MATRASSEN DE KLEINE WINST ZIEKE N/EREN Pillen DeWSTT BRILLEN LANDBOUWERS! Eischt steeds van uwe Leveranciers de van ouds gekende POTASCHZOUTEN wan STASSFURT SOCIETE COMMERCIALE DES ENGRAIS POTASSIQUES FABRIEK van Openbare Verkooping GROOT 18 Ha. 20 A. 44 Ca. WÊmmm GROOTSTE KEUS Se ent zaak HOOG GEHALTE aan POTASCHGOEDE BEWARING! REGELMATIG GEMALEN, bijgevolg GELIJKMATIGE VERDEELING in den grond en BETERE UITWERKING op de planten. N'OTARIF.ËLE VERKOOFINGEN EM.DOBBELS 3' BRUCGESTRpop*ERTNGt' TE LANGEMARK ZITDAGEN: Instel: Vrijdag 19 April Overslag: Vrijdag 3 Mei DU PI) IS..acut DA N KPUIDEN' Alle Apotheken &fr. per cleQS* AaagemuuuomtcaeiMB V00RDEELIGSTE PRIJZEN Rijselstraat 1 - 5 IEPER f REGENMANTELS WERKKLEEDEREN FANTAZIEBROEKEN Gerard VANDERSTEENE •T ROOS KRUIS Witte en Roode Potaschzouten fijn en grof gekorreld HOFSTEDEKE ALLERHANDE MEUBELEN MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. 5 WOONHUIZEN, KIEKENKOTEN EN BOUWGRONDEN VOLGENDE PARTIJEN LAND ZAAILAND EN WEIDE ZAAILAND EN WEIDE TWEE BESTE HOFSTEDEN EN TWEEWOONST SCHOON RENTENIERSHUIS GEBROEDERS STEVENS WOONHUIS BERICHTEN REKT A AM PFRMANENTEN IK BEN KOOPER A LA MODE PARISIENNE ZOEKT UW PROFIJT van een schoone en welbebouwde BESTE ZAAILANDEN en WEIDEN, waarvan eenige aan zien mogen worden als BOUWGRONDEN Instel met Premie mmmaamm—m aan (Je IN Talefoon 629 ALSOOK CHRONISCHE PHEUMATIEK ZEERE SPIEREN STRAMHEID IN |8i GEWRICHTEN LUMBAGO AANHOUDENDE PIJNEN INGEVOERD IN BELGIE DOOR BRUSSEL, NAAMSCHE STRAAT, 82 Studie van Hen Notari» Kantoor van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperirighe. DEEREN te Roesbrugge-Haringe. DINSDAG 2 APRIL 194« otn 2u. namiddag, ter her rg «De Fabriek». bij M. J. Ge- kiere. Groote Marlet, te Poperinghe, OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE RENINGHELST kassie naar Locre, met 4 ha. 21 a. 10 ca. zaailand en bosch, waarvan 1 ha. 66 a. 10 ca. bebouwden grond, uitweg en zaailand, en 2 ha, 55 a. bosch. Verdeeld in 2 koopen. Boom- en houtprijs: 3.300 frank. Het hofstedeke gebruikt sedert meer dau 9 jaren zonder schriftelijken pacht- akt door M. H. Vuylsteke mits 1215 fr. 's jaar? en de lasten. Aan het bosch handslag met de geld- telling. Studie van den Notaris CASSIERS te POPERINGE. MAANDAG 1 APRIL 1946 om 2 uur namiddag. TE POPERINGE, steenweg naar Proven Nr 13,_ ten sterf- huize van if. Henri Glorie-Six, OPENBARE VERKOOPING van zooals stoof, kassen, stoelen, tafels, zetel, ijzeren bed, matras, allerhande keuken- gerief, brandhout, enz. Koopprijzen en onkosten gereed be taalbaar. Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. MAANDAG 1 APRIL 1940 1. Om 2 uur namiddag (zomeruur), ten sterfhuize van M. Benj. Becuwe-Vitse, te Westvleteren, Callestraat, VENDITIE VAN MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. II. Om 4 uur namiddag, ter herberg «In de Wandeling», bij M. Gaston Pyck te Westvleteren, Callestr., OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE WESTVLETEREN 1. - EEN NIEUWGEBOUWD WOONHUIS met stallingen en verdere afhankelijkhe den, alsmede volgens kadaster sectie C, Nrs 17a en 17b, 27 aren 80 ca. bebouwde grond en zaailand. Prijzie van boomen. afsluitingen en elec- trieke leiding 1.000 fr. Sterfhuis van M. Benjamin Becuwe- Vitse. Aanslag met de geldtelling. 2. - EENE PARTIE ZAAILAND groot volgens kadaster sectie C, Nr 18, 41 aren 60 centiaren. Gebruikt door M. Gery Dewulf te West vleteren, zonder geschreven pacht, mits 300 fr. boven de lasten. MAANDAG 8 APRIL 1949 orn 2 uur namiddag (Zomeruur), ten sterf huize van Vrouw Weduwe Désiré Swert- vaegher-Hersoen, ter Dorpplaats van Stavele, VENDITIE VAN Gewone voorwaarden. Studiën van de Notarissen VANHEE te ZONNEBEKE en DEVOS te RUMBEKE. Om uit onverdeeldheid te treden. Studie van de Notarissen GHEKIERE te Meenen en de GROOTE te Waereghem. DINSDAG 2 APRIL 1940 om 3 54 ure, te Meenen, ter herberg Café de l'Abat- toir», bij M. H. Watteyne, Kortrijkstr., OVERSLAG VAN TE MEENEN, Zwemkomstraat, bij de Kortrijkstraat, groot 35 aren 79 centlaren. Samen verpacht aan 450 fr. te maande. Verdeeld in 12 koopen. Grootte Koopen aren cent ia. I ngesteld 1. HUIS Nr 3 90 5.000 fr. 2. HUIS Nr 4 96 5.000 fr. 3. HUIS Nr 5 met kiekenkoten 3 42 4.000 fr. 4. HUIS Nr 6 3 63 5.000 fr. 5. HUIS Nr 6bis 2 84 5.000 fr. 6 tot en met 12: 7 perceelen BOUWGROND 24 04 7.000 fr. Totaal 35 79 31.000 fr. Recht van samenvoeging. Plans en inlichtingen ter studie van de verkoophoudende Notarissen. Kantoor van den Notari» LEMAHIEU te Yper. De NOTARIS EMILE LEMAHIEU te YPER heeft de eer ter kennis te bren gen dat zijn kantoor, vroeger Meenen- straat 9, thans overgebracht is naar de ELVERDINGESTRAAT Nr 21. IIIIIIEIIIIII1IIHIIII1IIII1 GEMEENTE KROMBEKE Kantoor van den Notaris DE TAVERNIER te Langemark. DINSDAG 2 APRIL 1940 om 3 u. stipt namiddag, te Poelkapelle, Plaats, ter herberg van M. Bruno Calmeyn, OPENBARE VERKOOPING iti eenen zitdag, van gelegen te Westroozebeke, langs de Sprietstraat, te weten: A. 1 Hectare 5 aren 60 centiaren LAND, gebruikt door M. Rcné Vanover- schelde. B. 2 Hectaren 67 aren 52 centiaren LAND, gebruikt door M. Maur. Muylle. Beide zonder geschreven pacht, sedert meer of 9 jaren, het eerste mits 925 fr. per jaar. en het tweede mits 2400 fr. 's jaars. iBiHEHHisasaaaaaaasasaBafii Kantoor van den Not-ris ALB. LAUWERS te YPER. OP DINSDAG 16 APRIL 1940 om 2uur nanoen, te Yper, in het «Hotel Skiiidles». Statiepl. INSTEL MET PREMIE var. GEMEENTE ADINKERKE, a :g! de Cromfortstraat, HEN BI.OK WELGELEGEN groot 8 hectaren 20 aren 90 centiaren. Gebruik! zonder geschreven pacht door Caniilie Vaiidenbassche mils 6.150 frank 'l jaars, hoven de iastcn. Verdeeld in 5 koopen. OVERSLAG: DINSDAG 30 APRIL 1940. (Zie plakbrieven met plan.) jjaa» Kantoor van den Notaris ALB. LAUWERS te YPER. OP WOENSDAG 10 APRIL 1940 om 2 }4 uur nanoen, te Yper, in 't «Hötel de France», Statiepl., INSTEL MET PREMIE van Gemeenten I.ocre en Dranoutre, tegen de Koenraadmeerschenstraat, 3 HECTAREN 35 AREN in één blok. Gebruikt zonder geschreven pacht door Rcnc Verdru mits 1.500 fr. 's jaars, boven de lasten. OVERSLAG: Woensdag 24 April 1940. IIIIIII1I1IIMIIMII11IIII1I UIT TER HAND TE KOOP LAND te Krombeke, groot 27 aren, dicht bij 4 De Vrede», langs goede baan. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. OPENSTAANDE PLAATS Plaats van ONTVANGER der Gemeen telijke Commissie van Openbaren Onder stand is te begeven. Ouderdomvan 21 tot 35 jaar op den dag der aanvragen. Mannelijk of vrouwelijk geslacht; de gemeente bewonen binnen de 3 maand na de benoeming. Minima jaarwedde: 700 frank. Wette- lijkeborgstelling. Aanvraag met beroep en verblijf, sturen voor 3 April aan den Heer Jeorme Boury, Voorzitter der Commissie van Openbaren Onderstand te Krombeke. Namens de C. O. O.: De Sckretaris, De Voorzitter, J. Kino. Jer. Boury. TOILE CIRÉE en LINOLEUM bij SANSEN-VANNESTE, Pop. OPENBARE VERKOOPING te Moorslede, Tuimelaarhoek, met eene gezamenlijke oppervlakte van 25 hectaren 17 aren 74 centiaren. GEBRUIK: De tweewoonst is in hunr gehouden door de Heeren Henri Huyghebaert en Henri Vandekandelaere, mits 720 fr. per jaar, ieder, vervallende 1 Oktober. De eene hofstede, groot 16 ha. 2 a. 44 ca., is gebruikt door den Heer Alois Depuydt- Cneut, mits 12.500 fr. per jaar, valdag 1 Oktober. De pacht werd opgezegd voor 1 Oktober 1938: de andere, groot om trent 9 ha., is in huur gehouden door M. Camiel Talpe-Cneut, mits 6.000 fr. per jaar. valdag 1 Oktober. Verdeeld in koopen volgens plan op de plakbrieven. 54 Instelpenning te winnen. Voorbehoud van samenvoeging. ZITDAGEN INSTEL: DINSDAG 30 APRIL 1940 OVERSLAG: DINSDAG 14 MEI 1940 telkens om 2 54 uren namidag, in de herberg «Den Anker», bij Wed. Jules Calmeyn-Latruwe te Passchendaele, Plaats. Ten overstaan van de Heeren Vrede rechter en Grefïier des kantons Passchen daele, en met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816. Plan en lastencohier te bezichtigen bij bovengemelde Notarissen. Kantoren van de Notarissen PIETERS te RENINGE en VAN EECKE te POPERINGE. OP DINSDAG 16 APRIL 1940 te 3 uur namiddag, in St Crispynbij M. Degelder, Dorp plaats, te Bikschote, INSTEL MET PREMIE van een MET VERDIEPING, serre in vollen bloei, 2 stallen en verdere afhankelijkheden en 4 aren 34 centiaren bebouwden grond en bof met afzonder lijken uitgang TE BIKSCHOTE, in het midden der Dorpplaats, Sint-Jans straat 1. Bewoond door den verkooper H. Jules Desmadryl-Hoflack tot 14 dagen na den overslag. Het huis is voorzien van elcctriciteit en van 2 soorten van water, en bevat salon, eetplaats, verandah, keuken, pompkeuken en waschkeuken, alsook 3 slaapkamers en ingemaakte kas boven. Overnemingsprijs van balatum, trap- tapijt met koperen roeden en elf fruit- boomen: 1.000 frank. OVERSLAG: Dinsdag 30 April 1940 zelfde uur en plaats. Eigendomstitcl berust bij den Notaris Van Eecke. IIHHHiainilHIlUIIUlSI IEPER rOPERINGE OKKASIE LANDBOUWMACHIENEN: Pikmachien, Maaimachien, Driescharren, Vettestrooiers, Ressorteegde, Braakma- chien 6 en 8 reken, Aardappelmachien, Boterkeerns, Landrol, enz. GEMEENTE DADIZELE OPENSTAANDE PLAATS Eene plaats van THDELIJKE CE- MEENTEBF.DIF.NDF. is te begeven. Jaarwedde: 8.000 frank. De kandidaten moeten: 1) Belar ziin; 2) Vrij van militieverplichtingen; 3) Min stens 21 en hoogstens 35 jaar o- 4 zijn (voor de oudstrijders of gelijkt Iden met dezen 40 jaar)_: 4) Minste .ager- middelbare onderwijs of de school van Bestuursrecht met vruc.it gevolgd hebben. De aanvragen moeten vóór 13 April 1940 aan bet Gemeentebestuur per aan bevolen brief gericht worden en verge zeld gaan niet een getuigschrift van mi litie. onderwijs en voor de oudstrijders of er mede gelijkgestelde een afzonderlijk getuigschrift Voor nadere inlichtingen, zich te be vragen op het Gcmeentesekretariaat. GEMEENTE OOSTVLETEREN OPENSTAANDE PLAATS UIT TER HAND TE KOOP EEN SCHOON EN GERIEFLIJK te POPERIXGE. Priesterstraat. - Kelder, gang. twee groote plaatsen, keuken, ach tergebouwen. koer, boveken, vier kamers, kleine en groote zolder. In!, schrijven: Ag. HAVAS 61, Brussel. H8K39MBH3! LiiSiütstift»i«u2Bii«B;nsiöisuiym!LUiaiuimiunififflnuuaamii!tiimBiiBiaa»i!aiuiiiiuu:!i:!urM:!!!'<::':hi,t:!iü:L;!:u:iiüii:i:!:::;!i;;i;nn.'MiiiHiiw:p!» tafl DAMES, JUFFERS wilt U een mooie PERMANENTE met laatste nieuw apparaat wendt U tot MARIA SAGAER. Noordlaar. 69. IEPER. De plaats van ONDERWIJZER is te begeven. Aanvraag vergezeld van bewijsstukken, per aangeteekend schrijven te sturen aan den Heer Burgemeester van Oostvleteren vóór den 2 April 1940. De Burgemeester, (get) GARMIJN ACH. DOOR STERFGEVAL OVER TE NEMEN TE LANGEMARK MEUBELWINKEL SCHRIJNWERKERIJ speciaal gebouwd voor den stiel. Tegen Statie. In volle werking. Machienen: zaag. schaaf- en boormachien (combinée), groot bankscheurmachien. werkbanken en groote hoeveelheid handalaam, alles slechts drie jaar in werking. Gebouwen met langdurige pacht. Sef fens in genottreding. Groote hoeveelheid hout, schoon en droog, vrij van overname. Dagelijks zichtbaar van 9 tot 18 uur en 's Zondags voormiddag. Inl.VANDAMME, Meubelt, Statie, Langemark. ZENDT ONS 5 FRANK en wij zenden drie maanden ons blad naar een Soldaat. J3ai-^«BHlf» aan 15 ft in hot HUIS SIMOEN Veurnestraat 24, Poperinge. Ook Permanenten aan 25, 35 en 50 fr. Elk zegge het voort. van alle AUTO'S in en buiten gebruik, aan de hoogste prijzen. P. DEMEULENAERE, 79 Beverensteenweg 79 ROESELARE. Tel. 87 en 161. bij ALICE VANHOLLEBEKE Ieperitr. 52, Poperinge, tel. 237 laat hierbii weten dat zij voorzien is van een GROOTE KEUS LAATSTE MO- DELHOEDEN, aan genadige prijzen. Alle herstellingen van hoeden worden aanvaard. Zoo schoon als nieuw. GROOT NIEUWS UIT WATOU G. BEUN-LERMYTE, 15, Steenvoorde- straat, Watou, maakt hierbij bekend dat cr bij hem nogeens 200 PAAR SCHOE NEN en SLAFFERS voor mannen, vrou wen en kinderen ingekomen zijn. Beste merken. Altijd ter uwer beschikking aan spotprijzen. Profiteert ervan en wendt er U in ver trouwen. Kantoor van den NOTARIS R. VAN DEN BOOGAERDE te Beselare HOFSTEDE Bij Kanadeesch Monument, makende den hoek met steenweg Ieper-Poelkapelle en steenweg van Langemark naar Zonnebeke. Gebruikt door M. Achiel Boone, met geschreven pacht voor een jaar van 19.800 franken jaars (lasten inbegrepen). Verdeeld in 10 koopen. Recht van samenvoeging. telkens om 2 1/2 uur nanoen, te IEPER, in het Hotel du Nord bij M. André Cornette, Statieplein. ZIE PLAKBRIEVEN MET PLAN. want ik ben er werkelijk tevreden over en meen dat zij van qroot nut kunnen zijn voor menschen boven de 40 jaar. zooals ik. Op onzen leeltijd voelt men zich spoediger vermoeid: wanneer wij een trap oploo- pen zijn wij buiten adem; bij de minste inspanning is ons gelaat gecongestionneerd. zweeten wij over vloedig en worden wij door een gevoel van alge- meene moeheid overvallen; wij sluimeren gemak kelijk in. Zoo wij een min ol meer streng regime moeten volgen, moeten wij voor de goede werking van onze darmen zorgen en ons bloed vernieuwen. Dit is de rol van de ROODE PILLEN. PECTORAL i-PU"S7ILL£*DE - BEnEkEWEJiENDE BA/SEMS VF./iZAOfTLNDE enOOPSTGESEZESM \f pulste/* Gesloten op Zon- en Feestdagen, om I u. Tel 248. Matrassen in beste inlandsche scheerwol, kapok, flacon, konijnhaar, pluimen. Cria végétal voor onderbeddens en ressorts. Juttelinnea voor ressorts. Edredons. Oorkussens vanaf 12 fr. Matrassen groot kussen voor 2 personen in flocon, zuivere wol, losgelaten vanaf 215, 235, 255 fr, enz. Verkoop van sargiën, gewatteerde en katoenen spreien. HERSTELLINGEN. VERSLAAN "vAN MATRASSEN. KOSTUIMEN 'S ZONDAGS OPEN TOT 4 UUR Meestal kent men de ware oorzaak van de rheumatiek niet en daarom verwaarloost men de eerste symptomen. Weldra .echter worden de geringe pij nen die men in het begin voel de heviger, «een zekere stram* heid komt ïh de gewrichten, men heeft hevige pijnen in den rug, de spieren worden pijnlijk, de gang moeilijk, 'a Nachts houdt de pijn U urenlang wakker. Dit komt omdat de nieren ziek zijn. Hun rol bestaat er in het bloed te filteren en het te ont lasten van de giffen en voorna melijk van het overtollig urine, zuur. Daar de nieren slecht wer ken laten zij deze giffen in het organisme doordringen. Deze laatste zetten zich dan vast in de spieren en de gewrichten en verwekken daar hevige pijnen die maar al te zeer gekend zijn door degenen die er het slachtof fer van zijn. Het geneesmiddel? Het zip» de Pillen De Witt. Doe maar eens een proef. Vanaf de eerste dosissen zullen zij U verlich ten en dikwijls zult gij, na een enkele doos, voor altijd verlost zijn van de pijnen die uw be staan vergallen. De Pillen De Wilt die sedert 50 jaar beroemd gijn uierken rechtstreeks op de nieren en de blaas, zuiveren en versterken ze en stellen ze in staat om normaal te werken. Doe vandaag nog een proef en morgen reeds zult gij D beter gevoelen. Alleen een speciaal geneesmiddel voor del nieren kan een nieraandoening genezen.j 11 en 20 FR. in alle apotheken. s LOUIS A. Anc. Maison SANDERS, Brussel. 13 HET HUIS DER Gediplomeerd Optieker WESTSTRAAT 20, DIKSMUIDE. Komt alle week ln de streek en ten uwen huize op aanvraag. (BBIEBBBBSBBflflBBBBBBBBQISBBB ERGENS IN BELGIE! Geen spraak van opslag. EERE-KOMMUNIEKLEEDEREN, MANTELS, KOSTUMEN voor Jon gens en Meisjes. - De grootste keus voor Dames en Heeren. - Alle maten. «IN DE VIER SEIZOENEN», Casselstraat 7, Poperi::je. - Tel. 314. Weerom lijden aan I HOOFDPIJNEN MIGRAINE TANDPIJN GRIEP RHEUMATIEK IENUWKOORTS PIJN DER MAANDSTONDEN I als de Wonderbare Bruine Poeder* ven der Apotheek DE POORTERE Sint-Nik! au-Wees. V «ojenhHlksUJk sozdtr schsdsUJkt |rroJ«*a van dtw plJo»B sul ia, brrri>4«n. Di dei f. I ftidirt 4 fr. 44 ériidwbblit dill f. ij ffim 14.14 fr is verkrijgen in aEe goede Apotheken of rreehtvrij tegen postmand eet Gebruikt se eena, U j zult nooit geen en- j der» meer gebruiken. GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE- DENI NA LEZING. SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OP VRIEND. ZOO STEUNT GE ONS.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 5