De Europeesche Oorlog l ln ons Land Gewone bedrijvigheid van patroeljes op het Westerfront DIPLOMATIEK OFFENSIEF en TEGENOFFENSIEF Naar een Duitsch-Russisch-ltaliaansch Ekonomisch Verbond WÊÉmÊÈSÊÈk i Fransche Destroyer vergaan? Geen enkel Britsch schip vergaan in de voorgaande week De Russische Gezant te Parijs teruggeroepen als ongewenschte GEBEURTENISSEN DAG NA DAG VRIJDAG 22 MAART ZATERDAG 23 MAART ZONDAG 24 MAART MAANDAG 25 MAART DINSDAG 26 MAART DONDERDAG 28 MAART WOENSDAG 27 MAART FRANSCHE GEMOTORISEERDE TROEPEN RUKKEN OP t 5V«*bSdter* Frantclip eemotoriieerde troepen, voorxien van snelle moto», rukken op naar de eerste linies, over wegen en velden. Deze troepen rijn zeer beweeglijk en kunnen aldus ook groote diensten bewijzen. LEELIJK GETUIG IN MOOIE HANDEN 1131 ■Eini duitsche vrachtboot getor pedeerd. zéven neutrale schepen vergaan in twee da GEN tïjds. nieuwe duit sc he eischen aan roemenie? op het wester front en op zee Op het Westerfront had een vinnig optreden plaats van pat-oeljes die ge vechten leverden. Van weerszijden wer den luchtverkennlngen uitgevoerd. Een luchtgevecht greep plaats boven de Duitsch-Nederlandsche grens, in de streek van Lobith. Verschillende Duitsche vliegtuigen namen er aan deel. Men weet niet of er meer dan een Engelsch vlieg tuig strijd leverde. Ten slotte stortte een Engelrch vliegtuig te pletter en kwam op Nederlnndsch gebied terecht, in de Oude waal. Het vliegtuig drong diep door het water in de aarde. De vliegers kwamen om. Het D. N. B. meldt dat een Duitsch vliegtuig dat zwaar gehavend werd bij den aanval op het konvooi bij Scapa- Flow toch nog zijn basis kon bereiken. Op Z-e zijn nieuwe verliezen aan te stippen. De Duitsche vrachtboot Edders- helm - geladen met erts uit Zweden, werd op 8 mijl van de Deensche kust door een Britsche duikboot tot zinken gebracht. De bemanning wprd gered. Een Sehot- sohe trawler zou ln botsing zijn gekomen met een duikboot die zou vernield zijn. Het Deenseh schip Kristiansdborg werd door een duikboot tot zinken ge bracht Een andere Deensche boot, de Chracowliep op een mijn en zonk. De Noorsche boot Svinta werd even eens tot zinken gebracht. Te Londen doet men opmerken dat aldus in de laatste twee dagen 7 neutrale schepen vergingen. Onder deze schepen bevinden zich ook de Deensche booten Minsken Al- gier Deze laatste werd door een Duit sche duikboot getorpedeerd, zonder ver wittiging aldus een verklaring der ge redden. op het diplomatiek front Uit Bukarest meldde Reuter dat Dr Clodius. de leider der Duitsche Ekonomi- sclie afvaardiging ln de Roemeensche hoofdstad, aan de Roemeensche Regee ring een nota had overhandgid waarin zekere rkonomlsche eischen werden ge steld. en dat deze nota was opgesteld on der vorm van ultimatum. Deze eischen zouden zijn dat de mark grootere koopkracht zou hebben, dat de taksen op den uitvoer zouden vermin derd worden, dat de basisprijs voor de produkten voor Duitschland bestemd zou den verminderd worden, dat Bohemen en Moravië zouden aangesloten worden bi] het olearlng-systeem en dat de Duitsche sleepboot en op de Donau zouden voor zien worden van petroleum, buiten de hoeveelheden voor Duitschland voorzien. Al spoedig kwam de logenstraffing van het Reuterbericht. Er kon geen sprake zijn van een ultimatum. Dr Clodius zou alleen zekere voorstellen aan de Roe meensche Regeering hebben voorgesteld. Later ls gebleken dat de persvertegen woordiger van Reuter, de Engelschman Lovell. beetgenomen werd door een infor mateur van de Duitsche legatie, dit als wraakneming om liet feit dat Lovell ver hinderd had dat een Duitsche agente van de Gestapo aanwezig zou geweest zijn op een persdiner. Lovell werd door de Roemeensche politie bij de lurven gevat, mocht zelfs vrouw en kinderen niet meer zien, en werd onmiddellijk het land uit gedreven. Men mag zich verwachten aan een Engelsch protest. De bedoelde infor mateur zou Lovell opzettelijk in het be zit van valsche medcdeelingen hebben ge steld om zihi uitdrijving uit Roemenië te bewerkstelligen. 4 Duizenden Poolsche arbeiders wer den naar Duitschland overgebracht om er te arbeiden ln allerlei takken van de Duitsche nijverheid en andere bedrijven. Het aantal dier gedeporteerden zou 120.000 bedragen. coi amerika zal 2.000 vliegtuigen leveren aan de verbonde nen. naar een russiscii-ita- iiaansche toenadering? de koot met h. summer welles aan boord opgehouden te gi braltar. gaat molotoff naar berlijn? op iiet westerfront en op zee Steeds hetzelfde bedrijvigheid van pa troeljes, plaatselijk artillcriegeschut en verkenningstochten in de lucht Het D. N. B. meldde dat vliegtuigen der Verbon denen de Nederlandsche en Belgische ge bieden hadden overvlogen. Dit werd zoo wel van Nederlandsche als van Belgische zijde ontkend. Het Duitsche bericht deel de ook mede dat de Duitsche vliegtuigen een Engelsch toestel hadden neergescho ten. Op zee werden vlotten gevonden van de verdwenen Deensche boot - Cha- kov Er was een lijk op een dier vlotten. Verder gebeurde niets belangrijks op zee. DE DIPLOMATIEKE BEDRIJVIGHEID 4 Het blijkt steeds dat de diploma tieke strijd nog grooter blijft dan dezen gevoerd op het front zelf. Aanhoudende geruchten doen de ronde als zou het gesprek aan den Brenner geloopen hebben omtrent de mogelijkheid van een toenadering tusschen Italië en Rusland, met betrek op het lot van den Balkan en de Donaugebieden. Berlijn zou een Russlscli-Italiaansehe verzoening wenschen en zou daarop bij Rusland aandringen opdat dit land er zou van afzien nog tusschen te komen in den Balkan. Italië's en Duitschland's in zichten zouden zijn den oorlog te beper ken tot het Westerfront en den vrede te bewaren in het Zuid-Oosten van Europa. Italië zou er naar streven opdat de Balkanlanden die eischen te stellen heb ben deze zouden uitstellen tot na den oorlog. 4 Er ls ook veel spraak geweest van een reis van MolotofT, de Russische Volks- kommissaris voor Bultenlandsche Zaken, naar Berlijn. Er werd zelfs gemeld dat hij vertrokken was. Uit Moskow werd zulks tegengesproken en uit Berlijn werd dan bericht dat bedoelde reis voor onbe- paalden tijd was uitgesteld. 4 Te Boekarest verklaarde Koning Ka- rol dat alles ln dienst van de landsverde diging diende gesteld. 4 De V. S. van Amerika zullen 2.000 der allerlaatste nieuwe modellen gevechts vliegtuigen, die eerst voor de Amerlkaan- sche legers waren besteld aan de Verbon denen verkoopen. De waarde ervan wordt geraamd op 1 milliard dollar. 4 De Itallaansche paketboot Conté di Savolawaarmee Summer Welles te rug naar Amerika reisde, werd te Gi braltar gedurende 13 uren opgehouden door de Britsche kontrole, die zou ge zocht hebben naar Duitschers, die met valsche papieren zouden reizen. 4 H. Teleki, de Hongaarsche Eerste- Minister, is te Rome aangekomen. iZie Roskam.) 4 Duitschland wil voort kolen leveren aan Italië. Aldus zullen naar verluidt 44 A 50 kolentreinen per dag over de Alpen worden getrokken. «o» nog een duitsche stoomboot in den grond geboord. dititsch propaganda-offen- sief op iiet front. roe meensche afvaardiging naar londen. aan het westerfront en op zee. Op het Westerfront hebben de Duit schers een pacifistische propaganda in gezet bij middel van spandoeken en luid sprekers, alsook door vlugschriften, die uit vliegtuigen worden neergeworpen. Boomen en muren bleken vol geplakt met allerlei pacifistische slogans. Dit viel niet in den smaak der Franschen die er duchtig op losschoten, de banderollen stuk kregen met mitraleuzekogels en de speakers op de vlucht dreven. Al spoedig beantwoordden de Duitschers dit vuur zoodat de pacifistische strijd eindigde in een flinke schietpartij. Naar het D. N. B. werd een Engelsch vliegtuig neergeschoten en ontploften en kele kisten munitie in een opslagplaats gelegen aan de Duitsch-Luxemburgsche grens. Op zee werd de Duitsche vrachtboot Hugo Stinnes aan de kust van Jutland door een Engelsche duikboot getorpedeerd. De Kapitein werd aan boord van de En gelsche duikboot genomen. De andere le den van de bemanning werden door an dere schepen gered. Van Britsche zijde werd er de nadruk op gelegd dat de boot eerst getorpedeerd werd nadat de duik boot er zeker van was dat de bemanning zou worden gered. op het politiek front 4 Te Rome verklaarde de Itallaansche Minister Parolini dat Italië den weg volgt DE ARK ROYAL TERUG TE PORTSMOUTH Het Engelsch moederschip voor vliegtuigen «Ark Royaldat naar de Duit* achers verklaarden, tot zinken te zijn gebracht, is de haven van Portsmouth binnengevaren, om rust te verleenen aan vliegers en matrozen. De boot hield sijf mvanden i^e. Vijf millioen vierkante mijlen werden afgezocht op zee. Do Loot hielp tot het praaien van drie Duitsche vracht boo ten. De vliegtuigen van F et schip hebben verscheidene Duitsche duikbooten aangevallen, met of zonder fevoig, en andere werden verplicht te duikelen. Door een duikboot werden eens t vee torpedo's afgevuurd op de «Ark Royal die hun doel misten. De Duit sche duikboot werd door een destroyer aangevallen en in den grond geboord. Een D üitscho vlieger slaagde erin een zeer zware bom te werpen dicht bij do boot, die eenter geen schade opliep. Een Duitsche vlieger werd neergeschoten. Ee «Ark Royal heeft 1600 man aan boord, waarvan 140 officieren, heeft diens- volgen., de grootste bemanning aller aller Britsche schepen. Dit moederschip k„n vliegtuigen opnemen en beschikt over een landingsterrein van 200 meter lang. Het schip meet 22.000 ton» van zijn wettige eischen, dat de vraag oorlog of vrede maar van bijkomstig be lang is *1jl het voornaamste is dat Ita lië uit het huidige wijzigingspi oces treedt met al zijn vraagstukken opgelost. Te Londen wordt een Roemeensche ekonomische afvaardiging verwacht. co» britsche schending van de noorsche neutraliteit. naar een hervorming van de engelsche regeering? houdt hitler een rede voor de rijksdag? op het westerfront. in de lucht en op zee Op het front te lande kalme dag. De Franschen verklaren enkele Duitschers die deel uitmaakten van een verkennings groep. gevangen te hebben gemaakt. Naar het D. N. B. werd een Fransch vliegtuig, een Potez 63 neergeschoten die te plet ter stortte. Verder werden verkenningstochten on dernomen door beider luchtkrachten. Een Engelsche destroyer zou een Duit sche vrachtboot achtervolgd hebben ln de Noorsche wateren, maar deze wateren te rug verlaten hebben nadat een Noorsche patroeljeboot hiertoe bevel gaf. Er wordt veel gewag gemaakt van deze neutrall- teitsschending. De Noorsche Regeering teekende protest aan. op het politiek front 4 Te Berlijn doet het gerucht de ron do als zou Hitier binnen enkele dagen de Reichsdag bijeenroepen om er een groote rede uit te spreken. 4 Te Rome verklaarde staatsminister Furinacci dat Italië de hulp niet vergeet die Duitschland aan Italië verleende ten tijde van de sancties. 4 De berichten over den oorlog uitge zonden door Itallaansche radio-posten steken weer gunstig af ten voordeele van Duitschland. 4 Tc Londen wordt er weer sprake van een mogelijke wijziging ln den schoot der Engelsche Regeering. Lord Halifax verklaarde dat Finland niet zal vergeten worden bij de eindover winning van de Verbondenen. 4 In een kantonnement op het Duit sche front verklaarde Dr. Ley dat dank de Westwall de Fuhrer thans het initia tief heeft en dat niet Duitschland maar wel Engeland nu afgezonderd is. 4 Te Rome voerde de H. Teleki, de Roemeensche Ministerpresident, bespre kingen met den Duce ea Graaf Ciano. gf.en enkel schip 1)er bond- genooten verging in de voorgaande week. de a ark royal te porthsmouth bin nengevaren. diplomatieke drukte. de strijd te lande, in de lucht en op zee. Te lande werd nogal heftig artillerie vuur gewisseld. De vliegtuigen, van beide zijden namen actief deel aan den strijd met bij verkenningstochten het vuur der kanonnen te regelen. Langs de Rijn zetten de Duitschers de strijd met spandoeken voort, maar wer den onthaald op geweergeschut. Drie Duitsche soldaten die een spandoek op een bootje wilden uithangen, met een zin die beleedigend was voor het Britsche le ger, werden neergeschoten. De Britsche troepen namen een nieu wen sector over van de Maginotlijn. Zooals gemeld was de bedrijvigheid in de lucht nogal groot, ook tot verder in de vijandelijke gebieden. Verschillende gevechten hadden plaats tusschen Duit sche eenerzij ds en Fransche en Engelsche vliegtuigengroepen anderzijds. Naar het D. N. B. werd een Fransch toestel neer geschoten. Van Britsche zijde wordt medegedeeld dat aan den aanval op Sylt ook vliegers uit Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika deelnamen. Het Italiaansch blad Popoio dTtalla wees op de waarde van het Engelsch leger dat thans reeds aanzienlijk grooter ia dan in 1914 en binnen de twee jaar zijn hoogtepunt zal bereiken. Door de Britsche admiraliteit wordt medegedeeld dat voor de eerste maal se dert het uitbreken van den oorlog geen enkel schip der verbondenen werd tot zinken gebracht in den loop der voor gaande week. Alleen neutrale schepen werden het slachtoffer van de Duitsche, daarom werd van Britsche zijde gewezen op de doeltreffendheid van het varen in begeleidende konvooien. Een Noorsch schip werd tot viermaal aangevallen door een Duitsche vlieger, maar kon ontkomen. Een Nederlandsche treiler liep op een mijn en zonk. Drie mannen worden vermist. Bij Zuidcote (juist over De Panne), strandde de Fransche oorlogsbodem dra gende letters A. D. 9 Hulp werd ver leend uit Duinkerke om de boot weer vlot te krijgen. i)e diplomatieke drukte. 4 De diplomatieke drukte houdt aan. Van Duitsche zijde worden steeds pogin gen aangewend om den oorlog tot het Westelijk front te beperken. Do diplo matie stelt zich bijzonderlijk te weer in Roemenië en Zuid-Slavië. Duitschland, Italië en Rusland willen de Engelsche en Fransche invloed in den Balkan volledig uitschakelen. Een toena dering tusschen Italië en Rusland, be werkstelligd door Duitschland, blijft steeds in het vooruitzicht gesteld. Frank rijk en Engeland laten zich niet onbe tuigd en doen ook hun diplomaten wer ken. bijzonderlijk ln Roemenië, dat aldus den druk van twee zijden ondergaat. werden ondernomen en gevechten gele verd. Naar het D. N. B. werd een Britsch en Fransch vliegtuig neergehaald. Naar Reu ter werden vijf Duitsche vliegtuigen neer geschoten en verloor do R. A. F. slechts een enkel toestel. Uit Londen wordt ook gemeld dat een Duitsch patroeljeschip varende in de Noordzee door Engelsche vliegtuigen ln den grond werd geboord. Het D. N. B. meldt uit Rome dat het Italiëansch agentschap Stefani heeft be richt dat de Fransche torpedoboot Rail- leuse metende 1378 ton. gezonken ls ten gevolge eener geweldige ontploffing. Er zouden een 100-tal dooden, gewonden en vermisten zijn. Het Duitsche schip Altmark - is te Kiel binnengevaren. De Nederlandsche treiler Protinus -, werd door een Duitsch vliegtuig tot zin ken gebracht. Het Nederlandsch schip Confid werd door een Duitsche vlieg- machien aangevallen maar kon ontsnap pen. Te Amsterdam maakt men zich ook ongei ust om het lot van de boot Sada Volgens Le Temps zouden Engeland en Frankrijk de neutraliteit van de Noor sche wateren niet meer erkennen daar deze wateren stelselmatig worden ge schonden door de Duitsche schepen. Van officieel? zijde werd dit bericht gelogen straft. HET DIPLOMATISCH FRONT. 4 Uit berichten komende uit Parijs blijkt het wel dat Frankrijk een diplo matiek tegen-offensief heeft Ingezet, en namelijk te Rome. Gesprekken gevoerd tusschen Graaf Ctano en de Fransche ge zant te Rome zijn niet onopgemerkt ge bleven. Te Parijs werden ook gesprekken gevoerd tusschen den Franschen Minister van Bultenlandsche Zaken en de Itallaan sche gezant. Een Fransch blad meent Meruit te moeten besluiten dat de on derhandelingen tusschen Italië en Frank rijk zouden kunnen hervat worden en dat de H. Laval wel als bijzondere afgevaar digde naar Rome zou kunnen gezonden worden om die onderhandelingen te voe ren. De H. Laval zou er namelijk op staan dat hij het vertrouwen van Mussolini niet verloren heeft. Dat Molotoff niet naar Berlijn is afge reisd wordt in zekere middens als een gevolg aanzien van dit Fransch diploma tiek tegen-offensief daar Hitier niet de gewenschte tegemoetkoming van Italië zou hebben verkregen. In andere kringen wordt ook beweerd dat Hitier een ontmoeting met Staline zou hebben betracht op de nieuwe Duitsch-Russische grens maar dat Sta line zou geweigerd hebben. Aan Rusland wordt door die kringeu het Inzicht toege schreven niet te willen afzien van ver dere eischen in den Balkan. Belga seint uit Berlijn dat het uitstel len van de reis van Molotoff een gevolg ls van de Fransche diplomatieke tegenzet. 4 Door de Fransche Regeering werd de Russische gezant ts Parijs. II. Souritz, niet meer als persona grata - beschouwd daar hij ter geiegenhefit van den Finsch- Russischen vrede een telegram van geiuk- wenschen aan Staline wilde sturen, maar ln bewoordingen die beleedigend voor de Verbondenen werden geacht door de Fransche Regeering. Het telegram werd ook r.iet verzonden. De Russische Regee ring lie eft zich bij den Franschen eisch neergelegd en de H. Souritz naar Móskow teruggeroepen. Dit beteekent niet een di plomatieke breuk tusschen beide landen. 4 In Kanada hebben de nieuwe verkie zingen een nooit gekende meerderheid gebracht aan de Liberalen, t. t. z. de Re- geerlngspartlj. Eerste-Minister Macken zie King wees hierbij op dat Kanada hier- door bewezen heeft met volle kracht ne vens Engeland te willen staan. De Ca- nadeesche soldaten in Engeland hebben ook deelgenomen aan de stemming. 4 Te Washington wacht de H. Roose velt op de komst van den H. Summer Welles. 4 De Itallaansche Journalist heeft in een artikel zich uitgesproken tegen een Europeesche federatie en voor en her ziening van de verdeeling der grondstof fen. DE OPPERSTE OORLOGSRAAD VAN DE VERBONDENEN VERGA DERD. DE BLOKKADE ZAL NAUWER TOEGESNOERD WOR DEN, DE NEUTRALEN TEN SPIJ- TE. BEIDE LANDEN BLIJVEN EENS, WAT EK OOK MOGE GE BEUREN. DUITSCHE U-BOOT GEÏNTERNEERD IN NOORWE GEN. H. SUMMER WELLES TE NEW-YORK AANGEKOMEN. DE STRIJD TE LANDE. IN DE LUCHT EN OP ZEE. Te lande bedrijvigheid van artillerie, patroeljes en enkele overvallen. Havas deelt mede dat alle Duitsche aanvallen afgeslagen -werden. Door zelfde agent schap worden de beweringen van het D. N. B. van de laatste dagen ontkend als zouden Franschen zijn gevangen geno men en Fransche vliegtuigen neergescho ten. Een Engelsch officieel bericht meldt dat het Britsche Leger in Frankrijk totnogtoe 700 dooden telt aan officieren en solda ten en 12 afgestorven verpleegsters. In de lucht was de bedrijvigheid groot. Van weerszijde werden verre verkennings tochten ondernomen. De R.A.F. overvloog groote gebieden van Duitschland. Onder de Engelsche vliegers bevonden zich Nieuw-Zeel anders. Het D. N. B. meldt dat een Britsch vliegtuig werd neergehaald. Reuter meldt dat twee Britsche vliegtoestellen niet te rugkeerden en dat een ervan neerstortte in Nederland. Naar Reuter werd bij een luchtgevecht boven de Noordzee een Duitsch vliegtuig neergeschoten en dat een tweede ernstig moet beschadigd zijn geweest. Uit Londen wordt gemeld dat sedert het uitbreken van den oorlog 128 Duitsche vliegtuigen neergehaald werden door de Britten. Uit Parijs wordt gemeld dat een ont ploffing zich heeft voorgedaan aan boord van de oorlogsbodem «La Railleuse toen deze zich in een haven bevond, en dat hierbij 7 manschappen werden gedood en enkele andere vermist zijn. Een Duitsche onderzeeër, de U-21 strandde op de Noorsche kust. Door de Noorsche overheden werd de boot in be slaggenomen en de bemanning geïnter neerd, dit niettegenstaande de Duitsche legatie gevraagd had dat de boot weer vrij zou gelaten worden. De redenen dooi de legatie opgesomd werden niet aan vaard en de Noorsche Regeering bleef bij haar besluit. De U-boot werd vrijgemaakt en naar een haven gesleept. De beman ning bleek te bestaan uit een meerendecl van Jongeren dan 20 Jaar. VAN HET POLITIEK FRONT. Te Londen vergaderde de hoogere oor logsraad der Verbondenen. De Eerst.e-Mi- nisters van beide landen waren er tegen woordig. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten dat noch Engeland noch Frank rijk een wapenbestand zulen sluiten ten zij na gemeenschappelijk overleg. De verbintenis werd eveneens aange gaan geen vredesvoorwaarden te bespre ken zoolang niet beiden een akkoord heb ben bereikt aangaande de voorwaarden waarin hun veiligheid en werkdadige en duurzame wijze zal zijn gewaardeerd. Besloten werd ook nieuwe maatregelen te treffen oai de blokkade van Duitsch land verder toe te halen. De oorlogsraad was van oordeel .dat zekere neutrale lan den te veel doorlaten of uitvoeren naar Duitschland. Dit willen de Verbondenen verhinderen. 4 In Skandinavlë maakt men zich zeer ongerust over de geruchten die de ronde deden als zouden de Verbondenen de neu traliteit der Noorsche wateren niet meer erkennen. Duitschland dreigt reeds met tegenmaatregelen. 4 Engeland heeft al zijn gezanten op de Balkan ontboden. 4 De V. S. van Amerika zullen 1600 vliegtuigen leveren aan de Verbondenen. Onder deze zijn er 500 Cobra-vliegtui gen van het allerlaatste model, die een snelheid van 704 Km. per uur ontwikke len. 4 Graaf Teleki had te Rome een on derhoud met de H. Vader. Later is MJ terug vertrokken naar Budapest. 4 Hr Summer Welles is te New-York aangekomen. Hij is dadelijk per spoor naar Washington afgereisd. 4 Te Berlijn is brand uitgebroken in een fabriek waar kabels voor het leger werden gemaakt. Verscheidene ontplof fingen deden zich voor. Urenlang duurde de brand. 4 15.C00 Zweedsche arbeiders zijn naar Helsinki vertrokken om te helpen aan den Finschen wederopbouw. ■□■■■■siHHiBEasi&aMi&BaBBEiEiHaisa&ss&zaassaiaigHBRiflssH EN.. ERGENS TE VELDE... BIJ DE ZEE We hebben reeds vroeger onze lezers kenbaar gemaakt dat beden in Frankrijk hijna alle oorlogstuig door vrouwen wordt vervaardigd. Hier hebben wa zichtje uit een der grootste munitiefabrieken van Frankrijk. Honderd duizende® kogelt worden dagelijks gemaakt en worden, vooraleer naar 't front verzonden te worden, nauwkeurig onderzocht om te zien of ze goed dooden zullen- Beschaafde wereld die vecht om vrede?!? Het jonge fabriekmeisje schijnt blijkbaar de kogels na te gaan en zich af te vragen: Hoeveel jonge forsch» mannen zullen, met dit tuig dat ik hier in mijn handen heb, niet vermoord worden 't Zijn toch ook kinderen van een moeder en een vader. en hoeveel huisgezinnen zullen er hier, met die lading voor mij, niet in rouw, ellende en armoe gedompeld worden Hoeveel kindertjes zullen niet weenen om hun vadertje dat ze nooit meer rullen terugzien!». Wat al leed zou kunnen verholpen worden met het tiende van al het geld dat nu aan moordend oorlogstuig wordt besteed. Wanneer luisteren de grootea der wnrcld naar de stem die hun toeroept: De vrede is de vrucht der recht* veerdigheidOf willen ze misschien de waarheid niet gezegd worden omdat deze hun baatzuchtige veroveringsplannen dwarsboomt? IÜI1 H. DE SCHRIJVER WORDT MINISTER VAN EKONOMISCHE ZAKEN fransche torpedojager rail leuse. vergaan? 100 slacht offers? fransch diploma tiek tegenoffensief. ii. laval naar rome? de rus sische gezant te parijs wordt ongewensc'ht ver klaard en naar moskow teruggeroepen. de strijd te lande, ln" de lucht en op zee. Te lande gewone bedrijvigheid van pa troeljes en artillerie. De Duitschers mel den dat zij enkele Franschen gevangen namen. Van Fransche zijde wordt gemeld dat alle vijandelijke aanvallen met wel slagen werden afgeweerd. In de lucht had er groote bedrijvigheid van verkenningsvliegtuigen en jachtvlieg tuigen plaats. Verre verkenningstochten De PaMckdagen gaven om twee zomerdagen en onze Soldaten die lang, liet atrand gelegerd zijn lieten het ook aan hun hert niet gaan. Zij waren er al, de kippen bij om een nieuw model fietsen te beproeven die dezen Zomer aan het strand zullen verhuurd worden, en... na een heerlijk ritje langt het strand waa een verfrisichende ijtkreem uiterste welk ons. ten HEER MINISTER DE SCHRIJVER Zaterdag 23 Maart 1.1. werd bekend gemaakt dat H. De Schrijver aanvaard had den H. Sap op te volgen aan het Departement van Ekonomische Zaken, en dat zijn benoeming door den Honing reeds werd onderteekend. Dit besluit verscheen echter nog niet op zelfden dag maar slechts op Donder dag 1.1. in het Staatsblad, daar men de officieele bekendmaking slechts wilde uit brengen na den Rouwdienst die Woens dag 1.1. te Brussel in de HH. Michiel en Goedelekerk werd gecelebreerd ter nage dachtenis van wijlen H. Sap. Woensdag 1.1. heeft de H. De Schryver dan ook den gebruikelijken eed afgelegd voor den Koning en is ziln benoeming verder verschenen in het officieel Staats blad. H. De Schrijver, alhoewel hij pas 42 jaar is, heeft reeds een welgevulde poli tieke loopbaan. Hij is geboortig van Gent. Hij ls doctor in de Rechten en llcenciaat in de Han delswetenschappen. Sedert Maart 1928 zetelt hij in de Kamer. In Maart 1935 werd hij voor de eerste maal minister, na melijk van het departement van Land bouw, en bleef het in de Regeering Van Zeeland die kort nadien gevormd werd. Op 14 Juni 1936. in een nieuwe Regeering Van Zeeland, werd hij Minister van Bin- nenlandsche Zaken, en bleef dit tot den 25 Oktober 1337. toen het tweede kabinet Van Zeeland ontslag nam. In Februari 1939 werd hij opnieuw Mi nister, thans van Justitie, in de Regee ring Pierlot. Na de ontbinding der Ka mer en de nieuwe wetgevende verkiezin gen gaf hij den wensch te kennen uit de Regeering te treden, wat gebeurde. In den Vlaamschen strijd nam de H. De Schrijver een groot aandeel. Herhaal delijk trad hij op als verslaggever over verschillende wetsontwerpen. Hij nam een actief deel in het opmaken van de taal wetten. H. De Schrijver maakte den oorlog 1914- 1913 mede als vrijwilliger, hij is hoofd van een groot gezin. Sedert het overlijden van zijn schoonvader hield hij zich actief bezig met een belangrijke nijverheids- onderneming. Er weze Mer ook nog gezegd dat hard nekkige geruchten de ronde doen als zou den ook nog zekere verwisselingen van portefeuilles in het vooruitzicht zijn ge steld. DE NIEUWE ITALIAANSCHE GEZANT TE BRUSSEL verklaart dat geen meening3-' verschillen bestaan tusschen Belgie en Italië. Maïkies Paulucci dl Caboldl die als nieuwe Itallaansche Gezant te Brussel werd benoemd, legde aan een redacteur van het Belga-agentschap belangrijke verklaringen af. Eerst drukte hij zijn voldoening uit be noemd te zijn geweest als gezant te Brus sel, en gaf uiting voor zijn bewondering en vriendschap voor ons land. Zijn aanstelling te Brussel beteekent niet dat de bultenlandsche politiek van Italië zou veranderd zijn. Deze wordt be paald door de Duce en wordt trouw uit gevoerd door Graaf Ciano. Italië en België, vervolgd de Markies, staan ten opzichte van het internationaal conflikt, met dezelfde hoop en hetzelfde ideaal. Tusschen beide landen bestaan er geen meeningsverschillen en geen tegen stellingen. Het huwelijk van Prinses Marie-José met kroonprins Umbcrto ver hoogde nog de traditioneele vriendschap tusschen beide landen. De verschillende opvattingen van het binnenlar.dsche regiem van beide landen elk land heeft immers het recht het meest geëigende regiem te kiezen kan geen invloed uitoefenen op het innige sa mengaan van onze belangen en ons bei der wil om schouder aan schouder den weg der beschaving te volgen. Het bestaan van duizenden Italiaan sche arbeiders in dit land en de uitge strektheid der Belgische belangen in Ita lië en van Italiaansche belangen in Bel gië. kunnen onze handelsuitwisselingen slechts bevorderen. Wat de geestelijke betrekkingen betreft, deze vinden in de stichting der Belgische academie te Rome en in de Itallaansche cultureels instellingen in België gevestigd evenals door de actie van ds Marie-José stichting een steeds vruchtbaarder grond. De beste aanwijzing van de sympathie- betulgingen tusschen onze beide landen vir.dt men ln de bloeiende Italiaansche- Belglsche vriendschapsbanden. De groot, achting en de hartelijkheid die de per soon en het werk van uw gezant te Rome, graaf de Kerchove de Dentergem omrin gen. zijn een ander duidelijk bewijs. TEGEN DE KOMMUNISTISCHE DRIJVERIJEN Te Brugge werden nog twee kommunis- ten aangehouden, namelijk de genaamde De. Ccck Juiien. leider der Brugsche kom- munisten, en Lambrscht Achiel, uit Asse- broek. Te Gent werd de gewezen Senator Min- naert in vrijheid gesteld. DERTIEN NIEUWE LEDEN VAN DE VLAAMSCHE ACADEMiE VOOR GENEESKUNDE Bij Koninklijk Besluit werden dertien nieuwe leden benoemd van de Vlaamsche Academie voor Geneeskunde. De dertien nieuwe titelvoerende leden zijn: Prof. I)r. Oswald Rubbrecht (tandheel kunde. Gent). Dr. II. Derkx (zenuwarts, Antwerpen). Dr. L. E. Levnen (veeartsenijkunde, Ukkei). Dr. I). Van Caneghrm (neus-, keel- en oorziekten. Brugge). Prof. Dr. P. De Backer (radioloog. Gent). Br. A Van Drirssche (borstziekten, Sint Niklaas-Waas). Dr. J. Lebeer (kinderarts. Antwerpen). Prof. Dr. W. Libhrecht Brussel (pro fessor aan de veeartsenijschool. Gent). Prof. Dr. A. J. Verstra-te (professor aan de Veeartsenijschool. Gent). Prof. Dr. Boiickaert (professor ln d. phvsiologie, Leuven'" Prof. Dr. Van Goidsenhoven (Inwendig. Ziekten, Leuven). Prof. Goubau i Scheikunde, Rector van de Hoogeschool, Gent). Prof. Dr. Sebreehts (Heelkunde, Brug ge). Verder werden nog benoemd 24 Bulten landsche briefwisselende leden. DE WETTELIJKE VERLOFTIJD ONDERGAAT GEEN WIJZIGING Uit bevoegde bron wordt het gerucht stellig gelogenstraft, volgens hetwelk do regeering voornemens was het aantal ver lofdagen wettelijk voorzien voor de rijks beambten en voor de paritculiere bedien den. van 15 op 6 dagen terug te brengen. De regeering is integendeel van oordcT dat er geen reden bestaat om den verlof tijd te wijzigen, en dat het economisch leven zoo normaal mogelijk moet in stand gehouden worden. UITBETALING VAN OPGEEISCHTE RIJWIELEN De minister van landsverdediging deelt mede. dat de vergoeding voor de in. eigendom opgeëisohtc rijwielen, krach tens het ministerieel besluit van 6 De cember 1939 betaalbaar is door tusschen- komst van de gemeenten. Op dit oogenblik hebben ongeveer 403 gemeenten hun lijsten Ingediend, en er werden reeds 3300 rijwielen uitbetaald. RIJWIELEN ZULLEN NIET MEER OPGEEISCHT WORDEN Sinds de mobilisatie werden door liet Leger 20.000 rijwielen opgeeischt en bij de fabrikanten ook nog 20.000 rijwielen besteld. Binnen kort zullen er nog 15.000 stuks te leveren zijn, bij openbare in schrijving. Het Leger heeft zich ruim schoots voorzien om niet meer tot nieuwe opeLschingen te moeten overgaan. De op- eisching van rijwielen heeft ten ander, geen voldoening kunnen geven. DE REXISTISCHE RAADS LEDEN VAN LUIK UITGE-' SLOTEN In den gemeenteraad te Luik zetelen zes rexlstische gekozenen. De algemeen. raad van Rex heeft ze thans uit de partij gesloten omdat ze stelling gekozen had den tegen zekere ophitsende artikels van den h. Degrelie over den internationalen toestand. VREEMDE VLIEGTUIGEN BOVEN BELGISCH GEBIED In den nacht van Woensdag op Don derdag 1L zijn vreemde vliegtuigen boven Belgisch gebied gevlogen. Het Belgisch luchtafweer trad in actie. o.m. rond Wes- terloo. Ik kon niet worden bepaald tot welke nationaliteit de vliegtuigen behoor den. PROEVEN MET VARKENS- VLEESCH IN HET LEGER Een nauwere samenwerking is tot stand gekomen tusschen de Ministeries van Landsverdediging en Landbouw. Een on derzoek werd ook gewijd over het ver bruik van varkensvleesch in het Leger, Een proef zal genomen worden. BELGISCHE GEZANTEN ONTBODEN De Belgische gezanten bij het Vatl- kaan cn bij het Quirinaal (Rome) wer den naar Brussel ontboden. Nog ander. Belgische diplomaten in andere Europee sche hoofdsteden zullen naar Brussel ko men. Deze bezoeken dragen naar verluidt slechts een informatoriscb karakter.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 9