De Afscheidsbrief Asthmalijders stikt \%ezenSiroop(azé Ons Vrouwenhoekje S3 gij VEREINIGING VOOR BESCHAAFDE OMGANGSTAAL V GEDACHTEN HET LINNENHUIS HANDELSBELANGEN WEEK-KALENDER SPREEK EN SCHRIJF CORRECT! 7 Alle_werk dat niet een stap doet tot df volmaaktheid Is nutteloos. ROE b' bet oe"-r J t ixr te Jen :an» bij da ran 1! Ponde B fl. t« J S' tlorp e fcrertgs In de I en las': ,4>e zaa Be gen ZON Bens a' ter Rd feoo en terarnt i 5J eerste Waard» U toe? patron pongoltl Beeft van tl ptelltnj Xaterd Vnazou ioogte. «aar fa'.tyri fcv.am 5»1 eoadftM gehang Va 'de het tv twee ken. KamH Bet -in hei lener ▼e BIK n del|: den vt der p|i; varen* 8 steil gen ]l stvaetjj Vandti|| 60 j.. Ij faert.I Jules I In mer.s nochtj lijk toch doen, I gen, zijn och tg nid Jé to tl mo üu naJ ree en ter •ct TQf r.d j alt '■-» nl l w! tu l ds 51 Br haf bd «1 10/ tij OIÏ la ir. mt »a aV Kr is ni&sr een* wettel: 1 is diegene der deugd. heerschappij, De kunst wetenschap en detivd maken Hen roem. het «-'eraad en den troost uit van den mens-h. Eigen lof stinkt. De rieurden verliezen ri-h in de bact- tueht gelijk de stroom in de zee. iiiimiBiiiiiiiaiimaiiBii hetmamneke UIT DE APRIL! April de maand met nuk en gril ls wéér verschenen... en 't is 't moment, met eenen ei U 'n woordje te verklappen over 't ontstaan van d'Aprilgrappen! Ge moet weten dat tot 1564 den 1 April, de eerste dag was ven 't ja?r. De Fran- gche koning Karei IJl heeft daar toen een flndc aan gemaakt dcor eenvoudig te bepalen dat het ja3r voortaan op den eersten Januari zou beginnen. Het geven van geschenken en het brengen van heil- wenschen werden hierdoor vanzelfspre kend ook met drie maanden vervroegd. Men moest wel gehoorzamen aan het koninklijk besluit, maar het viel velen toch moeilijk, den eersten April plotseling geheel onopgemerkt voorbij te laten gaan. De oude gebruiken waren te sterk verbon den met den 1 April om ze zoo maar in eens te laten schieten. Zoo bleef men elkander dus heil en ze gen toewenschen en handhaafde men het aanbieden van geschenken, maar dat alles werd in ironischen vorm gegoten. Vrien den ep kennissen bleven voor een verras Ring zorgen door elkander d'een of d'an- dere fopperij t» sturen. of hem met grappen te bedenken en nlzoo zouden de Aprilgrappen van Frankrijk uit de wereld hebben veroverd. Ais 't zelf maar geen grap 'n is. LIESJE HAD nog nooit een boerenbe drijf gezien. Wie beschrijft dus haar 'geestdrift, toen zij voor 't eerst kennis maakte met het kakelend hoendervolkje! Licsje liep het achterna, maar de vo gels liepen verschrikt weg. Liesjs, zei de boerin, de kippen zijn bang, omdat zij U nog niet kennen. Liesje naderde de kloek en de kuikens, maakte een buiging en zei heel voornaam: Mag lk mij even aan u voorstellen: Liesje Pieters! 'n Gedacht: Waar 't haantje zwijgt en 't kieken kraait Daar is 't geheel verdraaid. D'AMERIKANEN, die welweters "n zijn precies geen menseheneters toch zijn er ginder magazijnen 'k zeg 't U In enk'le lijnen en d'r hoeit r.'e' lang naar gezocht waar mencol-.sRVl-esch wordt verkocht! En ze rijn in regel met de wet... dat is 1 «oaoonste nog van 't geval. o tt'Aw.erikanen the bij een ongeval c.' mgeluk hunnen neus of hun oor zijn kwijtgeraakt of die op d'een of d'andere manier gr defigureerd werden, moeten voortaan niet meer wanhopen, want d'r zijn... levende magazijnen die hun 't ver lorene weer kunnen schenken. Zij hebben slechts hun toevlucht te nemen tot een heelmeester die er een heele boel arme slungels op nahoudt, die niets beter vra gen, dan tegen betaling van een rond sommeken, hunnen neus, hun oor of elk ander lichaamsdeel aan ne rijken veron gelukten af te staan. Natuurlijk kan de eerste de beste zich zoo maar niet door dien commergapt ln levend menschenvleesch doen verzorgen, want voor een oor bijvoorbeeld worden er zoo maar 500 dollarkens ofte 150.000 bal leken» gevraagd... 't kan er door... Nen neus, uitgaande van 't princiep: wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht kunt ge onder de 1000 dollars niet krij gen! 't Schijnt dat de vent goei zaken maakt Nog ne keer iets echt op zijn Ame- vikaansch, allee! HIJ ZAT naast haar op het oogenblik dat haar auto met een snelheid van 120 kilometer per uur door een dorp snorde. Suze. riep hij, ge rijdt te snel! Ze antwoordde niet. Honderddertig kilometer! riep hij We gaan de lucht in! Plotseling zag zij een verkeersagent midden op den weg en stopte. Reed ik te snel? vroeg ze met een minzaam lachje. Neen. antwoordde de man, maar ge Vliegt te laag! een kleintje gehad, maar dit was dood gegaan en nu er een andere metteko moe der was geworden, verzon hij ne Hst om 't long te stelen. Het gelukte hem en met zeer veel moeite slaagde men er ln het aapje weer bij zijn moeder tenig te brengen. Men lokte de dievegge net zoo lang tot zli de armen door de tralies stak terwijl acht mannen klaar stonden om deze te «rijpen en vast te binden, waarna men In de kooi ging om 't jong weg te halen. Dit was echter nog niet gemak ken jk, want de metteko hield het met de achteroooten stevig vast. Op 't leste moest hil toch begeven... Echte apenstreken, allee! 'N AMERIKA ANSCHE Stop! riep de verkeersagent. Stop! De jongs dame in het karretje deed het u»:t een ruk. De remmen knarsten. Nummer 24.041, zei de agent. Ein- delijk heb ik u te pakken! Het dametje stak hem haar gezichtje toe en antwoordde: Nu. pv.k me dan maar. maar als m"n verlo-fd? 't coit verneemt, schiet hij je doo""! EN OP da foor daar ls te zien Een wilde beest of zeventien Antonius' sensatie En heel de Roomsche statie En a Den die minister zijn Eli klowns in 't groot en 't klein... Maar ln de cirk van New-York daar was er nog gansch iets anders te zien... en bijzonder één nummer trok de aan richt. Ti -.n wiidci kiing treden namelijk twaalf groot- leeuwen op die allerlei prachii-e kunsten verrichten. Zij sprin gen onder andere door hoepels en loopen keurig op hun beide voorste of achterste poe ten. Zij worden echter niet, zooals gewoon lijk. gecommandeerd door een temmer doch door een... groene papegaai, die heel aeno-ziiik ln liun midden zit en met lui der stemme de leeuwin vertelt wat zij te do*n hebben. Nu begint 't vat waarlijk over te loo- nen, de... getornde leeuwen hebben nooit in mijn achting gestaan, maar nu dat ze zich door 'n onnoozele napegaal de les lat-n snellen, walg ik er van... En dat noem n ze dan de koning van de dieren... Enfin, 't en moet ons niet t- zeere verwonderen cn we moeten d'r si lang aanoewoon zijn... sinds dat onze Vlacmsejie Leeuw zich ook heeft laten temmen door de franskiljonsche pape gaaien.. 1 Wear is der vaad'ren fierheid nu geva ren? Bij de Egyptenaren bedekten zich de vrouwen met slib van den Niji. brachten met puntige voorwerpen schrammen aan op armen en handen, liepen luid jamme rend door de straten; de mannen lieten hun haar groeien, onthielden zich van witn, waschten zich niet gedurende en kele dagen en droegen versleten en ha- velooze cederen. KAN SCHEELZIEN VERHOLPEN WOEDEN? Hoe scheelzien behandeld moet wor- De inwoners van Syrië trokken zich ge- j den en of zulk een behandeling een goede durende eenige dagen tfrug op afgelegen en eenzame plaatsen, om daar over hun dooden te weenen. De Perziërs hadden, behalve uitwen dige teekenen van rouw. de gewoonte... de manen hunner paarden af te snijden! Wat konden die betsten daar nu aan doen... Een zonderlinge wet verplichtte de Sy- riërs gedurende den rouwtijd vrouwen kleederen te dragen, daar de droefheid kans op slagen belooft dat is iets, waarover de meeningen zeer sterk ult- eenloopen. Men heeft reeds zeer lang geweten dat het gebruik van de juiste bril aan scheelzien een einde maakte. Later was men ook in staat, om zoo noodig door een kleine operatie arn het scheelzien een einde te maken. Scheel zien is niet alleen een schoonheidsge brek, doch tevens een belemmering voor het goed functioneeren van het oog. beschouwd werd als een zwakheid, den j Daarom moet een kind naar den oogarts man onwaardig...! j worden gebracht, zoodra wij opmerken, t Is droef...! I dat het scheelziet. Het is onjuist om te wachten, tot het kind naar school gaat, WIE DEN WARBOEL SCHIEP. en op vanzelf beter worden behoeft men niet te rekenen. Is het een zuige- Een chirurg, een bouwmeester en een yng, dan zal inderdaad de oogarts niet politikus hadden een disput, wie van hen dadelijk met zijn behandeling kunnen wel het oudste beroeD uitoefende. De chi rurg meende, dat hij daar aanspraak kon op maken, en hij zegde. Eva werd uit de rib van Adam ge vormd. Toch niet. zei de bouwmeseter. vóór Adam werd uit den warboel de wereld opgebouwd. Dat was bouwkunde. Goed, was het antwoord van den po'itikus. maar wie maakt- den warboel? Do politiekers, natuurlijk! 'N GEDACHT: Als 't huwelijk is om 't gelletie Dan wordt het vaak een heiletje. Tl KINDERDIEFSTAL van 'n vreemde [soort waarvan vast nog niemand heeft gehoord deed zich in den Londenschen dierentuin voor maar men kwam alras op het spoor van den dader van 't feit die nu is zijn postje kwijt. Neen, het is deze maal niet de Ameri- kaansche onderwereld die wéér ne keer aan het werlr is geweest. Ditmaal was 't ne metteko uit den Londenschen dieren tuin, die zijn perten gespeeld heeft. En daarbij 'n was 't geen gewoon kind ooi; niet dat hij roofde of kidnapte maar wel de babyvan een soortgenoot, dus een apenkind. Twee jaar geleden had Louisette, zoo heet onzen metteko, zelf Mengelwerk van 31 Maart 1940. Nr 19. door H. COURTHS-MAHLER Het verging Lutz precies als Lonny; hij vroeg zich af, waarom Mevrouw Strass- mann zoo plotseling van front veranderd was en wat haar tot deze overdreven be- minlijkheid bewogen kon hebben. De toon van de brief leek hem gekunsteld, niet eerlijk en oprecht. Zelfs niet als hij in aanmerking nam, dat ds plotselinge dood van Dr Friesen en de daardoor vernietigde huwelijksplannen dia zij voor Lonny op het oog had, haar gunstig voor hem ge stemd hadden, kon hij toch haar over dreven bemlnlijkheid niet begrijpen. Maar wat haar ook tot deze gedachtenver- andering gebracht mocht hebben, hij ze gende haar, omdat zij de vereenlging tus- schen hem en Lonny mogelijk maakte. Hij schreef een paar regeltjes tot ant woord. Hij verzond het briefje onmiddellijk, en toen moest hij zich haasten, met een van de twee auto's voor te rijden, om de erf genamen van Dr Friesen naar het Kadas ter te rijden. Hij bleef de geheele dag onderweg en moest ook 's avonds nog dienst doen. Al had hij zich hiert-gen ook kunnen ver zetten. aangezien hij niet in dienst van deze lieden was, wilde hij zich toch gewil lig betoonen. Want hij had vernemen, dat zij, zoodra zij de erfenis aanvaard hadden, niet alleen de auto's, maar zelfs de ge heele villa verkoopen wilden. Zij wilden op hun landgoed blijven wonen, en had den daarom niets aan de villa. Zij had den verscheidene kinderen, en de erfenis,weten te verwerven, en zij wilden hem er die hen zoo onverwacht ln de schoot ge- in zekere mate voor schadeloos stellen, vallen was, zou bijeen gehouden en voor dat hij zoo plotseling zijn betrekking ver- de kinderen belegd worden. Icor. De andere bedienden en dienstboden Lutz hoopte zoodoende de auto's goed- kregen ook een vergoeding. Lutz vertelde koop te kur.nen krijgen. De erfgenamen het gelukje van de zoo goedkcop verkre- bezaten zelf een auto, die ben voldeed, i gen auto's met stralende oogen aan Lon- ALS stoefers vertellen: Op mijn laatste reis had lk bijna een ernstig ongeluk. Ik wilde voor het Invallen van de duisternis nog de naast bij gelegen plaats bereiken, ik schakelde de grootste versnelling in en reed in volle vaart tegen een boom... En kwaamt ga er goed af? Ja. den hemel zij dank, 't was... *n caoutchoucboom. HIER "N relaas, als 't TT beliefde over fameuze... kattenliefde t zal ons leeren, ge moogt het weten Dat ze sterker dan menschenllefde mag [heeten! Meneer Lith en Uffra Tinfleld hadden aan boord van een paketboot vriendschap sloten... ja zelfs 'n beetje meer dan vriendschap, dachten de andere reizi gers... iets waar liefde meê gemoeid was... Zoo ook Lilly, een sclioone kat, eigendom van Uffra Tinfield en Brumps, kater, eigendom van Meneer Lith. Meneer Lith en Uffra Tinfleld ont scheepten te Londen, met hun dieren... ze hoopten malkander terug te zien en zouden elkander schrijven... Meneer Lith begaf zich naar Chelmsford, om zich met zijn «affaires» bezig te houden en... ver gat Uffra Tinfield, en Uffra Tinfield be gaf zich naar Beverley, ruim 250 kilome ter daar vandaan, om zich met heur «flirts» bezig te houden... maar schrij ven deden ze niet, en zich weerzien even min. Ja, vriendschap en menschenllefde slijt, maar... kattenliefde niet! Want op ne zekeren dag in December waren Lilly en Bumps uit de respectievelijke ouderlijke woon verdwenen... en daar, 't toch zoo 'n schocne en d\ire katten waren werden er annoncen in de gazetten gezet om ze terug te vinden. Nu werden de twee die ren ontdekt te Boston, halverwege Chelmsford en Beverley. Ze waren elkaar tegemoet geloopen. D'andere waren vaische minnaars., maar dees waren geen... vaische katten! TWEE he ren spraken over een schil der. Ja, zei de eene, hij heeft mij verleden week een bezoek gebracht. Hij was gansch ontmoedigd en hield niet op te herhalen: ik kan niet schilderen, ik ken niks van het schilderen af...! Geef het dan op, raadde lk hem aan... Onmogelijk, ant woordde hij, ik mag niet, ik ben beroemd! Moderne tijden! WE GAAN nog ne keer duiken m'n allerbeste vrinden om nieuws te vinden en we komen boven met de gebruiken die bij den rouw, in zeek're landen 't volk leggen aan banden. De rouw, die een betuiging ls van smart, heeft bij de verschillende volkeren der aarde tot de meest uitsenloopende ge bruiken aanleiding gegeveh. <aaBai«S3eaaikaifi»jaa«ï#sssE££iaB GE MOET daar niet altijd op peinzen Ge moogt daarvoor nu toch niet grijnzen Omdat uw lief moet binncnaaan Drij jaar ls Immers rap gedaan!... Zoo zongen z'in den tijd... en met de muziek daarbil klonk het nog al schoon. De jongens zijn nu al ruim zes maand binnen... 't geen nog wel geen drij Jaar is... maar 't geen veel langer schiint om dat g'er 't einde niet van 'n ziet... en niemand. Maar enfin, 't kan nog spoedl ger gedaan zijn, dan we 't wel denken., ne mensch 'n mag niet te pessimist zijn. En als 't zoo uitscheidt zal dien oorlog zeker in de geschiedenis bekend staan als de BoekenoorlogWitboek Blauw boek Geelboek enz... Deze boeken di» gewoonlijk de publl- peering van gewichtige diplomatieke do cumenten bevatten, worden genoemd naai de kleur van hun omslag. Het was in 1616 dat het eerste Blauw boek i of blue bookin Engeland ver scheen. Zekere landen gebruiken bepaalde kleu ren voor hun diplomatieke publicaties. De Vereenigde Staten en Spanje ken nen «Roodboeken», Frankrijk »ge!e». Italië en Roemenië groene Nederland oranje Japan en België grijze Als het daarbij blijft is 't nog niets! DE MOEDER ls al een uur bezig het kind aan 't wiegen, dat maar niet zwij gen 'n wil. Juul, roept ze heuren man, wieg gij eens 'n beetje 't kind. Bah 'k en doen, antwoordde Juul. Nochtans is dat kind van ons allebei, tracht de moeder hem te vermurwen, leder de helft. Wel! zegt Juul. 't Is goed... wieg gij maar uwe helft, en laat mijn helft maar huilen! SOEP van ons kieken Soep van onzen haan En wilt g'er niet aan rieken Laat ze dan maar staan... Want dat zou beteekenen dat ge ne fameuzen lekkerbek zoudt zijn... 't geen niet waar 'n is, vermits g'U content stelt met de soep die 'k U voorschotel en die zeker geen bouillon 'n is... Proef maar... want hier is ze. De waterbokken met gekrulde horens schijnen met de krokodillen een bijzon dere overeenkomst te hebben gesloten. Wanneer de waterbok ln gevaar denkt te zijn of achtervolgd wordt, dan verdwijnt hij in poelen en stroomen, waar het we melt van krokodillen, die daar dan ook de baas zijn... De bok wordt dan vervolgd door zijn belagers, maar prompt opge vangen door de krokodillen die er echter niet aan denken om de bokken eenig kwaad in den weg te leggen of ze aan te vallen en op te peuzelen, of d'r soep van te maken... Mensch! wat hebt ge veel te leeren, van de dieren... C. Van de VVaile-Griilet Rijselstraat 29 - leper. Witgoed, Bdnnettericn, Pull'overs, Payet- ten Bloezen, Interlock. Corsetten, Hand schoenen. - Gröotc keus van Schorten. - Allerhande Kinderartikelen. Speciale prijzen \oor voortverkoopers. Hij was dus gewillig en hulpvaardig, en kon de nieuwe eigenaars allerlei diensten bewijzen. De neef van Dr Friesen be merkte weldra, dat Lutz een beschaafd en intelligent persoon was. en voerde af en toe een lang gesprek met hem. Lonny had het die dagen ook bizonder druk. Tot op zekere hoogte rustte de ver antwoordelijkheid voor do hangende pro cessen, op haar. De chef de bureau was niet hi staat het initiatief te nemen wan neer dit noodig was, en Dr Friesen had meer met Lonny dan met hem gewerkt. Dr Tanner had reeds met de erfgena men onderhandelingen aangeknoopt om de praktijk van Dr Friesen over te ne men. Hij was zeer blij, dat Lonny, wier bekwaamheid hij kende, hem terzijde stond. Volgens een statistiek zou 70 t.h. van de wereldbevolking thans in staat van oorlog zijn. Dit cijfer wordt verkregen door de samenstelling van de bevolkingen van Duitschland, met inbegrip van de bezette gebieden, Frankrijk, Groot Brit- tanje, Sovjet-Rusland, Japan, China, enz... 1 milliard 530 millioen menschen zouden thans in oorlog zijn terwijl slechts 513 millioen menschen tot de neutrale staten behooren. 't Is proper! GERRIT is met zijn vriend naar den dierentuin gegaan en komt eindelijk ook bij de zebra's. Nadenkend staat hij eeni- gen tijd te kijken en schudt maar steeds het hoofd. Maar Gsrrit. wat staat ge daar nu te kijken en met uw hoofd te schudden. Bevalt u iets niet aan die dieren? Ja, dat wel, jongen, maar ik kan er maar niet steeds bij of die dieren nu zwart zijn met witte strepen, of wit met zwarte strepen. 't Manneke nit den Mane, IBMSSBSSBSSBHÜXaHSaSZaBÏBBKB GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE DEN! NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND, ZOO STEUNT GE ONS. DANK EROM. beginnen, maar heeft dan tenminste de gelegenheid, om het verloop to volgen en in te grijpen op het oogenblik. dat daarvoor het meest geschikt ls. Prak tisch kan men zeggen, dat dit uiterlijk moet geschieden op 4-jarigen leeftijd, wanneer men nog kans wil hebben om een operatie te kunnen vermijden. Brengt men het kind later naar den oogarts, dan zal deze wel gedwongen zijn om te opereeren. Bil kinderen van 3 en 4 Jaar krijgen n.l. 60 der met een verband behandelde patiëntjes hun gezichtsver mogen geheel of zoo goed als geheel terug. De behandeling komt hierop neer, dat één oog gedurende 1 of 2 weken door een verband wordt bedekt, daarna het andere enz. Bij kinderen van 1 ft 2 jaar duurt deze behandeling gemiddeld 1 a 3 maanden, bij kinderen van 4 5 6 Jaar 15 6 maanden, bij kinderen van 8 tot 12 jaar daarentegen 15 3 jaar. EEN GRAAT INGESLIKT? Visch wordt, ondanks het bekende feit, dat het een zeer gezond en licht ver teerbaar voedsel Is, menigmaal gevreesd om zijn Rraten. Vooral bij kinderen kan het inslikken van een graat angstige oogenblikken geven, In de eerste plaats moeten kinderen onder het eten van visch niet praten en moet aangedrongen worden op rustig en langzaam eten. waarbij zooveel mogelijk opgelet kan worden, of zich geen graat in de visch bevindt. Heeft een kind ondanks deze voorzor gen toch het ongeluk een graat in te slikken, dan verwijdert men deze zoo mogelijk met de vingers. Men houdt met de linkerhand de neus vast, waardoor het kind genoodzaakt is den mond te openen en men met de rechterhand den graat ziet te pakken. Helpt dit niet,, dan legt men het kind voorover met do borst over de rand van de tafel en klopt met de vlakke hand tusschen de schouderbladen, waardoor de lucht uit de borstkast verwijderd wordt. Men kan ook probeeren een stuk oud brood te laten slikken, zonder dat hierop gekauwd wordt. Is de graat eenmaal in den maag, dan zal hij geen schade meer aanrichten, want meestal zijn het slechts kleine graatjes, die naar binnen geslikt worden, de grootere kan men gemakke lijk uitzoeken. eenige uren marineeren in een sterk ge kruide marinade i'azijn met kruiden): neen» dan do-stukken en laat ze goed afdruipen. "Warm een goed stuk boter in een schotel: doe er het vleesch in en breng het vlug tot bruinen; bepoe der dan met een soeplepel bloem en voeg er een dikken ajuin bij, goed fijngehakt. Laat alles bruinen: bevochtig dan met een groot glas witetn wijn en kruid met zout en peper. Dek den schotel toe en doe koken, gedurende een' paar uren op zacht vuur; zorg dat de saus van het ko nijn niel te kort wordt en leng zo van tijd tot tijd aan met half water, half mari nade door het vergiet gegoten. Een half uur voor het opdienen, voegt ge bij de saus zes eetlepels tomatenmoes bij ge brek aan versche tomaten, neme men in gemaakte tomatensaus. Op het laatste oogenblik doet men er een notendop bo ter in smelten. Men legt dan de declen van het konijn op een verwarmde schaal en dtent' ze op. overgoten met de saus die nogal dik hoort te zijn. Het voorafgaande weeken in azijn met kruiden of marineeren is niet onontbeer lijk. GESTOOFD KONIJN MET AARDAPPELEN Men snijdt het konijn aan stukken en laat het van daags te vooren marineeren in nzijn, met ajuin, laurierblad, tijm, kruidnagel en peperbollen. De stukken konijn moeten van tijd tot tijd ln het bad gekeerd worden. Men droogt de stukken af en laat ze in boter bruinen, men voegt er een of twee gesneden ajuinen bij, alsook een deel der marinade, peoer, zout en een weinig water, cn laat stilaan stoven. Vooraleer op te dienen doet men een klontje suiker bii de saus en men bindt ze met een weinig bloem. VAN al de chronische adem halingsziekten is het asth ma, met zijn nachtelijke cri ses van verstikking, misschien wel het pijnlijkst. Dat al de genen die er door aangetast sijn weten dat zij zeer spoe dig kunnen verlicht worden door de Vogezen-Siroop Cazé, Ik had asthma en kon niet meer ademen schrijft de heer Marois. Soms kreeg ik crises van verstikking die zeer lang duurden en hoest- aanvallen die door niets kon den gekalmeerd worden. Na een kuur met de Vogezen- Siroop Cazé voel ik mij won derlijk verlicht en bijna ge nezen. t Sedert 30 Jaar heeft de Vo gezen-Siroop Cazé aldus het bestaan van duizenden lijders aan asthma, windgezwel ca- tarrhe, heclcmaal veranderd. Evenals zij, kunt gij verlost worden van uw uitputtenden hoest en uw beklemdheid Neemt van heden af de Vo gezen-Siroop Cazé en gij moogt genist den winter te gemoet zien. In alle apotheken 15 Belgische frank de groote BcscH KONIJN MET TOMATENSAUS Snijd een konijn in stukken en laat het VIERENDEEL-KOEK BENOODIGDHEDEN Drie eieren; 150 gram bloem: 150 gram boter; 150 gram suiker; een pakje vanleljesuiker. Roer boter, suiker en eierdooiers goed door elkander, voeg er langzamerhand de bloem en daarna het tot sneeuw ge klopte eiwit bij; doe het mengsel in een ondiepen breeden vorm die met boter bestreken en daarna met suiker bestrooid is, en Iaat gedurende een half uur in een matigen oven bakken. Men kan het gebak versieren met con fituur en gehakte amandelen. ERWTENSOEP iai De koude dagen doen ons naar Iets warm en krachtigs verlangen. Nu kan men erwtensoep op verschillende wijzen klaar maken, dat is er een van Men kookt de gespleten erwten op de gewone manier Cs avonds te voren in water zetten) als ze gaar zijn, door de zeef doen, zoo noodig nog wat water er bij voegen, zout en een weinig peper. In een pan laat men een gesnipperde ui bruin worden in wat boter, voegt daar fijngesneden vet spek bij, 50 gram ln stukjes gesneden hesp. Roer dit alles door de soep, die vrij dik moet zjln. Kiel ne gekookte worstjes worden er bijge voegd. Bij het opdienen nog wat broodkrapjes blokjes brood), (in de pan gebakken) overheen strooien. Deze soep volstaat voor heel den maaltijd. Men kan daarna nog een appel of ander fruit eten. IIIIIIIIHHIHIIIUiniiniUIIHIIHIIHIIIIHHHIIIIB De begrafenis van Dr Friesen was ach ter de rug, en zijn neef was als onbe twist erfgenaam in het bezit van diens goederen gekomen. Voor dezen was het een voornaam punt, de zaken zoo spoedig mogelijk af te wikkelen, want aangezien hij grondbezitter was, en het tegen de lente liep, kon hij op zijn landgoed moei lijk gemist worden. Hij droeg Dr Tanner de verkoop van de villa en de geheele Inventaris op. Een paar stukken hieruit, die hij behouden wilde, werden Ingepakt en naar zijn landgoed verzonden. Toen Lutz zich nu als gegadigde voor de auto's aanmeldde, werd hij het spoedig met den nieuwen eigenaar eens. Lutz kreeg de twee auto's voor de zeer billijke prijs van tien duizend mark, die hij direct contant be taalde. Hij wist, dat de wagens het dub bele waard waren, en hij was zeer trotsch en blij met de koop. Lutz had zich de sympathie van de gelukkige erfgenamen ny, en hij zei haar meteen, dat hij de volgende Zondagavond eindelijk weer eens vrij had. De erfgenamen vertrokken Zon dagsmiddags, hij moest hen nog naar het station brengen, en dan waren de auto's zijn eigendom. En hij had ook nog het voordeeltje, dat de wagens totdat de villa verkocht was, in de garage mochten blijven. Ook mocht hij zoo lang zijn woning be houden; hij behoefde zich slechts te ver plichten, om de nieuwe eigenaars, die nog ean paar maal wegens de erfeniskwestie hi Berlijn moesten zijn, nu en dan te rijden. Het lag voor de hand, dat er niet zoo gauw een kooper voor de villa zou opda gen, en Lutz ging met blijdschap op die voorwaarde in. Op die manier zou hij ge ruime tijd de garagchuur uitsparen. Bo vendien mocht hij ook nog over een flinke voorraad benzine beschikken; de erfge namen waren in hun geluk edelmoedig geweest. Lutz was zeer blij met dit alles. Dr Tanner had de praktijk van Dr Frie sen en ook een groot deel van het perso neel overgenomen, waaronder den chef de bureau. Slechts eenige Jongelui, die gauw genoeg een andere betrekking kon den vinden, waren ontslagen. Ook Zörner bleef bij Dr Tanner in betrekking. Deze had Lonny ook graag gehouden, want hij wist, welk een bekwame hulp hij aan haar had, maar zij zei hem, dat zij spoedig ging trouwen, en hierin moest hfj berusten, hoezeer het hem ook speet. Dit alles ging tamelijk gauw ln zijn beloop. Lonny zou Dr Tanner door het meeste werk heen helpen, en dit aanbod van haar, nam hij maar al te graag aan. Eindelijk was de Zondag aangebroken, waarop Latz door Lonny en haar ouders verwacht werd. Mevrouw Strassmann had De Belg. N. V. Van der Graaf en Cle, Zeljregeèringstraat 4. te Brussel-Zuid (afdeeling: Handelsinformaties) deelt ons mede: FAILLISSEMENTEN' IN BELG IE. Er werden over de week eindigende 22-3-40 in België 14 faillissementen uit gesproken, tegenover 13 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. Uitgesproken faillissementen per branehe gedurende de week van 15-3-40 tot 22-3-40 8 diversen 2 aannemers 2 wisselagenteiï 1 garagehouder 1 schoenhandelaar. In totaal werden 'er van 1-1-40 tot 22-3-40 ln België 126 faillissementen uit gesproken tegenover 172 ever lietzelde tijdperk van 1939. CONCORDATEN, Van 1-1-40 tot 22-3-40 werden in België 69 aanvragen ingediend tot het bekomen van een con cordaat en 57 aanvragen gehomologeerd tegenover 68 en 38 over hetzelfde tijd perk van 1939. PROTESTEN. Over de week eindi gende 22-3-40 werden in België 1214 pro testen geregistreerd tégenover 2943 over hetzelfde tijdpterk van 1939. Van 1-1-49 tot 22-3-40 werden in Bel gië 16.958 protesten geregistreerd tegen over 26.324 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. 'MiBa^ü&aaaissi&BBiaBHiaaBBiiaBP MAART LENTEMAAND 31 Z Beloken Psicken. H. Benjamin Evangelie: De onzelöovtgheid van Thomas. APRIL - GRASMAAND 1 M O.L.V. Boodschap. H. Hugo 2D H. Franciscus van Paula 3 W H. Richardus 4 D H. Isidorus van Seville 5V H. Vincentius Ferrerius 6Z H. Cselestinus 7 Z 2° Zond. na Patch. H. Albertus, ld. 0 iRssasBaaxQasfiEBssasBBBiRfiiïaB Zij had Lonny steeds weer uitgehoord, of Lutz werkelijk door zijn werk gehin derd was om eerder te komen, en of de geschiedenis met de afscheidsbrief, heusch geen verkoeling van zijn kant ten gevolge gehad had. Het was, alsof zij een stille angst koesterde, dat Lutz zich nog terug trekken zou. Deze angst, die Lonny neel goed bespeurde, was haar even onver klaarbaar, als het heele gedrag van haar stiefmoeder. Op de dag, waarop Mevrouw Strass mann zoo angstvallig de krant verborgen gehouden had, was des avonds de gewone oneenigheid gevolgd, die altijd plaats had, wanneer de krant verlegd of verdwenen was. De majoor was in een slecht humeur geweest en had ovêr haar nalatigheid gemopperd. Meta kreeg een uitbrander, maar zij kon zich niet herinneren, waar de krant gebleven was, en Mevrouw Strassmann merkte tenslotte beleedigd op, dat het er op zoo'n veelbewogen dag toch weinig op aan kwam, of er een krant weg was. Lonny, die juist toen dit onderwerp ter sprake was. binnenkwam, hoorde haar stiefmoeder juist zeggen, dat zij ook nog geen blik in de krant had kunnen slaan, omdat zij zooveel aan haar hoofd gehad had. Dit viel Lonny op, omdat zij zich herinnerde, dat haar stiefmoeder toen zij dien morgen aan het ontbijt kwam, zóó in de krant verdiept geweest was, dat deze haar binnenkomst niet bemerkt had. Het voorval van de op de grond geval len en toen weer ln de zak verdwenen krant, stond haar nog duidelijk vcor de geest. Maar zij meende dat zij slechts uit verstrooidheid of zenuwachtigheid zoo ge daan had, en dat zij zich wel niet herin neren zou, waar zij deze gelaten had. Als zij er nu over begon dat de krant mis schien ia de zak van baar moeders peig noir zat, zcu er weer nieuwe herrie om die krant ontstaan. Daarom begaf Lonny zich zonder een woord te zeggen naar de slaapkamer van haai' ouders en zocht in haar best gedaan, een feestmaal te be- de twee zakken van de peignoir van haar reiden. Blijkbaar wist zij niet wat zij stiefmoeder. Zij vond de krant evenwel doen moest, om alles goed te maken. I niet meer hier in. Haar stiefmoeder had EEN NIEUWE DUITSCHE TORPEDO Uit Londen wordt door een Reuter- telegram gemeld dat de fonctlonarissen van de Admiraliteit voor het oogenblik een nieuw type van Dultsche torpedo aan 't bestudeeren zijn dat op de kust is aangespoeld op een 4 mijlen ten Zui den van Bridlington. Deze torpedo zou naar men meent geworpen zijn gewor den door een Heinkelvliegtuig en dit over een achttal dagen bij een overvliegen van de baai aldaar. De torpedo is om trent 4 meter lang en heeft aan den achterkant twee schroeven, terwijl hij aan den voorkant het portret droeg van Mr Chamberlain met zijn regenscherm. Naar men meent zou de torpedo twee doeleinden hebben. Wanneer hij, eenmaal uitgeworpen zijn doel mist, wordt hij een soort mijn. Dit nieuwe type van torpedo is het eerste dat men sedert het begin van den oorlog heeft opgemerkt. RIJWIELDIEF DOOR EEN PAARD GEKNIPT In de Via Nazionale te Rome speel de zich dezer dagen de volgende ge beurtenis af. Een rijwieldlef maakte zich meester van een onbekend karretje dat tegen een winkelétalage was geplaatst, en trachtte zich snel uit de voeten te maken. De diefstal was opgemerkt en weldra za ten eenige achtervolgers den brutalen dief op de hielen. In zijn haast om te ontwijken wilde hij een zijstraat invluchten. Meteen dat hij vlak voor een aanrijdend huurkoets je den weg overstak, voelde hij zich ste vig in den kraag gegrepen. Het rijwiel schoof ouder hem uit en hij voelde zich bengelen tusschen hemel en aarde. Het was het paard van de huurkoets dat ham had ingerekend en den dief zoo lang vasthield totdat hij aan zijn ach tervolgers kon worden overgegeven. Achteraf bleek, dat het voor politie spelende paard vroeger in een circus was opgetreden, alwaar het een fietsende dwerg met zijn nek grijpen moest. Toen het paard den Ineengedoken vluchteling zag, waren zijn oude herinneringen plot seling wakker geworden, en vertoonde het zijn kunsten, zooals hij het vroeger ge- wooil was geweest. «usEepiiRSBBËaiaesNseBBBafiB» die dus in haar verstrooidheid ergens neergelegd, en het was verstandig om er niet meer over te spreken, vooral, omdat haar vader begon te kalmeeren. Haar stiefmoeder was toen over alles en nog wat begonnen te spreken, zoodat de weg geraakte krant ln het vergeetboek ge raakte. Dit was ln ieder geval een bewijs, dat de majoor ook eenigszins uit zijn doen geraakt was door de gebeurtenissen, an ders had hij zijn misnoegen over de ver dwijning van de krant niet kunnen onder drukken. Dus Mevrouw Strassmann maakte een feestmaal gereed en was de heele dag in de weer om te zorgen, dat het ook door de aanzittenden gewaardeerd zou worden. De majoor zette zelfs twee flesschen schuim- wijn in een emmer koud water het was te duur om Ijs te laten halen. Lonny hielp haar stiefmoeder, en on derwijl spraken de twee vrouwen over de aanschaffing van Lonny's uitzet. Zij wilde deze voor het grootste deel zelf vervaar digen, en hiermee beginnen, zoodra Dr Tanner haar niet meer noodig zou heb ben. Want Lutz had tegen Lonny gezegd, dat hij op zijn allerlaatst met Pinksteren wilde trouwen. Precies om zeven uur verscheen Lutz met een boeket roode rozen voor Lonny en een paar takken witte seringen voor Mevrouw Strassmann. Zij gaven hem zelf geen gelegenheid om zijn aanzoek te herhalen; de majoor sloot hem hartelijk in zijn armen en noemde hem zijn zoon en Hermine volgde zijn voorbeeld met een overdreven vertoon van hartelijkheid. Toen duwde zij met een schalks lachje Lonny in zijn armen. Voor de eerste keer mocht het jonge paar el kaar met toestemming van de ouders kussen. Ondanks hun gelukszwijmel viel het hen toch op, dat Mevrouw Strassmann niet genoeg doen kon, om haar blijdschap over de toch nog tot stand gekomen ver loving uit te drukken. Herhaaldelijk nam zij Lutz' hand en noemde hem haar lieve zoon, aan wien geheel haar moederlijk I. ZUID NEDERLANDSCH: Teljoor, teiloor om ter meest een toespeld schouio in de onderste schuif setfens stekjes, stekske(n)s Sinksen hij de stoof zitten II. VERKEERD N'EDERLANDSCH: Bij uitscheiding van bedrijf uitverkoop bij sterfgeval bij middel van... bureeloverste chouroute cornichons de compteur van de gaz een compartiment van 3' klas. ALGEMEEN NEDERLANDSCH: bord. eetbord, tafelbord om het meest een sluitspeld of veiligheidsspeld schoorsteen in de fnderste schuiflade, lade of la dadelijk, (zoo) meteen, terstori, aanstonds, onverwijld lucifers Pinksteren, bij de kachel zitten stoof voetwarmer) GOED NEDERLANDSCH: wegens opheffing der zaak uitverkoop wegens sterfgeval door middel van... bureelhoofd, kantoorchef zuurkool augurken de gasmeter een 3klasse coupé of een rijtuig afdeeling van de 3« klas(se). V.B.O. Bijdragen: Beschermend Lid: fr. 100 of 50: Steunend Lid: fr. 35; ffewoon Lid: fr. 20; Studenten en inwonende Leden: fr. 7,50. - Postrekening 412.386» V.B.O., Antwerpen. ALLE OUD PAPIER EN METAAL IN DUITSCHLAND MOET INGE LEVERD WORDEN De verschillende Duitschè paramilitai re j diensten leggen een groote bedrijvig heid aan den dag voor het verzamelen van oud papier en allerlei afval. De opbrengst van deze verzamelingen is -de laatste weken aanzienlijk vermin derd, vooral wegens de oproepingen en het gebrek aan benzine. Thans moet iedereen, rechtstreeks of onrechtstreeks, er aan meehelpen. De schoolkinderen moeten, naar de in richtingen waar zij studeeren dagbla den, snippers van kleerstoffen, ledige om hulsels, kleine metalen voorwerpen, kin ken, enz., meebrengen. In alle wonin gen ls een persoon aangesteld voor het verzamelen van oud papier, oude boeken en karton, ledige flesschen, oud keuken- gerief, enz. De handelaars werden verzocht even eens al het oud papier en verpakkings karton te verzamelen. Soldaten komen regelmatig de verza melde voorraden afhalen. SOLDATEN WILDEN PER AUTO NAAR DE FOOR TE KORTRÏJK ZIJ KOMEN OP EEN ANDERE AUTO TERECHT H. Corthaels, uit Wetteren, reed Zon dag-avond langs de baan van Deinze naar Kortrijk. Op zeker oogenblik wilde hij even halt houden. Toen zijn wagen bijna stil hield werd deze aangereden door een auto die in razende vaart achter Hr Corthaels kwam aangereden. De auto van Hr Corthaels werd op den rechterkant aangereden en in de sloot geslingerd. De andere auto sloeg over den kop, maakte eenige buitelingen, kwam dan te gen een boom terecht en ten slotte in de gracht. Dadelijk sprongen drie soldaten uit den gehavenden auto en sloegen op de vlucht. Twee dier soldaten gaven zich in den laten nacht gevangen bij de Rijks wacht te Olsene. Zij verklaarden dat zij naar de foor van Kortrijk wilden. Een streng onderzoek werd ingesteld. TE ASSCHE ZOCHTEN TWEE MANNEN NAAR EEN VIJSJE LANGS DE TRAMRIGGELS BEIDEN WERDEN DOOR EEN TRAM DOODGEREDEN Twee mannen die per auto door Asschc ter-heide waren gereden moesten plots stoppen daar een vijsje van hun auto was losgeraakt en buiten gebruik dreigde te worden gesteld. Zij stapten uit hun auto en gingen zoeken langs de baan om het vijsje terug te vinden. Het was toen reeds in den laten avond. Plots moesten zij vluchten op de tramriggels voor een auto die kwam aangesnord met verblindende lichten. Ongelukkiglijk kwam toen een tram aangereden die de beide mannen ver raste. Een der ongelukkig-en, zekere Ver moezel Petrus uit Krokegem, werd door het logge voertuig letterlijk vermorzeld, zijn hersens waren opengespat en de in gewanden puilden uit. Alle hulp bleet nutteloos. De andere, zekere Jan De Meyst, uit Assche, had een schedelbreuk opgeloopen. Naar een kliniek van Assche overge bracht werd hij er getrepaneerd, 's An derendaags bezweek hij ook, zonder nog een woord te hebben kunnen uitbrengen. UaiBBIilBBaBlBBSBBaBliiSBRflBBI ALWEER EEN NIEUW VLIEGTUIGTYPE IN AMERIKA HET GROOTSTE MILITAIRE VLIEGTUIG TER WERELD r De Amerika ansche militaire overheden hebben medegedeeld, dat op het oogen blik in de Douglas-fabrieken het grootste militaire vliegtuig ter wereld in aanbouw is. Het is een viermotorig toestel van 70 ton, dat naar Europa en terug kan vliegen zonder tusscheulanding. Deze Zomer zullen proeven worden ge nomen. De vleugelwijdte bedraagt 210 voet, het toestel kan een bemmenlast van 28 ton medevoeren en heeft motoren tot een to taal van 6000 pk. De actie-radius zal tien duizend kilo meter bedragen, de snelheid meer dan 230 mijl. De bematining zal uit tien kop pen bestaan. hart behoorde, zoover Lonny dit nog niet in beslag nam. Zij prees zich voortdurend eer gelukkig, omdat zij het geluk van haar kinderen tot stand had kunnen brengen. Lutz kon niet verhinderen bij zichzelf te denken, dat een beetje minder nog mooi genoeg geweest zou zijn. Pas toen Mevrouw Strassmann weer drukdoende naar de keuken ging en de majoor naar de wijn keek. had het jonge paar een oogenblikje tijd voor zichzelf. Zij keken elkaar gelukkig aan en kusten elkaar Innig. Toen de majoor weer binnen kwam, sprak hij lachend Het ls werkelijk roerend, hoe mama zich over jullie geluk verheugt. Ik heb nooit geweten, dat zij zooveel van Je hield. Lonny, en Lutz heeft nu ook haar hart gestolen. Lonny keek haar vader aan, zonder dat Lutz haar hand losliet. Ik heb het ook nooit geweten, papa, en ik vind mijzelf hoogst ondankbaar, omdat lk af en toe bccs op haar was. Lutz kon evenmin als Lonny het. gevoel verdrijven, dat Hermine als het ware overdreven was in haar hartelljkheidsbe- tuigingen. Het lag er te dik op om echt te kunnen zijn, en hij had graag geweten, waarom zij hem zoo plotseling met dwe pende liefdesbetuigingen overstelpte. Al had zij er ook in berust dat Lonny slechts een zeer bescheiden partij deed, toch kon hij bij haar onmogeljik de eens zoo vurig begeerde aanbidder voor haar stiefdochter vervangen. In deze zin liet Lutz zich naderhand ook tegen Lonny uit, toen men hen een oogenblik alleen gelaten had, en Lonny antwoordde met een lachje Het gaat mij precies als jou, Lutz; ik maak er mij ook bezorgd over, dat de verrukking van mama op zekeren dag in het tegendeel veranderen zal. Maar als dat gebeurt, zullen wij er ons niets van aantrekken; wij hebben de toestemming en de zegen van papa, dat ia de hoofd zaak. En zul je niet weer moedeloos wor den, mijn Lonny? Zij nestelde zich in zijn armen. Zij lachten elkaar gelukkig toe en toca zuchtte Lonny Als wij maar een wo ning kunnen vinden, Lutz; dat is thans de grootste zorg. Hij keek haar geruststellend en een beetje overmoedig aan. In het allerergste geval zet ik een ander ergens op straat, om jou een nestje te kunnen bouwen. Maak je niet ongerust, wij zijn niet aan een buurt gebonden, wij kunnen wonen waar wij willen. Morgen ga ik naar het politicbureau om mij als garagehouder en taxichauffeur op te ge ven. Een fatsoenlijk chauffeur voor 6* tweede auto heb ik ook reeds op het oog; het is ook iemand, die blij is een betrek king te kunnen krijgen. Op die auto zal ik een taximeter laten aanbrengen. En je zult eens zien, Lonny, hoe de passagiers op mijn mooie wagens aft-men, wij zul len geld als water verdienen. Lachend keek zij in zijn van overmoed fonkelende oogen. Tenslotte zul je niet weten, wat Jo met al dat geld beginnen moet. O, daar weet ik wel weg mee, ik id een mooie vrouw hebben, die ik met dia manten en paarlen behangen zal, voor het geval, dat ik ar.ders geen raad met a' dat geld weet. Toen zij later weer met de oude lui bijeen zaten, bespraken zij nog alles. En daarbij viel het Lonny weer op, hoe kalm haar stiefmoeder de moeilijkste vragen opnam. Ook Lutz viel dit op. Welke moei lijkheden de anderen ook zagen oprijzen, zij sprak steeds weer vergoelijkend Wees niet ongerust, alles komt wel in orde; wij moeten ons alles niet nog moeilijker voorstellen dan het al is. Mcj goede moed en een vaste wil zullen wij alles te boven komen. De majoor was verrukt over zijn vrou* (Nadruk verboden) Ct Vervolgt!.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 6