oxo EiSCHT niet alieen roode POTASCH maar EISCHT tevens dat zij Villi ElZttS kome. Wat belang heeftis POTASCH VAN ELIAS te bekomen, omdat deze lang in maga zijn bewaart, zonder hard te worden. IN 'T BINNENLAND KINDJE D00DELIJK VERBRAND STIERENKEURING c, c//ci d& -üHZcA£, Uit KANTONIMEMENT Blokje HET FINSCHE LEGER VERLOOR AAN D00DEN EN ZWAAR GEWONDEN EEN TIENDE VAN ZIJN EFFECTIEF BURGERSTAND VAN HET NOORDERLICHT GEZIEN VAN IN VERSCHIL LENDE LANDEN BERICHT OUDERDOMSPENSIOENEN BERICHTEN REKLAAMPERMANENTEN PERMANENTE iniimiiiuiiiiimiiaiai1 WISSELKOERS (VERVOLG) Elfde i roodat LEISELE. Burgerwacht. Het Ge meentebestuur van Leisele deelt mede dat de Herzien:ngsraad der B. T. W. van Lei sel e - Isenberge en Gijverinkhove zal zetelen te Leisele Schoolgebouw op 2 April aanstaande, van 8 tot 12 uur en desge vallend des namiddags. De gemeentesecretaris van Leisele. Hr Pillaert, aangesteld als Secretaris-ver slaggever van den Herzie ningsraad neemt de noodige schikkingen om het wervings bureel degelijk in te richten. Zonder te- genzegging worden dus al de kandidaat- burgerwachters der hooger vermelde Ge meenten verzocht zich op bepaalden da tum en uur aan te bieden in voornoemd Lokaal ten einde het Medisch Onderzoek door TWEE MILITAIRE GENEESHEE- REN te ontvangen. Een woord van lof moet toegevoegd over de werking der B. T. \V. van Leisele. Op initiatief van het Gemeentebestuur werd sedert 1 Maart 1940 aan de Kandidaat leden de gelegenheid gegeven om een cursus van 10 lessen te ontvangen, gege ven door wettelijk erkende leeraars der N3t. Luchtbeschermingschool van Pope- rinse. M»t eene buitengewone belangstelling en geestdrift worden die lessen op lede ren Vrijdag avond van 8 tot rond 10 uur met de meeste aandacht gevolgd. De voornaamste gegevens worden breedvoe rig oo bord uitgelegd en door de Wach ters opgeschreven, met het doel zich te laten onderweruen aan een examen ten einde er een Brevet te kunnen behalen. 4 rassen zitn reeds voorbij gegeven door DRTE verschillende LEERAARS over Lu-htgevaar, Gasbommen, Brandweer en Gevaren. De Gemeentesecretaris van Leisele, zich de moeite niet sparende, volgt met span- nine de belanerilke lessen en staat steeds bere'd om Leden door belet afwezig en verontschuldigd, zijne medewerking te verleenen om het verlies aan de leden ter hand te stellen. Men hoort zeggen MEN LEERT ER DINGEN DEWELKE MEN NOOIT NOO DT O ZAL HEBBEN. Dit ware te wen- schen! Maar als Burgerwachter indien men ze eens noodig hadde? Zouden ze wel in gevallen kunnen bijdragen voor REDDING. BESCHERMING EN GELUK VAN ANDEREN. Op Vrijdag aanstaande (gewoon uur> 6de Les bil MAELSTAF URBAIN. DORP TE LEISELE. GIJVERINKHOVE. Burgerwacht. Zie belangrijke mededeelingen voor U on der 't nieuws uit Leisele. ISENBERGE. Burgerwacht. Zie belangrijke mededeelingen voor U onder 't nieuws uit Leisele. ZIL.LEBEKE. ToonecHeest. De Bonte Avond opgevoerd in de Gemeente zaal. ten voordeele der Famllien onzer noodlijdende wederopgeroepen militairen, door de spelers van 't Oorlogsmarraintje en 't Milüoen uit leper, heeft aan al de toeschouwers veel voldoening gegeven. Immers de stukken die de feestwijzer uitmaakten, werden uitgevoerd met gron dige kennis en veel kunstgevoel. Ten einde voldoening te geven aan de talrijke aanvragen, werd eene tweede ver tooning belegd op den Zondag 17 Maart; ditmaal zooals in de eerste opvoering was de zaal proppensvol. De heer Bestuurder evenals de Dames en Heeren speelsters en spelers, gelieven hier onzen welgemeenden dank te willen aanvaarden, alsook de heeren leider en leden van het orkest. Kortom, het waren twee avonden, waar last en kommer op kant geschoven werd, dank aan de Edele Pamilien de Vinck en Struye de Swielande en voornamelijk aan Mevrouw Barones Pierre de Vinck en Mijnheer Baron Yves de Vinck, die on verdroten het op hen hebben willen ne men deze feesten op touw te zetten, die noch geld noch tijd spaarden, om aan ons volk, aan vrienden of kennissen iets op te disschen die lang in het geheugen blij ven zal. De tombola en de ingangskaarten brach ten ruim 4000 Fr. op. Deze som zal ver leend worden, aan de meest noodlijdende familien na voorafgaandelijk onderzoek van het plaatselijk komiteit, onder het Voorzitterschap van Mevrouw Barones Pierre de Vinck. De prijzen toegekend bij loting aan de volgende nummers werden tot heden nog niet afgehaald Nrs. 528 - 2293 - 454 - 1850 - 400 - 1726 429 - 2552 - 2775 - 799 - 248 - 2274 - 482 201 - 1417 - 859 - 2351 - 177 - 1623. Voor de omslagen der boekjes Nrs. 59 235 - 264. Na 5 April aanstaande zullen de niet afgehaalde nummers, niet meer kunnen in aanmerking genomen worden. EI.VERDIN'GE. Een Dankwoord. De B. J. B. bedankt alle aanwezigen op den piechtigen kruisweg van Goeden Vrij dag. De Boerinnenbond wil de levenstaak der vrouw verlichten. Een zeer bekwame spreekster Juffr. Treunen, vroedvrouw- rerpleegster bracht Woensdag onzen boe- •innenbond een uiterst belangrijke voor- Iracht De Gezondheid van de Moeder Weer en meer zullen de moeders begin nen gelooven dat hun vergaderingen geen tijdverlies meer zijn maar een leerschool voor... verstandige vrouwen. Een gezonde ziel in een gezond lichaam. De geneesheeren zouden kunnen boeken vullen over ziekten en sterfgevallen ver oorzaakt uit onvoorzichtigheid, onwetend heid en onbeholpenheid. Meer dan ooit voelden alle aanwezigen het nut der ver gaderingen door den boerinnenbond be legd en waren echt gelukkig er tegen woordig geweest te zijn. Wie naar die ver gadering gaat wordt rijker aan goeden raad en betere daad. Wie beweert dat hij niets meer te lee- ren heeft moet zeer dwaas zijn, en wie zegt. zal er daar volk zijn is een defaitist. Voor de naaste vergadering alle op waartswillenden welkom! HOUTEM bij KOMEN. Laffe aan randing. Over deze zaak die we verle den week mededeelden, ontvangen we volgende terechtwijzing. Deze feiten zijn in werkelijkheid niet gebeurd zooals ze in uw blad van Zondag 17 Maart, bladz. 7 teruggegeven werden. Inderdaad heeft het volgende zich voor gedaan. In de Ieperstraat wonen de famllien Emile Vandermeersch-Verbrugge nr 47 en Baert-Vandewalle nr 45. Op 2 December 11. heeft vrouw Vandermeerseh vuistslagen toegebracht aan Vrouw Baert, daarbij voegende ik zal het nog herdoen. Op Donderdag 29 Februari, heeft vrouw Vandermeersch, haar woorden tot daden gebracht, met vrouw Baert aan haar voordeur aan te vallen en opnieuw te slagen en haar mede te sleuren tot bij de voordeur der familie Borrij. Vrouw Baert riep om hulp naar haar echtge noot, welke toegesneld kwam en zijn vrouw machteloos in de klauwen van vrouw Vandermeersch vond. Hij kon zijn vrouw loskrijgen om haar onmiddellijk in huis te leiden. De aanrandster wierp haar uit eigen beweging ten gronde en ging aan 't huilen, met voorbedachting de echtgenoot Baert. statiebediende te kun nen benade^'igen, welke zij altijd ver klaard hebben. OOSTVLETEREX. Davidsfouds. De Davidsfondsafdeeling West- Oostvle teren - Reninge, noodigt al haar leden en de vele sympathisanten uit tot 'n prachtigen Filmavond. Het Programme 1. - De Ski. documentaire film in 1 deel. 2. - Stan Laurel ontdekt Afrika (klucht film in 2 deelen). 3. - Willem TeU groot historisch dra ma in 4 deelen. 4 - Capltaine o guè (kluchtfilm In 2 dee len». 5. - Buster Keaton bouwt "n huis (klucht film in 2 deelen). Voorzeker een programma dat de moei lijksten zal bevredigen! Het afhollen der filmen heeft plaats tn de Tooneelzaal, op Woensdag 3 April, te 7 ure. Kiet-leden betalen 3 fr. inkom. LOO. Voor de Biemelkers. Op Zondag 31 Maart, om 3 u. namiddag, in ff Stadhuis. Groote Vergadering voor al de biemelkers van t land van bachien de Kupe. Voordracht door Meester Parreye uit Hollebeke. Belangrijke mededeelingen. Alleman welkom. STADE.V. Uitslag Paardenprijskamp. L Hengsten veulens. L Camiel Vandewalle. Staden. 2. Arthur Ségaert. Kortemark. 3. Alois Vanoverschelde. Zarren 4. Vermeersch Wwe., Westroozebeka n. Merrie veulens. L Callebert Arsène. Zarren. 2. Bodez Arsène. Werken. 3. Grijspeerd Florent. Llchtervelda 4. Maertens Daniel. Werken. 5. Damman Arsène, Staden. IIL Tweejarige Ruinen. L Vanderhaeghe Camiel. Westroozebeke. 2. Vandewalle Achiel, Poelkapelle. 3. Vermeersch Wwe., Westroozebeke. 4. Gril speer d Florent. Lichtervelde. 5. Desimpeï Emiel, Staden. IV. Tweejarige merries. 1. Bossant Marcel. Poelkapelle 2. Sercu Arthur, Poelkapelle. 3. Declercq Henri. Werken. 4. Ségaert Leon, Kortemark. V. Vierjarige Ruinen. 1. Vancraynest Maurice. Staden. 2. Grijspeerd Florent. Lichtervelde. 3. Vancraynest Maurice, Staden. 4. Vancraynest Maurice, Staden. VL Vierjarige Merries. L Gaston Defévere. Merkem. 2. Bodez Arsène, Werken. 3. Bossant Marcel, Poelkapelle. Bond der Kroostrijke Gezinnen. Op Zondag 31 Maart 1940, Beloken Pa- schen. gaat in de zaal Patria te 5 U. zeer stipt de jaarlijksche vergadering door. De kinderen worden er niet toe gelaten. De feestwijzer ziet er uit als volgt 1. Welkomsgroet door den Voorzitter. 2. Feestrede door H. Volksvertegenwoor diger E. Allewaert. 3. Rede door H. Senator Desmet. 4. Slotrede door Z. E. H. Pastoor. 5. Tombola voor de aanwezige leden. Ieder gezin behoort er vertegenwoor digd te zijn, en wordt er dus verwacht. Vergadering van den Burgersbond. Woensdag-avond om 7 u had in de herberg van Patria de vergadering van den Burgersbond plaats, alsook de Bur- gersjeugd was er vertegenwoordigd. Het gebed zette de vergadering in, en weid gevolgd door een korte toespraak van Z. E. H. Pastoor, die vervolgens het woord verleende aan den Heer Godderis, afge vaardigde van den Burgersbond, afdee- ling Kortrijk. Hij had het vooral over de belangen van den Middenstand in de huidige tijdsomstandigheden en raadde vooral de solidariteit der Middenstanders aan. Met klinkende voorbeelden gaf hij zijn toespraak een vasteren vorm, en met hand en tand toonde hij aan hoe de Middenstanders zich onder alle opzichten moesten eensgezind, en malkander steu nen blijven. Vervolgens werd spreker bedankt door den Heer Schepene Carlier, en na hem door den Z. E. H. Pastoor; met tombola werd den gezelligen avond gesloten, deze werd gewonnen door Albert Montaye en Omer Vandamme. WOESTEN. Boerengilde. Heden om 6 ure, vergadering der leden bij Ge rard Catteeu In de Zonmet voor dracht door Mter Doise. Verders aller hande mededeelingen, laatste bestelling hovenierszaden, enz. Boeren ge wordt er talrijk verwacht. WESTVLETEREN. Uitbetaling Mi litievergoeding. Bij deze wordt nog maals herinnerd dat de betaling van mi litievergoeding geschiedt alle veertien* da gen op den Dinsdag van 9 tot 10 uur 's morgens. Ieder belanghebbende wordt verzocht zich aan te bieden ten gemeentehuize op dag en uur zooals hierboven. ZONNEBEKE. Geraamte opgedol ven. De 15-jarige Gerard Dejonge werkzaam op een terrein der nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen, gelegen naast den spoorweg leperRoe selare ontdekte het geraamte van een Engelsch soldaat uit den wereldoorlog 1914-1918, waarvan aangifte werd gedaan. VLAMERTINGE. Tooneclspcl. H. Familiekapel. Op 7 April, te 7,30 u. wordt hier een prachtige Tooneelavond gegeven. Een boeiend drama zal ons ge durende enkele uren de triestige wereld met den oorlog en zooveel andere miseries doen vergeten. Komt dan allen zien en neemt op tijd uw voorzorgen voor de kaar ten, want een goede plaats in een mooie Tooneelavond dat is dubbel genot. Komt allen zien! Gij zult het niet beklagen. Kaarten te verkrijgen bij Soetaert en Coöperatief. MERKEM. De Fiere Morgenkraaiers. Uitslag van 25-3-'40, 38 deelnemers. Grootste aantal Hanen: Staden Plezier- kraaiers, 10 Hanen. L Jules Lowie, Drachez Cyr., Staden, 161 2. Hipollet, Billiet Michel, Elverdinge, 155 3. Dokus, Chaerle M., Vlamertinge, 154 4. Bernard, Deberdt Cam., Elverdinge, 142 5. Louis, Vlaeminck Marcel, Merkem, 134 6. Coco, Degryse Marcel, Staden, 131 7. Jackoo, Bourgois Alois, Boezinge, 129 8. Tarzan, Decoene Leon, Staden, 124 9. Rob, Busschaert Rob., Elverdinge, 111 10. Jack, Vandamme Odile, Staden, 109 11. Guerra-Mix, Hoorelbeke C., Merk., 109 12. Tarzan, Decarren Ant., Zuidschote, 106 13. Pol, Hemeryck Romain, Merkem, 98 14. Koko, Vercaigne Cyriel, Staden, 96 15. Tarzan, Debruyne Gaston, Merkem, 90 16. Werner, Schorreel Julien, Merkem, 89 17. Van Vliet, Coudyzer G., Merkem, 82 18. Tom-Mix, Hoorelbeke C., Merkem, 82 19. Jan, Behaegel Julien, Merkem, 82 20. Kotten, Schollier A., Elverdinge, 82 ZONNEBEKE. Hanenkraaien op Zondag 31 Maart, in den voormiddag In den Meerlaan bij Vandevivere S., Meer- laanhoek. MOORSLEDE. De schuwe Kraaiers. Zetting op 31 Maart, in den voormid dag In de Kruisstraatbij Vercaigne Alberic LEDEGEM ST TIETER. Hanen- kraaien «in den Ondank», bij Kamiel Frangois, op Zondag 31 Maart, in den voormiddag. WKVELGEM. Jonge Kraaiers. a»tting op 31 Maart in den voormiddag, in de Café De LoskaaiLauwestraat. ROESELARE. De Dubbele Kraaiers. Hanenkraaien in De Sparappelbij Vanslembroeck K. Hooglede steenweg, op Zondag 31 Maart in den voormiddag. ARDOOIE. Statiekraaicrs. Zetting op 31 Maart in den namiddag bij Viktor Buysse. rASSCHENDALE. Uitslag Hanen kraaien bij E. Gekiere, in de Meiboom. 1. Kesteloot Passchendale, 226 2. Decrue A., Roeselare, 215 3. Masure C., Moorslede, 208 4. Debeuf G. Passchendale, 206 5. Gekiere E.. Passchendale, 176 6. Cardoen M., Passchendale, 174 7. Bosse A., Oostnieuwkerke, 158 8. Desnoeck M., Roeselare, 149 9. Demeulemeester, Roeselare, 143 10. Vandevivers S., Zonnebeke, 138 11. Masure Th, Zonnebeke, 133 12. Vierstraete, Passchendale, 131 13. Vuylsteke, Passchendale, 130 14. Vuylsteke, Passchendale, 129 Uitslag Hanenkraaien bij Winne. 29 Hanen. 1. Cardoen M, Passchendale, 180 2. Gekiere E., Passchendale, 174 3. Samyn, Beselare, 160 4. Masure Th, Zonnebeke, 157 5. Debeuf G, Passchendale, 154 6. Decrue A, Passchendale. 154 7. Delrue A, Westroosebeke, 144 8. Durnez J, Beselare, 142 9. Vennoet, Moorslede, 135 10. Vanluchene, Oekene. 132 11. Vierstraete, Passchendale, WIW—BWEMI OOSTNIEUWKERKE. Begrafenis. Op Tweeden Paaschdag had hier de plech tige begrafenis plaats van heer Gerard Vanmaele. Heer Vanmaele was technieke ingenieur en was ln bediening in een groot nijverheidsgesticht te Aalst. Hij was een zeer bekwaam vakman en genoot ook om zijn gedienstigheid de algemeene ach ting. Al te vroegtijdig werd hij door ziekte weggerukt: hij had slechts den ouderdom van 30 jaar bereikt, en laat een weduwe met twee kinderen achter. De toeloop voor de uitvaart was buitengewoon groot. Zei* den was er in onze parochiekerk zooveel volk. God geve zijne ziel de eeuwige rust. TE WESTNIEUWKERKE AAN DE GEVOLGEN GESTORVEN De kleine Marie-Thérèse Vandelanote, was Donderdag morgen bij haar thuis in de keuken aan 't spelen, toen moeder, om een klant te bedienen geroepen werd in de beenhouwerij, door haar en haar man (thans gemobiliseerd) opengehouden. De moeder had juist, voor ze naar den win kel werd geroepen, een emmer vol kokend loog gevuld om er de beenhouwerij mede te gaan kuischen, maar daar ze bestel len moest, had ze de emmer op den grond geplaats. Terwijl nu moeder in de winkel was is de kleine Marie-Thérèse op de emnier gevallen, deze keerde om en 't arme kindje werd deerlijk verbrand. De grootmoeder van de kleine was in denjceuken maar kon slechts totgrijpen als het te laat was. Aanstonds werd Dokter Ostyn uit West- nieuwkerke ontboden, hij diende de eerste zorgen toe, maar. gezien de heel erge toe stand van de kleine, bracht hij haar r.aar het O. L. Vrouw Hospitaal te leper. Don derdag avond, te 10 ure. is de kleine aan de opgeloopen brandwonden bezweken. TE OOSTVLETEREN op Donderdag 28 Maart 1940. UITSLAG Tegenwoordig 35 stieren, 25 aanvaard. Stieren zonder tanden, 1. Obyn Jules, Reninge. 2. Persoone Gaston, Reninge. 3. Baes Baziel, Reninge. 4. Doom Raymond, Reninge. 5. Persoone Gaston, Reninge. Stieren met 2 tanden. 2. Delva Maurice, Reninge. 3. Lefever Isidoor, Wocsten. Stieren met 3 tanden en meer. 2. Sampers Henri, Oostvleteren. Bewaarpremiën. l®Ann.: Stekker Charles, Reninge. 2® Ann.Demoor Florent, Reninge. Paulyn Ernest, Reninge. 3® Ann.Lauwaege Jules, Woesten. KOEIEN. 1. Dufloo Wed., Oostvleteren. 2. Paulyn Ernest, Oostvleteren. 3. Decroos Roger, Oostvleteren. 4. Paulyn Ernest, Oostvleteren, 5. Dufloo Wed., Oostvleteren. 6. Sampers Henri, Oostvleteren. l®Ann.Persoone Gaston, Reninge. 3® Ann.Paulyn Ernest, Oostvleteren. iiiHiiHiNHNiiiiaHBHsaaa geven kokend wa ter en een Oxo Blokje aanstonds een groote tas Lek-, keren en opknap'* penden bouillon» Hl EEN DRAMA IN EEN KAPPERSSALON Uit Berlijn wordt door een D. N. B.- telegram medegedeeld, dat een onver wacht drama zich heeft afgespeeld te Rodenburg, in een kapperssalon nabij Salzdet-Furth, in Hannover. In dit salon bood zich een kliënt aan die, met de instemming der aanwezigen, dadelijk bediend werd, daar hij een trein moest nemen. Terwijl hij bezig was met zijn haastigen kliënt te scheren, viel de patroon van het salon neder, aangedaan door een hartaderbreuk, waaraan hij oogenblikkelijk bezweek. Maar, in het val len, gaf de coiffeur zijn kliënt een zoo erge snede in den hals, dat deze enkele oogenblikken daarna ook den geest gaf. Het vreeselijk drama speelde zich af in enkele seconden. Havas bericht: «De Gazette de Lau sanne kondigt volgende cijfers af om trent de waarheid over de Finsche ver liezen Alhoewel geen- officieele ni-dedeeling gedaan werd, heeft het Finsche opper commando rekening gehouden en dit zeer nauwgezet, met al de verliezen door zijn leger, dat 16 divisies telde en ongeveer 300.000 man, geleden. Op enkele honderden na zullen volgen de Finsche verliezen vermoedelijk in de geschiedenis van het land gebracht wor den Totaal verlies (dooden, vermisten en gekwetsten) ongeveer 56.000, manschap pen en 2.500 officieren. In het geheel 58.000 personen, te onderverdeeien als volgt: Gedood: 15.700, vermist 1.500, zwaar gekwetsten 12.500. Dooden en zwaar gekwetsten 29.700. Gezien het geweld der vijandelijkheden die drie maanden en half duurde en ge zien de groote superioriteit der Russen aan manschappen en zware wapenen is het verwonderlijk dat de Finsche verlie zen beneden de 60.000 man zijn en dat de helft daarvan slechts gedood is of bui ten dienst om te oorlogen. Het cijfer 29.700 toont aan dat 1 Finsch soldaat op 10 'buiten strijd gesteld werd, wat voor een klein leger als het Finsche een groot verlies is. POPERÏNGF, ran 53 tot 28 Maart 1948. Geboorten. Gekiere Willy, z. v. Jus tin en van Deblauwe Augusta, Groote Markt. Vanuxem Marie-Louise, d. v. Maurice en van Deman Agnès, Ouder- domsteenweg. Geleln Wllfried. z. v. André en van Housoie Clara, N. M. Kerk hofstraat. Delfosse Bernard, z. v. Adrien en Bagein Marie, Ieperstraat. Moncarey Mare. z. v. Antclne en Decante Marie-Louise, Gasthuisstraat. Noppe Roland, z. v. Silvère en Vanhee Made leine. Werfstraat. Coppenolle Willy, z. v. Marcel en Bamelis Maria, Woesten. Dewippe Agnès. d. v. Henri en Vermeu len Madeleine. Proven. Huwelijksbeloften. Rvckebosch Reml, landbouwer, te Watou met Vandenbru- wane Madeleine, z. b., van Poperinge. Rasaale Joseph, landwerker, te Dranou- ter en Knockaert Martha, z. b., Westou- ter. Overlijdens. Vienne Valeer, 1 maand, z. v. Julien en van Luyssen Allee, Krom- beke. Dezsgher Maria, 77 J., z. b., on gehuwd, Casselstraat. IEPER, van 22 tot 28 Maart 1940. Geboorten. Moniez Willy, Poperinge- steenweg, 97. Vancoillie Willy, Zonne- bekesteenweg, 161, Recollettenpoort, 5. Philippo Yvonne, Dlkkebuschsteenweg, 230, Recollettenpoort, 5. Delahaye Pier re. Slachthuisstraat, 31. Verfaillie Wil- fried, Lombaardstraat, 12, Recolletten poort, 5. Herman Annie, Zonnebeke- steenweg, 64. Recollettenpoort, 5. De- grendel Paul, Dlkkebuschsteenweg, 163, Recollettenpoort, 5. Buseyne Francine, Kanonweg, 12, Recollettenpoort, 5. Leu- pe Francine, Hoornwerk, 38, Recolletten poort, 5. Degrave Laurent, van Bese lare, Recollettenpoort, 5. Crombez Yvonne, van Boezinge, Recollettenpoort, 5. Tlteca Antoon, van Zillebeke, Re collettenpoort. 5. Ghekiere Michellne, van St Jan, Recollettenpoort, 5. Vla- mynck Nicole, van Boezinge, Recolletten poort, 5. Huwelijken. Dehollander Oscar, dia mantzager, en Ver Eist Lea, fabriekwerk ster, beiden te leper. Overlijd»ns. Vandenbroucke Georges, 39 j., landbouwer, echtg. van Debleu He- lene, van St Jan. Devos Achlel, 83 j., wedn. van Vanleyden Amelie, Rijsel- straat, 133. Hoste Raymond, 37 j., pas werker, echtg. van Vanheule Irene, van Drongen. Borry Octavie, 84 J., wed. van Garreyn Henri, Hoornwerk, 35. Jans- sens Philomena, 37 j., echtg. van De- weerdt Achiel, Poperingesteenweg, 8. Caenepeel Hector, 41 j., bediende oorlogs verminkte, echtg. van Mispelaere Maria, Pilkemstraat. Quaghebeur Rachel, 42 J., landbouwster, echtg. van Tillie Carolus, van Poperinge. KORTEMARK, Bugerlijken Stand. Geboorten. Plyson Albert, z. v. Al- bert en van Werbrouck Yvonne. Doom Christiane, d. v. Alfons en van Galeyn Bertha. Overlijdens. Lievens Elisabeth, 21 maanden, d. v. Hippoliet en Debusschere Julia. Huyghe Romanie, 74 j., z. b., wed. van Muylle Petrus. Delos André, 29 j., z. v. Honoré en van Verbanck Ce- lestina. Dujardin Marie-Louise, 82 J., wed. van Stevens Jan en van Hansebout Alois. WESTROOZEBEKE, Burgerstand, Geboorten. Devoldere Willy, z. v. Gerard en van Claeys Lea. Forrez Lena, d. v. Reml en van Vandamme An- gèle. Talllieu Gaspar, z. v. Daniel en van Quagebeur Magdalena. Huwelijken. Coghe André, G. A., landwerker van Staden, met De Vla- minck Maria, B. magazijnierster, alhier wonende. RENINGE, Burgerstand. Geboorten. Reml Debelr, z. v. André en van Jeanne Bertier. Overlijdens. Modest Huyghe, echtg. van Adrienne Beurmans. Gaston Sti cker, echtg. van Martha Dekieu. Pros per Dobbelaere, (ln het ouderlingenge sticht). Henri BuJjtraen, wedn. van Sidonie Desmadryl.-'— Eerw. Zuster Ma- ria-Casimire, (ln het ouderlingengesticht). Charles-Louis De Caestecker, (in het ov derlingengesticht). Pliarailde Bot- tien, (in het ouderlingengesticht). Ed ward Maes, echtg. van Emma Crombé. Emiel Lacante, echtg. van Louise Leb be. Louise Lebbe, wed. van Emiel La cante. ONDER PRUIMEN EN PUIN BEDOLVEN NEGEN DOODEN Acht mannen en een vrouw, allen In dianen en negers, werden verpletterd te Santa Rosa (Californië), toen de ver dieping boven hen Instortte, onder het gewicht van 350 ton pruimen. Alle ar beiders wisten verder uit het magazijn te ontkomen. Magnetische storingen aan het Telefoon en Telegraafverkeer. IN BELGIE In de Brusselsche omgeving en ook in <lc provincie hebben Zondag avond rond 10 u. verschillende inwoners het Noor derlicht gezien. De kleur ervan was steen rood. Het natuurverschijnsel duurde on geveer 10 minuten. In Fngeland. Hongarije, Vcreenigde Sta ten en Duitschland werd zelfde Noorder licht gezien. MEISJE VAN 10 JAAR VERONGELUKT TE GENT GEVALLEN AL GLIJDEND OP DE TRAPLEUNING Te Gent was Dinsdagavond de 10-ja- rige Josette Hanegraaf voor naar boven gegaan, in afwachting dat haar klein zusje door moeder in nachtgewaad werd gestoken, om dan samen slapen te gaan. De ongelukkige kleine ging intusschen het gevaarlijk spel aan van zich te laten naar beneden en liep een schedelbreuk nlng. Op zeker oogenblik verloor het on gelukkig meisje het evenwicht, stortte naar beneden en ilep een schedelbreuk op waaraan het kort nadien overleed. De Prokureur des Konings bij de Recht bank van la Aanleg te leper heeft de eer ter kennis van het publiek te dra gen dat de genaamde THAYMAN IDA, weduwe van Gandelain Albert, huishoud ster, geboren te Poperinge den 15 Juli 1891, zich zeggende van Fransche natio naliteit, dochter van Achille en van De Crock Clemence, wonende te Poperinge, St-Janskruisstraat 3„ vóór hem, den 28 Maart 1940 eene verklaring van keus tot de Belgische nationaliteit gedaan heeft. De Prokureur des Konings doet, over eenkomstig met artikel 10 der wet van 15 Mei 1922, een onderzoek over de ge schiktheid van den voorgenoemden ver klaarder. De personen die opmerkingen, inlich tingen of tegenwerpingen uit te drukken hebben wegens de gemelde vaderlands- keus mogen ze doen gelden door tus- schenkomst van den Heer Politiekommis- saris van Poperinge tot den 15 April 1940. leper, den 28 Maart 1940. Da Prokureur des Konings, (w.g.) O. VAN DE VELDE. EEN ZELDZAME GEBEURTE NIS IN DE PLANETENWERELD In den loop van het jaar zal een zeld zame gebeurtenis plaats hebben in de planetenwereld. Op 3 November zal zich een groote conjuctie voordoen. Saturnus, Jupiter, de aarde en de zon zullen in één lijn komen te staan. Dit verschijnsel heeft zich het laatst voorgedaan in 1682, dus 258 jaar geleden. ■■■EBSaBBBaiaaBCBBIHBRBlSBBB IERSCHE GEVANGENEN IN OPSTAND IN HET GEVANG VAN DARTMOOR In de gevreesde gevangenis van Dart moor, gelegen in de helde van Devons hire. brak Zaterdag 23 Maart 11. een oproer uit onder de lersche gevangenen. Dien dag was het juist 24 jaren geleden dat ln Ierland de historische Paasch- opstand uitbrak onder leiding van Hr de Valera. In den morgen begonnen de lersche gevangenen reeds té zingen, te schreeu wen, en lawaai te maken. Toen in den namiddag de gevangenen naar het luch ten werden geleid maakten deze zich meester van de cipiers die hen begeleid den, bonden ze en sloten die op in cellen. Verder werd de gevangenis ln brand ge stoken. De politie uit de omliggende steden en gemeenten werd verwittigd en kwam de gevangenisbewaarders ter hulp. De oproer lingen werden spoedig overmeesterd. Twee uur lang diende de brandweer het vuur te bestrijden vooraleer het meester te worden. In den avond was alles weer rustig. Naar verluidt zouden de oproerlingen, die zich gebarrikadeerd hadden, hun cel len hebben vervoegd vóór de politie scherp moest ingrijpen, dank het optreden van den Katholieken priester die 's anderen daags de Paaschdlenst moest celebreeren in het gevang. OHSiBMBBmBBaaZHBannBBBBBflBB ZEEWAARTSCHE SCHIET- OEFENINGEN 1. Zeewaartsche schietoefeningen (met kanon) tegen vliegtuigen zullen plaats hebben ln de straat Nieuwpoort Lombardsijde, van 1 April tot 30 Juni 1940. 2. Zeewaartsche schietoefeningen (met machiengeweer) tegen vliegtuigen zullen plaats hebben in de zelfde streek en van de zelfde schietpositie van 1 April tot 30 Juni 1940. 3. Zeewaartsche schietoefeningen door vliegtuigen, die zich boven de zee verplaatsen, zullen plaats hebben in de streek Den HaanWenduine van 1 April tot 30 Juni. Telkens van 8 uur 's morgens tot het vallen van den avond. De gevaarlijke streken zullen zoo lang de signalen getoond worden streng ver boden zijn voor de scheepvaart. Het schieten zal desnoods in de streek NieuwpoortLombardsijde nu en dan onderbroken worden om de scheepvaart naar en van Nieuwpoort te vergemakke lijken. DE ONTRUIMING DER STREEK VAN VERVIERS De Burgemeesters der streek van Ver- viers zijn, na een onderhoud met den Mi nister van Openbare Gezondheid, in ver gadering bijeengekomen. Zij hebben bekend gemaakt dat de in woners van Verviers, Dison, Ensival, Pe- pinster, Cornesse, Lambermont, Andri- mont, Hensy en Theux, die voorloopig hun streek zouden willen ontruimen, zich vanaf heden kunnen- laten inschrijven op hun gemeentehuis, waar zij de noodige inlichtingen zullen ontvangen. Herhaaldelijk werd door het Ministe rie van Arbeid en Sociale Voorzorg de aandacht van het publiek gevestigd op de volstrekte noodzakelijkheid de stor- tingskaarten van de verzekerden tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, op het einde van elk verzekeringsjaar aan de Lijfrentekas over te maken. Het volstaat niet de stortingskaarten bij zich te houden wanneer de termijn voor het overmaken ervan is verstreken, aangezien de stortingen als niet bestaan de worden beschouwd tot op het oogen blik dat de stortingskaarten de Lijfrente- kas geworden. Niettegenstaande de reeds ter zake verschenen mededeelingen aan de Pers wordt er nog al te dikwerf vast gesteld dat stortingskaarten soms betref fende vervallen verzekeringsjaren, en waarop de lijfrentezegels regelmatig wer den geplakt, in den vestzak van den ver zekerde of in een lade van den werkgever zijn blijven zitten. Diensvolgens wordt er aan herinnerd dat de stortingskaarten ieder jaar, vóór den 26n van de maand volgend op die in den loop waarvan de verzekerde is geboren, aan de Lijfrentekas dienen over gemaakt; de kaart van een verzekerde die in Maart is geboren, moet dus ten laatste op 25 April aan het loket van een postkantoor worden afgegeven. De perso nen die ln 't bezit zijn van stortingskaar ten, die niet binnen den reglementairen termijn aan de Lijfrentekas werden over gemaakt, worden ertoe uitgenoodigd on verwijld het noodige te doen; zij die stortingskaarten betreffende vervallen verzekering®jaren bij zich houden, wor den met aandrang er om verzocht zich in regel te stellen. taBBflXBBBflBBBBaflBPflBÜBaaaBR» Te Merelbeke was de gemobiliseerde bloemenkweeker G. Van Durme voor en kele dagen in verlof en daarom verhaast te hij zich in zijn bloemisterij allerlei werken uit te voeren. Zijn 2-jarig kindje was bij hem aan het spelen. Op zeker oogenblik bleek het kindje verdwenen te zijn. De vader ging op zoek maar vond de arme kleine verdronken in een water bak. UITSLAGEN VAN ZONDAG 24 MAART Lagere Afdeelineen Reeks A Torhout D. C. Blankenberge 04 Gistel Koksijde 4—1 S. V. Blankenberge Oudenburg 150 Middelkerke Nieuwpoort 91 Veurne De Panne 10 Reeks B Aalbeke Lauwe 3—3 Dottenijs Waregem Sp. 84 Izegem Rekkem 50 Avelgem Deerlijk 4—3 I St. Kortrijk Harelbek» 102 Reeks C Moorslede Houthulst 04 Geluwe Wervlk Sp. 2—1 Komen Waasten 90 Poperinge leper 22 F. C. POPERINGE F. C. POPERINGE 2 2 C. S. IEPER Spijts deze bevangen tijden is de ont moeting Poperinge leper toch uitge groeid tot een flink sukses. Het weer viel mee, er was veel volk en er werd behoor lijk gevoetbald. De bezoekers hadden een sterke groep supporters en een stevige ploeg afgevaardigd. Rood en geel ver heugde zich in het optreden van Sandra, Priem en Bafcop. Kapitein Hauspie was ziek, terwijl Sansen, Debacker en Deglo- rie verhinderd waren. Kortom de partij deed ons herinneren aan vroeger en be ter dagen. leper speelde wel wat vlugger, dat is trouwens gewoonte. F. C. P. is al tijd een tikje trager geweest. Aan de rust was de stand nog immer blank, al hoewel er aan weerszijden schoone kan sen verkeken werden. Na de citroenen waren de bordjes toch van dienst. Rood en geel slaagde erin eerst aan te teeke nen, doch onmiddellijk daarop kwam er een gepast antwoord. Een tweede maal herhaalde zich dit spelletje, daarna was het gedaan. Dit gelijk spel moet echter meer Poperinge dan leper bevredigen, misschien lag dit ook in het feit dat er toch nog 4 plaatsvervangers In lijn ston den bij ons. Voor de rest kunnen we niets anders dan ons verheugen. Er is spel geweest en iedereen heeft er zich geamu seerd. Dergelijke matchen doen de lief hebbers deugd. Vandaag zal het opnieuw hoogdag zijn. Le Bizet komt. Rood en geel zal nu den kelijk de afwezige spelers van verleden Zondag kunnen in lijn brengen, zoodat er aan Le Bizet ernstig rekening zal gevraagd worden. En denkelijk zullen de bezoekers eraan moeten. Wat noodig is voor onze klasseering. Jongens, vandaag de twee punten hier houden, hoor! KEIKOP. Heden Zondag, 31 Maart, te 3 uur, op ons terrein F. C. P. Le Bizet. ZES-DAGEN VAN P.Rhss», nu eindstand 1. KAERS-DEBRUYCKER Op 3 ronden 2. Scherens-Brur.eel 533 3. Naeye-Van Simaeys 455 4. Moes Romain en Sylveer 257 Op 4 ronden 5. Somers-Thyssen Op 7 ronden 6. Clautlcr-Vermeiren ju Op 10 ronden 7. Grysolle-Walschot 153 8. Bonduel-De Caluwé 139 Op 11 ronden 9. Van Kerkhoven-Seynaeve 223 Op 15 ronden 10. Disseaux-Samyn 57 Op 21 ronden 11. Meulenberg-Deltour lij laaaaBaBBaaeaBaaaaBaHHi^ uit ter hand te koop WERKMANSWOONST met schuur, hennckot, zwijnenstal. gen langs de Provensteenweg tt KROli' beke. Staande op 21 aren rijnse:*) (disch). Inl. bij Deerock Maurice,?^ venateenweg, bij «De Vrede», KromWt, laaaBBanaBBBBBaBBBaBBBaa^i VROUW alleen, in handel, verlangt bij zich tt men, in familieleven, alleenstaand eerlijk meisje of Weezenkind, lj.j jaar. Adres ter drukkerij, Gasthaij. straat 15, Poperinge. HYPOTHEEK GEVRAAGD~" Persoon uit Poperinge zoekt klein k». drag te leenen als eerste hypotheek 44 zijn huis. Schrijven ter drukkerij, Gasthuisstr. If Poperinge, onder letters X. Z. SUZANNE DIEUSAERT, Westskem, komt zich te stellen als MODISTE en aanvaardt ALLE HERSTELLINGEN, C. S. IEPER S. C. IEPER 2 2 F. C. POPERINGE De derby ls tot eenieders tevredenheid in de beste stemming en met eene pun- tenverdeeling ten einde geloopen. De 22 evenwel geven echter voor de rood-wit- ten de ware spelweergave niet weer, daar zij met een tikje geluk geheel den inzet van de partij hadden kunnen bemachti gen. De eerste speelhelft mag daaromtrent als gelijk opgaand beschouwd worden, wat de 00 aan de rust dan ook recht matig opgeeft. Doch na de herneming al waren de Ieperlingen het meest ten aan val, moesten zij telkens een doel achter stand inhalen. Poperinge's doelwachter was namelijk ln een bijzonderen dag en hield de beste gerichte ballen uit zijn kooi en onderscheidde zich ten andere tot aan het eindsignaal, zoodat hij vrank mag zeggen dat het gelijk spel aan hem te danken is. Alles wel ingezien mag het resultaat voor de Ieperlingen als bevredigend be stempeld worden, alhoewel zij meer en meer Houthulst op de hielen krijgen, en 't is juist bij Houthulst dat zij zich mor gen moeten verplaatsen. In de heenronde wonnen de rood-wit- ten afgeteekend met 40, evenwel is het te voorzien dat het deze maal niet van een leien dakje zal loopen. Immers de bezochten van morgen, hebben er alle belang bij leper klein te krijgen om zoo des te gemakkelijker aan de spits te ge raken. Doch de rood-witte ploeg zal ook reeds hare berekening gemaakt hebben en ingezien hebben dat een puntenverdee- ling alle kansen onverlet laat. Daarom zullen de Ieperlingen hun spel van den vorigen Zondag voor den dag halen om ten minste den drawnaf te dwingen. CERCLE WIJDENDRIFT LANGEMARK PRIOR 1 0 CERCLE Zondrj 11. moest Cercle weer eens te gen het sterke Prior-elftal in plaats van Houthulst (dit was een vergissing). Te 15.15 u. worden de ploegen in lijn gesteld door scheidsrechter C. Meulebroeck. Cercle wint den opgooi en is aanstonds ten aanval en dwingt corner. Het spel gaat verdeeld door in het eerste kwar tier doch het sterke aanvalhoede van Prior geeft Cercle's verdediging de han den vol, doch het achtertrio met Vergote, Boussemaere, Deraeve, kan de Prior niet doelen en de helft wordt gefloten met blanken stand. Na de koffie is Cercle ingedrukt, doch de rotsvaste verdediging laat niets ge beuren. En het is steeds aan de 39ste minuut dat Prior's middenvoor da stand kan openen doch dit is het eenigste doel punt dat aangeteekend werd. Het was een schoone match, doch Cercle's aan- vallijn is niet rap genoeg geweest, anders kon Cercle tweemaal doelen. Heden Zondag speelt Cercle op eigen veld tegen Elverdinge. Aftrap te 15 u. Supporters op post! BINST DE MAAND APRIL voor slechts 20 fr., alles inlcgrepea, bij A. VANCAYSEELE-GOMBE1R Provensteenweg 2 - POPERINGE. Ook Permanenten aan 30 en 40 Sr, Goede VERTEGENWOORDIGERS MACHTIGE VERZEKERINGSMAAT. SCHAPPIJ vraagt goede VERTEGEN. WOORDIGER in verscheidene gemeen ten. Schrijven^ onder Nr 15, ter Drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. MEVROUW, wilt U een schoone wend U dan tot het huis A. VANINGHELANDT-PAREYN Poperingestraat 2 - KROMBEKE, Prijzen25, 35 en 50 frank. SPORTKRING ELVERDINGE EENDRACHT BOEZINGE SPORTKRING ELVERDINGE. Zooals geregeld trokken onze mannen tweede Paaschdag naar Boezinge, om al daar een beker te betwisten. Dat het ging kampen, daar waren we zeker van. Om 2 uur stonden al de mannen paraat om ten aanval te trekken. De Siegfried- of Maginotlijn diende overwonnen. De op gooi werd gewonnen door de bezoekers, die dan ook eerst met het voordeel van den wind speelden. Vurig spel langs belde zijden, zoodat er aan de rust van doelen nog niets te melden viel. Indien de match onbeslist viel was be sloten nog tweemaal 7 44 minuten te spe len, indien dan nog match nul, viel de eer aan Sportkring den beker mede te nemen. Deze besluiten waren niet nutte loos geweest want na krachtige inspan ningen en schoon spel, eindigde het op onbesliste match. De bezoekers vertrok ken dan ook met den beker, waarvoor ze de commissie van Boezinge zeer bedan ken om aan hen de eer te hebben ge geven dien met de Eendrachters te be twisten. We bedanken dan ook den scheidsrechter die door zijn eerlijk op treden er vele aan toegedragen heeft tot het welgelukken der match. té* ;~-v' CLUB WOESTEN Speelt op eigen plein tegen W. S. leper. -co>- UITSLAG VELOKOERS BESELARE ZONNEBEKE Gehucht Molenaerelst. Voor Beginnelingen, 25 vertrekkers, 40 Km. in 1 uur 10 minuten. 1. Vanhove; 2. Acke; 3. Mahieu; 4. Ja cques; 5. Valère; 6. Deruyter; 7. Louwie; 8. Vercouillie; 9. Leverger; 10. Deweerdt; 11. Saelens. OUD HUIS FERD. PERMEKE, Bot- schepestraat 36. POPERINGE, opvolg» DÉSIRÉ GRUWIER, brengt ter kennii van het publiek dat hij alle SCHILDERWERKEN aanneemt. Hij beveelt zich ook aan vo« het leveren van alle soorten VERWEN, VERNISSEN en BEHANGPAPIER. iBaaaiaaaBiBBaaBsaazaRaaBiiii TE KOOP ^ieuwe Weegschaal en Velokar, aan gl- nadige prijs. Maurice Dewulfstraat Poperinge. Okkasie Naaimachienen; 5 jaar waar borg. Lage prijs. Casselstraat 5, Iep», y^uto Ford in allerbesten staat, model 1932, alsook een Remorque, draagver mogen 1500 kgr. ofwel 750 kgr. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15. Poperinge. groote hoeveelheid Klaverzaad, bij Fir- min Vanuxem, Westvleteren, TE KOOP GEVRAAGD £uisinière-Stoof, per okkasie. Zeer groot Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat IS Poperinge. GEVRAAGD Qoede Meid, voor alle werk, kost en in woon, seffens in diensttreding, liefst boven de 21 jaar, bij M. Ganse, caié «Ca- veau Jeannot», Kuiperskaai, Gent. yroow om te kuischen, den Zaterdag. Bij H. Lisy, Duinkerkestraat 20, Pop J^eerjongen-Beenhouv/ersgast. Tempel- straat 20, leper. J^eergast. Patisserie Caulier, Kerkstr. 7, Nieuwpoort. Qast van deftige familie, voor brood- ea pasteibakkerij. 17 Jaar. Minstens 1 jaar op stiel geweest. Persoonlijk aanbieden: Ardooiesteenvveg 33, Roeselare. Qoede Boerenmeid, in Frankrijk, dicht de Belgische grens. Per kontrakt. Goed loon. Familieleven, zeer ernstig. Best ge schikt voor dochter of vrouw van kleine landbouwers. Schrijven naar den H. Cour- landt, Wervik-Belgie. jyjeisje, om te naaien. Van del'tige familie. Reeds op stiel geweest. Bij Van Lae- them-Gerber, Statiestraat 53, leper. Meid, reeds gediend hebbend, bij Oscar Frimout, achter de Statie, Poperinge. Jongeling, 16-18 jaar, kunnende paarden geleiden. In hofstede te KemmeL Adrei ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Poperinge. j^eer jongen - Pasteibakker*ga»t. Gasthuis straat 38, Poperinge. VRAAGT PLAATS £hauffeur-Mecanicien, vrij van militairen dienst, voor gelijk welken handel. - Cyriel Claeys, Hondstraat 1, Krombeke. Me!d' voor alle werk, in geen herberg- Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15. Poperinge. §trui»che Meid, 15 jaar, -voor alle werk, bij kristelijke personen. Adres ter druk kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge, £hauffeur. In gelijk welken handel. Adrel ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Pop. TE HUUR gehoon Burgershui» met garage en hof, gelegen te Abeele-dorp. Inl. Gasthuis straat 25, Poperinge. ^^clgelegen Handelshuis met inrijpoort, thans winkel, te Zuidschote, Dorp plaats. Zich wenden bij Georges Parel, Voormezele. Cerievige Herberg met Boltra, «De Lus tige Bolder Electriciteit, 2 soorten water, groentenhof. Gelegen in de Potte- straat te Poperinge. Vrij van brouwer Zich wenden Noordstraat 12, Pop.ringe. Welgelegen Herberg Au Due de Bra bant», Ieperstraat, Poperinge. Inl Boeschepestraat 2, Poperinge. gehoon Burgershuis, Bruggestraat 19. Po peringe. Adres ter drukkerij, Gasthuis straat 15, Poperinge. £eer welgelegen Herberg De Xcder- graafmet land en ruime stallingen- dienstig voor allen handel. Inlichtingen: Boeschepestraat 2, Poperinge. pjuis, dienstig voor winkel. Veurncstr. 54- Poperinge. Zich wenden zelfde straat Nr 36. gehoon Woonhuis met grooten hof, Boe schepestraat 45, Poperinge. InL W Arthur Quaghebeur, Bcthuncstr. 1. P°P VRIJDAG 29 MAART 1940 100 Fransche Franken: Checks Biljetten 1 Pond Sterling 1 Dollar 1 Gulden 59,2875 frank- 57,50 a 58 ■>anï' 104,40 irank- 29,285 15.545 o*1"

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 4