var. 1 tot 1 uur de Apotheek VAN WALLEGHE*:. Statiestraat. «o» ZIELMISSEN 'S ZONDAGS Tn St-Maartens. 31 Maart, te 8 u., V. Mevr. Cuveller- Dessein. Te 11 't u., v. Heer en Mevr. Theophiel Barries-Laurie en zoon Achille. In St-Pieters. 31 Maart, te 8 'i u.. zielmis v. Juliette Voisin, hs\t. Julien Lozie. Te 10 u., Mis v. Louise Benoot, hsvr. Jules Van- raes. In St-Nieolaas. 31 Maart, te 9 u., v. Mevr. Albert ine TVpi'vdt, echtg. v. Mr Derez en overleden 'cmliie. «o» VHEPES H. IIL'R In St-Maartenskerk, on Donderdag 4 Anrfi. te 8"H" uur, wordt een plechtig Heilig Uur gehouden, in verband met «ie Vredesaetie. De groepeeringen van Katholieke Actie sorden heel bijzonder ertoe uitgenoodigd. co»— FEEST VAN II. JOZEF 13 April). *s Morgens vanaf 5 u. tot 8 u.. H.H. Mis sen, waaronder de H. Communie zal uit gereikt worden. Te 7 'i u., mis voor de Broederschap. Tc 9 u. zeer plechtige Hoogmis, 's Avonds tc 6 u., zeer. plechtig Lof en Sermoen. H. Jozef, bekom ons den Vrede! -co>- IEPERSCHE SOLIDARITEIT On Vrijdag 29 Maart, te 5 uur, Is het Comité van de «Tepersche Solidariteit» bijeen gekomen ln de bovenzaal Van het Stadhuis. Steeds komen nijuwe aanvragen toe, van wege families van gemobiliseerden. Het ware verkeerd zich voor te stellen dat alle families «recht»' hebben op steun. Zij alleen komen in aanmerking die, door het feit der mobilisatie, een minder in komen hebben dan voordien en eenig- zins ln «nood» verkeeren. TOMBOLA DEK KINDEREN. Dinsdag, 2 April, tc 2 u„ in de Patro naatzaal van Sint-Maarten (Lange Meersch). «o» DE PAASCHDAGEN TE IEPER Het mooie Weder heeft er echt zomer- üche dagen van gemaakt, en overal Was cian ook. op Paaschdag en 2' Paaschdag. drukke beweging in de stad. Veel wan delaars en een blij uitzicht. Van vreemdelingen Franschen of En- gelschen was er natuurlijk geen spraak. «O»r*-- SINT-JOZEF'S KERK DER KARMELIETEN Broederschap van Wet H. Kind Jezus van Praag. Op Dinsdag 2 April: TOMBOLA DÉR KINDEREN, te 2 uii'r, in de zaal van 'St-Maartenspatroriaat, voor al de kinde ren die ten minste 9 maal getrouw zijn geweest der maandclijksche' vergadering bij te wonen. Al deze kinderen, moeten, in gesloten enveloppe, met hub naam en toenaam, liuime bons indienen, in de brievenbus van bet klooster vóór Zondag 31 Maart. -co»- I.EGER AALMOEZEN IERS Drie priesters uit leper doen dienst, bij 't l?ger, als aalmoezenier r E. H. Van Is- saeker en twee Paters Carmelieten. Binnen kort, naar het schijnt, zal E. Pater Hubertus gedemobiliseerd worden. 1«O»7 ONZE HALLEN kien is neerstig aan 't opbouwen van onze prachtige Hallen. Zienderooge gaat het werk vooruit. Als het alzoo voortgaat zal de herop bouw, naar men ons verzekert, voltrok ken zijn vóór den winter 1941. VERHUURD Alhoewel de gebeurtenissen erop wij zen dat België, heel waarschijnlijk, van den oorlogsgeesel zal gespaard blijven, zijn er toen firmas en particulieren uit de arrondissementen Verviers en Luik, die, voorzichtigheidshalve, een of ander leegstaande huis komen huren in onze stad. Wat meer is, een groote firma heeft al de Kamers van het «Skindleshotel en van den Continental» alsook een gedeel te van den jsxeelsior» voor een termijn van één jaar gehuurd. Wilden ue beuiende.i van bedoelde fir ma, nu en dan, hun Week-end in leper tomen doorbrengen, of hun 'dagen van -eongé-payé», ze zouden in die Hotels liur. Kamer niet moeten betaieii ze zouden Hechts voor hun eetmalen moeten zorgen. -ÏOS- IKPER TOERISTISCH CENTRUM. Hoe dikwij.s y»eru er niet ge«..iermd met aeze leuze: leper Toeristisch Cen trum Hoeveel vergaueringeri hebben we destijds r.iet weten beleggen. Hoeveel inkt vloeioe met over dit prcoieém. En thans... wat worot er voor gedaan? Aiks scaijnt ér op te wijzen dat deze spreux, gezien de internationale span ning... zal mogen opgedoekt en opgebor gen woraen. liet is noog tijd en noogst ncodig te bevolking van ons eigen land diets ie manen weise senoonheden we op eigea oodem bezitten. Met de Paaschda- gm neoben we enkele vreemdelingen ge- aen, doen wat is dat in vergelijking met normale omslandigneden. Het is daarom ook cat we ce noodkreet slaken vooraleer den hanaei en de nering te leper teloor gaan. Het mag niet dat leper met zijn eeuwenoud en roemrijk verleden in oe gaiirij aer vergetelheid wordt geklasseerd. Daarom de hanaen uit de mouwen en gepropageerd. Ziet naar onze Vlaamsche haasteden waar met de Paasehóagen En- gelsz.ien en Franschen vervangen wer- uen aoor eigen iandgenooten en door on ze stambrotuers uit Nederland. Ziet naar het Venetie van hst Noorden. Brugge die Scone, die zich gereed maakt'om op waar dige wijze ae H. Bloedprocessie toch te laten ooorgaan, en hiervoor een intense propaganda voert. Wat zij kunnen, moe ten wij ook kunnen bereiken: Waar een wil is, is een weg Moden-artikelen Ln 't groot. Klccrsïoftcn. W itgo«*i, Merce- riën, Sajetten, cox. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. Fourruren - Herstellingen. d»cnt bij co Malie TeL 69 leper. TOONEEL. Op Zondag 31 Maart komt de tooneel- groeD Crescendovoor de laatste maal. dit seizoen, voor het voetlicht. U kent natuurlijk allen dit groepje van de Kruisstraat. Ook bij hen heeft de mo bilisatie getracht het werk van jaren in een handomdraai te breken, doch tever geefs. Niettegenstaande velen werden weggeroepen, of liever, weggerukt, leeft en werkt Crescendo voorthet groepje medewerkers is verminderd, de wilskracht en den moed echter zijn des te sterker geworden. Ieder, die één der vorige vertooningen bijwoonde, zal met een toestemmenden hoofdknik die enkele regels beamen, en heeft heel zeker reeds met verlangn naar dn volgenden tooneelavond uitgezien. Daarom, voor allen, die van de gezon de kracht, welke van het toonee! uitgaat, overtuigd zijn, daarom, wordt er weer ge speeld op Zondag 31 Maart. Ditmaal werd de voorkeur gegeven aan het spel Langs doornige paden een heerlijke brol: waarachtig leven in vier bedrijven door J. Van de Griendt, bewerkt door Heer Van Balkum. De karakters, die erin voor komen zijn raak geteekend, het gegeven is echt en menschelijk. Aan allen dus: Tot Zondag 31 Maart, te 5 uur, op de Kruisstraat. Prijzen: 4, 3 en 2 fr. Kaarten kunnen worden voorbehouden, mits 0,50 fr. opleg, bij G. Vermeersch, Kruisstraat, 191, leper. BRILLEN. de Stuerestraat 27 IEPER Eene omwenteling ln het geneeskun dig korps. De heeren geneesheeren zijn verrukt over den wonderbaren uitslag dien zij bij hunne zieken bekomen met het gebruiken der MONOPOKI) ItS te gen höofd-, schele hoofdpijn, rheumatlek, griep. Ook zijn de gelukwenschen den uitvinder niet gespaard. Te verkrijgen in alle Apotheken. GEVONDEN. Mevr. Milsen Henriette, Diksmuide- straat. 5, een kinderhoedje. X., d'Hondtstraat, sayetten hand schoen. Timperman Georges, Dikkebusch- steenweg, 283, autotaksplaat 314374 even als het stoplicht. Thorez Hector, Bruggestw. 119, Poel- kapelle, op kraam achtergelaten op de Markt, handzakje, inhoudende kleine som, rozenhoedje, eenzelvigheidskaart, op naam van Verschoore Marguerite, Brielen, Balduck Constant, Diksmuidestr. 60, sajetten dameshandschoen. De Clerck Jeanne. Augustlnestr. 31E, in de Boterstr., lederen geldbeugel, som inhoudende. Zusters van het O. L. Vrouwhospl- taal, in hunne kapel, paar stoffen dames handschoenen. L. E. Brooks, March. Plumerlaan 55, zilveren kruis op naam Irma Delanote, 2-2-1906 - Pervijse. Decleire Alois, O. L. Vrouwstr., vul pen. Adv. Waterbley, Diksmuidestr., geld beugel met trekslot. VERLOREN. MeJ X., boek handelende over ge neeskunde. Madameke, geef mij ce» pakske chic... Ja, ja, Madame, een pakske PACHA CHIC. Aanrijding. M. R„ van Zormebeke. had op 20 Juli met zijnen autokamion zwaar letsel toegebracht aan O. M., van Eernegem, die te Moorslede aan de her stelling der baan werkzaam was. M. stelt zich als burgerlijke partij aan en vraagt 3914 fr. 05 schadevergoeding, als ook dat hem akte zou gegeven worden van het voorbehoud door hem gemaakt voor wat de toekomst betreft. De recht bank veroordeelt M. tot 350 frank boete of 15 dagen gevang en tot de kosten. Aan M. wordt akte gegeven van het voor behoud door hem gemaakt en de betichte moet 3668 lr. 95 schadevergoeding betalen alsook de kosten der aanstelling en de rechterlijke intresten. Onwaardige vader. D. M., van Po- peringe, had in 1938 het echtelijk dak verlaten, zijne vrouw latende zonder mid delen van bestaan, met vier kinderen. Nooit werd het minste onöerhoudsgeld door betichte aan de vrouw gegeven. Tér zitting werd verklaard dat de betichte reeds tweemaal veroordeeld werd cm geen onderhoudsgeld aan zijne vrouw te heb ben overhandigd. De rechtbank veroor deelt D. tot 2 maanden gevang en 700 i'r. boete of 1 maand gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Misbruik van vertrouwen. V. M., van Roeselare, was op 8 Februari 1.1. bij ver stek veroordeeld geweest tot 1 maand ge vang en 182 fr. boete of 8 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde, we gens misbruik van vertrouwen ten na- aee.e van Fr. G., van Herent. Tegen dit vonnis had betichte verzet bet eekend. Na de getuigen en de verdediging gehoord te hebben wordt de betichte veroordeeld tot 700 fr. boete of 1 maand gevang, voor waardelijk gedurende 5 jaar. Hij moet teruggave doen eener som van 134 fr. en ook de gedingkosten betalen. Konijnendief. D. A., van Meesen, had op 14 December II. een konijn ge stolen van den landbouwer J. D., bij wien hij in dienst was. Hij had zulks gedaan om wat tabak te kunnen koopen om te rocken. Gezien den jeugdigen ouderdom van betichte veroordeelt de rechtbank hem tot 175 fr. boete of 3 dagen gevang, voorwaardelijk gedurende 1 jaar. De Heer Voorzitter Matton geeft hem een strenge vermaning. Naklank eencr erge zedenzaak. In 't begin van Oktober 1939, kwamen er talrijke klachten toe bij den Heer Pro- kureur des Konings te leper, ten laste van een gekenden persoon, die zich aan erge feiten zou vergrepen hebben op min derjarige schooljongens. Met de grootste omzichtigheid werd een onderzoek inge steld. In 't begin van November, werd de ver dachte persoon door den Heer Onder zoeksrechter ten Gerechtshove ontboden, langdurig ondervraagd met zijne jeugdige slachtoffers gekonfronteerd, en ten slotte onder aanhoudingsmandaat geplaatst en naar de gevangenis van Kortrijk overge bracht. Enkele dagen later verscheen de betich te voor de Raadskamer van de Boetstraf felijke rechtbank van leper, bijgestaan door zijnen verdediger. Deze laatste na dat de Heer Onderzoeksrechter verslag had uitgebracht en het Openbaar Minis terie de bekrachtiging van het aanhou dingsmandaat eischt?. verzocht de in ob- servaUestelling van zijn klient, die een erge zenuwlijder zou zijn. De Raadkamer stemde daarin toe en besloot dat de betichte, gedurende een maand in observatie zou gesteld worden kt de physiatrische afdeeling der gevan genis te Gent. ter beschikking van Dr. Paul Verstraeten, Hoofdgeneesheer van het Gesticht Caritas te Melle, die met het deskundig verslag werd gelast. Eens de observatie geëindigd werd de betichte terug opgesloten in de gevangenis te Kortrijk ter beschikking der bevoegde Raadkamer, die h?m voor de Boetstraf felijke rechtbank van leper verzond on der betichting van aanranding op de eer baarheid. Donderdag 1.1. verscheen de betichte voor de Raadskamer der Boetstraffelijke rechtbank van leper. Een deskundige, ge last met hst onderzoek van betichte om trent zijn geestestoestand had hem ver antwoordelijk verklaard. Volgens een te genonderzoek door een andere deskundige gedaan werd de betichte als onverant woordelijk aanzien. De zaak zou voor de rechtbank opgeroepen zijn doch de ver dedigers legden een rek ..'est neder, vra gend dat de rechtbank een Kollegie van deskundigen zou aanstellen om na on derzoek verslag uit te brengen indien hij door krankzinnigheid aangedaan was wanr.etr de feiten plaats grepen. Nadat de zaak voor de raadskamer be handeld was geweest heeft de rechtbank de betichte verzonden naar e:n physia- trisch gesticht te Brussel, alwaar hij door drie deskundigen zal onderzocht worden, die verslag moeten opmaken over de gees testoestand van de betichte op het oogen- blik der feiten. De deskundigen zullen hun eed af te leggen heb„en voor de recht bank van Brussel. Huiszoeking. Ingevolge klachten door jagers neergelegd had den Heer W. H., aangestelde van Waters en Bos- schtn op bevel van den Heer Prokureur des Konings een huiszoeking gedaan bij M. H. en V. J., beiden te Wijtschate wo nende. Bij M. werd een tweeloop kaliber 12 aangeslagen en patronen alsook een lamp van 3 batterijen, die volgens ver klaringen van W. op omstreeks 200 meter verlicht: bij V. werd een geweer kaliber 12 aangeslagen alsook de bijpassende pa tronen. De rechtbank veroordeelt de twee betichten elk tot 140 fr. boete of 3 dagen gevang en tot elk de helft der kosten, zonder voorwaarde. De aangeslagen licht bak en de reservebatterijen worden ver beurd verklaard, alsook het geweer en de patronen die erop passen. De rechtbank beveelt de teruggave aan M., van de aan geslagen tweeloop en patronen. Dierenbescherming. D. A.. leurder te Komen, werd op 7 Januari door de bri- gade-kommandant Devr. W. te Waastsii bevonden met een triporteur bespannen met twee honden. Gedurende den stil stand waren de honden genoodzaakt in het water te rusten. Toen de Komman- dant proces-verbaal wilde opmaken moest betichte bekennen niet in bezit te zijn van zijn eenzelvigheidskaart. Do recht bank veroordeelt D. voor het feit A tot 140 fr. boete of 3 dagen gevang en voor het feit B tot 105 fr. boete of 3 dagen gevang, voorwaardelijk gedurende 1 jaar, en moet de kosten betalen. Pensjager. L. R, van Geluwe, werd op 29 December aldaar jagende gevonden door jachtwachter C. H., van Meenen, aan wis betichte op aanvraag zijn geweer afgaf. De rechtbank veroordeelt de be tichte voor de feiten A en B die zich men gen tot 140 fr. boete of 3 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Hij moet ook het geslonken zegelrecht betalen beloopende 700 fr. Het aangeslagen wa pen en de patronen worden verbeurd ver klaard. Smaad, opstand, enz. Fl. K., van Bikschote, werd op 11 November, rond 19.40 u. doo>' den veldwachter J. S. te Boezinge bevonden met een.moto; die niet Vj-, voorzien was van liet noódige rood licht. De Kath. Actie onder de -studeerende meisjes kwam tot stand met Paschen 1930, toen Z. H. Exc. Monseigneur Lan% rov. toenmalige hulpbisschop, ertoe de noodige opdrachten gaf. De groote stichtingsperiode begon: alle onderwijsgestichten werden aangesproken en overal vond het zaadje vruchtbare bo dem. Van jaar tot jaar steeg het getal leden, zoodat de V. K. S. J. in Wcst- V,aar.deren nu ongeveer 3.500 leden telt in 65 schoolafdeelingen. Deze beweging kreeg weldra een vaste organisatie. Dt V. K. S. J. zooals elke specialisatie vaa het Vrouwelijk Jeugóverbond van K. A. zou haar eigen werkveld en op dracht krijgen. Ze zou de meisjes leeren gansch haar dagelijksch leven in dienst stellen van 'n hooger ideaal, die uit haar leven bant die loome onverschilligheid, die stikkende zelfzucht, die alles doodleg- gendo lichtzinnigheid. Waar de studee- rende jeugd in vele landen loopen moet achter vlaggen, die niet net Christi-kruis in hun plooien dragen, daar treden onze gedoopte meisjes in hun kerkelijk uniform van blauwe Mariakleur, vrijwillig toe. om op tc stappen achter de wapperende strijdvlaggen van de K. A. die den harden kamp inluidt tegen alles wat ons naar omlaag duwt. zoowel in als rondom ons. O. I Heer heeft de herdenking van het tienjarig bestaan der V. K. S. J. geplaatst in deze sombere tijden. Luidruchtig wordt er niet gefeest, maar onze jubelviering streeft ernaar, terwlllc van de tijden, nu meer dan ooit de studeerende jeugd te zetten in den blijden feesttooi van zon nige dienstbaarheid voor Kerk en Land. Op onze gewestelijke jubelvergadering die dit Paaschverlof wordt gehouden op Dinsdag. 2 April aanstaande, om 4 uur in de feestzaal van het Bissehoppelijk Col lege te Poperinge, zult ge de blauwe Jeugd van dichtbij leeren kenen. Ouders, en vrienden van de K. A. be antwoordt den oproep van uwe K. A. meisjes. Uwe aanwezigheid op de verga dering zal hun moed geven om als nieu we kleine Maria'sdienbaar te staan voor de Kerk. Het Bestuur. ia»B=MHnE3SHEM3IBHBBHBaS VRED ES ACTIE IN VERZEKENS! Molen, midden in het Front. 'lunchen kruisen, lijden, graven! Vuitr in U en brand in 't rond, ltoode toorts met zwarte raven! OP MAANDAG 13 MEI 1940 met de goedkeuring der Geestelijke Overheid van Namen. Op aanvraag van de Geestelijke Over heid wordt voor dit jaar de Bedevaart van Beauraing gesteld oo 13 Mei, 2' Sin- xendag, in plaats van 18 Mei. Speciale treinen uit POPERINGE en VEURNE. Prijs-heen en terug: 40 fr. Deze prijs is geldig op al de treinen van Beïgie, diende voor de Bedevaart van Beaurainer. De speciale treinen, Oostende, Veurne-Diksmuide kunnen vervoegd wor den in al de statie. Groote verbetering aan dc reis gebracht. De treinen zullen Staan in al de stations van Poperinge tot Kortrijk. Dc trein uit Veurne in al dc stations tot Dcinze. Vertrek uit POPERINGE te 4.4S u. Aankomst te Beanraing te 10.55 u. Terug uit Beanraing te 1630 u„ 't is tc zeg gen te 4Jj u. Aankomst te Poperinge te 22.36 u. Men verwacht groote toeloop van volk van alle kanten. Alle inlichtingen te bekomen in dc sta tions en bij de Denies Ijveraarsters: Te Toen de veldwachter proces-verbaal wil de opmaken weigerde de aangesprokene zijn eenzelvigheidskaart te vertoonefi, smaadde de veldwachter en wilde deze op zijne aanvraag niet gedwee volgen en werd ten slotte opgesloten, slechts dan zijne kaart voor den dag halend. De rechtbank veroordeelt de betichte voor het feit A tot 8 dagen gevang en 182 fr. boete of 8 dagen gevang; voor het feit B, tot 8 dagen gevang; voor het feit C tot 140 fr. boete of 3 dagen gevang; voor het feit D tot 140 fr. boete of 3 dagen gevang; voor het feit E tot 140 fr. boete of 3 dagen ge vang en tot de kosten, zonder voorwaarde. ministerie van rechtswezen Rechterlijke orde. Bij Koninklijke B:sluiten van 22 Maart 1940 zijn benoemd: Tot substituut krijgsauditeur te velde, de heer Leïebvre G-i.-P.rechter in de rechtbank van eersten aanleg te leper. Hij is voer den duur van zijn manaaat bij het krijgsgereclit te velce, van ane militaire verpachtingen ontslagen. WERKLIEDEN en MIDDENSTANDERS Zoek» uw profijt en weest voor uitziende, verzekert U tegen: ZIEKTE, INVALIDITEIT, STERFTE. SINT-JACOESTRAAT 20 - IEP ER IEPER TODNEEL Zondag 31 Maart, te 5 l>ur, in de zaal Familiekringop ue Kruisstraat, opvoering van LANGS DOORNIGE PADEN in vier bedrijven. Prijzen: 4, 3 en 2 frank. Kaarten kunnen worden voorbehouden, mits 0,50 fr. opleg, bij G. Vermeersch, Kruisstraat 191, leper. in Beïgie, van na tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post- checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste, Drukker, Poperinge, de scm van 20 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat: 33,15 Fr. (belg. g.) voer Kongo en Frankr. 45,75 Fr. ^belg. g.) voer alie asdere lar.den. Vele dezer abonnementen die gevraagd en betaald werden voor drie maanden, eindigen deze week. Wie steunt ons om deze te kunnen hernieuwen. Stort uwe bijdrage op onze post- checkrekening 15.570 cn dit is het beste geschenk dat Ge onze Soldaten kunt aanbieden. K3PBBKSPiilBB95USLJ98SSia5aaaBa I**- rT ■BKBHeaaRsanaaBiHiBüia« JORSTBALSEM A. KESTELIJN verzacht na den eersten dag en ge neest volkomen hoest, griep, brón- chiet en alle ziekten der luchtpijpen en van den borst. Te verkrijgen: Apotheek KESTELYN- DEGKAEVE. Gasthuitatr., 14, Poperinge. Sekr. Lange Torhoutstraat 13, IEPER INLICHTINGSBUREEL Sociale Wetten Leerlingensekretariaat Inlichtingen van fiskalen aard fil Ambachtswerktuigen Patronendier.st ^g,:i:iiimu»iimilii:::.ii:...i.im; i:.iu:i;:ii.-i:iiiii:i. ,::::^i:u"in»,:ia:nig!ti!'n;ri3 Te raardéh- ondefwij- Te Te Te Dcvriendf, Generaal leper: Mevr. Fcbniidt-Ryckaert, Ma- loulaan 31, cn ®cjuffers Delia en Vcrbekë, de Fh (janstraat Poperinge: '.VfTr. IVflys, markt; Eiverdinge: Tutrt Duboi?, zeres, Véurnctrièit Te Ooztvleteren: Jtifir. Marguerite Dc- bërghe, Iepcrstraat; Te Merkem: Juffr. BoitCfpiiilon Te Reninge: Juffr. Pieters en Mevr. Rcmi VandendriesscKt Te Langemark: Juffr. Flora Dutoit, Zon- nebekestraat Te Komen: Mevr. Rousscl-M'oumen, Sta tiestraat 20; Wervik: Juffr. Itoosc, Drukkerij; Moorslede: Mevr. O. Soenen-Top, Roeselarestrhatcn Juffrouw Héler,c Soetacrt Meenen: Mevr Wahisstraat Te Wevelgem: Jffr. Debacker, Conscien- sestraat 38; Te Dadizele: Mevr. Godelieve Dcspien- ter, Ledegeinstraat. Vertrek uit VEURNE te 5.07 u. Aan komst te Beanraing tc 10.25 u. Terug uit Bcauraillg tc 16.20 u. Aankomst te Veurne te 22.01 uur. Alle inlichtingen te bekomen bij dc Dames-IJ veraarsters straat 37 Te Veurne: Juffr. Dcpoorter, Zuidstr. 57; Te Loo: Mevr. Emma Craeye Te Diksmuide: Juffr. Irene Van Parys, Kescnstraat 19; Te Nieuwpoort: Juffr. Rybeiis, Marktstr. Te Zarren: Mevr. Clara Vandenbrouckc Te Kcrtemark: Juffr. Vogels, Uchtcrvcl- destraat; Te LichterveldeRosa Vandewallc, Sta tiestraat Te Giti: Juffr. Colpaert, Plaats. Speciale wagens zijn bestemd voor de zieken. Men gelief deze op tijd te doen inschrijven. De personen dié niet kunnen medegaan met den bedevaart naar Beanraing mogen ook eraan deel nemen met aan de JJ ve raarsters hun geldelijken steun te geven voor de zieken die zuilen de reis meedoen. IN DE PHILIPPIJNEN NEGEN MARTELAARS Negen katholieke inboorlingen van den stam Jlocano, distrikt Pantagangan, Phi- Hppijns'chc Eilanden, werden liet hoofd atgekapt door leden van den heidenschcn stam Abiiaw, die zich alzoo wreekt over de doordringing varf het christianisnie. Het is de negende maal dat zulk geval zich voordoet sedert de verkondiging gin der van het H. Evangelie. Een sterke politiemacht spoort de moordenaars op m het gebergte. EaMKiiflsaasaBaBBaattfliidaNBaBBa UJ td v et' L.ev. i.w.» -» - In de Ingewanden uitstorten.vAVanneer de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel niet verteren; het bederft. Kwade gas sen doen uw lichaam zwellen; U lijdt aan verstopping. Uw organisme wordt vergiftigd en U ls zwaarmoedig cn ter neergeslagen. U wordt een zwartkijker. Een laxeermiddel ls een noodhulp. Een gedwongen stoelgang bereikt het doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER kunnen het vrij toevloeien van de gal verzekeren, wat U er weer bovenop zal helpen. Het zijn zachte plantenuittrehsels, die wer kelijk op verrassende wijze het toe vloeien van de gal bevorderen Eiscilt de Kleine Carters Pillen voor de Lever. In alle apotheken Ir. 12.50. Molen, spreken kunt ge niet! Zuchten wel. om Ylaandrens ziele! Klagen met bet Vijverriet. - Om Soldaten die daar vielen! t Molen, schrikbeeld i:x den nacht! Open armen doet g'uw bede, Wijl ge schijnt 'n doodenwacht. Biddend: «God schenk Wereldvrede!». Vrede in Beigie! Onzijdigheid! Neutraliteit! Beseiare, Beloken Paschen '40. GEO. IBBBBEBB8BESBBBBBBBBSB Apotheliersdlenst. - Zendagrust. Heden Zondag alle Apotheken open tot den middag; 'x namlddaes alleen de Apo theek KESTELIJN, Gasthuisstraat. MEMLINC-AVOND IN HET DAVIDSFONDS De derde vergadering van het Davids- fonds was gewijd aan Hans Memlinc. Verleden jaar heeft men ts.Brugge de vijfhonderdste verjaring gevierd der ge boorte van Memlinc. Het paste voor het Davidsfonds, als Vlaamsche cultureele vereeniging, zich aan te sluiten bij de hulde die gebracht werd aan dezen Viaamschen Kunstenaar. De voordrachtgever, Heer A. Vande- walle, dokter in oudheidkunde, thans Sergeant ergens in België, gaf ons in zijne inleiding een blik op de twistpunten die jaren lang zweefden rond Memlinc en waarvan het grootste deel in de laat ste jaren opgelost werden. Maar dat men het niet eens wordt op de plaats noch op de datum zijner geboorte, wat geeft dat. Memlinc E Vlaamsen door zijn vorming, door zijn werk, door zijn kunst. Mem linc is een door en door Vlaamsche kun stsnaar en dat is voor ons toch het voor naamste. Aan de hand van lichtbeelden wees Spreker ons op de hoofdkenmerken dei- kunst van Memlinc. Over het algemeen wordt aangenomen dat Memlinc de werkplaats van Rogier Vp.nder Weyden bezocht heeft en dat hij er zijn invloed heeft ondergaan. Ook de gebroeders Van Eyck waren hem niet vreemd. Buiten de schilderijen van het Sint Jans' H. Godshuis en het Stadsmuseum te Brugge, bevinden zich zijn voornaam ste werken in de musea van Brussel en Antwerpen, in het Louvre, de National Gallery ts Londen, de Marienkirche te Lubeck en de musea van Turijn cn Flo- rentië. Het talent van Hans Memlinc is tege lijk zacht cn nauwgezet. Hij streeft den ontróerenden indruk niet na der beroem de werken van Rogier Vander Weyden. Zijn vurigheid is rustig, zonder geweldige verheffingen van het gemoed. Memlinc was een portretschilder van eersten rang. Hij bereikt een uiterste fijnheid tri de weergave van het gelaat, dat hij haast in het volle licht stelt, zonder schaduw, en waarop hij de verschillende lichten laat speley. Onder zijn meesterwerken ln het Sint Jans-Godshuis ts Brugge wordt vooral belangstelling gevraagd voor zijn Sinte Ursula-schrijn met de wonderbare minia turen. Memlinc openbaart zich daarin met al zijn zachtheid, zijn bekoorlijkheid, zijn sierlijke kleuren, zijn voorname en gra tievolle figuren. Wij, Vlamingen, wij bezitten kunste naars die de geheele wereld ons benijdt en wij weten het niet genoeg. Er is bij ons een tekort aan kennis, aan waardee ring. aan liefde voor onze Vlaamsche kunst. Zulke avonden, als het Davidsfonds ons bezorgt, brengen er niet weinig toe bij om aan dat euvel te verhelpen. Wij mogen het Davidsfonds en in het bijzonder den Spreker Heer Dr Vande- walle dankbaar zijn om het schoone dat wij op den Memlinc-avond hebben leeren kennen en genieten. a BURGERLIJKE WACHT Er wordt herinnerd aan de Burger lijke wachters dat de algemeene les door gaat op Zaterdag 30 Maart, om 7 uur, 's avonds. GEORGES SOENEN Verzekeraar-Raadgever Boeschepestraat 15 - POPERINGE. (Rechtover 't Klooster der Tri. 275. FE. ZZ. Benedictinessen.) STAND der WERKLOOSHEID van 18 tot 23 Maart 1940. mannen vrouwen totaal Maandag 383 12 385 Dinsdag 364 12 376 Woensdag 358 15 373 Donderdag 362 11 373 Vrijdag 380 12 372 Zaterdag 366 11 377 Totaal 2193 73 2266 GEWESTELIJKE ONPARTIJDIGE INVALIEDENBOND Algemeene Vergadering op Zondag 31 Maart, in ons lokaal. Café - In de Wiel rijder Duinkerkestraat, Poperinge. Dagorde Verslag vaai de sekretaris. toestand der kas. uiteenzetting nopens de nieuwe Wetten invaliditeitspensioenen. Eervolle onderscheidingen, amnestie, na tionale pensioenkas, strijderskaarten cn allerlei belangrijk» mededeelingen. Met het oog op de verkiezing van het bestuur voor de iaren 1940-1941, kunnen dc leden die verlangen hunne kandida tuur voor te stellen, zich persoonlijk of schriftelijk laten kennen op het sekreta- rlaat. Veumesteenweg, 14. Poperinge. De priisbolling voor de damen der le den heeft Dlaats on Zondag 7 April, aan staande. Uitnoodigingen worden eerst daags toegestuurd. HET BESTUUR. co» «DE LUSTIGE DAGWAKERS» Uitslag van den Wedstrijd van Paschen Zondag 24 Maart 1940, bij Temperville F herberg 't Zwijnland 1. Duthoit Lucien, met «Victor», 183 2. Willems Joseph, met «Fernandel», 173 3. Busschaert Robert, met - Rob 173 4. Pieters Maurice, met «Hitlcr 171 5. Duthoit Maurice, met «Calem-, 161 6. Declcrck Jerome, met «Franck', 153 7. Lauwers Marius, met «Uitzet- 151 8. Charles Maurice, met «Dokus», 137 9. Bruneel René, met Metje», 136 10. Van Kemmcl A., met «Max-, 130 11. Maerten Jerome, met «Jacquie». 123 12. Dehouck Theophiel, met «Olsene», 123 13. Vandermarliere P.. met - Ripcrda 115 14. Goemaere Pol, met «Roosevelt-, 112 15. Latruye Raimond, met «Léo», 107 16. Malbraencke Gast., met Mackie», 105 17. Butayc Eric, met «Moulaska105 18. Charles Julien, met Louis», 103 19. Verheide Fernand. met Bernard», 102 20. Deberdt Léon, met Pierlot101 21. Parreye Maurice, met Pol y 100 22. César Walles, met «Pette-, 97 23. Billiet Michel, met «Hypoliet», 95 24. Theeten Julien, met «Porret 94 25. Goemaere Mich., met Luttertap -, 89 Voor het meeste getal hanen, Palm aan Elverdinge met 10 hanen. Voor verst komende. Palm aan Zonne- beke. Er waren 83 Deelnemers. N. B. Wij bedanken langs dezen'weg Mevrouw Nestor Laliaye - Vanden Ber- ghe, voor den prachtigen beker die ons ge schonken werd HET BESTUUR. ft Uitslag van Paasch-maandag. 25 Maart 1940, bij Joseph Hoevcnaghel, herberg «In de Lente». 1. Duthoit Maurice, met «Calem 166 2. Pieters Maurice, met «Hitier», 156 3. Pinceel Roger, met -Jacques-, 127 4. Bruneel René, met Metje 120 5. Boutez Lucien, met «Klein Petje», 120 6. Rickewaert M.. met King-Kong», 113 7. Lauwers Marius, met - Uitzet», 106 8. Vandermarliere P.. met Riperda», 106 9. Deberdt Léon. met «Stalin», 106 10. Dehouck Theophiel, met - Toni», 105 11. Bruneel Hector, met Sissen -, 103 12. Theeten Alb., met - Chamberlain», 101 13. Malbraencke Gast., met -Mackie», 99 14. Theeten Julien, met «Paret», 99 15. Huis Achilles, met «Jacko 94 16. Theeten Ernest, met «Kint 87 17. Duthoit Lucien. met «Victor», 85 18. Meersdom Herman, met -Wardje», 82 19. Odul Henri, met «Jacobus», 80 20. Clabau Léon, met «Peter», 79 Voor liet meeste getal hanen, Palm aan Abeele met 7 hanen. Voor verst komende. Palm aan Roes- brugge. Er waren 53 Deelnemers. Aan allen onzen besten dank. De Lustige Dagwakers. co» VELO GESTOLEN Zondag-avond werd in de Veurnestraat de fiets gestolen van zekeren C. Or. uit Watou. Inken werd bij de politie gedaan. In den loop dezer week werd bedoelde fiets terug gevonden dicht bij de Switch- Road, langs den weg naar Het. Rec-pje maar een wiel was er uitgenomen en bel en taksplaat waren verdwenen. OP DOORTOCHT Wij vernemen dat Maandag e.k. de Groep van het Regiment Artillerie door onze stad zal trekken. Van de gelegenheid dat onze Stad voor de eerste maal sedert de mobilisatie een dergelijk bezoek krijgt, zal gebruik ge maakt worden om van dezen doortocht een kleins plechtigheid op touw te zetten. De Groep zal dan ook te 11U uur in oogenschouw genomen worden op de Gr. Markt door hare Officieren en de Stede lijke Overheid, waarna een ontvangst op het Stadhuis zal plaats hebben. De soldaten zullen dan even uitrusten en hun noenmaal nemen langs de Deken De Bo-laan vooraleer verder door te rij den. RANTSOEN'EEIilN'GSZEGELS Voor diegene die nog hun rantsoenee- ringszegels niet hebben afgehaald, zal er enkel nog op Maandag en Dinsdag 1 en 2 April, van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur, uitdeellng gedaan worden. ZENDT ONS 5 FRANK en wij zenden drie maanden ons blad naar een Soldaat. Gevonden. SLEUTEL van spring- slot, PAAR SAYETTEN HANDSCHOE NEN en FIETS. Inl. ten Politiebureele. IB9SBB5i3BBSBHBBSlSB3BSBi8ai2BBB POLLINKHOVE. Eeremis. Zon dag 31n dezer zal E, H. Gilbert Noliet, zoon van M. G. Noliet, Schoolhoofd, door Mgr Lamiroy, bisschop van Brugge, de priesterwijding ontvangen. Op Dinsdag 2 April om 9 !i u. zal de nieuwe priester hier in de parochiekerk zijne Eeremis doen. Er wordt ter dier gelegenheid aan de inwoners gevraagd deze plechtigheid in groot aantal bij te wonen, en aan de plaatsenaars hunne huizen te bevlaggen. De nieuwe priester worat goed heil toegewenscht, en eene vruchtbare loop baan voor het heil der zielen. ^—aeaai nwi. --*-» POEZINGE. Van het VTci'.ri;;*. IVnnt j weinig nieuws. Sedert de n-obllisatle 'en spijts el het reweld er»rc. in België. I spijts ii- herhaalde jderten blijf; h t 'l'ier ikalm oo on?- gemeen.» en gast alle» zijnen gewonen ganr. Op Militair Gebied geen troepen, wl] zijn lücr immers in 'n raort r.omans- land Dez- die een beetó oorlog heb» ben meegemaakt weten dat er op zoon' strook lanl geen soldaten liggen, en dit alleen dient om te oatrcuilleer-n: dat wil zeggen in gewoon Vlaamselv uitgaan r-Ti ter nieuws, en dat gaat hier ook zijnen gewonen gar.g. Op Sociaal Gebied weinic of geen ver andering: dc menschen immers werken' naar dat ze kunnen. De boeren rijn groo» tendeels gemobiliseerd en doen voc-t met de beloofde landbouwverlofdagen, zoodat moeder zelf moet boer spe'"» Dc winke liers hebben veel tijd om de straten af te zien, en de donoers doen regelmatig voort hun dageliikscli wandelingske naar het gemeentehui». Op Tooneelgebied is er toch iets. Zon dag aanstaande krijgen wij het bezoek ven eenen neger pur sang met dat verschil nochtans, dat hij zeer schooit Vlaamsch spreekt. Hii komt ons uiteen doen hoe de zwartjes in het zwarte land leven. en... opdat de menschen, die ko men luisteren zich niet zouden tegen;;te-' ken, zal hij ook eenige films afrollen. Hij is reeds op vele plaatsen geweest en overal was men zeer tevreden. Die neger, is een Onderwijzer-Kathekist uit de Mis sies, die nu studeert voor advokaat aan' de Hoogeschool. Met de opbrengst van' zijn spreekbeurten en vertooningen be taalt hij de onkosten van zijne studies.' Op Godsdienstig Gebied: Wij hebben nu met Paschen nog eens kunnen zien dat het geloof op onze Gemeente niet om zeepe is. Te beginnen Witte-Donder- dag met zijne Kommunies en Aanbid ding, doch vooral op Hoogdag in Missen en namiddag-sermoen was er zeer veel volk; zelf Paaschmaandag ging li nog druk. Als onze priesters nu niet kontent zijn, liewel merci. Ze hebben ln alle ge val veel werk gehad en dat is 'c1» -1 iets. Tot slot van rekening mogen wij zeg gen, buiten dat, van het Westelijk Front geen nieuws. Weet Ge?... dat deze die langst vrijen soms minst wel overeen komen na hun huwelijk?... dat er reeds een dertig tal B. J. B. Kapellekens prijken aan hof steden?... dat er betracht wordt een steen te plaatsen in den voorgevel der pacht hoeven, met den naam ervan?... dat op 18 Mei de jaarlijksche bedevaart naar O. L. Vrouw te Boring nogeeus door gaat?... POEEKAPEEEE. Aanrijding. Vrij dag 22 dezer, kwam, om 9,30 ure 's avonds, een zware vrachtwagen van den heer Al- beric Parmentier, te Langemark, en be stuurd door geleider Jules Claerhout, ge reden op de baan Westroozebelce Po.el- kapelle, toen op zeker oogenblik ter hoog te van de brouwerij Roosendaelwaar schijnlijk tengevolge van stuurdcfect de met 7000 kgr. geladen kamion de bqan verliet en terecht kwam tegen een kal- sijde-boom. Deze werd ontworteld, en sloeg in de leidingen van het electrisch laagspanningsnet. De voerder scheen on gedeerd, doch had moeite om zijn kabien te verlaten, daar deze omgeven was van afgerukte geleiders onder stroom. Daar bij viel er regen, welke het gevaar nog verhoogde. Het werd een vuurwerk van electrische kortsluitingen, doch spoedig kwam een bijzij nden elektrieker de ge vaarlijke draden afknippen. Do auto kamion werd nogal ernstig beschadigd, onder andere den voor-trein volledig aj- gerukt, en kon, na veel moeite, door een tractor van het huis Deroo van Lange mark weggesleept worden. Werkongeval. Verleden week werd Debruyne Prosper, werkzaam in de brou werij van den Heer Arthur Nevejan, met de hand gevat in een toestel om flesschen te reinigen cn nogal erg gekneusd; een vinger werd gansch opengereten. Dit is het tweede ongeval welke Prosper is overkomen in een paar maanden tijds. Het eerste ongeval was een hielbrcuk, veroorzaakt al afspringen van den bestel- r» --•» -in« was pas voltrok- XA..U. - Diefstal. In dep nacht van Woensdag op Donderdag wer den bij Landbouwer Petrus Gekiere. wo nende Moorsledestraat, 80, leghennen door onbekenden gestolen. Hun waarde wordt op 2.000 fr. geschat. De dieven hebben geen sporen achter gelaten. Men vermoedt met een welinge richte bende te doen te hebben. De Rijkswacht heeft een onderzoek in gesteld. VLAMERTJNGE. Betalen Belastin gen. De Ontvanger der Rechtstreek- sche Belastingen te Poperinge, heeft do eer ter kennis te brengen, dat de gemeen te Vlamertinge vanaf 1 April 1940, niet meer afhangt van het 2de Kanton der Belastingen, Oude Houtmarktstraat te leper, doch wel toegevoegd wordt aan het Kantoor der Belastingen te Pope ringe, gelegen Hondstraat, 2, (bij de Ber- tenpiaats). De Ontvangër. HOUTEM (leper). II. Wijding. Zondag laatst werd Eerw. Heer Louis Van Coppernolle, in het klooster der Eerw. Paters van Scheut te Leuven tot onder diaken gewijd door Monseigneur Carton de Wiart. Aan den eerw. Pater en zijn achtbare familie bieden we onze welge meende gelukwenschen. Weet gij ook dat er nu drie nieuwe treinen zijn naar leper, nl. om 8.37, 11.29 cn 13.29. dat er deze week veel geschoten werd naar vreemde vliegtuigen in de Fransche grensstreek - zelfs soms vanaf 7 u. 's morgens. dat Dinsdag om 10 ure de jaarlijkscha keuring voor stieren eii koeien plaats heeft op de Dorpsplaats, dat volgende wees: de Paschen zal ge dragen worden naar zieken en kranken, en dat al degenen die goed hun Paschen gehouden hebben nu ook zonder mensche lijk opzicht hun Zondagsplicht volbren gen. GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE DEN 1 NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF /K1END. ZOO STEUNT GE ONS KR. VOLKSHUIS - POPERINGE Zondag 31 Maart, Beloken Paschen. Bureel van 9 1& u. tot llu. Maandag 1 April. Te 8 u. Bestuur van den Ziekenbond. ZIEKENBOND. De Ziektebewijzen van den eersten trimester en de ziekte bladen van Maart moeten binnen zijn voor den 7 April. Lidboekje meebrengen a. u. b. De uren van uitbetaling zijn Den Maandag van 2 tot 5 uur. Den Vrjidag van 9 tot 11 uur. Voor alle inlichtingen en ziektebladen wendt u tot ons Bureel. SPAARKAS. Spaarboekjes moeten binnen gebracht zijn tegen 1 April inbe grepen. RECOLLECTIE. Zondag 7 April, Jaarlijksche Recollectie in 't College voor onze leden. Laat u inschrijven op 't Bu reel of bij den Bode tot den Woensdag 3 April. Woensdag 3 April Onze Bestuursleden zullen 't voorbeeld geven, maar ook de gewone leden zullen van de gelegenheid profiteeren. We belo ven een bovenste bests predikant. De Recollectie begint ts 9,30 uur en zal eindigen rond 3 uur. LOK AAI CHRISTEN VOLKSHUIS, IEPERSTRAAT. ZATERDAG 30 MAART, te 8 uur. ZONDAG 31 MAART, te 4 uur en te 8 uur. MAANDAG 1 APRIL, te S uur. TE 4 UUR: Bijgevoegde vertooning voor schoolkinderen en studenten: 1 en 2 ;r. WIE WIL ER EEN PAAR UURTJES HARTELIJK LACHEN MET Een der laatste, maar misschien wel In t schoonste <kr gemeenst appcüjke pro ducten van STAN LAUREL en OLIVtR HARDY. Een gezonde cn ple zierige filinklucht met fijne, kcrsversc'ie vondsten van de Latirel-Hardy-fan!;.sic de handel in muizenvallen, de piano over het bruggetje langs den afgrond, in het hefdenet der mooie Delia, de gestraite kiekenpiukkers, enz., er.r. lien onafge broken reeks vermakelijke anecuootjes, die de laatste muizennesten hij den zwart- galiigsten toeschouwer verdrijven zullen. EIJFILM: MODEN 41, Gasthuisstr. B .«.Hlfli ill ut» A m'» Zeer aangename comedie- niet GEORGES ARLISS. LET OP: Bijgevoegde vertooning voor schoolkinders en studenten in vueantie: MAANDAG, TE 4 (JUK. Vooraf: FILMJOURNAL on MERKWEERDIGHEDEN K1NDERS TOEGELATEN -yj t la de avoodvcrluuuuiguu rune tea uu landcis vergezeld <-.n vaa huu ouders,

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 3