KREDIETBANK De Afscheidsbrief Ons Vrouu)enhoekje Zooals water het vuur, dooft den hoest VEREENIG1NG VOOR BESCHAAFDE OMGANGSTAAL GEDACHTEN het manneke uit de MAAN I Mocht dit ook voor ons. arme menschen I en arme zondaars, de heropstanding be- I teekenen uit de duisternis waarin we le- I ven, uit onze fouten en onze schulden... I Is het niet met dit doel dat Gods zoon I sach voor ons heeft geslachtofferd? SPREEK EN SCHRIJF CORRECT! IN ENKELE REGELS sap., re. 150.000.000 ALLE BANK-, BEURS- EN WISSELZAKEN HANDELSBELANGEN WEEK-KALENDER - Rjjvservl aan DE POPERINCEN'AAR i DE TT VT J f i en DE TOEKOMSTrvïü 2iïiSïg~Tl Mfïwl HU Sr 1» m |l De tijd nutteloos verkwisten, is de stof [verslijten waarvan het leven Is vervaar- ■Mgd. f t>e mensch Is tegen de rede, als de rede liegen hem Is. r Hij. die beproeft, verhoogt zijne ver- ■fchtin-. en hl!, die t al gelooft vermeer- Idert zijne dwaling. Niets Is onmogelijk, er zijn wegen tot [alles; waar wil is ontbreken geene mid- Idels. HBivEsifassBiEasiiirasBsaHiB r' AAN mijn beste I^eaers en alderüefste Leiereskens wensch ik, uit ter harte, een ö'a.; Paaschfeest toe. Paschcn. tooverwoord! Heropstanding I van Christus! Verrijzenis uit den dood! I alleluia! Christus ls geboren om Vrede op aarde I te brengen, maar Christus is ook gestor- I ven opdat de menschen vredig zouden leven... cn zedelijk en stoffelijk gebied... Vrede binnen ln ons, ln ons harte, ln I onze ziele... vrede bulten ons, in ons htiis- gezin, ln ons land, over gansch de we reld. Geen kerke'l.jke plechtigheid of het woord Vrc'e. PAX, heeft er zijn rol... f laten we dan ook te dier Intentie onze f Paaschcommunie opdragen. Ja, de steen ls omgeworpen f en de klokken zingen luid over steê en over dorpen 't lied van de verrijz'nls uit! Christus. GIJ die Almachtig zijt. die ,Voor ons zijt gestorven en herrezen, aan hoor onze bef. neem de duisternis rondom ons weg. en schenk ons uw vreê! j' EN NU entwrt anders, de gewone gang van 't leven, allee... I Twee oude vrienden kwamen elkaar na jaren tegen en de eene vroeg: 7oo. wat voert gij tegenwoordig uit? f Ik houd me met vrouwen bezig. Ik laat 7i zwcegen als slaven, laat ze half verhongeren, neem ze hun geld af en Iaat ze eerst gaan, wanneer ze nog maar een schaduw zijn van wat ze eerst wa ren... En het mooiste ls, dat alle vrouwen tevreden over me zijn! I, Wat fantaseert si! daar allemaal? I vroeg de ander verwonderd. I Heelemaal geen fantasie, mijn waar de. I't heb een schoonheidsinstituut. VRIENDEN in het rond 'k maak U hier terstond aan allen kond dat... huilen is gezond. „n ik die mijn best doe ont U te doen lachen... wat triestige histories zal 'k nu moeten gaan verzinnen om uw gezondheid te beschermen... Dr. Emmanuel Velokowsky publiceerde onlangs in een medisch tijdschrift de vol gende these: Wanneer het gemoed over laden is door kommer en droefheid wordt in het lichaam een hormoonstof gevormd, die schadelijk ls voor den mensch... Huilt men nu. dan wordt er een tegenhormoon gevormd, dl» tezamen met de traren de schadelHko stof wegspoelt. Zelf voelt men dan onmiddellijk dat het hullen onlucht, leder van ons heeft dat wtl dikwijls op gemerkt... want de Wereld ls een tranen dal. en wie 'n heeft er geen traantie ge laten... Wanneer men verdriet heeft, kan men na een huilbui wel eens lekker zuch ten Ck heb gaarne dat: lekkerl en het grootste gedeelte van het drukkende ge vel kwijt raken. Pessimisten zijn ln dat opzicht niet gelukkig, want die menschen kunnen over het algemeen niet zoo gemakkelijk huilen, daar zij toch altlld ontevreden rijn... zij honden giftige stoffen dus in hun lichaam en hun toestand wordt bij deze chronische zelfvergiftiging steeds slechter. Het toppunt... wees optimist... en huil maar op... uw gezondheid ten bate! Meneer Braum. weet u wel, dat ik van daag juist vijftien jaar met uw dochter Irma verloofd ben? Ja, nu... en?... Wat wilt ge nu van mij? Tk wil met haar trouwen. Dat valt nog mee: Ik dacht, dat ge gepensionneerd wilde worden. ff INSECTEN en planten van hier en alle kanten munten, uit door kracht en... verstand leder naar zijn wijze en trant. Reeds dikwijls hebben we gezien, dat de wortels van een boom een gedeelte van de straat hebben opgebroken, of dat ontluikende planten ln staat waren plan ten of sternen op zij te schuiven, doch weinigen weten, dat de sterkste planten, de paddestoelen zijn... Men heeft eens vastgesteld, dat een kampemoeliënsoort door de harde asfaltlaag van een weg was heengedrongen om van 't daglicht te kunnen genieten. Hoed af! Joe Louis, champion voor den... champignon! De geleerden van een Fransche natuur kundige Instelling, die onderzoekingen de den cp gebied der vogels en hun voedsel, ontdekten dat een goed deel van het voedsel, dat zij voor de vogels nederzet ten, weggesleept werd door mieren. Ten einde dat te voorkomen, strooide men het voedsel op een plaats die omringd werd met 'n strook vogellijm, waardoor het de mieren, naar men aannam, onmogelijk werd gemaakt hun diefstallen voort te zetten. Deze waren echter de geleerden te slim af. want door middel van zand korrels die ze daarheen droegen, maak ten ze een paal over de vogellijm en be reikten zoodoende toch hun doel. Die slimme mieren! EEN GOEIE ouwe dokter werd tot ver velens toe bezocht door een oude dame, die met alle geweld maar ziek wilde zijn. niettegenstaande de dokter haar op dit punt eeen genoegdoening kon verschaf fen. Toen zij weer eens onderzocht was, zei ze: Nu. dokter, nu moet u toch ein delijk eens zeggen wat me mankeert! Wat u mankeert, mevrouw... Wel... niets anders dan een behoorlijke ziekte! was het antwoord van den dokter. DE CHINEEZEN vreezen 't water lijk 'n rat de kat en deze den kater. 't Is 'n bekend feit dat de Japaneezen onder de properste volkeren van de we reld mogen gerekend worden... en de Chl- neezen willen er niet voor onderdoen... maar ze doen het op hun manier... en d'as *t verschil van de differentie zlc! Ja. da Chinees verzorgt zijn uiterlijk... Al de Chineesche steden bezitten groote badinrichtingen waar de klanten zich, als ze door een zoogenaamde proper- teitskrlsis worden aangegrepen, henen begeven. Dat gebeurt zoo ne keer of vier... per jaar. maar dan ls 't een schrobben en schuren, en wasschen en wrijven, 'n mas sage en een sweeten die vier dagen duren. Niet te dikwijls... ls 't woord van de Chir.eezen, maar dan lang en zooals 't moet zijn...! Ieder zijn gedacht... maar 'k heb toch liever dat Marenta alle weken, ln de re genkuip, met den borstel en de pluim steen op mijn rugge zit, want "k vrage mij af wat dat er anders wel zou afko men... Ne mensch 'n heeft geen luxueuse bad kamer noodlg 0111 d'r proper uit te zien.. HET RARE DRANKJE. Mijn oom August is geen pantoffel held. maar hij geeft, 0111 den vrede te be waren, zijn vrouw altijd maar gelijk. Hij zegt: «Ik ben geen pantoffelheld, maar lk ben de verstandigste, ik geef maar toe. Sinds ik met 00111 en tante naar de wereldtentoonstelling geweest ben, geloof lk ook, dat hij de verstandigste is. Wij hadden uren lang geloopen en gekeken en waren doodmoe. Vooral tante was er slecht aan toe en ik zei: Kom, tante, laten we nu eens ergens gaan zitten en dan moet ge een cognacje nemen, daar knapt ge direct van op. Zoo gezegd, zoo gedaan! en tante kreeg haar cognacje. Nauwelijks had ze een slokje genomen: of ze hoestte het weer uit, zeggende; Bah, dat is toch niet lekker! Het smaakt juist als de medicijnen, die uw oom al twintig jaar moet innemen. Ne slimme, allee! 'N PLAATS voor elke zaak da's 'n princiep, heel raak, maar dan moogt g'ook niet vergeten, [beste maats van elRe zaak te stellen op heur plaats! Da's een vies affaire en om ze goed te verstaan moet ge nen halven halve- kaat zijn... 'n chance dan ook dat het hier om... gerechtszaken gaat. Wat er 't zout van uitmaakt ls 't feit dat ze oprecht gebeurd is... al ls het dan ook in Amerika... en misschien juist daarom... I't Was een geval dat zich voordeed voor de rechtbank. De jugepee was zoo doof als ne pot... en de beklager even eens... en de beschuldigden zouden ook nen donderslag verward hebben met 'n muggesch... Wat dat allemaal voor gevolg had?... Luistert: De beklager stond op en verklaarde: die man is mij zooveel verschuldigd voor waren die lk hem geleverd heb tijdens de leste zes maanden. Daarop stond de beschuldigde op en, riep uit: Leugens, allemaal leugens... nooit heeft mijn hond dien vent gebeten...! Toen fronste de rechter zijn voorhoofd, deed of hij napeinsde en sprak: Mijne heeren. ik begrijp uw gevoelens, maar waarom wilt ge allebei geen pensioen voor uw schoonmoeder betalen...? De beschuldigde was ln 'n gerechtszaal terechtgekomen waar hij niks te doen "n had... en de sjugepee had zich vergist van dossier...I Wat dat ge allemaal hoort eh! als ge... doof zijt...! en was die rechter 'n man van orde geweest en 'n plaats voor 't dossier gehad en dat dossier op die plaats gelegd... dan was 't gebeurde niet voor gevallen... en hadden w'er niet om ge lachen ook niet. HET ONDERSCHEID. Madame Hup, heeft uw man ook zoo'n la.it van zijn zenuwen? Ja. maar hij is daarvoor toch minder te beklagen dan ik. Hoe dat? Mensch. ik zal u zeggen: hij lijdt er aen en lk lijd er onder. BYRD, 'k zeg het zonder jokken, ls weer naar de zuidpool vertrokken 't en ls niet den eersten keer en hij heeft dus 'n eksperieuse meer... Dezen keer zullen z'hem niet meer deuken want hij heeft gezorgd voor zijn keuken. Ja. admiraal Byrd. die onlangs zijn ont dekkingsreis naar de zuidpool heeft aan gevangen, zorgde voor een ouderwetsche Inrichting, op het gebied van keuken- en eetgerei. Bij de koude die men daar regelmatig heeft, is het namelijk onmogelijk om me talen eetgerief te gebruiken, want het eten wordt veel te snel koud, de metalen deelen vriezen aan de handen vast of, hetgeen ook voorkomt: het metaal be vriest te erg en gaat krlstalliseeren... en ge moet het met mij bekennen... w'heb- ben al op smakelijker manier gegeten... Daarom is ln Byrd's keuken alles van hout. Pannen, die in elkaar passen en waarvan de eene gebruikt wordt als dek sel van de andere, houten teljooren en lepels, houten vorken met drie tanden... en... messen van een harde houtsoort, waarmede het zeehondenvleesch gesne den moet worden... want z'n eten ginder alle dagen geen ossenbeefstuk zulle! Allee, Byrd, smakelijk DE JOODSCHE schoolmeester had het over negers en slavenhandel en deed op merken, dat er voor een krachtlgen neger van 3 tot 400 fr. werd geboden. Den volgenden dag was het bijbelles. De leeraar vertelde de geschiedenis van Jozef en hoe hij door zijn- broeders voor twintig zilverlingen was verkocht gewor den. De kinderen aanhoorden die les met zichtbare aandacht. Nu, Isaak. wat denkt gij van de broeders van den onschuldigen Jozef? vroeg de meester. Dat ze hem veel te goedkoop gelaten hebben, meester, klonk het antwoord. HIER DHISTORTE van ne vlezen naam om hem uit te spreken ben ik onbekwaam Toch geef ik U den wenk en gl.1 ook, naar ik denk. dat er niet gebeurde... wat ge zoudt gissen ge zult er U dra van vergewissen! Een man die een aanvraag ingediend had om van naam te veranderen verscheen voor de bevoegde overheden te Lissabon. Hij heette Anthony Przybyszlcz. De rechter onderzocht het dossier van den vent met den vlezen naam, schudde ne keer zijnen kon en sprak: Ik geloof dat we op uw verzoek mo gen ingaan, want een dergelijken naam moet een voortdurende bron zijn van moeilijkheden en van vergissingen... Welken naam hebt gij gekozen?... Gij hebt gelijk, meneer de rechter, wedervoer de man met den vlezen naam, vergissingen met de vleet. De eenen noem den mij... Anthony, de anderen Anton... nog anderen Antonio en zelfs waren er die mij Tony doonten. Dat kan zoo niet blijven duren... Wil mijn naam van An tonio Przyblszicz veranderen in dien van... Ricarolo Przyblszicz... "k Weet niet of de rechter ook op dit verzoek ls ingegaan want de deurwaar ders waren al bezig zijn gezicht te was schen met eau de Cologne... van pure alteratie was hij van zijnen sus gedon derd. .9a Madame was voor een paar dagen uit logeeren gegaan, en op de plaats harer bestemming aangekomen, miste zij haar gouden broche. Ze schreef een briefkaart naar de meid om haar te vragen, of deze niets gevonden had ln de huiskamer bij het kuischen van den vloer. De meid antwoordde: Madame, ge vraagt mij of ik bij het kuischen van den vloer in de huiskamer niets gevonden SPREKEN... MAAR OOK KUNNEN LUISTEREN De vrouw, die luisteren kan, is een graaggezlene gast. Natuurlijk zullen er mannen zijn, die meenen, dat zooiets niet bestaat. Maar zij vergissen zich. Er zijn menschen. en in het bijzonder vrouwen, die veel te veel praten. Niet, dat zij din gen zeggen die zij niet hadden mogen zeggen, of dat zij van een beetje kwaad spreken houden, want op dat gebied kun nen de mannen ons een lesje geven, maar er zijn vrouwen, die in gezelschap onop houdelijk ratelen, die een ander het woord niet geven, en zichzelf nauwelijks den tijd gunnen om adem te halen. Dergelijke vrouwen zijn uiterst vervelend voor haar omgeving en maken iedereen zenuwach tig. Zoo 'n vrouw bevalt slechts haar eigen stemgeluid, en het zijn alleen haar eigen verhalen die haar interesseeren. En toch. hoe noodzakelijk en sympathiek is het niet, in gezelschap Ook een$ met aandacht naar een ander te kunnen luisteren. Wie luisteren kan, zal ook een beter gehoor vinden als zijzelf wat heeft te zeggen. En het gaat er ook om, hoe de vrouw weet te luisteren. Want luisteren is niet alleen zwijgen zoolang de ander spreekt, maar ock het in ons opnemen van wat er wordt gezegd. A.ls de ander aan de afwe zige gezichten van de toehoorders merkt, dat van het gesprokene weinig of geen notitie werdt genomen, is dat pijnlijk voor alle partijen. Ook als het onderwerp, dat wordt behandeld ens maar matig of ln het geheel niet interesseert, dienen we met belangstelling te luisteren. Mis schien zullen sommigen dit minder op recht noemen, maar het is in elk geval wellevend. Iemand een plezier doen door naar zijn of haar onbelangrijke verhalen te luisteren, is een kleine oneerlijkheid, die best door den beugel kan. En het is niet alleen in gezelschap, dat men moet kunnen luisteren. Ook en voor al thuis moet die deugd beoefend worden. Een vrouw die kan luisteren naar haar man, naar wat hij over zijn werk, over zijn moeilijkheden, over zijn makkers zegt, zal een dieper inzicht krijgen in zijn karakter. Ze zal hem beter leeren begrij pen. ze zal liem doelmatiger kunnen steu nen of helpen en hun verhouding zal er schooner en gelukkiger door worden. Zij zal zijn volle vertrouwen winnen, even als dat harer ongroeiende kinderen, met wlen ze alle belevenissen deelt. Als de kinderen moeder steeds bereid vinden tot een aandachtig gehoor, zullen ze met hun moeilijkheden ook steeds naar haar ko- heb. Ik heb de eer u te berichten, dat lk vond dertig verbrandde stekskens, vijf steunen en een spel kaarten... Madame kwam denzelfden dag nog thuis. Meneer had het aan zijn hart niet laten komen! men ln plaats van elch bij vreemden aan te sluiten. En de moeder zal duizen den gelegenheden krijgen om de verschil lende karakters harer kinderen beter te leeren kennen en begrijpen. Zonder dat de kinderen het weten zal de moeder ln hun zieltjes kunnen lezen. Zoo te kunnen luisteren vraagt tijd en inspanning. Maar het ls dan ook een in spanning die loonend is. KLEINE RAAD Centrale verwarming is schadelijk voor plano's. Wanneer men op de piano een bakje water, of b.v. een aquarium zet, zal dat voldoende zijn om het instrument goed te houden. I. De witte wasch geeft in huis een on aangename lucht. Als men in het wasch- water, voordat het heet is. een paar lau rierblaren gooit, zal men er geen Jast van hebben. Om koorden van witte gordijnen stevi ger te maken, mort men ze vóór het ge bruik ln een oplossing van aluin doopen. DINGEN die ge moogt weten en die zijn de moeite waard I.lggen hier ook neêrgesmeten kop over staart. De cltroenenbocm bloeit nagenoeg het geheele jaar zoodat hij veelal tegelijk bloemen, groene en gele vruchten draagt. In het Zuiden van Europa plukt men de vruchten tot drie maal toe in het jaar, namelijk ln September, November en Ja nuari. De Inhoud van alle zeeën bedraagt naar schatting 35 millioen kubieke meter. De daarin opgeloste zoutmassa zou, uitge spreid op aarde, de heele wereld met een 40 tot 50 meter liooge laag bedekken. 't Is goed te weten tegen dat we gera- vltaljeerd zijn. In één uur wor4en niet minder dan 1.700.000 gazetten op de markt gebracht. Het filmbedrijf vervaardigt in denzelfden tijd 57 kilometers film. 7500 automobielen verlaten leder uur de fabrieken op deze aarde. I De eerste kersen die per... luchtpost verzonden werden, verlieten meer dan duizend jaar geleden het paleis van een Egyptischen kalif. Het was een mandje vol, maar het werd niet in zijn geheel verzonden. De bestemmeling was een vriendin van den kalief en hij maakte gebruik van postduiven om heur de ker sen te doen toekomen. Deze kersen wer den drie bij drie aan de pooten van de duiven gebonden, zoodat men zes hon derd duiven noodig had om de geheele zending over te brengen. Nu volstaat een duif... maar 't ls een ij zere... FILMOPERATEUR: En nu moet u vanaf het dak van een wolkenkrabber naar beneden springen! Filmheld: Maar ik zie geen net! Filmoperateur: Natuurlijk niet! De smak van den val op de straatsteenen moet opgenomen worden, 't Wordt een succes! 't Manneke uit de Mane. Men zegt wel eens, dat ln den smaak van gebakken vlsch weinig verscheiden heid is, maar toch kan men er dcor toe voeging van verschilllge ingrediënten ver- schillige aromas aan geven. Men kan er gedurende het bakken een van de vol gende dingen aan toevoegen: Tomaten, ansjovis, uitjes, witten wijn Of geraspte kaas. Al deze ingrediënten vermengen zich zeer goed met de visch. OM GEEN TELEURSTELLING TE HEBBEN BIJ HET BAKKEN VAN CAKE Er komen nogal eens teleurstellingen voor bij het bakken van cake. Ga, bij het bereiden van cake, als volgt te werk: 1. Bekleed een vorm met boterpapier en besmeer ook deze papieren voering met boter; 2. zeef de bloem met het bakpoeder en het zout; 3. roer de boter met de suiker (liefst in een verwarmde kom) tot een roomachtig mengsel; 4. voeg er de heele eieren één voor één bij en voeg eerst een tweede ei toe, als het vorige met de boter en suikermassa volkomen vermengd is; 5. werk er, flink roerende of klotsende, lepel voor lepel de gezeefde bloem door. Voeg, als het deeg door te zuinig gebruik' van eieren, te stijf zou blijven, beurt om beurt met de bloem wat melk toe. Zorg echter, dat het deeg eerder stevig dan slap wordt; 6. roer door het soepele, gelijke deeg tenslotte de te gebruiken toevoegsels 'krenten, rozijnen of wat het moge zijn) 7. vul den vorm tot even onder den rand. liefst zóó, dat het midden Iets lager ligt dan de omtrek. Het rijzen is name lijk ln het midden altijd het sterkst; 8. bak de cake in een matig warmen oven zoodat het gebak niet te vlug bruin wordt, maar eerst voldoende gelegenheid heeft om te rijzen. Reken voor het gaar worden lil 'j uur, voor grootere cake Iets meer; 9. onderzoek of de cake gaar Is door er met de hand op te drukken. Het gebak moet dan stevig en veerkrachtig aanvoe len. Probeer desnoods of een breinaald of een dun mes, tot in het hart van het gebak gestoken, -er zonder aanklevend deeg kan worden uitgetrokken; 10. neem de cake. als zij gaar is. dade lijk uit den vorm, laat haar op een roos ter uitdampen en gebruik het gebak liefst niet voordat het 24 uur oud ls. VERKEERD NEDERLANDSCH Handelsfoor acht meters en half om twee en half de goddelijke diensten een vaandel inhuldigen II, - ZUIDNEDERLANDSCH: Een proces tegen iemand Inspan nen ive waren getweeën, gedrieën, enz. op goed valle 't uit familie langs moeders zijde, langs Adams kant COED NEDERLANDSCH: jaarbeurs acht en een halve meter om halfdrie de kerkdiensten of godsdienst* oefeningen een vaandel inwijden. feestelijk overhandigen, uitreiken of aan bieden een vorst, een burgemeester in huldigen of inhalen feeste lijk ontvangen, plechtig erken nen. ALGEMEEN NEDERLANDSCH: een proces tegen iemand instel len ze waren met (hun) (of met z'n), ticeeën, drieën, enz. op goed geluk af familie van moeders zijde, va$ Adams icege. (Uit Taalkundig Handboek >J Y.K.O. Bijdragen: Beschermend I.itlfr. 100 of 50: Steunend Lid: fr. 35{ Gewoon Lid: fr. 20; Studenten en inwonende Leden: fr. 7,50. - Postrekening 412.381% V.B.O., Antwerpen. iHaflHaaasgaHBiHiMHaaaBiiaiiiiiMHgKHMMMCiHHaissaa ZETELS TE Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuven* en buitendien 200 agentschappen en hulpkantoren over het geheele Vlaamsche land. Bij Den Haag stortte een Neder- landsch militair vliegtuig te pletter. De 2 inzittenden werden gewond, De Gebroeders V&coret die te Parijs drie politieagenten hadden doodgeschoten werden aldaar op 15 Maart gehalsrecht met de guillotine. In Texas. V. S. van Amerika, werd een kamlon waarop talrijke arbeiders ge zeten waren door een trein aangereden en vermorzeld. Er zijn 23 dooden en 17 gekwetsten. Te Steenokkerzeel heeft een man zijn vrouw zeer erg gekwetst met revol verschoten tijdens een twistpartij. Te Modame, Italië, stortte een trdll- ta'r vliegtuig te pletter. De drie inzitten den kwamen om het leven evenals drie personen die op den grond getroffen wer den door neerstortende deelen van het toestel. De Belg. N. V. Van der Graaf en Cie. Zeifregeèrinastraat 4. te Brussel-Zuid (afdeeling: Handelsinformaties) deelt ons mede: FAILLISSEMENTEN IN BEI.GIE. -- Er werden over de week eindigende 15-3-40 in België 9 faillissementen uit gesproken, tegenover 27 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. Uitgesproken faillissemenfen per branche gedurende de week van 8-3-40 tot 15-3-40: 7 diversen; 1 aannemer; 1 caféhouder. In totaal werden er van 1-1-40 tot 15-3-40 ln België 112 faillissementen uit gesproken tegenover 159 over hetzelfde tijdperk van 1939. CONCORDATEN. Van 1-1-40 tot 15-3-40 werden in België 63 aanvragen Ingediend tot het bekomen van een con cordaat en 53 aanvragen gehomologeerd tegenover 61 en 34 over hetzelfde tijdperk van 1939. PROTESTEN. Over de week eindi gende 15-3-40 werden in België 1151 pro testen geregistreerd tegenover 1311 over hetzelfde tijdperk van 1939. Van 1-1-40 tot 15-3-40 werden in Bel gië 15.744 protesten geregistreerd tegen over 23.381 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa HET HOFKEN VAN OLIVETEN VAN EEN GROOT GEVAAR GERED Daar de bevolking van Jerusalem ge durende de laatste Jaren geweldig aan gegroeid is, moest er gedacht worden aan den opbouw van nieuwe wijken. In het daartoe opgemaakt urbanisatieplan waren tal van gebouwen voorzien rond gansch het Hofken van Oliveten. Dit bericht heeft ln de katholieke middens zulken diepen indruk verwekt dat door het Va- tikaan werd besloten tot den aankoop van al de gronden rond den Heiligen Berg. Dit besluit werd dadelijk ten uit voer gebracht, zoodat de stad Jerusalem zich thans naar het Westen zal uitbrei den, terwijl het Oosten geheiligd terrein zal blijven. DOODELIJK GEWOND BIJ HE"£ VOETBALSPEL TE LANAKEN EEN JONGELING BEZWEKEN AAN HERSENSCHUDDING. Enkele dagen geleden deed zich te La- naken een droevig ongeval voor, dat than* met doodelijken afloop te betreuren is. Toen de 15-Jarige student Croe. bij La- naken een partij voetbal speelde, ls d» jongen zoo ongelukkig door den bal aan het hoofd geraakt geworden, dat hij eeU hersenschudding opliep. De toestand ver ergerde zoodanig, dat de knaap naar hel ziekenhuis te Genk moest worden over gebracht. Aldaar werd de schedeiborig toegepast, doch niets kon meer helpen ea thans is de ongelukkige jongeling over leden. EEN AUTOBESTUURDER TE MOESKROEN DOOR EIGEN VOERTUIG GEDOOD DOOR EEN SCHOK VAN ZIJN ZITPLAATS GEVALLEN. Een 60-jarig autobestuurder, Richard Verheve, is vermoedelijk tengevolge vaa' een schok van zijn zitplaats gevallen ea onder de wielen terechtgekomen. De ongelukkige werd met ingedruktea borst opgenomen en overleed enkele ml« nuten nadien. Het slachtoffer was geves tigd op de wijk Montaleux te Moeskroen, TREIN VALT IN EEN STROOM IN JOEGOSLAVIË f NEVILLE CHAMBERLAIN 71 JAAR Heer Neville Chamberlain ontving Maandag honderden telegrammen van gelukwenschen ter gelegenheid van zijn 71-sten verjaardag. MEER DAN 80 SLACHTOFFERS, a Een spoorramp heeft zich voorgedaaa in Joegoslavië, bij de statie van Zalouka, waar een trein tengevolge van een grond verzakking ln een stroom ls gestort. De drie eerste wagons werden verzwol gen. Men meent dat minstens 80 perso nen den dood vonden. mmniaaaaaBCBBaaHasaaaHMa MAART - LENTEMAAND 24 Z PASCHEN Evangelie: Jetuf verrijgeHis. 25 M Tweede Paaachdag. H. RupertUJ; 26 D H. Ludgerus 27 W H. Joannes van Damascus 28 D H. Sixtus III 29 V H. Eustachius 30 Z H. Quirinus. H. Vero' 31 Z Beloken Paaclien. H. Benjamin *1 door H. COURTHS-MAHLER Mengelwerk van 24 Maart 1940. Nr 18. den. Eerlijk gezegd was ik zoo perplex over haar verandering van meening. dat i ik er eerst niet aan durfde gelooven. Maar ik had haar gisterenavond, toen zij weer I met haar huwelijksplan met Dr Friesen aankwam, verteld, dat deze reeds verloofd was. Dat zal er ook wel toe bijgedragen hebben om haar tot andere gedachten te brengen. Kwam zij weer met dergelijke plan nen aan. Lonny? Zooals zoo vaak. Lutz; het was bijna een Idee fixe van haar geworden. Zij plaagde mij er voortdurend mee en be weerde, dat ik slechts behoefde te willen om hem te veroveren. Zij waren bij het huis gekomen, waar Dr Tanner kantoor hield. Wacht je op mij, Lutz? Hij wierp haar een teedere, stralende blik toe. Ik weet niet, waarom ik weg zou rij den. zonder jou meegenomen te hebben, antwoordde hij verliefd. Zij nam haar actentasch. Het zal wel eenige tijd duren, Lutz. Dat komt er niet op aan. Lonny; ik heb je brief, en die zal lk eindelijk lezen. Zij keek hem bedrukt aan en zuchtte. Ach Lutz, die vervelende brie'. Je moet bedenken, dat alles al weer voorbij is en dat ik nu weer vol goede meed ben. Hij knikte haar toe en'toen zij in huis verdwenen was. opende hij de brief Lonnv's afscheidsbrief aan hem en be gon die te lezen. Zijn gezicht werd iets Dat beloof ik Ie. Lonny. je zult wel niuts geschreven hebben waarover ik boos worden moet. Hij trok haar snel naar zich toe en Ral haar een kus. Zij keek verschrikt om zlzh heen. Lutz, als iemand ons zag! Ik moest het doen. Lonny, ik had heusah een hartversterking noodig. Kom I nu Zij vingen de trap af en Lonny vroeg Ileb je nog iets van Dr Friesen's verUr'c'e gehoord. Lutz? Zi.i moet geheel overstuur zijn." maar j: er wordt beweerd, dat zij zich voorname lijk zoo ongerust over haar broer maakt. niemand weet toch nog iets van die ver loving af. En haar broer is toch ook zwaar gewond. Haar ouders zijn per telegram i.air huis geroepen: zij komen reeds van avond aan. Ixnny nam in de auto naast Lutz plaats, en nu vertelde zij hem van de verbazingwekkende verandering van haar stiefmoeder. Hij hoorde haar opgewonden aan en loosde toen een zucht van ver lichting. Goddank. Lonny. ik zou cck filet ge weten hebben, hoe ik het te boven hadbleeker en hij vroeg zich af, hoe deze brief moéten kamen, als ik nu van je geschei- j hem getroffen zou hebben, als hij die tle:i werd. Er gaat mij zooveel door het1 onvoorbereid gelezen en hij niet gev eten hoofd. Ik behoef Dr Friesen nu niet op had. dat deze moedelooze stemming van te zeggen, en wij zullen van de erfgena- Lonny reeds weer vervlogen was. Hij las de brief verscheidene malen, en een "diepe ontroering maakte zich ven hem meester Ho» ongelukkig moest zij zich geveeld Tiebben. hoe geplaagd moest zij geweest zijn, dat zij gelooven kon, dat hij haar j "-en iteilig eenige maanden salaris uh.be- I ta*!d krijgen. Zij keek hem teeder aan. Laten wij aan ons zelf denken, Lcn- Lj. Gisterenavond zag het er nog zco t.eoht vooj- ons uit, maar nu komt alles in orde. Ais je stiefmoeder nu maar niet Veer van gedachte verandert. zou opgeven, alleen omdat zij zorgen ln zijn leven bracht. Toen Lonny ongeveer een uur later weer O, ik zal haar aan haar r/oord ton-naar huiten kwam. vzas zij ze:: LI tik tu zij keek hem ongerust en angstig aan. Lutz heb je mijn brief gelezen? Hij blikte haar ernstig in baar oogen. Ja. Lonny maar ik wil zoo gauw mogelijk vergeten, wat er in stond. Ik wil vergeten, dat mijn Lonny het over haar hart heeft kunnen krijgen, om mij een afscheidsbrief te schrijven. Vertel mij eens. Lonny. ben je bang voor de zorgen, die misschien niet geheel zullen uitblij ven als wij getrouwd zijn. tenminste in het begin niet. totdat lk mij er doorheen- gesïagen heb? Zij keek hem ongerust aan., Zoo mag je dat niet opgevat hebben, Lutz! Ik heb mij niet om mijzelf bezorgd gemaakt, maar alleen om jou. Je zult het niet gemakkelijk hebben. Hij trok haar bij haar handen naast zich in de auto. Goddank, dat lk deze brief niet heb kunnen lezen, voor ik je zag. En laten wij er nu niet meer aan denken. Geloof je. dat ik je naar aanleiding hiervan had laten loopen? Een blosje overtoog haar bleek gezicht. Neen, Lutz, lk had zoo'n hoop, dat je mij niet zou opgeven. Maar ik vond het mijn plicht, je die brief te schrijven. Ik moest je toch onder het oog brengen wat je op je nam, als je cp mij wilde wach ten. Maar nu ls alles weer in orde. Lutz. nu mjin stiefmoeder zelfs haar juweelen wil opofferen, wordt alles veel gemakke lijker, tenminste de eerste Jaren. Hij drukte krampachtig haar liand. Ik maak mij nergens ongerust over. Lonny, a!s jij maar bij mij bent, zei hij met onróerde stem. Toen bracht hij de wagen op gang. en Lonny vertelde hem, dat Dr Tanner naai de zitting zou gaan en de nog hangende zaken zou afwikkelen, inióoverre de'cllën- ten het hiermede eens waren. Ik moet zorgen, dat vanmiddag al het materiaal gereed ligt. want hij komt om alles met mij en den chef de bureau te bespreken. Hij is niet ongeneigd om de praktijk van Dr Friesen over te nemen, w&ui ds eenige erfgenaam van Dt Frie-, sen is grondbezitter en zal blij zijn, als hii geld uit de praktijk klopt. Lutz knikte begrijpend. Dat zal voor iedereen h-t beste zijn. Weet ie wat lk probeeren wil. Lonny? Nu? Ik zal probeerei) cm de twee auto's uit de nalatenschap van Dr Friesen te koopen. Het zlln eersteklas-wagens, en misschien kan ik ze voor een prikje krij gen. Lonny knikte peinzend. Je kunt het in ieder geval probeeren, Lutz; ze zijn belden in goeden staat. Mc ar zullen je dan ondertussrtien de twee an dere auto die jc wilde kocpen, ontgaan? Daar behoeven wli niet bang voor te zijn, op het ocgenblik is er niet veel vraag naar. A!s je sems een gedeelte van mijn geld gebruiken wilt. Lutz. het staat tot je beschikking. Nu ik niet voor mijn ouders behoef te zorgen, omdat mama haar juweelen verkoooen wil. kan ik het best missen, ik heb slechts de helft voor mijn uitzet r.oodig. Geen denken aan, Lonny! Wat je niet uitgeeft, bewaar je voor jezelf. En wanneer alles zoo goed gaat als lk mij voorstel, zal ik ie vader spoedig schade loos kunnen stellen voor het verlies van hetgeen jij hem van Je salaris afstaat. Zij streelde zijn arm. Lutz, lieve, beste Lutz wil je wer kelijk die zorg op je nemen? Had je soms anders van mij ver wacht. Lonny? Neen, neen. en juist daarom maakte ik mij zoo bezorgd om jou. Ik weet. hoe'n nobel karakter je hebt. Als je met vader spreekt, vertel hem dan hetgeen je mij zooeven zei. het zrI hem verblijden en geruststellen. Was je maar vast de mijne, Lonny. dan waren werkelijk alle hinderpalen uit de weg geruimd. Zoo spraken zij nog over alles wat zij op hun hart hadden en het mag niet verzwegen worden, dat Lutz een zeer groo te omweg maakte, eer tui Lotuu' weer voor het kantoor liet uitstappen. De volgende dagen viel er nog heel wat te doen. Dr Tanner kwam iedere dag een paar uur on het kantoor van Dr Frie sen. om zich in te werken. Lutz verscheen ook iedere dag een paar keer en hield Lonny op de hoogte van hetgeen er in de villa van Dr Friesen voorviel. Deze had geen testament nagelaten. Zijn neef en diens vrouw waren aangekomen, en die twee gedroegen zich reeds geheel als eige naars. Lutz had Lonny diezelfde dag nog ge zegd Morgen zal ik de nieuwe bezitte-s wel moeten rondrijden. Ik zal dus niet veel vrije tijd hebben. Misschien zien wij elkaar dus waarschijnlijk niet. Maar je ontvangt in ieder geval bericht van mij. Toen Lonny die avond moe en over spannen thuis kwam. vertelde zij haar ouders eerst het voornaamste, wat met de dood van Dr Friesen samenhing. Manr toen vroeg haar stiefmoeder ongerust en vol spanning, of Lonny haar afscheids brief aan Lutz herroepen had. Lonny bevestigde dit en deelde ham mee. dat zij Lutz reeds op de hoogte ge bracht had van haar verandering van meening. Ik heb ook reeds aan Lutz geschre ven, Lonny; papa heeft zich door mij laten overhalen, om jullie het jawoord te geven. Lonny keek haar vader aan, die haar vol liefde toeknikte. Zij bedankte haar stiefmoeder zoo hartelijk als zij kon. of schoon zij zich weer afvragen moest, wat deze er toe gebracht kon hebben, cm zoo volkomen van gedachte te verande ren. Daar moest zij een grondige reden voor hebben, maar Lonny wist niet welke. Teen deelde zij haar ouders mee, dat Lutz het als zijn plicht beschouwde, om, zoo gauw hij er toe in staat was, voor haar ouders te zorgen. Nu begonnen Me vrouw Etrassmans' oogen eigenaardig te glinsteren. Nu, Lonny, op een goede dag zullen wli hem aan gijn woord raoeteu houden. maar ik hoop, dat hij er zich dan in zoo verre bovenop gewerkt heeft, dat het hem niet moeilijk vallen zal. Ik ben er van overtuigd dat hij een nobel karakter heëft, en ik weet. dat hij ons geen hon ger zal laten lijden, als het hem goed gaat. En lk hoop, dat wij hem spoedig bij ons zullen zien. Weer voelde Lonny instinctmatig, dat deze woorden van haar stiefmoeder niet echt klonken. De buitengewone teeder- he'd waarmee zij Lonny steeds weer over stelpte, bedrukte deze meer dan dat die hair gelukkig maakte. Zij had steeds het gevoel, alsof zij vragen moestWat heeft u toch zoo veranderd, waarom doet u :üch zoo heel anders voor dan gewoon lijk, en waarom kregen wij zoo plotseling uw toestemming, nadat u zich er eerst zoo tegen verzet hadt? Zij kon er geen antwoord voor vinden, veiweet zichzelve, dat zij de liefde van haar stiefmoeder niet beantwoorden kon. en kon zich er ook niet van ganscher harte over verblijden. Zij kon onmogelijk gelooven. dat haar stiefmoeder door lou tere liefde en goedheid gedreven werd. Toen Lutz de volgende morgen aan zijn ontbijt zat, ontving hij met de post de brief van Mevrouw Hermine Strassmann. Benieuwd om te vernemen wat zij hem te zeggen had, opende hij haastig de enveloppe en las Waarde Heer von Hennersberg! U fnoet vergeten wat er gisterenavond voorgevallen is. Wij waren allen eenigs- zins opgewonden en zenuwachtig. Ik mis schien het meest, omdat ik mij over Len ny's toekomst bezorgd maakte. Ik houd te veel van het kind, om lichtzinnig mijn toestemming te geven tot een huwelijk, dat helaas niet zoo schitterend te noe men ls. Eerlijk bekend, heb ik er altijd van gedroomd, dat onze mooie en aardige dochter eens een schitterende partij zou doen, en in mijn streven, een zoo groot geluk voor haar te vinden, ben ik mis schien te ver gegaan. U zult het mij niet te zwaar aanrekenen, mijn waarde Mijn- ljeer yoa üerniersberg, dat ik eea te lief hebbende en bezorgde moeder was, want wij houden toch beiden veel van Lonny. In de afgeloopen nacht zijn er even wel ernstige bedenkingen bij mij gerezen, of Lonny's geluk werkelijk daar lag, waar ik zocht. Ik kon niet slapen, omdat ilc voortdurend Lonny's treurige oogen en haar bleek, bedroefd gezichtje voor mij zag. En lk begon in te zien, dat ik doot mijn houding Lonny's geluk eerder ver stoorde dan het bevorderde. Ik ben tot het besef gekomen, dat Lonny en u elkaar oprecht beminnen, en na lange s-rijd ben ik tot de overtuiging gekomen, dat ik het niet verdragen kan, om Lonny ongelukkig te zien worden. Ik heb er r ij het hoofd over gebroken, hoe ik jullie het beste heil pen kan. en ik heb een uitweg gevonden^ Ik zal mijn juweelen opofferen, en u-ij, oudjes, zullen ons zooveel mogelijk be-f krimpen. Wij zullen van alle ondersteu ning uwerzijds afzien, en met blijdschap elk offer brengen, om jullie ln staat ta stellen, zoo spoedig mogelijk te trouwen. Ik heb mijn man er toe overgehaald om zijn Jawoord te geven. Ook hij zal alles doen wat hij kan, om het geluk van sljp kind niet ln de weegschaal te stellen. Dit, mijn waarde Mijnheer von Hen nersberg. moest lk u mededeelen, en ik verzoek u. om mij geen wrok toe te dra gen, omdat ik gisteren ln mijn zenuwach- tigneld misschien een beetje heftig was» Ik wil u als een geliefden zoon een plaats je ln mijn moederhart geven. Wij ver wachten u zoo spoedig mogelijk, en ver zoeken u om ons te berichten, wanneef u komen kunt, opdat ik een huiselijk ver lovingsfeestje organiseeren kan. Helaas heb ik van Dr Friesen's plot selinge. tragische dood gehoord, en misjj schien bent u niet in staat, om reeds een dezer dagen te komen, daarom verzoek ik u om schriftelijk bericht. En ik be groet u reeds nu als onzen geliefden zoon, en het verheugt mij, een moeder voor u te mogen zijn. Met hartelijke groeten, ooit van mijn man. Hoogachtend, IIw ij toegenegepjlsrmiac uukf

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 7