Waf onze Soldaten schrijven Welvoegelijkheid MERBESANi HET WIT KRUIS» KOSTUIMEMf m GROOTSTE'KEUS SPOR BRILLEN KOENTGËf LANDBOUWERS1 Eischt steeds van uwe Leveranciers de van ouds gekende POTASCHZOUTEN van STASSFURT SOCIÉTÉ COMMERCIALE des ENGRAIS POTASS IQ U ES JU HH V00RDEELIGSTE PRIJZEN REGENMANTELS WERKKLEEDEREN FANTAZIEBROEKEN HOOG GEHALTE aan POTASCH! GOEDE BEWARING I REGELMATIG GEMALË^' bijgevo's GELIJKMATIGE VERDEELING in den grond en BETERE UITWERKING op de planted Rijselstraat 1-5 IEPER Gerard VANDERSTEENE BRANDVERZEKERINGS- MA ATSCHAPPIJ a HET BESTE GESCHENK 1 PIJNLIJKE MAANDSTONDEN HOOFDPIJN SCHELE HOOFDPIJN ZENUWPIJN DUIZELIGHEID VERMOEIDHEID GRIEP - - RHEUMATISCHE PIJHEN ■verschillende voorstelling WMM mm mmm< Let er op! ALLEEN de Wit Kruis Poeders bij de HH. APOTHEKERS verkocht geven volledige WAARBORG van echtheid. 1 aan de VOETBAL F. C. POPERINGE S. K. GELUWE CERCLE WIJDENDRIFT LANGEMARK F. C. WOESTEN IN ENKELE REGELS HET HUIS DER Gediplomeerd Optieker WESTSTRAAT 20, DIKSMUIDE. DE SAMENWERKENDE VAN POPERINGE - gesticht in 1904 - IS DE BESTE EN VOOR- DEELIGSTE VERWEN IN ALLE KLEUREN BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJHUIZEN VOORi POPERINGE» M. A. Vandermeersche, 15, Maur. Dewulfstt*1' DIKSMUIDE» Mad. Pil, Groote Markt, 9. IEPER: Mej. Bomicent, 21, Korte Torhoutstraalr MEENEN: Mej. Chombar, 22, Rijsselsche straal. ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. NIEUWPOORT» Mej. Hendryckx, Marktstraat, 12. INGEVOERD IN BELGIE DOOR BRUSSEL, NAAMSCHE STRAAT, 82 Witte en Roode Potaschzouten fijn en grof gekorreld HOF Vnn« «eter t F.LT leden Jiunna t>lj da van l! Ponde: B ft te i gilde 1 felksch S» dorp e brengs ln de 3 en Ituxj ,<!e zaa Be gen ZON Bens ter Re feoo er terarm 54 feerste R aardt tr toe?, batroft Congo! geeft 1' Van ttellini Zaterd: ■tnazou hoogte Baar 1 Patiyr. kwam i;; Souttrq, (HM -Schaap tltlM eo ge sras 'de vrll. het vq Elide f eox'.atj (ehaal twee I Kamifll fie ■ln hei lener wilde verdwi BTKj, H de den der p ware 8 st gen strae Van 60 j. gaert Jules ln dil men noch lijk toch doen, geii. lijn och ls nii Ha, kerk er zij en d: Ung ïgdjf kerk kerk, ding' die. SHOU' doen EOO loof zooi aan nog Heed land O. L H. H. toch van leder vorr F.' Aam kwal ghe goed geze gesci fetig P.t diep rein heef mer date diep hoof Oi De rucif mor hoe jaar huw Conl M - «en film, veel I Wen geld L', aan wer een mot hebj' ver.» wot gen rus' slac Ou< nier st a i V Hjc BiO lan Har ree zag en ger «ct 1 la 81 m< va aï WE GEVEN HIER ENKELE UITKNIPSELS UIT SOLDATEN BRIEVEN, UITKNIPSELS DIE ONS AANTOONEN HOE WELGEKOMEN ONZEN POPERINGENAAR BIJ HEN ERGENS TE VELDE IS. Deb. Jos. (Comp. Intend.) 17 D. I., B. P. S. 36, T. V. Met veel plezier ont vang lk wekelijks de Poperingenaar uit mijne gemeente Westvleteren, waar voor ik hun zeer dankbaar ben. Mijn kameraden van rond Antwerpen, gijn ook altijd benieuwd om het nieuws te vernemen van bachten de kupe. Lk zou zeer tevreden zijn een landkaart te mogen ontvangen. Vandez. Lue. (Geneesk. korps) le Wa gentrein Am. II Xi. K„ B. P. S. 6. Een woordje, om U van harte te bedanken, voor het toezenden van ons geliefd week blad De Poperingenaar U kunt U niet Inbeelden, welke gevoelens van dankbaar heid het ontvangen van een eigen stads blad, bij gemobiliseerden, teweeg brengt. SOLO-SLIMS GESPEELD TE VELDE Maur. Moerman, (3e Linie, 6e Comp.) tiit Noordschote, speelde een Solo-Slim met 10 klavers, waarin een vijfden van Ben aas en een derden van harten aas. Medespelers waren Verbrugghe Maur. en Cappon Raph. (beiden uit Winkel St Elooi) en Debock Reml (Assenede). GetuigenSerg. Vanderbeke (Oostende), Devos Arth, (Torhout) en Willems Alb. (Oostende). Met de 6 hoogste koekens en de 7 hoogste klavers, speelde Sold. Destercke M. een solo-slim. Medespelers warenbrig. Cleyels P., sold. Nachtengaele Th. en Van Tongelen F. Getuigen waren David André, Co- vemaeker Georges en Chaerle Maurice; drie Poperingenaars... allen mannen uit de 6e Bat. le Reg. Luchtafweergeschut. Joseph Allein, (2 R. I., D. T. C. A., 33e Bat., XI Gr.), speelde met de 10 hoog ste hartens, klaver aas, pijken aas en Vrouw ook een solo-slim. Medespelers warenHuyghe Ferd., (Westvleteren), Dewilde Val., (Bissegem) en Haezebrouck Nest., (Ingelmunster). Getuigen zijn H. De Minst en Ide Alb. BEDANKT... om 't ontvangen van een Landkaart: C. Sp. (33 L„ 2 Bat., 7 C., B. P. S. 5) Ik bedank van harte den persoon die Ihij die landkaart gezonden heeft. Hij heeft me veel genoegen gedaan. Nu ten minste weten we... waar naartoe als we verhuizen moeten, het Poperingsch Komitcit van Hulpbe toon Urb. D'Am... (IX Gr., I Reg. G. T. L. Staf., B. P. S. 35). Aan het Komiteit tot Hulpbetoon aan den Poperingsche Gemobiliseerde, stuur ik mijn oprechten dank, voor het ont vangen van ons geliefd weekblad, waar door ik nogmaals op de hoogte ben, van het wekelijks nieuws mijner geliefde ge boorte-stad. VRAGEN NOG Vulpen en Briquet Sold. Honde... M., <2e Reg., D. T. C. A„ 12 Gr., 36e Bat.). Als trouwe lezer van De Poperinge naar bij mij thuis, zonder middelen, verlang ik van U, indien het mogelijk is, mij een briquet en een vulpen op te stu ren. LandkaartVerh... Rog. (23e Bat., T. T. R., Compag. T. S. F., B. P. S. 9). Ik ben Poperingenaar en vaste lezer van uw geliefkoosd weekblad; ik zou graag in het bezit komen van een land kaart van België. Ware er door uwe goed hartige tusschenkomst geen mogelijkheid, dat er mij gratis een zulkdanige kaart opgestuurd worde? dat Ge een gemobiliseerde kunt ge ven, een abonnement op een katho liek dag- of weekblad. Zendt ons 5 fr. of stort 5 fr. op onze postcheckrekening 15.570 van V. Sansen-Vanneste, Poperinge en wij zenden ons blad drie maanden naar een gemobiliseerde. Hoe zij V daarvoor dankbaar eljn, blijkt uit volgende brieven Van een gemobiliseerde ontvingen we volgende brief: Als men tegenwoordig een trein opstapt baart het geen verwondering er... kakhi- mannen aan te treffen. Soldaten reizen in alle richtingen. De eenen gaan in ver lof... anderen komen uit verlof. Dat die mannen daar niet altijd knusjes stil zit ten, bijzonderlijkals ze in verlof gaan, is nogal te begrijpen! Waarom zouden ze ook niet opgeruimd wezen? Dat ze eens hun hartje ophalen, zal geen enkel mede reiziger ergeren. Maar... hoe dikwijls ge beurd het niet en dar is betreurenswaar dig genoeg, dat soldaten in de trein zich echt onbetamelijk gedragen. Ze houden geen rekening: noch met de beleefdheid, welvoegelijkheid of gevoelens van een an der. Roepen, tieren, onbetamelijke woor den en gezangen passen niet bij een wel opgevoed mensch... Vriend soldaat, U blijft toch altijd mensch! 't Is niet omdat g'uw burgerkleederen hebt afgelegd dat g'er uw burgerdeugden moest bijleggen... Wees voorkomend en beleefd op de trein tegenover mederelzenden, 't zij bur ger of soldaat, kwetst niemand ln zijn gevoelens en dan zal het niet meer ge beuren, datgene waarvan ik zoo dikwijls getuige was: dat burgers die een kompar- timent willen instappen, ziende dat er soldaten zijn... de deur toegooien... en verder plaats gaan zoeken!... 't Is niet de aanwezigheid van soldaten die hen weerhouden, maar wel 't voor uitzicht wat daar zal... uitgekraamd wor den!... En nu dc keerzijde!... De menschen worden het mobilisatieleven gewoon... zoodanig gewoon, dat veel burgers ook al vergeten dat, wanneer ze zich tegen over soldaten bevinden, ze nog... men schen voor zich hebben. 't Is van hen nog veel min te verge ven, soldaten in hun gevoelens te kwet- sn, wat volgend verhaaltje getuigt: Soldaten kwamen uit verlof. De trein was schier volzet. Aan een halte stapten twee heeren op in een kompartiment waar nog juist twee plaatsen onbezet waren. Ze hadden waarschijnlijk reeds gezocht, want pas neergezeten liet een van de heeren zijn misnoegdheid blijken: Vervelend tegenwoordig om te reizen. De treinen zitten opgepropt met soldaten die... naar den stal rieken!! Geen plaats meer voor de eerlijke burgers! Ik zal een klacht naar Brussel sturen!Nummer twee beaamde ten volle het gezegde van zijn gezel en knikte goedkeurend. Een soldaat wendde zich kalm tot de heeren en vroeg: •li Hebt u gemobiliseerde zonen, mijn- heeren? In plaats van te antwoorden... schaterlach! En de zaken... gaat dat? Tame lijk goed,'rekening houdende met de om standigheden.» ii Welnu, mijnheeren», antwoordde de soldaat, 't is om u toe te laten uw zaken tamelijk goed voort te zetten, om uw... brandkoffer te bewa ken, dat de soldaten naar den stal rie ken... op vuile stroozakken slapen in ba rakken waar de thermometer 's nachts onder zero daalt en alles moeten derven waarvan u nog geniet... Ze zijn zeer ge voelig om uw... erkentelijkheid!» 't Was raak en de twee... helden bleven met gesloten mond. Dergelijke uitlatin gen van burgers zijn allerminst gepast. Is dat nu erkentelijkheid van heeren, dis misschien ook gedurig den mond vol heb ben van: vaderlandsliefde... offers, enz., maar die in eigen familie niet geraakt zijn. Is dat de dank voor hen die reeds zooveel maanden, uit hun familie weg gerukt, hun plicht doen, stoffelijk en ze delijk leed hebben en steeds bereid moe ten zijn hun leven te geven voor het... algemeen welzijn? Welbegrepen medevoe- len, steun en opbeurend woordje... zou beter passen. Men spreekt zooveel van... de moraal hoog houden! 't Zal er toe bijdragen! VIDI - T. S. 1931. De Verstopping ondermijnt eiken dig wit meer uw gezondheid en, coo gij niet oppast, kan dit tot erge gevallen leiden. Blijf geen enkelen dag verstopt, zeggen de geneesheeren, maar onder voorwendsel van de kwaal te be strijden moogt gij ze niet verergeren door het nemen van chemische purgeermiddelen, zouten, pülen, enz... die de ingewanden ruw behandelen en ze met geweld doen werken, .Stel uw vertrouwen in de planten die zachtjes en op natuurlijke wijze werken. Gebruik de Herbesan die een mengeling is van 14 uitge zochte en wel gedoseerde planten. Een us Her besan, gedurende enkele dagen 's avohds genomen, zal uw ingewanden vrij maken i schele hoofdpij nen, hoofdpijn, loomheid, riekenden adem, moeiiijkt •pijsvertering, onzuiver bloed, enz... al gevolgen Van de verstopping zullen verdwijnen en gij zult terug volmaakt gezond worden I I II. i l,| Fr. 7.50 het groot pak j fr. 15.efe volledige kuur fr. 25.— de familiekuur Te koop in alle apotheken Ancienne Maison Louis Sanders, S. A., Brussel. li speelt den hoofdrol In hel familie-leven, ledereen hangt af van U. Daarom is het, dat U nooit prikkelbaar of zenuwachtig moogt zijn, dat slecht humeur U verboden is. U hebt werkelijk geen tijd om ziek te zijn, om aan hoofdpijn of zenuwpijn te lijden... Neem dus, 'Indien het noodig Is, een paar „Wit-Kruisjes". Die verlossen U wei vlug van alle kleinere en grootere ongesteldheden j die zorgen ook dat U weer even frisch en levendig wordt; als voorheen.., WmmMm, DEZELFDE SAMENSTELLING. POEDERS DE PROEFDOOS VAN 8 POEDERS 4 F.. DE DOOS VAN 24 POEDERS 11 Fr. DE FAMILIEDOOS VAN 48 POEDERS 20 F,. IN ALLE APOTHEKEN DE KOKER VAN CACHETS 24 TABLETTEN °OOS VAN 2 CACHETS VOOR HANDTASCH. 11 h <-50 FR- DE ALUMINIUM KOKER VAN i 2 CACHETS b ft. LABORATORIA TUYPENS. St. NIKLAAS-WAAS. IN Telefoon 629 Smm m» ALSOOK S ZONDAGS OPEN TOT 4 UUR I33H3 SQBïfHl UITSLAGEN VAN ZONDAG 17 MAART L. L. Lagere Afdeelingcn Reeks A Koksijde F. C. Torhout Yeurne D. C. Blankenberge Oudenburg Middelkerke Reeks B St. Kortrijk Lauwe Harelbeke Deerlijk Aalbeke Dottenijs Izegem Avelgem A. A. Moeskroen Waregem Sp. Recks C Poperinge Wervik Sp. Geluwe Houthulst Toek. Meenen Waasten R. C. Wervik leper Komen Bizet Gesch. 1—6 Gesch. 3—4 2—2 7—5 8—1 4—3 11—0 0—3 13—0 0-6 4—4 POPERINÖE 11 0 WERVIK Paschen brengt ons dit jaar dus geen tornooi met een of ander Engelsch elftal. Het is jammer want sedert enkele jaren waren de Paaschdagen voor rood en geel zeer belangrijk geworden. Hopen we dat Paschen 1941 des te glansrijker wezen zal. Deze Paschen is echter op een andere manier van belang geworden. De slechte weersomstandigheden hebben het zoo aan boord gelegd dat de kapitaalste ontmoe ting van het seizoen, Poperinge leper, thans met Paschen samenvalt. Verleden Zondag speelde ons elftal te gen Wervik dat zoo maar met 110 naar huis gestuurd werd. Rood en geel was ver sterkt met Debacker, die met verlof was. En ons elftal marcheerde. Er waren hier en daar wel zwakke plaatsen, maar dat zal wel het gevolg geveest zijn van een avondpartijtje der P. S. Een slechte dag ls nu precies nog geen slecht seizoen. Voor heden heeft rood en geel beroep gedaan op al zijn gemobiliseerden. Wij weten heden nog niet of ze allen komen kunnen, maar een drietal hebben alvast toegezegd. De match Poperinge leper, is wel een speciaal cachet waard. En rood en geel heeft alles ln 't werk gesteld om de partij zooveel luister mogelijk bij te zetten. Het ls dan ook te verhopen dat ons trouw publiek ook op post wezen zal om onze jongens aan te moedigen. Een over winning zou nu eens een prettig Paschen voor de club zijn. Dit ls dan ook de wensch van KEIKOP. Heden Zondag 24 Maart te 3 uur, op ons terrein, F. C. Poperinge L C. S. leper I. Gewone prijzen. S. K. GELUWE 0 3 W. S. HOUTHULST Het slechte weder had de gewone toe schouwers thuis gehouden, en wanneer de scheidsrechter de twee elftallen in lijn stelde was er weinig volk op het terrein. De onzen winnen den toss en stellen de bezoekers tegen wind op. Zoo begin nen de Sportkringers met onmiddellijk aan te vallen en het spel is pas twee mi nuten oud als iedereen denkt dat het eerste doel voor Geluwe gemaakt is doch een der onzen ziet nog kans neven het open doel te shotten. Geluwe herneemt geestdriftig en dringt geweldig aan, doch het eindschot faalt. Nu is het de beurt aan de Woldmannen en komen onze ach terhoede op proef stellen, doch deze stuurt alles terug. Het spel golft een tijdje heen en weer en de aanvallen der bezoekers zijn gevaarlijk. Op een dezer springt onze portier op den bal, doch glijd uit en valt en de bezoekers hebben hun eerste doel. Verder probeert Geluwe nog eens doch de rust is daar en met 0—1 wordt ge draaid. Na de koffie is Houthulst seffens op dreef en na vier minuten maken ze hun tweede doel. Opgezweept door dat sukses spelen ze geestdriftig door en aan cle 8ste minuut is onze keeper voor d.e derde maal gevloerd. De onzen zijn in minderheid en het is dank aan het prachtig spel van onzen portier dat de scoor niet meer ver andert. Woldsport heeft verdiend gewon nen, doch de onzen mochten ook wel aangeteekend hebben, moeder Fortuna was niet langs hun kant, doch, jongens, geen moed verloren, een slechte dag is geen slecht jaar. Met nieuwen moed de nog te spelen matchen aangevangen om zoo mogelijk ons puntental nog te verhoogen. WEDSTRIJDEN VOOR HEDEN ZONDAG Aftrap om 3 ure. S. C. Zonnebeke Eendr. Moorseele. F. C. Woesten Poelkring, Poelkapelle. Zw. Leeuw, Roeselare S. K. Zillebeke. Westl. Beselare W. S. Passchendale, forf. 5—0. PILKEM 0 5 CERCLE Zondag 11. moest Cercle naar Pilkem. Het weer was ongunstig, zoodat de ploeg van Pilkem zich niet heeft aangeboden, en de scheidsrechter ons gewonnen ver klaarde met 05 forfait. Heden Zondag speelt Cercle op eigen veld tegen W. S. Houthulst. Allo, Sup porters, allen op post! Aftrap te 15.30 u. VLAAMSCHE VOETBALBOND Heden Zondag, spelen de jongens van kapitein Rik tegen de leiders Poelkring Poelkapelle. Een spannenden wedstrijd ln 't verschiet, daar beide ploegen het op den titel der Tweede Klasse gemunt heb ben. Supporters, niemand mag er vandaag op het terrein van F. C. Woesten ontbreken, want 't zal sport van de bovenste plank zijn. Jongens heb moed! Goed heil! Aftrap om 3 ure, zeer stipt. Allen op post! HET BESTUUR. N. B. Op Tweede Paaschdag, om 3 ure, speelt een gemengd elftal tegen een ploeg uit Poperinge. Nogmaals een prachtige brok sport in 't verschiet. ALGEMEEN KLASSEMENT Tweede Klasse C. 1. Poelkapelle, P. K., 14 10 2 2 70-20 22 2. Woesten, F. C., 12 8 2 2 48-13 18 3. Moorseele, Eendr., 13 8 3 2 43-23 18 4. Beselare, Westl., 13 6 4 3 34-32 15 5. leper, W. S., 15 4 6 5 34-37 13 6. Roeselare, Z. L„ 8 4 3 1 22-22 S 7. Passchendale W. S. 12 2 8 2 13-43 8 8. Zillebeke, S. K„ 12 3 9 0 17-58 6 9. Zonnebeke, 8. C., 11 0 8 3 12-45 3 10. Brielen, Sport forfait. VLAAMSCHE WIELERBOND Het wielerseizoen is nakend! Spijts oor logsrumoer en moeilijkheden mogen wij niet bij de pakken blijven zitten. Daar we tot nu toe van den oorlogsgruwel ge spaard zijn en het hoogstwaarschijn lijk zullen blijven herneemt het leven stilaan z'n gewonen gang. De koersen zijn in aantocht en het is voor ons een zede lijke plicht de menschen in dezen benar den tijd zooveel mogelijk verstrooiing en afwisseling te bezorgen. DAAROM niet langer aarzelen en allen als één man in de bres voor V. W. B. Inrichters! Evenals verleden jaar reke nen wij op U. Denkt aan Uw verantwoor delijkheid met koersen zonder verzekering. Komt bij V. W. B. Ziehier onze voor waarden 1. Inrichtersvergunning 25 fr. per koers met verzekering van één millioen tegen 3den. Dekt allen en alles. 2. Geen taksen of afhoudingen op de prijzen. 3. Koerslelders en aankomstrechters KOS TELOOS. 4. KOSTELOOZE aanplakbrieven (mits 0,50 fr. zegels). 5. Inleggeld 5 fr. waarna a) 2 fr. terug aan den renner; b) 2 fr. voor V. W. B.; c) 1 fr. voor inrichters. Wacht niet tot morgen. Geeft nog he den Uw (vermoedelijke) KOERSDATUMS voor 't opmaken van een kalender. Renners. Een vergunning kost U slechts 15 fr. -f 0,75 fr. zegel. Beginnelingen tot en met 20 jaar. Junior boven de 20 jaar. Koersen worden gegeven voor beginne lingen beginnelingen en juniors en voor juniors. Vlaamsche Sportmannen wordt lid van den V. W. B. aan 10 fr. per Jaar. SPORT - AFGEVAARDIGDEN worden gevraagd voor de streek van Ieper-Veurne-Diks- muide. Treedt toe en werkt mee aan den bloei van V. W. B. Koersseizoen 1939 a) 182 beginnelin gen-juniorskoersen; b) 88.500 fr. prijzen; c) 692 aangesloten renners. Belangrijk. Binnen kort worden ger westelijke Vergaderingen belegd voor in richters en renners. Voor alle inlichtingen zich wenden tot Alleweireldt Kam. V. W. B. Gewestleider, Paterhoek, Westvleteren. Tengevolge het onverwacht intreden van den dooi in de Kaspische Zee werden talrijke visscherssloepen door het ijs mee gesleurd naar de open zee. Dank een spoedige hulp konden velen hunner gered worden. Te New-York, in de statie, ontplofte een tijdbom die geborgen was in een kof fer en ter verzending was ingebracht. Er is slechts stoffelijke schade te betreuren. Te Leeds, Engeland, verscheen een jong meisje van 20 jaar die het huis waar zij met haar grootvader woonde in brand had gestoken opdat haar grootvader in de vlammen zou omkomen. De man kon echter tijdig gered worden. De uitspraak van de rechtbank is nog niet bekend. Te Nutbourne, Engeland, werd op een kamer een zak gevonden waarin een ge raamte stak dat vrouwenkleederen droeg. Bedoelde kamer werd laatst bewoond door een oude dame die heei haar leven zeer zonderling deed. Te Charleroi werden op het duiven hok van den bekenden duivenliefhebber G. Bernard 90 duiven gestolen, die een waarde hebben van 20.000 fr. Enkele ha nen en kippen werden door de dieven eveneens medegenomen. Te Vieu-Berquin, bij Hazebrouck, heeft de overwegwachter Georges Pru- vost zijn minnares Alice Engelart, met wie hij sedert enkelen tijd in onmin leef de, met een revolver zwaar gewond, waar na hij zelfmoord poogde te plegen. De man is er zeer erg aan toe. De toestand van de vrouw biedt geen levensgevaar. Pruvost was vader van twee kinderen, zijn vriendin was eveneens gehuwd en moeder van drie kleintjes. Komt alle week ln de streek en ten uwen huize op aanvraag. 1. - Omdat de Bestuurraad samengesteld is uit Poperingenaars die van iedereen gekend zijn; 2. - Omdat al de aandeelhouders "Pope ringe bewonen; ,3. - Omdat het gestorte geld in Pope ringe blijft; 4. - Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit; 5. - Omdat de brandschaden ten spoe digste geregeld en vereffend worden; 6. - Omdat de premiën verminderd wor den: 15% vanaf het vijfde jaar. Alle inlichtingen te bekomen bij de H. JULiEN VANDOOREN, Zaakvoer der, leper»traat 23, POPERINGE. De Donau ls ten gevolge het smelten van den sneeuw zeer gestegen. Op zekere punten rees het water van 3 tot 5 meter hooger dan het normaal peil. De stroom trad op verscheidens plaatsen buiten zijn oevers, o.m. te Budapest, waar verschil lende straten onder water werden gezet. Het meegevoerde ijs vergroot overal de schade nog daar tairljke werken en voor werpen vernield of beschadigd werden bij het aanbotsen der schollen. Verschillen de spoorlijnen liepen onder water en wer den buiten gebruik gesteld, o.m. deze van Budapest-Triest en Budapest-Zagred. Een paar kinderen zouden verdronken zijn. BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPI SPAARKAS Naamlooze Vennootschap gesticht in 1' 40, Lange Nieuw»traat, ANTWERPE! Private anderneming beheerd door koninklijk besluit van 15 December li HandelsregisterAntwerpen Nr 3800 Kapitaal en Reserven: fr. 29.855.8W SPAARBOEKJES. Intrest: 3,00 - 3,25 - 3.50 - 3,75% ne LEENINGEN OP VASTE GOEDER! BEHEERRAAD: M. Baron Jean Cogels, Voorzitter. M. Emile Jacobs, Beheerder. M. Paul Van den Bosch. Afg.-Behetrdi M. Alph. Ullens de Schooten, Beheerd! Om meer inlichtingen te bekomen lieve U te wenden tot onze agen Krombeke: Mevr. Wed. Denys-Verhaf Beveren a/IJzer: J. Tahou, Gem.-Sec.' Oostvleteren: Alej. Yvonne Van Hou: Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Unl' Meesen: 3. Dehein, G. Gratry«;r.,41.ï Ploegiteert: V. Menet, 109. rue d'Arc Roe»brugge: G. Delplace, Geni.-Ontr Waaiten: Pierre De Simpel. Notaris. Wervik: M. Leon Debonnet, Leiestr..- We»tvleteren: Mevr. Wed. J. QuaegM' »ElSHHBSfflB3B0!EaeSSBMBÏlJ|: Goede VERTEGENWOORDIG MACHTIGE VERZERERINGSMt SCHAPPIJ vraagt goede VERTEL WOORDIGER in verscheidene g!' ten. Schrijven onder Nr 15, ter Dru» Gasthuisstraat 15, Poperinge. STOOm'ERWERIJ NIEUWW ASSCHERIJ DROOGKUISCHERIJ van BRUGGE, Nletmwaatthen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opsemoh' fcleedtagstukken, ïonder losdoen. Meubelstoffen, blnnenverslerlnf. Verzorgd Werk Spoedige BediuüM

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 8