HET GEZIN Tegenoffensief van de Geallieerden Na het groot offensief van de lente In ons Land een leerschool van nnastonliefde Engelsche Kabelballons door storm wind losgerukt komen neer in onze streek KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Vreemde Vliegtuigen boven ons Land INTERNATIONAAL OVERZICHT Belgisch Tankschip gestrand voor Middelkerke WIJ ZENDEN ONS BLAD ZONDAG 7 APRIL 1940. WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN 8- JA Al. Nr IA. c DE HALLE Katholiek We'!:blad Tan leper. Bt Boterstraat 58, IEPER. EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIE KOST: 1 Jaar 25,frank. 6 Maanden 13,50 frank. 3 Maanden 7,frank. A Hg Ueirxtrhtri tifn vtrantwoordeliik voor hun artikels. ALL TARIEF VOOR BERICHTEN: Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr S. Pottcheckrekening Nr 155,70. Kleine berichten per re-ei I,fr. 2 fr. toel. v. her. in. adr. t bur Kleine berichten (ra ïnimumi 4,— fr. Rouwber. en Bedank, (min I S.fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. Zoo de Gezinnen, zoo de samenleving De groote kwaal, de kwaal van alle kwalen, waaraan de wereld tegenwoor dig ziek is. moet. In laatste instantie, ge weten worden aan het groote gemis van naastenliefde bij de menschen. Ieder voor zich en God voor ons allen! is een leuze, die in alle rangen der samenleving door talloos velen prak tisch wordt toegepast. Maar hoe zouden wij ook kunnen verwachten, dat naas tenliefde en rechtvaardigheid, die echt christelijks geest, als een zuurdeesem de samenleving zou doordringen, wanneer deze deugd van christelijke huize niet aan geleerd wordt in onze gezinnen, de kiem cellen, waaruit onze samenleving is op gebouwd? Zóó de gezinnen, zóó de samen leving! Een mensch zal zich in de samenleving meestal gedragen zooals hij dat als kind in 't gezin geleerd heeft. De eerste oefenschool in de naasten liefde is het gezin; daar moeten de jonge menschen leeren niet alleen mét elkaar, maar óók vóór elkaar te leven. De ouders zijn hier vanzelfsprekend de voornaamste leermeesters; de invloed der moeder speelt ook in dit punt der opvoe ding, esn zeer voorname rol. De eerste personen, waarmede het kind, naast zijn ouders, in aanraking komt, zijn oe broertjes en zusjes van den we reldburger in wording en daarom moe ten ook in het gezin, in de kinderkamer zou ik haast zeggen, de eerste grondsla gen gelegd worden van allerlei sociale deugden. Ds naastenliefde is wel de voornaamste omdat zij alle andere sociale deugden in zlïh omvat; het zijn als zoovele bloesems van dien eenen rozenboom: de naasten liefde. De doodsvijandin van de naasten liefde is de aangeboren zelfzucht van den mensch. die vooral bij het kind sterk tot uiting komt. Wanneer deze neiging niet van kleins ai' gebreideld wordt en in goede banen geleid, dan zal zij spoedig uitgroeien tot allerlei wanverhoudingen, die de or delijke samenleving in gezin en maat schappij verstoren, zooals we tegenwoor dig maar al te vaak kunnen waarnemen. Gelukkig werken de kinderen in het gezin deze opvoeding al heel ongemerkt in de hand; in den dagelijkschen omgang met elkaar voeden de kinderen gedeel telijk elkander op. Vooral in kinderrijke gezinnen, waar zij gedwongen zijn reke ning te houden met elkanders neigingen en karakter en zich uit liefde voor elkaar iets te ontzeggen; zoo polijsten zij elkan ders karakter en slijpen de scherpe kan ten weg, die in de samenleving soms zoo hinderlijk kunnen worden. Alleen uit dit oogpunt is het één- of twee-kindersysteem een sociaal onding, omdat daar van afslijpen en polijs ten - door onderling kon takt maar heel weirJïg sprake kar* zijn. Gij kent het gebod der naastenliefde volgens Kristus' leer; Gij zult den naas te beminnen gelijk u zelf Kristus zegt ons niet alleen, dat wij elkaar beminnen moeten, maar ook hoe en hoezeer wij elkander moeten liefheb ben. Hij maakt de eigenliefde, de liefde- voor-zich-zelf tot maatstaf voor onze lief de voor anderen. Met dezelfde maat, waarmede wij ons zelf beminnen en dat is heusch niet zoo weinig! met diezelfde ruime maat moeten wij ook anderen onze liefde, onze goedheid, en onze welwillendheid toeme ten. Gelijk U zelf Dit gebod bevat een negatief, maar ook een positief element, die beide het best tot uiting komen in de bekende volksuitspraken: wat gij niet wilt dat U geschiedt, doet dat ook aan andeien nieten Wat gij voor U zelf zoudt wenschen, doe dat ook voor andere menschen Naastenliefde beteekent niet: Ik ben even goed als gij maar: gij zijt even goed als ik Ziehier nu eenige praktische punten die bij de opvoeding tot naastenliefde in het gezin van groot belang zijn. Wij moeten zaaien. Zoodra 't kind zoo oud geworden is, dat het zich voor zijn omgeving begint te interesseeren, moeten wij zorgen, dat zij lief voor elkander zijn. De naastenliefde moet aangeleerd wor den, en dit kan alleen maar gebeuren door oefening. De kinderen moeten daden van naastenliefde stellen en door de voortdurende herhaling van deze daden zullen zij op den duur de gewoonte ver krijgen, die het stempel der naastenliefde op hun karakter drukt. We moeten ook wieden. We moeten ln het kind alles bestrijden, wat de onder linge liefde kan krenken. We moeten op treden tegen ikzucht, hebzucht, praal zucht, baasspelerij, nijd, jaloezie, kwaad sprekerij en leedvermaak. Wij moeten het kind leeren begrijpen, in zijn daden en bedoelingen, en dan trachten, liefst ongemerkt en met fijnen tact, het kinderleven zoo te leiden, dat de naastenliefde groeit in die teere kin derharten, dat zij lief, goed en welwillend voor elkander zijn, dan groeit er uit uw gezin een paradijsje, want waar de liefde heerscht, daar woont het geluk... in het gezin, maar ook in de samenleving. De wereld zou er heel anders uitzien, als ieder voor zich, maar vooral de ouders door hun kinderen het groote gebod van Christus trachten te verwe zenlijken: «Gij zult den naaste bemin nen, gelijk u zelf. Schreiend vingt gij 't leven aan, and'ren juichen om u henen; zorg dat bij uw henengaan Gij moogt juichen, anderen weenen! DE VERGADERING VAN DEN HOOGEREN LEGERRAAD. Er zijn zeven maanden verstreken sedert tiet uitbreken van deze oorlog, en er kan bezwaarlijk gezegd worden, dat we op die wijze naar de totale vernietiging van Europa gaan. Ty pisch voor de kalmte die heerscht aan het Westerfront, is het relaas dat gebracht werd door de veertien neutrale dagbladschrijvers, die over enkele dagen de Siegfriedlinie be zochten. Toen ze boven op een be tonnen bolwerk, een generaal gevolgd waren, die het bezoek leidde, bemerk ten ze tot hun verbazing, dat Duit- sche en Fransche soldaten langs de beide oevers van den Rijn aan het visschen waren'. Op zee daarentegen is de strijd ern stiger en bijna dagelijks worden sche pen in den grond geboord. En toch, ook daar en op de wijze waarop thans de oorlog woedt, kan van een totale vernietiging geen sprake zijn. Zonder de nieuwbouw in rekening te brengen, is de tonnemaat voor Engeland tij dens die eerste zeven maanden ver minderd van 21.215.621 op 20.353.971 ton, die van Frankrijk van 2.952.795 op 2.852.913, die van Duitschland van 4.492.708 op 4.197.064. Er zouden aldus 14 jaar noodig zijn om de vloten van de belligeranten totaal te vernietigen, ongerekend de nieuwbouw. Op het diplomatische plan is de bedrijvigheid veel intenser. In dat opzicht echter schijnt Duitschland Het Belgisch ihp Esso Belgium van de Amer. Fetr. Cy, met een tonne maat van 10.529 ton, geladen met mazout, komende uit Nederlandsch Indië, volgde Dinsdag morgen de Belgische kust, ten einde de drijvende mijnen in de hooger zee te ontgaan. Op zeker oogenblik liep het schip vast op een zandbank gelegen juist vóór Middelkerke. 't Schip gebouwd te Kopenhagen in 1936 is het grootste tankschip van Europa en meet 7121 ton netto en 10529 ton bruto. Het is geladen met mazout en volgt, zoo als al de schepen de Belgische kust. De sleepbooten van Oostende werden ter plaats gezonden. De eerste bijgekomen sleepbooten gelukten er niet in de boot weer vlot te krijgen. Verschillende trossen braken zelfs af. Daarna werden nog Ne- derlanasche sleepbooten ontboden die er ook niet in gelukten de boot vrij te ma ken. Daarop werd Donderdag overgegaan tot een gedeeltelijke overlading van de mazout tn Donderdagnacht kon de boot dan einaeüjk losgetrokken worden. lasBiisxiaBiasiiKHaaBaooRii Paschen is als een groot offensief ge weest. Het groot offensief van de Lente, de groote verovering der zielen en den vijand hebben wij weer buiten de schan sen gekregen! In de bevrijde menschen- harten heeft Christus door de Paasch- communie wederom zijn Blijde Intrede gedaan. Zijn Paaschboodschap De Vrede zij met U is voor duizende menschen van goeden wil tot een rustige werkelijkheid uitgegroeid. Pasehen is een vredesfeest geweest. Mdar een feest van gewapenden vrede! Een vredesfeest, dat terzelfdertijde een oorlogsverklaring inhoudt... een oorlogs verklaring tegen Satan. Een bekeering is niet altijd een zege praal. Men kan genezen, maar daarna herval len: en dan is men zieker dan voorheen. Men kan in opgezweepte krijgsroes aan vallen en vooruitrukken maar onder den vijandelijken tegenaanval de gewonnen posities moeten prijsgeven; en dan ware het eigenlijk beter geweest nooit aan te vallen. Een bekeerd zondaar, die geen bekeer ling blijft, maar opnieuw zondaar wordt, is slechter dan voorheen. Als een inreins geest uit den mensch uitgegaan is, zwerft hij door dorre oorden rond op zoek naar rust, en vindt die niet. Dan zegt hijIn mijn huis waar ik uitgegaan ben, zal ik wederkeeren En als hij komt vindt hij het ledig en uitgevaagd en versierd. Dan gaat hij heen en brengt zeven andere geesten mee, die slechter zijn dan hij, en zij gaan binnen en wonen daar; en de laatste toestand van dien mensch wordt erger dan de eerste. (Matth. XII. 43-45). Het baat niet zich te bekeeren, om daarna toch te hervallen en slechter te worden dan voorheen. Volharden is soms lastig. Het is lastig iederen Zondag naar de Mis te gaan, wanneer men sinds jaren gewoon is den Zondag voormiddag eens goed uit te rusten. Het is moeilijk in het huwelijksleven een man van plicht te zijn, eenmaal men zich met het verkrachten van dezen plicht verzoend heeft. Kortom, ieder zonde slaat een wonde. De zonde wordt door de Biecht wel ver geven. maar de wonde wordt er bijlange niet heelemaal genezen. Bij den bekeer ling moet de trek naar de zonde uit groeien, en een langdurig deugdelijk leven moet de overwinning van Christus con- solideeren. Verders heeft de duivel bij tegenaan vallen niets te verliezen; integendeel, alles te winnen. Er sneuvelen geen duivelen, maai- vaak bezwijken er zielen. Nu Paschen voorbij is, hebben wij allen zoo'n aangenaam gevoelen van berusting. Wij hebben onzen plicht gedaan, onzen Paaschplicht gekweten. Maar de duivel berust niet in zijn fias co, en koestert de hoop den bekeerling opnieuw te vangen. Hij wil zijn veroverae gebieden terugwinnen en komt loeren. Hij GEREED OM DOOD EN VERNIELING TE ZAAIEN loopt rond als een leeuw, op zoek naar prooi, omzichtig en stil, maar vastbera den. Hij breekt zich den kop om te weten hoe hij kan terugkeeren tot het huis waar hij uitgegaan is. Hij komt patrouilleeren. De wereld, het godsdienstloos milieu waarin zoovelen leven is voor onze nieuw- bekeerden nog niet de grootste steen des aanstoots. Wij hebben niet tegen men schen te strijden, zegt St. Paulus, maar tegen de Machten der Duisternis, tegen de booze geesten in den luchthemel (Eph. VI. 12). Gansche luchteskaders vijandelijke vliegers dwalen tot verderf der zielen over de wereld rond. En er is groote activiteit van vijande lijke patrouilles. V «Het is tijd om de wapenrusting van God aan te trekken, om aan de gluiperige aanvallen van den duivel te kunnen weer staan. (Eph. VI. 10). Gelooven in de almachtige goedheid van onzen Hemelschen Vader en in de kracht van de H. Communie. Het geloof Is de bomvrije schuilplaats, waar geen vijandelijke granaten doordringen. Het gebed is ons wapsn. Het aanhou dend gebed is het trommelvuur dat den vijand steeds mitrailleert en op afstand houdt. A Wij moeten ook opletten voor zijn pro- pagandadiensten Zijn kranten en druksels, zijn radio en vooral zijn filmen. Daarmee bewerkt hij de openbare opi nie van de Godskinderen. Wiens brood men «et, diens woord men spreekt.En in de eerste plaats is dit van waarde voor het brood van den geest. Pers, film en radio voeden den geest van den christen mensch. Zorgt voor christelijk voedsel. Geen krant in uw huis die niet past bij het kruis. Boycot van af te radenen «te mijden filmen. Katholieke radioleiding. Dan eerst krijgt de vrede van uwe be keering een blijvende waarde. L. M. veel meer bereikt te hebben dan de geallieerden, zoodat er tijdens de laatste iveken een soort psychologi sche malaise in Frankrijk en Enge land ontstaan is, die in het eerste land geleid heeft tot een minister crisis. Op 28 Maart nu is de opperste legerraad. die zooals men weet de legers van beide landen omvat, bij een gekomen om nieuwe maatregelen te overwegen. De verklaringen die Tiaar aanleiding hiervan bekend ge maakt werden, moeten dan ook als een antwoord beschouwd worden op de ontmoeting van de Brennerpas en op de veelzijdige actie van de Duit- sche diplomatie op den Balkan. GEZAMENLIJKE ACTIF. Opvallend is onder meer geweest de verklaring waarbij, de twee lan den hun gezamenlijke actie zullen voortzetten. Ook, dat ze verder over leg zullen plegen vooraleer een wa penstilstand of vrede te sluiten. Ieder een zou natuurlijk gedacht hebben dat zulks vanzelfsprekend was. Het is dan ook niet te ve wonderen, dat een dergelijke verklaring eerder een ne gatieve indruk ve ioekt heeft, daar thans vermoed wordt, dat er een ze ker meeningsverschil tusschen beide landen moet geheerscht hebben. Weer werden de oorlogsdoeleinden geformuleerd en weer moeten we in dat opzicht een zekere wijziging vast stellen. De oorlog zal gevoerd worden, totdat de veiligheid van de geallieer den en deze van de kleine landen zal geioaarborgd zijn. Van een strijd te gen het Nationaal-Socialisme of van een verdeeling van Duitschland in kleine Staten is thans geen sprake meer. VERSCHERPTE BLOKKADE. Voor de kleine neutralen, beteeke- nen de beslissingen van den hoogeren legerraad een nieuwe bedreiging. Deze werden eerst door Churchill aange kondigd in een rede, en verleden Dinsdag door de Premier Chamber lain bevestigd. Er wordt erkend dat de blokkade niet effectief genoeg geweest is, let wel, niet omdat Italië en Rusland of de Balkanlanden meer leveren, maar omdat de kleine neutralen hunne le veringen voortzetten aan Duitschland en daardoor de macht van het Natio- naal-Socialistisch leger op peil hou den. Chamberlain her ft, verklaard, dat de geallieerüeTV.t'j<> gio'g toe meer eer bied betoond hebben voor de neu traliteit van de kleine landen dan Duitschland en voor icat de oorlog op zee betreft kau zulks wel toegege ven worden. De leveringen van die neutralen dienen alleen om aan Duitschland wapens te leveren, waar mee hun eigen schepen getorpedeerd worden. Het is dus in het belang van deze landen, zegt de Engelsche Pre mier, dat ze hunne leveringen aan Duitschland beperken, dan zal de oorlog des te eerder eindigen door de overwinning van de geallieerden, die ter verdediging van hun belangen in den oorlog getreden zijn! Als die kleine neutralen echter niet uit eigen beweging hunne leveringen aan Duitschland stopzetten of ver minderen, zullen de geallieerden zich verplicht zien om de aanvoer van de neutralen nog meer te beperken en zoo zullen zij de groote slachtoffers worden. De geallieerden willen hun macht op zee laten gelden en de rechtstreek- sche toevoer van grondstroffen (voor al ijzererts) naar Duitschland over zee, vooral langs de kusten van Noor wegen, zullen ze trachten af te snij den. DE GROOTEN WORDEN ONTZIEN. Begrijpelijkerwijze hebben deze be richten verslagenheid gebracht in de kleine neutrale landen. Men weet daar maar al te goed, dat een be perking van den uitvoer naar Duitsch land te Berlijn zou beschouwd wor den als een anti-neutralistische daad en voor hen pijnlijke reacties zou verwekken. De neutraliteit gebiedt hen de vooroorlogsche verhoudingen van hun buitenlandsche handel te genover de belligeranten te handha ven. - Het besluit van de geallieerden is onrechtvaardig, des te meer, daar niet dezelfde gedragslijn in aanmerking genomen wordt tegenover de groote neutralen, waarvan angstvallig ge tracht wordt de openlijke vijandschap te vermijden. Tegenover de kleine neutralen wordt gedreigd. Hoe ge heel anders klinkt de toon die Chur chill ten overstaan van de grooten gebruikt. Wij hebben geen ticist met de volken van Italië en Japan. Wij zullen ons best doen om in goede be trekkingen met hen te leven.En tegenover Rusland, dat toch evengoed de veiligheid en het bestaan van klei ne landen bedreigt als Duitschland, zegt hij dat Rusland niet behoeft in dezen strijd betrokken te worden tenzij het dit zelf wenscht te doen aan de zijde van Duitschland. Het behoort niet tot onze politiek, oorlog met Rusland te zoeken. Wee de zwakken! (Nadruk verboden.) ROSKAM. De lievige stormwinden deze? weeft SAben feelijlc huisgehouden ïn de kabelbal lons die als verweer tegen de viiandelijke vliegtuigen rondom de Engelsche kust zijn aangebracht. Hierboven hebben we een zichtje in een der Kallen waar dezd kabelballons geborgen worden. Deze worden aangespannen aan auto» om zoo te* plaats gebracht tc worden, 't Zijn zulke sperballons die door de wind tosges raakten en in onze streek neerkwamen. ENGELSCHE VERSPERRINGS BALLON TUSSCHEN DE KABELS VAN DE TRAMLIJN BRUGGE-BLANKENBERGE Zaterdagvoormiddag, rond 11 uur, is een versperringsballon, die door den storm wind voortgeduwd werd, over den Pier van Zeebrugge gevlogen om terecht te DIPLOMATIEKE CONFERENTIE Op Vrijdag 11. 5 April moest H. Spaak, Minister van Buitenlandsche Zaken, een conferentie houden met verschillende Bel gische diplomatieke vertegenwoordigers die reeds te Brussel aangekomen zijn of verwacht werden, namelijk met de ge zanten te Rome, Londen, Parijs, Berlijn, bij het Vatikaan, te Den Haag, enz. Dergelijke bijeenkomst werd belegd om overleg te plegen over den internationa len toestand en den Minister van Bui tenlandsche Zaken in te lichten over de huidige gebeurtenissen. VLAAMSCHE WETENSCHAP PELIJKE KONGRESSEN TE GENT Op Vrijdag 29 Maart, had in de Aula der Universiteit van Gent, de plechtige opening plaats van de Vlaamsche Weten schappelijke Kongressen. Deze Kongressen stonden in het tee- ken van het eerste lustrum vr de Ver- eeniging voor Wetenschap De openingsrede werd uitgesproken door Professor Frans Daels die erop wees hoe in deze tijden, waarin duidelijk stre vingen bestaan om de kleine volkeren af te schaffen, wij meer dan ooit den we- tenschappelijken plicht hebben vrij op te zoeken en ons vrij te uiten, den socialen plicht hebben ons volk te verheffen en solidair te staan met de heele en waar achtige menschheid. Hoogere cultuur ls geworden tot hoogste plicht. De kleine volkeren hebben een hoofdtaak te vervul len ten dienste van de menschheid. In den loop der verdere Kongresdagen werden talrijke wetenschappelijke uiteen zettingen en lezingen gegeven. De Kongresdagen werden Zondag be sloten. DE KWESTIE DER VRIJGESTELDEN VAN MILITAIREN DIENST Door de Bijzondere Senaatskommissie voor Landsverdediging werd Dinsdag 11. nogmaals het ontwerp Demets, strekken de tot een herziening van de vrijgestelden DE GEWELDIGE NOORD-ZUIDVERBINDINGSWERKEN TE BRUSSEL van dezen die in een geneeskundig on derzoek ongeschikt voor den dienst wer den gesteld. Vertegenwoordigers van het Ministerie van Landsverdediging en van Binnen- landsche Zaken woonden de vergadering bij. Het waagstuk blijkt intusschen zeer in gewikkeld te zijn. Zoo werd medegedeeld dat een bijzon dere geneeskundige kommissie, bestaande uit Professoren van Universiteiten, bezig is na te gaan welke categorieën van vrij gestelden wegens lichamelijke ongeschikt heid nu desnoods goed zouden kunnen gevonden worden voor den militairen dienst. Eerst na het uitbrengen van dit verslag zal de Senaatskommissie die ca tegorieën kunnen uitstippelen. Daarbij wordt nog vooruitgesteld dat onder die vrijgestelden de meesten slechts goed zou den kunnen bevonden worden voor den hulpdienst en niet voor den actieven dienst. Er werd hieruit besloten dat van de tien jongste klassen slechts een 10.000 goed voor den actieven dienst zouden kunnen gevonden worden, en niet 60.000 waarmede eerst geschermd werd. De bijzondere Senaatskommissie heeft dan ook besloten de behandeling van be doeld ontwerp verder uit te stellen tot na het uitbrengen van het verslag van bedoelde Geneeskundige Kommissie, wat, naar verluidt, zal geschieden op 16 April e.k. Een vraagstuk werd opgeworpen, na melijk dit van diegenen die vrijgesteld werden om zedelijke of maatschappelijke redenen, t.t.z. als steun van familie, we gens kroostrijk gezin, enz., of die uitstel bekwamen, t.t.z. studenten, enz., maar die in feite oproepbaar zijn. Er zouden er honderdduizenden zijn. De kommissie heeft zich afgevraagd of het niet goed zou zijn deze nu reeds aan een genees kundig onderzoek te onderwerpen opdat het leger en de betrokkenen zelf onver wijld zouden weten op welk effectief des gevallend kan gerekend worden, of waar aan zij zich te verwachten hebben. Hr Senator Sobry nam de gelegenheid te baat om te spreken over de landbouw- verloven. Door Kolonel Gilbert werd hier op geantwoord dat nog geen nieuw sys teem werd uitgewerkt maar dat men er zich mag aan verwachten weldra verbe tering te bekomen. (Zie vervolg op 2e blad.) II in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegel* of stort op post- checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste, Drukker, Poperinge, de som van 19,50 FRANK. Voor het Buitenland zendc men ons per Internationaal Postmandaat: 32,30 Fr. (belg. g.) voor Kongo en Frankr. 47,50 Fr. (belg. g.) voor alie andere landen. komen in de kabels van den elektriekeit tram langs de duinen op de lijn Brugge* Blankenberge. De ballon van Brit* sche nationaliteit en sleepte een tangen metalen kabel na zich, die doorgebroken leek. De ballon was gansch vernield. Dfi. stukken van den balon werden door d^( rijkswacht verwijderd. EEN KABELBALLON GEDAALD TE EESSEN Zaterdag-voormidd. kwam boven de ge* meen te Eesen-bij-Diksmuide een kabel ballon gedreven, ter hoogte van onge( veer 200 meter. De kabel ongeveer 50d meter lang sleepte een geheel eind op den grond en kwam met huizen, tele foondraden en electrische leiding in aan* raking. Op de wijk 't Hooglandekete Efs- sen, daalde de ballon zoodanig dat hij met het onderste gedeelte langs a.tj grond sleepte. Toen haperde hij aan den' pinnekensdraad waardoor het onderstó gedeelte aan flarden werd gescheurd. Eenige tientallen meter verder kwam hij in een haag terecht sloeg met den kop op een scherpen paal, waardoor een groot gat ontstond langs boven in het omhulsel. Men zag een rookwolk van het gas dat ontsnapte en de ballon bleef in de haag steken. De politie was spoedig ter plaatse, en de militaire overheid kwant het omhulsel w eghalen. De ballon is waarschijnljik afkomst if van Engeland. v BALLON RICHT SCHADE AAN TE MOORSLEDE Zaterdag, om 11 u. 5 m. kwam boven da gemeente een Engelsche kabelballon ge» dreven ter hoogte van ongeveer honderd meter. Eenige kamers ervan waren ver nield en dientengevolge hingen de om hulsels aan flarden. De kabel ongeveer 300 meter lang sleepte tot op den grond en kwam met huizen, telefoondraden en electrische leiding in aanraking. Op óe Roeselaarsche steenweg passeerde de ka- br' op een drietal meter van een groepje p sonen toen de afspanningsdraden af knapten, telefoondraden werden afgerukt en de dakpannen van de huizen rinkel den. Toen de kabel de electrische leiding aanraakte was het één streep gloeiend vuur in de lucht. De menschen het ge vaar bemerkende spoedden zich in hun woningen. Gelukkig hoort men alhier vail geen persoonlijke ongevallen. De ballon verdween in de richting Kortrijk, aldus over zijn tocht groote schade aanrich tende. TE WEVELGEM GERAAKTE DE KABEL VAST EN DE BALLON DAALDE Zaterdagmorgen, rond 11 uur 30. werd een groote kabelluchtballon, waaraan een zware lange kabel hing, in de lucht be merkt, komende uit Noord-Westrichting naar Moorseele. De wind was hevig, de ballon vloog zeer snel op geringe hoogte en de kabel vloog over de daken, haperde hier en daar aan telefoon- of elektriekdraden, waarvan verscheidene aan stukken bra ken. Van voor Gullegem, waar hij de zelfde schade aanrichte kwam hij over Wevelgem, waar hij insgelijks telefoon» en elektrieke leidingsdraden afbrak. Ver scheidene vlasfabrieken moesten stil leg»' gen, bij gebrek aan elektrieke leiding. Op het gehucht Molenbeek geraakte eindelijk de kabel vast aan eenige dra den en de ballon sloeg neder op het land van den landbouwer D'Artois, tegen den ijzerenweg. Seffens waren verscheidene personen ter plaats en de ballon word in bedwang gehouden en van het gaz ontlast. Het was een zwaar omhulsel, verscheidene personen waren noodig om het weg te brengen. DE FRANSCH-BRITSCHE OPPERSTE OORLOGSRAAD Een Duitsch vliegtuig van het type Messerschmidt 109» wordt van kogels voor* zien opdat bij een luchtgevecht of andere beschieting de ratelende mièraijeuzen dood en vernieling zouden kunnen zaaien. De bekende Duitsche Professor Messerschmidt, die reeds de modellen M. 103 en M. 110 ontwierp komt thans een nieuw vliegtoestel te bouwen, bijzonderlijk vervaardigd om lange afstanden *f te leggen. Het is een tweemotorig gevechtsvliegtuig, bemand met 4 man en gewapend met verschillende arware en lichte mitral je uzen. Door heel de stad Brussel worden huizen en halve straten afgebroken voor de werken der spoorverbinding der Noord- Zuidstaties. Hierboven geven wij twee zichten genomen in de Zuidstatie van deze thans werkelijk flink opschietende wer ken. De sporen zullen in de statie 6 meter hooger komen te liggen dan thans. De beelden zijn: het lokaal onder de sporen waar tol- en verzendingsdiensten zullen ondergebracht worden; een lift voor goederen. iiiiiiiiiaiaiiiBisiKiBaiiiiiisiiiiiiiiiiBiiiiiiiisgiiBBKifeiiiiiiiiiAiiciiBiaiiaiiiBiiirB In den loop (lezer laatste dagen werd het Belgisch grondgebied herhaaldelijk overvlogen door vreemde vliegtuigen. Ons luchtafweergeschut kwam herhaaldelijk in actie wijl ook onze vliegtuigen optraden. Op Maandag i.l. werden verschillende vreemde vliegtuigen opgemerkt, waaron der een Duitsch en een Engelsch werden herkend. Een vreemd vliegtuig dat opgemerkt werd boven Antwerpen werd bestookt door het afweergeschut uit den omtrek. Scherven van een granaat van dit geschut kwamen terecht op den koepel van het Ste-Ehsabethgasthuis waar slechts lichte stoffelijke schade werd aangericht. In dc Patriottenstraat kwam een scherf in een vitrien terecht, en sloeg de spie gelruit stuk. SCHERVEN VAN GRANATEN VAN HET LUCHTAFWEER GESCHUT KOMEN OP ANT- WERPSCHE GEBOUWEN TERECHT Te Merksem kwam een onontplofte granaat terecht op het huis dragende Nr 308 van de Bredalaan. Dit huis wordt bewoond door den H. Huybrechts als drankgelegenheid. De granaat sloeg door de twee verdiepingen heen om terecht te komen in den kelder 11a in de herberg een tafeltje stuk te hebben geslagen en een gat nalatend in de verschillende vloe ren. Te Melsele vielen ook scherven zon der veel schade aan te richten. Op 2 April werden nogmaals vreemde vliegtuigen opgemerkt. Met zekerheid kon de nationaliteit van 8 vliegtuigen vastgesteld worden, name lijk van 7 Duitsche eu van 1 Engelsch. Dit laatste landde te Thuillies maar steeg onmiddellijk weer op vooraleer de mili taire overheid had kunnen ingrijpen. Door de Belgische Kegeering werd te gen deze greiisschendingen krachtig pro test aangeteekend bij de Duitsche en Engelsche Regeeringen. Terloops weze hier aangehaald dat de Fransche radiouitzendingen gewag maak ten van de greusschendingen van Belgisch gebied door 7 Duitsche vliegtuigen maar vergat er bij te voegen dat ook een En- gelscli vliegtuig hetzelfde deed. Nederland werd eveneens herhaaldelijk door vreemde vliegtuigen overvlogen. Zooals reeds gemeld hield de opperste Fransch-Britsche oorlogsraad een V ir- gader.ng te Parijs tijdens dewelke ba.angrijke beslissingen weiden getroffen. Hier een ziekt genomen na afloop van deze raadszitting. Men bemerkt da H. Raoul Dautry, fransche Minister van Bewapening, voorafgegaan door Heer Laurent Eynac, l'r. Minister van Luchtwezen; H. Lucieu Lnmoureux, F. Mi nister van Financiën. Op het eerste plan, van links naar rechts, «ie Heerais Campinchi, Fr. Minister van Marine; Cam. Chautemps, Onder-Voorzitter val» deo Franschcn Ministerraad, en H. Daladier, Fr# Minister van Landsverdediging.'

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 1