i Schrikkelijk Auto-ongeval IN ONS LAND Wat onze Soldaten schrijven snuif Sf te Hiddelkerke Z. E- H. Julien VERMAUT, Deken van leper Propaganda-Ballonnetjes der Ver bondenen vallen neer in ome streek Landbouwbelangen Ik <3 t?.r- Donderdag nacht schielijk overleden ELEKTRISCHE AFSLUITINGEN VAN WEIDEN id Zu\ Drie dooden, een persoon zwaar, en twee andere lichter gekwetst De aanrijdende auto sloeg op de vlucht TERWIJL DE PAUS SPRAK, ZEEG EEN BLANKE DUIF OP HET BALDAKIJN NEER ALLERHANDE pepermint wM ROE ELY" teden fcunn» fcij da ran 11 Pondc B rL te (lorp e prengs lr. de en laa ,ie zaa Be gen zo> »ei y fcr eer Va rr jat Co Vai »te Za tna I20 P kv. *ot tiy Ac! het twet ken. lev rerawe BIK T del den vjl der p| w.irenl 8 sterf gen •traeti Vanda 60 I gaert.l Jules I In cllti mens! nochtj Ujk Ml toch f doen.I gen, d och H, ts nia Ha. kerk er zi. en d ling Ml kerk I kerk. dingefij die. I moncjl doen j; boo 1 loof I ZOOB aan nog Heera land I O. L| H. H 1 H. C toch van leder voer P.t Aan: kwai ghe goed geze gesc fetig Pt diep: rem heef mer I dat el dlepf hood o« De rucii Blir hoe jaar huw Con1 «en film veel J wen geldj L», pan wer een mot hebi verf wot gen rust ilao nie\ Star A Hjc. mo lar. na: ree sag en ter •cl 1 Tol ij Br ha tld O Xt la ir. int ▼a H Vrijdag avond rond 8 u. 30 kwam onze stadsgenoot M. 'Frans Nyvtlle gezapig naar Nieuwpoort gereden langs den greo- ten steenweg Oostende-Nieuwpoort. In de auto hadden plaats genomen de voer der Frans Nyville, zijn schoonmoeder, Mevr. Elisa Rubben, echtgenoote van Leopold Provoost en zijn neefje Annand Provoost, zoontje van Jan Provoost-Cloet. Achterin zaten zijn schoonbroeder en schoonzuster Jullen Provoost-Cloet Mag- dalena. allen wonend te Nieuwpoort en zijn nichtje Carmen Daniels uit Oosten de. die enkele dagen verlof te Nieuwpoort kwant doorbrengen. Gekomen tusschen Raversijde en Mld- deikerke op 100 m. van het kruispunt van den steenweg op Leffinge kwam de personenauto in botsing met een zwaar beladen vijftoncamion tcebehoorend aan Stappers, groot-oudijzeropkooper wonend St-Jansstraat te Steene. De zware auto werd gevoerd door Stappers zelf, naast hem zat zijn knecht.. .Door den schol: verloor de personenauto alle controol, droei tweemaal op zich zelf rond en sloeg tegen een boerenkar die naast den weg geparkeerd stond. D® slag was geweldig: de kap van de auto werd om zeggens van voor naar ach ter afgemaald en bleef hangen op het achterdeel van de koets. De drie voorste Inzittenden werden 't zij de borstkas in gedrukt, 't zij het aangezicht en den schedel deerlijk geschonden. Het jongen tje werd bovendien op de straat geslin gerd. drie personen die achterin zaten werden minder zwaar gekwetst. Mevrouw Julien Provoost en het nichtje Carmen Daniels bekwamen slechts oppervlakkige hoofdwonden. Erger was het gesteld met Julien Pro- Voost die ln behandeling was bij een dok ter te Oostende en van een vislet terug keerde. Hij werd ook gekwetst, maar kloeg over Inwendige kneuzingen. Na verzor ging in de kliniek van het H. Hart te Oostende konden alleen Vrouw Provoost en het meisje huiswaarts keeren. Op den steenweg vond men bij onder zoek de kruk van den camion van Stap pers. DU leidde dan ook tot dezes aanhou ding toen hij zijn auto in herstelling gaf. De expert van het Brugsch parket deed bezwarejid? vaktelllng, de kruk van de denr was afgerukt, de ruit verbrijzeld en het linkerspatbord stuk gereden. Stappers loochent de aanrijding en werd door het parket van Brugge in verzekerde bewa ring gezet. De lijken van de ongelukkigen werden door onzen stadsgenoot De rudder met zijn auto-lijkwagen Zaterdag namiddag te 4 u. 30 naar het huis van Frans Ny ville, Arsenaalstraat, 24. ter stede over gebracht. Mevrouw Elisa-Rosalia Rubben, echt genoote van M. L. Provoost werd geboren te Koksijde den 26 October 1876. M. Frans-Renaat Nyville. echtgenoot van Mevrouw Seraphina Provoost werd geboren te Adinkerke den 23 Januari 1896. M. Armand-Hubert Provoost, zoon van Jan Provoost-Cloet werd geboren te Nieuwpoort den 2 Juni 1927. Als treurige bijzonderheid zij vermeld dat Frans Nyville steeds zei. dat hij nooit ging verongelukken per auto daar hij zeer voorzichtig was. Daarenboven, tijdens den wereldoorlog vaarde zijn vader als vis- schor op Calais. Op een dag werd zijn boot vermist en enkele dagen nadien spoelde zijn vader aan onthoofd en zijn broeder zonder beenen; hun boot was waarschijnlijk op een mijn geloopen. In den persoon van M. Frans Nyville verliest Nieuwpoort een vooraanstaand man die al zijn klachten wijdde aan de opbeuring van de zeevisscherij. Hij bezat alleen of liad een groot aandeel In de volgende booten: N. 43 Leonie 14 ton net, 32 ton brut, reeder Devoghel Henri. N. 50 Hcldenhuldenet 9 ton en 32 ten brut, 100 H. P„ reeders Nyville Fr. -Calcoen Arth. N. 56 Paxmet 28 ton. 99 ton brut, 200 H. P., reeder Nyville Frans. Daarboven was hij beheerder van het Vlaamsch Huls Zanneklnen zijn heengaan zal er diep gevoeld worden, daar hij zich gedeeltelijk de uitbating en de klnema aantrok. Hij was ook een Ijverig en eerlijk ge meenteraadslid onder het vorig gemeen tebestuur en vertegenwoordigde de Vlaamsche-Natlonaüsten. De begrafenisplechtigheid van de drie slachtoffers van het autoongeluk te Mid- delkerke had plaats onder groote belang stelling op Woensdag 3 April te 10 uur. Heel de groote O. L. Vrouwkerk van Nieuwpoort was vol volk; meer dan 1200 gedachtenissen werden tijdens de offeran de uitgereikt Op het kerkhof werden re devoeringen uitgesproken door Mr. Jer. Michiels namens den beheerraad van het Vlaamsch Huis. Mr. O. Sabbe, namens V.N.V. en Mr. O. Dekeyser namens V.O.S. De voortrein van de auto Is onbeschadigd. De kap van de auto werd als afgemaaid en ligt op het achterdeel van de auto. unigiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiMiiasiiiiHiiiiHi Iedereen weet dat ln de thans tusschen E ïgeland, Frankrijk en Duitschland heer- schende oorlog, de propaganda een groote rol speelt. We hebben vroeger gelezen dat Engelsche vliegtuigen Duitschland gingen bombardeerenmet strooibriefjes, ook Duitsche vliegtuigen kwamen enkele we ken geleden nog boven 't Noorden van Frankrijk en wierpen er propaganda- strooibriefjes uit die, door den wind af gedreven. ook in groote hoeveelheid in de streek van Kortrijk, Deerlijk en Zweve- gem nederkwamen. Nu hebben de Verbondenen een nieuw propagandamiddel uitgevonden waarvan we hieronder de afbeelding geven. Lichte kleine ballonnetjes worden gevuld met Waterstof: drie koorden (of dunne sta len kabeltjes) worden erover geworpen en daaraan worden er strooibriefjes vastge maakt onder een klein velletje dat de ge drukte tekst van alle regen moet bevrij den. Links op de foto zien we het gansche ballonnetje met eronder aan het pak ntrooibrieven. Rechts een pakje strooi briefjes met het raam waaraan ze aan vast gemaakt zijn, en daarboven het on doordringbaar regenmanteltje dat de druksels van alle regen vrijwaart. Deze ballonnetjes worden gebruikt om dat dit propagandamiddel veel goedkoo- per is dan het zenden van vliegtuigen dl" ze moeten gaan uitstrooien op vijan delijken bodem. Dan bestaat ook geen gevaar dat vliegers door het Duitsche Luchtafweergeschut neergehaald worden. Zit de wind goed. dan worden eenvou dig weg die ballonnetjes opgelaten en de windrichting zorgt zelf voor de versprei ding. Ook alnaar den langen of korten af stand die de ballonnetjes af te leggen hebben, worden ze met veel of min Wa terstof gevuld. Aan het apparaat waaraan de strooi briefjes zijn aangehecht is een tijdrege- laar vastgemaakt die op een vooraf aan geduid uur, de strooibriefjes laat vallen. De snelheid van den wind en de richting wordt dus gemeten, en verder wordt er uitgerekend hoelang de ballon op weg moet zijn om bedoelde plaats te bereiken; dc pendule wordt erop gesteld en wanneer «lies normaal verloopt, laat het uurwerk na zooveel tijd het raampje los en de strooibriefjes vallen. Als nu ondertusschen de wind niet verflauwt of verandert van richting, en zoo de berekening goed werd gedaan... zullen de strooibriefjes neerkomen op de bepaalde plaats. EEN FRANSCH PROPAGANDA- BALLONNETJE NEER GEKOMEN TE LANGEMARK Uit Langemark schrijft men ons ZONDERLING TUIG NEERGEKOMEN. Donderdag voormiddag bemerkte land bouwer Goeghebeur in zijn weide een zeer zonderling tuig en bracht de rijkswacht dadelijk op de hoogte. Bij nader onder zoek bleek het tuig een heel mekanisme te zijn dat bij aanraking het tiktak als van een pendule Het hooren. Aan den 12 meter langen kabel was een briefom slag gehecht waarop in het Fransch te lezen staat Indien de ballonnetjes er nog zijn, niet in de nabijheid komen met vuurVerder nog het verzoek, dat de vinder alles zou opsturen naar het mi nisterie van luchtvaart te Parijs. Dit ei genaardig tuig werd dus door ballonne tjes uit Frankrijk overgebracht. De rijks wacht van Westroozebeke heeft het goed je meegenomen. Wat neerkwam te Langemark was dus waarschijnlijk het raam waaraan de strooibriefjes aan vastgehecht geweest waren en ae pendule die net vallen regel de. Ook het omhulsel van den ballon die alle gas verloren had en aldus neergeko men was. Moesten cr nog andere ballonnetjes volgen dan moeten de vinders opletten dat als het ballonnetje nog met lucht ge vuld is, het niet bij vuur gebracht wordt, daar waterstof met aanraking van vuur ontploft, en deze ontploffing Kan doode- lijke gevolgen hebben. GE Z1JT OVER ONS BLAD TEVRE- DEN I NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN CEBUUR OF VRIEND. ZOO STEUNT GE JN;i. - DOE DIT ZONDER LTTSTEL. DANK. Hierboven bet afbeeldsels van een door de Verbondenen als propagandaverspreb dingsmiddel gebruikt ballonnetje t Z. E. H. VERMAUT JULIUS, Doctor in Godsgeleerdheid, Ridder van Leopold II geboren te Kortrijk Priester gewijd. Brugge Professor Rhetorika in St- Lodcwijk te Brugge Onderpastoor Ruiselede Leeraar Koninklijk Athe neum te Brugge Pastoot St-Jacob, Brugge Deken St-Maartens, leper er schielijk overleden co» 8 Pept. 1879. 20 Sept. 1902, 18 Sept. 1905, 10 April 1912, 16 Sept. 1912, 27 Juni 1925, 7 Okt. 1929, 4 April 1940. Z. E. H. Deken Vermaut tijdens een plechtigheid in Sint-Maartenskerk. Vrijdag-morgen kwam ons het droeve neiuws toe E. H. Vermaut. Deken van leper, is dezen nacht schielijk overle den Dit droevig nieuws verspreidde zich ln stad en streok en men kon 't haast niet gelooven: in den laatsten tijd scheen zijn gezondheid die vroeger soms wanke lend was, veel verbeterd. Donder dag-avond droeg hij ln de hoofdkerk het Heilig Uur voor in voorbereiding van den Eersten Vrijdag en na deze plechtigheid onderhield hij zich nog met verschillende van zijn parochianen. Wie had kunnen vermoeden dat ln dien nacht om 11 Vs u. voor hem het groote afscheid van zijn St-Maartenspa roc hie en van zijn Dekenij zou plaats hebben. De verslagenheid is groot in leper en algemeen in alle lagen der bevolking. leper verliest ln Z. E. H. Deken Ver maut een Priester met een grenzelooze goedheid Zijne goedheid was het geheim van zijn invloed; wie zal de bezoeken tellen naar zijne stille woning achter het koor van St Maartens, waar hij luisterde, raad gaf, troostte en mild elke ellende genas. God had hem een scherp verstand ge geven en zijn priesterijver heeft van die gave rijkelijk gebruik gemaakt om aan allerlei menschen ln moeilijke omstan digheden, wijzen raad te geven. Nu is hij naar den hemel; de menschen fluisteren het als 't ware mekaar in het oor langs de stille straten op dezen len Vrijdag morgen. Hij die zoozeer den luister van Gods huis heeft bemind en blij was als er in zijne heerlijke kerk, ter eere Gods, groote plechtigheden plaats hadden, is nu Gods glorie gaan aanschouwen hier boven in de eeuwige rust en den vrede van God. Laat ons voor zijn zielerust bidden. Z. E. H. Vermaut was geboren te Kort rijk. Na schitterende studies werd hij naar Leuven gezonden, waar hij den titel verwierf van Doctor in de Godgeleerd heid. Hij had een edel karakter, steeds be reid om iedereen bij te staan en geen onrecht aanvaardend. Omdat hij te voort- (Vervolg van 1* blad) VOOR NAUWERE NEDERLANDSCH-BELGISCHE EKONOMISCHE SAMENWER KING Op Zondag 31 Maart 11. werd te Brussel een vergadering gehouden hebbende tot doel een nauwere ekonomische samen werking tusschen Nederland en België. Deze vergadering werd belegd ter gele genheid van de 38e jaarlljksclie bijeen komst van de Nederlandsche Kamer van Koonphandel voor België en Luxemburg, samen met het Vlaamsch Ekonomiscli Verbond, en andere vereenigingen. Na de vergadering werd een motie goed gekeurd waarin bij de Nederlandsche en Belgsiche Regeeringen aangedrongen wordt tot nauwere ekonomische samen werking tusschen Nederland, België en Luxemburg. VOOR DE GRENSARBEIDERS NIEUWE GKENSKAARTEN Terugbetaling van de consulaire taks van 40 fr. De grensarbeiders, aangesloten bij de. christelijke vakvereenigingen. die in het begin der maand Maart, in het Fransch Consulaat te Kortrijk 40 fr. hebben be taald voor het consulair advies op de aanvraag hunner grenskaart, worden ver zocht hun naam, voornaam en adres me de te deelen aan het Secretariaat der Grensarbeiders van het A. C. V.. Wijn gaardstraat. 48, te Kortrijk, vóór 7 April a.s. Zij dienen zooveel mogelijk erbij te voegen op welke datum zij in het Con sulaat betaald hebben. Het is ook wel en zelfs aangeraden zich tot het plaatselijk syndikaat te wen den dat ons de lijst der betrokken grens arbeiders zal overmaken vóór 7 April a.s. De grensarbeiders zelf hoeven voor de terugbetaling nergens te gaan; het ware ten andere vruchtelooze moeite. De 40 fr. zullen zij binnen enkele dagen terugont vangen. VOOR DE WERKLOOZEN AFSCHAFFING VAN HET FORMULIER BEWIJS VAN WERKLOOSHEID VOOR DE GEDEELTELIJKE WERLOOZEN Te rekenen van 6 Mei a.s.. zal het for mulier bewijs van werkloosheid voor de gedeeltelijk werkloozen niet meer ver- eischt worden. Te dien einde zal er voor de bedoelde categorie werkloozen, een nieuw soort dopkaart in omloop worden gebracht. De werkgever zal voortaan, rechtstreeks op de stempelkaarten van zijn tusschen- tijdelijk werklooze arbeiders o.a. dienen te vermelden het dagelijksch gemiddeld loon, het arbeidersregime, alsmede zijn naam en adres. De patroon moet op het einde der maand op de dopkaart der gedeeltelijk werkloozen het gewonnen loon aanduiden alsmede onder zijn handteekening beves tigen dat de belanghebbende niet moest werken of niet gewerkt heeft in zijnen dienst, op de dagen gedurende dewelke hij naar den dop is geweest. AANSLUITING BIJ EEN WERKLOOZENKAS IN 1940 De arbeiders, die gedurende 1940 om aansluiting verzoeken bij een aangeno men werkloozenkas, moeten sinds 1 Ja nuari 1935. gedurende minstens 300 dagen werkelijk aan den arbeid geweest zijn. Kunnen eveneens toetreden, de arbei ders die op het oogenblik hunner in schrijving aan het werk zijn. Wanneer zij, echter, na één jaar stage, om werk- loozensteun verzoeken, zullen zij eveneens van een werkelijke arbeidsprestatie van minstens 300 dagen moeten laten blijken. LANDELIJK KONGRES VAN V. O. S. TE BRUSSEL Te Brussel, op Zonaag 11. werd even eens het Landelijk Kongres van V. O. S. gehouden. Een talrijke opkomst uit al de streken van het Vlaamsche land werd vastgesteld. Het Kongres werd ingezet door een varend tegen de Duitschers onder den oorlog optrad, werd hij door deze aan gehouden en naar een Duitsch concen tratiekamp naar Duitschland verbannen. Daar verbleef hij met andere Belgische gevangenen waaronder E. H. Karei Van Eecke, later Aalmoezenier der Belgen in Frankrijk, en met den reeds overleden Burgerïeester Max. van Brussel. Hij kwam gebroken uit Duitschland te rug en herstelde nooit meer aan een kwaal daar opgedaan, bij slechte voeding. Niettegenstaande was hij steeds blijge- zind en kon gelijk wie moed ingeven. Hij volgde in 1929 Z. E. H. Lamiroy op als Deken te leper. Door iedereen werd hij er om zijn steeds taktvol optreden geëerbiedigd en bemind. Zijn kwaal liet hem niet los en als hij niet meer kon, zegde hij tegen niemand iets en ging eentge uren of dagen rusten in het Klooster te Loker. Maar ook daar bleef hij steeds om alles bekommerd en ontving er diegene die zijn raad noodig hadden. Te leper, bij zijn volk. trad hij steeds op met opgeruimd gezicht. Hij is aan zijn werk bezweken. Donderdag-avond had hij nog in St Maartenskerk het H. Uur voorgedragen in voorbereiding van den Eersten Vrijdag. Om 11 uur 's nachts werd hij opgebeld voor een berechting. Hij kleedde zich aan, ging het H. Sakrament ter kerke halen. Buiten de kerk gekomen voelde hij zich onpasselijk, moest met het H. Sakrament naar huis en legde zich te bed. E. H. Huyghe, onderpastoor, werd in der haast bijgeroepen, en ging den zieke berechten. Toen hii na de berechting terugkeerde ging hij naar het huis van den E. H. Deken zien. Hij ging naar boven, klopte, luider en luider, maar er kwam geen antwoord. Dan trad hij de kamer binnen en vond den E .H. Deken, buiten bewustzijn en zieltogend te bed. Rap diende hij hem het Heilig Oliesel toe en kort daarop toog de ziel van den edelen priester ten hemel. E. H. Vermaut was overleden. Met hem verdwijnt een edel en voor beeldig Priester die in leper en door al die hem kenden diep zal betreurd worden. Aan de Achtbare Familie Vermaut bie den wij onze innige kristene deelneming aan en al onze Lezers vragen we een gebed te storten tot ziellafenis van den duurbaren Overledene. De Plechtige, Begraving zal heel waar schijnlijk plaats hebben te leper, op Woensdag te 11 uur, in St Maartens hoofdkerk; juiste datum kon echter maar morgen Zaterdag vastgesteld worden. Z. E. H. Deken Vermaut dragend de Relikwie van het H. Bloed in de H. Bloed processie te Voormezele. groet van den H. Lefever, Voorzitter van V. O. S., aan alle aanwezigen. Gansch het Kongres stond in het teeken van cultureele autonomie en neutraliteit. De slotrede werd gehouden door Voorzitter Lefever, die sprak over vrede door neu traliteit. HET VRAAGSTUK DER EVACUATIE De Burgemeesters van de gemeenten uit het Oostelijk gedeelte van het arron dissement Verviers hebben zich naar de provincie West-Vlaanderen begeven In de gemeenten die hun zijn toegewezen ln geval van evacuatie der burgerbevolking. Zij zijn ln voeling getreden met de overheden dezer gemeenten en zijn naar hun streken teruggekeerd, opgetogen over het warm onthaal dat hun is te beurt gevallen. laaanaaBaaaaasHaea'saiaaaaa HERKLASSEERING VAN DEN ONDERWIJZER Den Zondag 14 April, te 10 uur voor middag, zal een vergadering gehouden worden te Gent, ln het hotel Britan nia St Baafsplein, voor de leerkrachten van het Vlaamsche land. die de volgende formule aanvaarden betreffende de voor bereiding tot onderwijzer Na de zes jaren Lager Onderwijs, vol ledige humaniteiten (de beste), waarna 3 jaar pedagogische studies. De vergadering zal gewijd zijn aan het opzoeken van de gesehikste middelen, om in den kortst mogelijken tijd dit doel te bereiken. De leerkrachten die volstrekt belet zijn te komen en akkoord gaan met onze ak- tie, wezen zoo goed een kaartje te sturen aan 1 Gezinsopvoeding in Vlaanderen Prins Albrechtstraat, 99, St Amandsberg, met de onderteekende formule We wenschen als voorbereiding vóór het onderwijzersambt. 6 Jaar lager onder wijs volledige humaniteiten (de beste) 3 jaar pedagogische studies We willen aan het Ministerie van On derwijs bewijzen, dat er, ln Vlaanderen althans, een respectabele strooming be staat in dezen zin. De leerkrachten die deze morgenverga dering bijwonen, hebben 's middags te 3 uur gelegenheid het Medisch-Pedago- gisch Instituut te Zwijnaarde te bezoe ken, onder leiding van den Eerw. Vader Theodore der Broeders van Liefde. Het bestuur van Gezinsopvoeding ln VlaanderenPrins Albrechtstraat, 99. St Amandsberg, rekent op een flinke op komst van personen, die iets willen en iets kunnen doen voor de herklasseering van de onderwijzers. ZIJ BLEEF ZITTEN, ZOOLANG DE PAUS SPRAK PARIJS, 4 April (Belga). De bladen brengen van verschillende zijden het vol gende bericht. Gisterenmorgen hield de Paus een toe spraak voor toeristen en jonggehuwden in de Benediktijner zaal. De Paus had plaats genomen op Zijn troon en terwijl Hij sprak verscheen een blanke duif welke langs het openstaande venster was binnen gevlogen en zeeg neer op het baldakijn. Zij bleet' daar zitten zoolang de toe spraak duurde en tot dat de Paus Zijn zegen had gegeven. Toen vloog zij weg. Getuigen verklaren dat die duif zoo uitzonderlijk blank was. VOOR DE POSTZEGELVERZAMELAARS Daar de uitgifte van de Luxe-Albums Orval beperkt is op 1000 Vlaamsche exemplaren, zal er, vanaf 1 April, enkel 5 ex. per besteller worden verzonden. Zij bevatten de volledige serie der 6 nieuwe postzegels met afstempeling: van liet bij zonder postkantoor. Verkrijgbaar tegen storting op P. C. R. 350772 Werk S. Wil- librordus postzegels. B. P. 299, Brussel, van 38.50 per album inhoudend de vol ledige serie met of zonder afstempeling. 77 Fr. beide Fransche uitgifte 38.50 gestempeld, 38.50 ongebruikt. De vier 154 frank. De series zonder album zijn verkrijg baar tegen 35 fr. (140 - in blokken). De 5 fr. met de variëteit, 85 fr. gebr., 85 fr. ongebruikt. A Het officieel kunstblad S. Willibrordus, uitgifte 7800, is verkrijgbaar tegen 48,50 frank. De series S. Willibrordus gestem peld en ongest. te samen 60 fr. Aan de niet-verzamelaars mag worden herinnerd dat de mooie zegels niets te boven gaan als geschenk voor liefhebbers. De duizende verzamelaars die de ver schillende serien der Orval zegels heb ben aangekocht, hebben een meerwinst bekomen van een tiental miljoen frank. ZENDT ONS 5 FRANK en wij zenden drie maanden ons blad naar een Soldaat. ONZE SOLDATEN HOUDEN OOK VAN IETS LEKKERS Het Is alom bekend dat het aanleggen en onderhouden van weideafsluitingen voor de landbouwers een zeer gewichtig en kostelijk wérk is. Het is daarom ook dat overal gezocht werd om hieraan een verbetering te vinden die deze kosten op een minimum zouden brengen. Amerika, het land van den vooruitgang, is hier ook niet ten achter gebleven en sedert lange jaren is daar een nieuwe afsluiting gevonden die gebruikt wordt en alle vol doening schenkt. In België is dit ook reeds toegepast zoodat ze de neiging geeft overal en in alle weiden te gebruiken. Deze nieuwe methode is de Electrische Afsluiting die zooals vele andere elek trische toepassingen een der schoonste weldaden mag genoemd worden die door elektriciteit aan den landbouwer gegeven wordt. Het voornaamste ligt nog hierin dat de landbouwer over .geen elektrische ver binding moet beschikken daar de beste toepassing ligt in het gebruik van elek trische toestellen gevoed door pillen of batterijen. Het verbruik is zoo gering dat de kosten aan elektriciteit in geen aan merking komen. De kostprijs van elektrische weideaf sluitingen is zoowat 25 van de kostprijs van de gewone afsluiting met 4 of 5 dra den zoodat het voordeel aanzienlijk is. Het is natuurlijk dat de keuze van het toestel dat de elektrische stroom moet geven van het grootste belang is. Het is zeer wenschelijk dat de elektrische stroom een wel degelijk onderbroken stroom is en dat de schokstroom de 15/1000 van een ampere niet te boven gaat. Het is dus aangeraden een toestel te kiezen waarvan de stroomstooten regelbaar zijn in getal en in sterkte. Zulke toestellen geven absoluut geen gevaar voor personen noch voor dieren, daar de draad onderbroken elektrische stroomen geeft die nooit samen passen met de hartkloppingen: Deze soort elek trische stroom mag vergeleken worden met den stroom aan een bougie van een motor. HOE BESTAAT NU DE ELEKTRISCHE WEIDE AF SLUITIN G. Eerst en vooral hgt het princiep hierin; De afsluiting bestaat niet meer in het vee binnen een bepaalde ruimte te W den door middel van 4 of 5 draden, af" door een enkele draad waardoor korte tusschenpoozen door ceo oa*rk> speciaal bestemd toestel een strconu:-,. gestuurd wordt. Wanneer nu het vee den draad raakt krijgt het een electrische schok *4 het van schrik doet achteruit sprin;--- maar waarvan het vee geen nadeel tij hebben. Het wacht zich evenwel et- tweede maal te naderen, en na enkel» tijd is het zoo goed gedrild dat men ar de stroom enkele weken nadien zou tso. gen weglaten. Deze stroom vergt geen speciale ken. nis, het voornaamste is de keus van hét toestel en den vorm van de isolatoren. De afsluiting kan opgesteld worden door ieder landbouwer. Het elektrisch toestel bestaat uit een generator voorzien van een batterij 6 volt (of pillen) ln huis geplaatst es voor afgelegen weiden in een waterdichte bale in de weide zelf. Van hieruit wordt 1 een draad met de aarde verbonden, een andere draad wordt met de eendra in afsluiting verbonden. De afsluiting zelt wordt op isolatoren geplaatst; deze laat ste vastgehecht aan paaltjes van ongt. veer 80 cm. hoogte. De afstand tusschea de paaltjes mag 10 tot 15 meter bedr». gen. Voor paarden en koeien is het voldoen, de de draad op 80 cm. te plaatsen, voor varkens 25 tot 30 cm. De barrier wordt eenvoudig vervangen door een enkele draad voorzien van por. celeinen handvat. De montage is dus zeer eenvoudig es goedkoop, daarbij laat het nog de gels. genheid op een gemakkelijke wijze d* weide in verscheidene deelen te verdee. len zoodat het vee slechts een deel vsj de weide gebruikt. De voordeelen kunnen dus samenga vat in enkele puntjes; 1. voordeelige afsluiting (75 goedkoop# 2. degelijke afsluiting 3. geen onderhoud. 4. gemakkelijk 0111 te plaatsen 5. geen verwondingen meer aan het ve« 0. volledige zekerheid. OMER STEVENS, Leeraar in technische vakken, ai»B»a»aaiaa»»iMimin Onder de wapens zijn beteekent niet dat onze soldaten niet meer bouden van iets lekkers; integendeel. Deze jongens hebben dan ook van hun vrije uren van den Zondag gebruik gemaakt om eens smakelijke pannekoeken te bakken en die naar binnen te spelen. EERST EENIGE SOLO-SLIMS Soldaat JEROME TORHOUDT, kos ter te Pollinkhove, schrijft ons: 1 April 1940. Heer Uitgever, Ik heb het genoegen U mede te deelen dat bij ons. gemobiliseerde soldaten, een SOLO-SLIM werd gespeeld, waarbij ik juist van de partij was. Daar ik van de streek ben van Poperinge, zou ik willen dat U het in uw gazet laat verschijnen. De Solo-Slim werd gespeeld door Marlt Achille, van Gouy-lez-Pietton, met elf hartens van den aas, en klaver- en rui tenaas. Medespelers Torhoudt Jero me van Pollinkhove, Verhaeghe Jules van Geluwe en Vandyck Ch.. van Thielen. Getuigen Bourgeois en Vermeulen Ka- miel. Hoogachtend, Jerome Torhoudt, Koster, Pollinkhove. Soldaat GADEYNÈ ALBERT, itii Merkein, schrijft ons: Te Velde, den 29-3-40. Heer Bestuurder, Gelieve de goedheid te hebben, liet volgende te willen inlasschen in uw week blad De Poperingenaar door ons ge- mobiliseerden zoo graag gelezen. Ontspanning van den Soldaat SOLO-SLIM werd gespeeld door Adolf Victor, Oostende. Medespelers Eugeen Neijts, Steene; Gadeyne A.. Merkem; Fransoo, Gent. Getuigen Develter A., Doom J., Devloo A. Dank bij voorbaat, A. Gadeyne. Soldaat FAES GEORGES, uit Po peringe, was er ook bij en schrijft: Te Velde, den 19-3-40. Geachte Heer Bestuurder, Het doet mij waarlijk genoegen uw weekblad De Poperingenaarte ont vangen. Wij zijn hier gelogeerd op een kamer met 5 mannen uit het West-Vlaam- sche land ergens in Belgiëen wij zijn verheugd U van harte te kunnen be danken voor het wekelijks afzenden van uw blad. Dit is nu een gepast oogenblik zulks te doen 0111 reden dat wij met vier man nen een SOLO-SLIM gespeeld hebben Die is gespeeld door Noorenbergh Mau rice van Leisele, medespelers Faes Geor ges van Poperinge. Faes Maurice van Geluveld; Ernest Vanhove van Snellegem. Getuige Vereenooghe Albert van Tor hout. Solo-Slim gespeeld met 12 hartens en klaver aas. Ik dank U nogmaals, geachte Heer, in naam van mijn wapenbroeders. En mocht het den Almachtige believen ons allen van den oorlog te sparen. Aanveerd mijne beste groeten. Sold. Faes Georges, 34* Linieregiment, Geneeskundig Korps, Etat Major du Regt. B. P. S. 33. Belgisch Leger te Velde. En Soldaat RYCKEBOSCH G. wil niet ten achteren blijven. Centraal - T. T. R. Bij een centra listen groep gelogeerd in een villa ergens ln België, werd een SOLO-SLIM gespeeld door soldaat Georges Rljckebosch uit Be- selare, met de vier hoogste van klaveren aas en 2; de drie hoogste van pikken aas en 10, 8. 7, 4 en 3. Medespelers Geor ges Samijn, Dadizeele; Georges Senterre, Charleroi; Charles Carrez, Ronse. Ge- tulgen André Devoghel, Frans en Mar cel Cornells. Dank op voerhand. Sold. G. Rljckebosch, Ergens ln België. GANNE MICHEL, uit Krombeke, die ook ergens te velde ligt, speelde er een SOLO-SLIM, met 7 pikkens en 6 hertens. MedespelersOllevier Ade- mar uit Watou. Julien Gruyaert uit Pit- tem en LoQis Luyten uit Herenthout. Getuigenuoseph Luyten en Rik van Ganzen. Hij vraagt ons dit in te lasschen, wat we gaarne doen. gen? Wij houden zijn adres ter beschik, king. Soldaat G. Verroye, klas 1906, vader val 3 kinderen, dankt uit ter harte persooa die hem De Poperingenaarzendt; hij hoopt hem voort te mogen ontvangen. Soldaat Albert Beun, 17* Art, vraagt of niemand hem zou willen twee oud* doch nog gebruikbare radio-lampen Phi lips nr. A 441 N zenden. Hun kanton»?- ment beschikt niet over een "adlotoeaW en hij zou er zelf een maken. WJ iemand dat ons bezorgen? ADRESVERANDERING Adres van Wils Louis moet gewijztgj worden als volgt: Wils Louis, Radio-Telegrafist, T. T. R 1" Jagers te paard, Staf eskadron B. P. S. 22. WIJ HERHALEN... wat wij door ondervinding bestatlgenl ons weekblad is voor do soldaten onzer streek hetgeen ze liefst ontvangen. Een soldaten-abonement kost 5 fr. voor I maanden. Stort 5 fr. op onze post- checkrekenlng 155.70 van V. Sansen-Van- neste, Uitgever, Poperinge, en wij zorgei om ons blad 3 maanden op te sturen. Aan de soldaten die ons schrljvn vragen we dringend ons steeds te willen melden waar zij gehuisvest zijn. Vra gen waarop wij gebeurlijk door ons blad geen gevolg kunnen aan geven, zoudta wij kunnen aan het plaatselijk KomiM! hunner gemeente overmaken; nu kunnt» wij dat niet bij gebrek aan die inlichting «o» EN OM TE EINDIGEN EEN FOTOTJE GETROKKEN- 4 ERGENS IN BELGIE! Drie rakkers uit de streke Die verlangen het nieuws te weten, Daarom lezen ze te gaar De Poperingenaar BIJ vreugde of verdriet Wij vergeten De Poperingenaar niet J. V. H. V. A. D. 4e Linie 6e Cif. B. P. S. 7 Tc Velde. Ill -co- UIT EENIGE BRIEVEN, Soldaat Tally Julien dankt ons om het ontvangen van De Poperingenaar waarover ik zeer'tevreden ben en mijne kameraden ookschrijft hij ons. Soldaat Leeuwerck Firmin schrijft ons; Ik ontvang met vreugde mijn kame raad 0 De Poperingenaaren zonder hem ben ik verloren. Soldaat Billict Robert vraagt ons of niemand hem kan helpen aan een voet bal; hij en zijn gezellen zouden den mil- den gever heel dankbaar zijn. Wie voldoet aan de vraag van die jon- GEEN PROVINCIALE VERKIEZINGEN Donderdag 11. vergaderde de KabtaftJ* raad. Verschillende vraagstukken werden be sloten en besluiten getroffen. Zoo werd o.m. besloten dat gezien de huidige omstandigheden er niet zal over- gegegaan worden tot neiuwe Provinc!»!' verkiezingen. Er werd ook besloten de recuperai' in te richten van oud Ijzer, oude metalen, afvalprodukten, enz. en daarbij beroep 13 doen op de openbare vrijgevigheid, even wel zonder schade te berokkenen as" den handel. laBBaaBBaBeBaBiiaaaaaaaiiMi Beat* Engelse»* voorkomt Hoofdpijn NeusverstoppWl Kortademtal Zenuwverzwakt^ enz. enz Ta verkrijgen enkel ln de BESTE WINK0* Vraagt het doosje met haantje. ^RÜMHÉÏ'' (^EOisteR^0.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 2