pÏPER' In de Puppen WEKT DE GAL VAN UWE LEVER OP- Bij liet afsterven van Meester Herretnan te leper UJT A. BONTE X Zytt paAJUè SCOUTSBEDEVAART NAAR DADIZELE HUIS AIMÉ GRUWEZ LEPER Koninklijke Hofbouwmaatschuppij van leper VOORUITZICHT Kr. Middenstandsbond BIJ DEN KRUIDENIER GROOTE JAARLIJKSCHE BEDEVAART NAAR 0. L. VR. VAN BEAURAING i3i Hijvoegsel aan De IlalleTan 7-4-"46. EL'i - i Apotheker«41enst. - Zonlagraat. Is heden Zondag alleen open van 8 tot IJ uur. en var. 1 tot 7 uur, de Apotheek VANDAMME Rijselstraat. co» ZIELMISSEN" 'S ZONDAGS In St-Maartens. 7 April, te 8 '4 u., v. Jufvr. Eloöie Her- reman. Te 11 u., v. Mevr. Tahon- Verhaeghe. In St-Picters. 7 April, te 8 a li., gez. Mis v. Fellcie Busevne, hsvr, Maurice Didier. In St-Jacobs. 7 April, te 8 H tL, voor den gewezen koster. co» EVACUATIE Nog eens komt er verandering ln de oflicieele schikkingen betreffende de evacuatie uit de bedreigde gewesten aan de Oostergrens. Niet de bevolking van Tilff of Ougrée, maar wel van Verviers is aangewezen om, in geval van nood, in leper stad en de gemeenten van het Iepersche geëvacueerd te worden. lener stad zou 5.900 menschen moeten ontvangen «o» IN IIEt MOEDERHUIS. Er is nering in ons Moederhuis, Re- coiiettenpoort. Gedurende de drie eerste maanden van 't jaar 1940, telde men niet minder dan 124 geboorten, tegenover 82, in hetzelfde tijdstip van 't jaar 1939. Regelmatig zijn al de kamers bezet, en 't gebeurt dat er plaats ontbreekt. Die schitterende bijval van ons Moe derhuis strekt ter eere van de Commissie van den openbaren onderstand die zorgde voor een prachtige inrichting, maar vooral ter eere van de Eerw. Zusters van het Hospitaal, inzonderheid Eerw. Zuster Ber nardo, wier toewijding effenaf te bewon deren is. Niet zonder reden denkt men eraan het gebouw te vermeerderen. AKELIG REKORD. Onze stad kent sedert zes dagen ver- schillige schielijke overlijdens. Eerst was het een oorlogsverminkte, zekere Heer Heitor Caenepeel. wonende Pilkemstraat, Zaterdag was het Heer Christiaen M., timmerman uit de Rijselstraat, Zaterdag middag Heer Cotteau de Patin, gewezen burgemeester van Langemark uit de D'Hendstraat, Maandag avond Heer •eorges Slembrouck, meester-bakker uit de Rijselstraat "en Dinsdag morgen de rustend majoor Heer Van Loo, wonende Dikkebuschsteenweg. Voorwaar leper kent deze dagen een akelig rekord. Daarbij komt nog het schielijk afster ven Donderdag-nacht van Z. E. H. Ver- maut, Deken, waarover meer op 2e blad. BRILLEN. de Stuersstraat 27 - IEPER IN T MILITAIR HOSPITAAL Naar mm ons verzekert zijn er, in het geheel, drie zieken en dan nog lichte zieken dia in het Militair Hospitaal iHondstraat) verzorgd worden door het Rood Kruis En de dienst wordt waargenomen door... eefl tiental personen, bezoldigde en on bezoldigde. Voegt daarbij de algsmeene onkosten van licht en vuur, enz. 't Ts bijna veertien dagen dat die toe stand duurt en blijft duren! Waarom die enkele zieken niet een voudig verzonden naar het O. L. Vrouw- Hospitaal? 't Ware .een niet te mis prijzen besparing... zcl een dóes van 20 BLOKJES met Liebig extract cn sciderijsmaak.hem toelaten twintig rr.ac! een groote tas bouillon te bereiden. ÏOrr.cci vergenoegd en cpreicnact voor Fr. 5 - Op Zondag 31 Maart hielden de scouts van v. K. rf. Distrüct Zuid West-V iaan- ueie.i eau vredesbedevaart naar Onze Lieic Vrouw van Dadizeele. 350 Scouts uit, ce giccptn Roaselare, Emelgem, Kort- njk, iepsr, YvcrviK en Deerlijk waren aotwezig. Om 9 i uur kwamen ze aan t Peer- dEue>, gelegen cp de steenweg Roese- la?c jYiesnen. Iedere Groep stelde zich cp m rijen van zes jongens met de vlag in tap en xeitrok proc" -siegewijze al bid- der-tij cc r. var a s, naar de Baziliek om er oe hoogmis bij te wonen. De E. P. «loachim, Aalmoezenier der Izcgeiasche Groep iegde ons op een prauitige wijze uit, in zijn sermoen, wat Vreae bcteekent. Na de hoogm-s deden we allen samen i ..r.imr. iUig rond de kerk, onder de leiding van can Pater die de rozenkrans voo L-u e.. ccn kleine meditatie gaf over i-d're smai. van onze Lieve Vrouw. Toen tie "ommegang gedaan was, keerden ze Zaïgana cp siap naar de Kei apiaats terug en wruaUU net middagmaal m r,e zaal Ons kuis V ervoigens werd er vrije tija ue .ven to. aan 2'.* om aan iedere g.vcp b-negenneid te geien entspanning tc nemen. ioi had plaats om 2 's uur. Daar mee waren oe goudrijke diensten geëin- het plein voor de Baziliek dansten alie i oen Zevensprong in afwachting van ce szoutsnim Zonnig Spoor die om 3 uur algedraaid moest worden. De zaal - ons. Huis was stampvol en deze u-a m tig e i m verwekte tn verstevigde in aile" scouts, het verlangen naar het nabij amd" Kaïnpselzoen. E. H. Deman D. A. stuurde een woordje toe aan de scouts alscó'" Gouw-Commissaris Sintobin die zijn tèrvedenlieid uitdrukte voor deze zoo torJ gelukte dag, Aiici wrd mit het Vaarwel-lied geëin digd tn "iedere groep keeroe nam- zijn stad ternp Iedereen was blij dat alles zoo w ondergoed afgeloopen was. Bidden we O. L. V. dat de scouts met deze bedevaart ook een weinig van het hunne zullen bilgO-arht hebben voor de Vrede die wij allen zoo vurig verlan- *en"_<03 EERICHT Er wo-dt ter kennis gebracht der be volking dat, vanaf Zaterdag 6 dezer de sirenen, iederen Zaterdag, om 12 uur, ten titel van proef, in werking zullen gebracht worden. Dc Burgemeester, J. Vanderghote, ZEVENDE ZOON". Maandag l.L mocht het Moederhuls zich verheugen ln de blijde geboorte van een zevende zoon waarmee gezegend werd de achtbare familie Forrier-Clevers. uit de St-Niklaasstraat. Moeder en kind zijn ten zeerste welvarend. Uit het eerste huwelijk van den Heer Eugeen Forrier zijn drie kinderen gespro ten. een dochter en twee zoons. Thans, uit het tweede huwelijk, seven Jongens. De oudste is dertien jaar oud. Plechtig zal het doopsel aan het pas geboren zevende jongentje toegediend worden Zondag a.s. 7 April, te II li u., in de St-Niklaaskerk. De heer burgemees ter Vanderghote zal peter zijn van den kleinen Eouaewijn, en Mej. Coomans, meter. Onze beste gelukwenschen aan de fa- mili° PorriT-Clvers. co» NIEUWE TREIN'. Sedert eenigen tijd deed zich regelma tig plaatsgebrek voor op trein TT 479 die te Kortrijk vertrekt om 20 u. 22, waar hij de aansluiting opneemt van trein 564 uit Brussel, en die te leper aankomt om 21 u. 07. Op vraag van den Heer Vanderghote, burgemeester van leper en volksvertegen woordiger, heeft de Nationale Maatschap pij der Belgische Spoorwegen besloten, ten voorloopige titel, een ontdubbelings- trein in te leggen op de werkdagen tus- schen Kortrijk en Komen, met vertrek uit Kortrijk om 20 u. 15 en aankomst te Komen om 20. u. 32. Indien deze nieuwe regeling voldoening geeft en het behoud ervan gewettigd blijkt, zal de Nationale Maatschappij den genomen maatregel bestendigen. Moden-artikelen in 't groot. Kleeratoffen, Witgoed, Merce- riën, Sajelten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. Fourruren - Herstellingen. dicht bij de Halie Tel. 60 leper. AUTO GESTOLEN Woensdagavond omstreeks 21.15 u. had de genaamde Antoon Schmidt, wonende Lange Torhoutstraat zijn autokamionette geplaatst voor het Gesticht der H. Fami lie, wijl hij rechtover eene boodschap aan 't verrichten was. Plotseling hoorde hij motorgeronk, kwam buitengesneld en zag nog juist zijn auto verdwijnen. Klacht werd ten politiebureele nedergelegd. Hei is een Citroen 10 P. H. geschilderd in het rood, draagt reklamen op de wanden van Cincano - en Omer Loosvelt De taks- plaat heeft als nummer 156.373. De auto werd teruggevonden langs den weg te Wijtschate. Uit het voertuig was niets verdwenen van al de voorwerpen die erin staken bij den diefstal. GEWESTDAG VAN HET K. S. A. GEWEST IEPER, TE ELVEKDINGE Op Vrijdag 29 Maart 1.1. hadden de Katnolieke-actie-studenten van het ge west leper het lustige West-Vlaamsche dorp Elverdinge uitgekozen om er hun gewestdag te houden. Alhoewel veel stu denten gedurende het verlof hun gemobi liseerde familieleden vervangen moeten in het landbouwbedrijf, toch waren er een 75-tal opgekomen, die van dezen dag hebben gemaakt, een heerlijke brok K. S. A.-loven, waarvan de geheugenis hen nog lang zal bijblijven! Te 9.30 u. werd de H. Mis gezongen in de parochiale kerk van Elverdinge, ter intentie van den vrede over de wereld en over ons Volk. Roerend-scnoon was om hooren het ruischen in de van-zon-door- dropen kerkgewelven, var. al die kloeke mannenstemmen, in vroom gezang den Heere biddend om vrede! De sectievergaaeringen namen een aan vang te 10.33 u. Terwijl op het program voor de jongere Klaroeners spel en lied waren aangeduid, werd aan de oudere Hernieuwers door Hub. Lahousse een les gegeven, met als onderwerp Onze tijd geeft ApologeticaNa deze voortreffe lijke voordracht werd een vruchtbare groeps- en algemeens bespreking gehou- aeu. 's Namiddags vooral heeft de K. S. A. te Elverdinge getoond hos zij begaan is met het heil van ons volk. Yvie die bid dende jongens hun ommegang van meer dan een uur heeft zien doen rond de parochie ln het killlge Paaschweder, die zal wel overtuigd zijn dat het hen ernst was, wanneer zij, in hun vrijmoedige vreöcsroep, hun diepste verlangen uit ten, opdat ons land dan ook moge ge spaard blijven van den oorlog. In de korte feestvergadering, die den welgeslaagden gewestdag afsloot, werden naesnvolgens de opdracht onderlijnd van de katholieke studentenschap ln de on zekere toekomst van Vlaanderen, en de beteeken is van de aanstaande K. S. A.- Gouwdag-Vredesbedevaart naar Brugge. Z. E. H. Pastoor van Elverdinge, die er ten zeerste had aan gehouden zooveel mogelijk den gewestdag samen met de studenten mee te leven, herinnerde dan nog even aan enkele katholieke geloofs waarheden, die aan den grond liggen van elk christelijk leven en niet het minst van elk apostolisch leven, zooals onze West-Vlaamsche studenten het hunne hebben opgevat. Het K. S. A. gewest leper heeft haar zending begrepen in dezen tijd. Zij zal die zending volbrengen, bezield met die oeroude levensopvatting, die de trots was van de belijders, ce palm der martelaren, en de triomf van al Godfc heiligen, en die zoo kernachtig wordt uitgedrukt in het wachtwoord van de K. S. A. over de gansche gouw; Christen: Trouw! 48 JAAR DIENST ALS BRANDWEERMAN TE IEPER Tijdens de laatste oefeningen der brandweer hadjien we een kort onder houd met lepers oudsten brandweerman. Heer Edouard Tancré. wonende Veurne- steenweg te leper, geboren den 30 Maart 1871. Hij telt talrijke kinderen en klein kinderen. Hij trad in het vrijwillig brandweer korps te leper ln April 1892 onder het be velhebberschap van den Heer Charles Bauwens. Van meetaf aan werd hij trom melaar. Toen den Heer Maurice Ver gracht tot bevelhebber der brandweer werd benoemd, bleef hij voorts zijne dien sten aan het korps verleenen. Hij werd o.m. vereerd met het burgerlijk eeretee- ken van 2e en le klas cu met het Zilve ren eereteeken van de Orde van Leo pold If. Hij wist ons- uitvoerig uit te wijden over de groote verbeteringen welke het korps in die tijdspanne heeft onder gaan. Over de handpompen die vervan gen werden door automatische en dies meer. Hij is er ten zeerste op gesteld binnen een paar jaar zijn 50-jarig Jubi leum als brandweerman te kunnen vieren hetgeen we hem dan ook van harte wen- schen. HEER EDOUARD TANCRE. ïoftder ciionel ea i morjtzu rak gij Boeter es f.'-ich uit bot bod tprisgoa. Oe lever moet eiken dag één liter gul In de ingewanden ultstorien.•Wanneer ae ga' niet vrij toevloeit, kan uw voedsel niet verteren, het better.': Kwace gas sen doen uw lichaam zwellen; tl lijct «an verstopping Uw organisme wordt vergiftigd en U ts zwaarmoedig en ter- neerges.ager. U wordt een zwartkijker. Een laxeermidoel ls een ncodhu.p. Eer. gedwongen stoelgang bereikt het deel rdet. Alleen de KI.EINE CARTERS PILLEN' voor de LEVER kunnen het vrij toevloeien van de gal verzekeren, wat U er weer bovenop zal helpen. Het zijn zachte plantenulttreksels. die wer kelijk op verrassende wijze het toe vloeien van ue gal bevorderen. Eitcilt de Kleine Carters Pillen voor de Lever In alle apotheken fr. 12.50. - V. K. A. J. Het fee: t van V. K. A. J. dat Maan- i dag c.k.. 8 April, moest praats hebben i wordt afgelast uit rouw om het afsterven van Z. E. H. Deken Vermaut. -<£»- BORSTBALSEM A. KESTELIJN verzacht na den eersten dag en ge neest volkomen hoest, griep, bron- chiet en alle ziekten der luchtpijpen en van den borst Te verkrijgen: Apotheek KESTELYN- DEGRAEVE. Gaathuiastr. IS. I'operinash WEDSTRIJD VOOR UITSTALLINGEN HVitte Donderdag 1940). Zcoels vorige jaren cn niettegenstaan de de tijdsomstandigheden heeft de maatschappij op Witten Donderdag een wedstrijd uitgeschreven voor uitstallin gen, kosteloos aangeboden aan winkeliers en neringdoeners der stad. Het getal mededingers alhoewel gering heeft toch bewezen dat het altijd goed is de oude gebruiken ts eerbiedigen ca die gene die den moed gehad hebben hunne uitstallingen te versieren met naturlijke bloemen en planten hebben daarmede ook getoond dat zij getrouw willen blijven aan onze vooroorlogsche traditie. Het bestuur der maatschappij is hun dankbaar voor hun schoon gebaar. Hieronder géven wij den uitslag der bekomen onderscheidingen. Categorie A - Pasteibakkers. Vergulden eeremetaal niet gelukwen- schen aan: 1. M. Hertor Beh&eck, Rijselstraat 'Patisserie des Halles). 2. Mevr. Wed. Vr.ndaele, Groote Markt. Categorie B - Beenhouwers. Vergulden eeremetaal aan: M. Barbé Emiie, Rijselstraat. Categorie C I.ïcrcrrie, Modrn en Weeldeartikelen. Verguld eeremetaal met gelukwenschen aan; 1. Florimond Vandevoorde, Bolerstr. 2. M. Cardinaal Edgard, Rijselstraat. Vergulden e:remetaa! aan; 1. M. Vanackcr Michel, Rijselstr. 2. M. Gruwez Aimé. Bplerstraat. 3. Merry en Jenny Knockaert-Joos, Boterstraat. Verzilverd eeremetaal aan: L M. Goemaere Camill?, Meenenstraat. 2. M. Louf Valère, Boterstraat, Bronzen e eremetaal aan M. Thoma Jozef,. Rijselstraat. GELOGEN We vinden opnieuw een hatelijk schrij ven in 'i Voor Allen van Zondag 11. Er is spraak van het Katholiek Onder wijs. En heel natuurlijk neemt Voor Allen zijn toevlucht tot leugen en laster om dat onderwijs te bezwadderen. Want leugen en laster is het te gaan verkondigen dat een onderwijzer uit le per die 'n naburige gemeente, op onwaar dige wijze, gefungeerd heeft, terug in dienst werd genomen, in een katholieke school... ergens in België. Wat zou het baten aan dh. Missiaen de verzekering te geven dat zulks niet waar is en nooit waar is geweest? Ieder een toch in stad weet ook - Voor Al len dat bedoelde onderwijzer die on waardig bevonden werd, nooit mscr een voet gezet heeft in een school, gelijk de welke Lieg maar op. zei Voltaire, er blijft al tijd iets van over. WERKLIEDEN en MIDDENSTANDERS Zoekt uw profijt en vveest voor uitziende, verzekert U tegen: ZIEKTE, INVALIDITEIT, STERFTE. Familieziekcnbond SINT-JACOBSTRAAT 30 - IEPER M. HENRI-EM1LE HERREMAN De prachtige uitstalling in de welbekende Patisserie des Halles Rijselstraat, waarmede Heer Hector Debaech de Eerste Prijs verwierf met vergulden eere- metarJ cn ge'uïcwenschen van den Jury. Aan M. Dehaeck onze beste geluk wens chen. Om zijn bekwaamheid hoog aange schreven, werd hij na den Moedigen oor log bevorderd tot schoolhoofd der aan genomen jongensschool en tot koster op de aanzienlijke en schoone gemeente van DIKKEBUSCH. Hier weder gaf hij 't voorbeeld van ta lentvolle werkzaamheid en christene deugdzaamheid. Zonder eerzucht raad pleegde hij slechts zijn geweten en met nauwgezetheid vervulde hij al zijn plich ten. Volgaarne bleef hij op het achter plan, zijn zedigheid gaf aan al zijn, daden een kenmerk van zachtaardigheid en van goedheid. Alles wat hij gedaan heeft, al het goede door hem verwezenlijkt in dit lang tijd perk als onderwijzer-opvoeder kan moei lijk opgesomd worden. In de school heb ben wij dien isvervollen meester aan het werk geweten! Ja dien onvermoei- baren meester maar ook opvoeder daarbij; want hij vergenoegde zich niet, zich bezig te houden met de kinderen binnen de uren, waarop zij aan zijn bij zondere zorg waren toevertrouwd. O neen te veel was hij met hart en ziel verslaafd aan de kudde onder zijn hoede gesteld. In ce kerk en ook langs straten en wegen gaf hij nog lessen door zijn voorbeeldig gedrag, door zijn zorgen en zijn gedurige waakzaamheid. Hij genoot het vertrou wen van eenieder en bezat de moeilijke kunst zijn lessen en onderrichtingen, ja. zijn berispingen zelfs aan zijn leerlingen aangenaam ts maken en in christelijk; n zin op te vatten. Altijd zal hij bij ons in aandenken blijven als een ieverige mees ter, als een man van orde en werkzaam heid, als een doorchristelijke burger, als de verkleefde vriend en goede studiemak ker onzer Normaalschooljaren! Na ruim veertig jaren zich op uitste kende wijze te hebben toegewijd aan het openbaar welzijn der jeugd en aan de verheerlijking der kerk, werd onze Vriend HERREMAN HENRI toegelaten zijn rech ten op pensioen te doen gelden. Het Staatsbestuur had eveneens als belooning voor bewezen diensten, hem opvolgenlijk vereerd met: de Burgermedaille van 1* klas De Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest Het Burgerkruis van 1* klas cn de Gouden Palmen van de Kroon orde. Onnoodig te zeggen: al die welver diende onderscheidingen zeer welkom wa ren, en eenieder deelde in 't geluk hem aldus te beurt gevallen. Na een bewogen tijd van onvermoeiba- ren lever en arbeid, mocht hij nu de vruchten plukken van stille rust en zoet genot. Samen met zijn trouwe gade, ging hij alsdan ln de goede stede van IEPER hetoverige zijner dagen gaan slijten. Eenieder wenschte hem daar nog vele jaren geluk aan de zijde van zijn min zame levensgezellin, met wie hij aJle last en kommer, alle vreugd en lijden hier en elders had gedeeld. Nu mocht hij rusten: lange jaren nog, zoo dacht eenieder!... Maar de Goddelijke Voorzienigheid had het anders geschikt! Zijn levenskrachten waren reeds ondermijnd en hadden stil aan zijn lichaamsgeste) gesloopt; zoodat de dood thans vroeger dan men dacht, hem uit zijn liefderijk midden heeft weg gerukt... En daar ligt nu neergeveld: die verdlenstvohe onderwijzer, die brave echtgenoot, die kostbare Vriend en studie- makker 1 Ja die onverwachte dood mag ons de tranen zekerlijk doen vloeien Maar wij geloovige christenen, hebben de zo-ete hoop, Ja de stellige zekerheid, die hertverscheurcnde dood geen wreede scheiaing is voor eeuwig, maar de zekere overgang naar het gelukzalig Eden van zoete rust en bovennatuurlijk genot in God! Zooveel te meer het H. Schrift ge tuigt: Zij die er velen tot gerechtigheid hebben opgevoed zullen schitteren als sterren in eeuwigheid Wat zoete troost dus, hem Hierboven in den schoonen He mel reeds het eeuwig geluk te weten ge nieten! Daarom roepen wij hem allen en in 't bijzonder zijn studiemakkers toe: Tot wedsrziens in 't Hemels Paradijs1 De nederige stille werker, de kamper in den strijd om het goede, de plichtvolle opvoeder, die gedurende veertig jaar zijn ambt met de meeste toewijding en be zorgdheid vervuld had, is niet meer. Te leper, waar hij reeds meer dan vier jaar verbleef, werd in allen eenvoud zijn stoffelijk overschot, Maandag 15 Maart jongstleden ten grave gebracht. Menige stadsgenooten, vrienden, colle ga's. rustende onderwijzers ja zeifs stu diemakkers hadden eraan gehouden Mees ter op zijn uitvaart te vergezellen. Op het Stedelijk Kerkhof, in naam van zijn tegenwoordige Studiemakkers, werd hem door den Heer Knudde, opziener van het vrij onderwijs, volgend roerend vaar wel toegesproken. Eerwaarde Geestelijkheid, Achtbare Naastbestaandea en Vrienden, Het is met een weemoedig hart, en diepe smart in de ziel, dat in thans op dit sombtr veld des doods het woord voere, e;i ln naam der Kath. Vrije Inspectie en tevens ook als medestudent der Nor maalschool, een laatste vaarwel toe te sturen aan onzen Vriend HENRI-EMIEL HERREMAN. Hoe versch nog staan ons in 't geheu gen, die kommervolle leerjaren samen in de goede Normaalschool te Torhout door gebracht! Met den grootsten lever bezield werkte en ieerde hij aldaar onverpoosd, om aldus de noodige begaafdheid en de vereischte kennis te verwerven, om die edelschoone taak al£ volksopvoeder ter school naar behooren te volbrengen! Als een der eersten uitgetreden, be kleedde hij al spoedig de bediening van Onderwijzer op ST. JULI AAN bij LAN GEMARK. Zoowel in de kerk als in de school was hij aldaar een toonbeeld van stipt heid, van werkzaamheid en van christe lijkheid, zcodat hij er de achting en de genegenheid van eenieder verwierf. Hij was er oprecht gelukkig. Zijn bezigheid ln school en kerk was het eenig terrein van zijn edel vruchtbaar streven!... Maar de wreede wereldoorlog kwam hieraan een droevig einde stellen. Gansch de omgeving van leper was in een der bloedigste slag velden herschapen, zoodat van school en kerk, ja van gansch dat nederig dorp, volstrekt niets meer overbleef! Onze Vriend Herreman, gelukkig geschraagd en gesteund door zijn edele gade en zijn brave zuster, was als zooveel duizenden een bedroefde vluchteling geworden, die ver in den vreemde een onderkomen moest gaan zoeken, alwaar hij zich toch nog wist op velerhande wijze nuttig te maken. GEWAPEND POMPIERSKORPS. Reddings- cn blusrhorfrningen. Onze stad telt een vrijwillig Brand weerkorps die gezien de heerschende toe standen hunne oefeningen hebben dienen te vermenigvuldigen, dit van Staatswege. Er werd onlangs een demonstratie gehcu-' den op de Groote Markt, die ingezet werd met reddingsoefeningen. Van uit de gaan derij der Kalle werden personen naar beneden gelaten bij middel van een glij- zak. Na deze gelukte reddingen werden bluschoefenlngen gehouden. De auto- pomp, groote ladder en een andere pomp traden in werking. Niet minder dan 18 lansen spoten. Thans zijn benevens den Hoofdbrandweerpost ook verschillende vijkhulpposten ingericht, dit om spoedig bij gebeurlijke branden de eerste hulp tc bieden. Deze oefeningen werden door talrijke kijklustigen bijgewoond en liepen vlot van stapel. ...EN DAAROM KERKGETROUTV! 29 Maart... Mijn fiets was voor het oogenblik on bruikbaar. Mijn voet deed pijn. Ik moest nochtans naar Elverdinge.! Of zou ik den Gewestdag niet bijwo nen? Dat nooit! Ik wilde kost wat kost, dien dag meeleven! Daarom wipte ik op den tram di; naar Elverdinge voer. Het gulden lentezonnetje wierp zijn weldoende stralen door de tramruiten. Blauw was de hemel met witte watten wolkskens. Hoe heerlijk! Daags te voren hadden geweldige sneeuwvlagen me bin nen huis gehouden. Den dag er na zou ik uit mijn droomen gewekt worden door het eentonig getik van zware regendrup pels in de dakgoot. En juist vandaag was het zulk mooi weer! Toeval? Ik denk het niet. Want als men de arbeid overschouwt die zulk een dag meebrengt en de gebeden hoort die ten hemel stijgen, dan is voor toeval geen plaats meer vacant. Het gebed van honderden jongens kan in het oor van Ons Heer toch niet zijn: Vox cla- mantis in deserto Toen ik ter bestemming aankwam, be gaf ik me naar de kerk en wat was ik niet weinig verbaasd toen ik voorzich tig de deur openend daar een honderd tal blauw hemaen zag knielen, die allen de H. Mis meezongen, zoodat een vrouw die de Mis bijwoonde 's namiddags aan E. H. Pastoor verklaarde: Meneere, dat was toch schoone, hoe'n ol die joenge mannestem de Messe zoeng! Na de Mis trokken we zingend en op marseh naar Biet bijgebouw van het kas teel, waar de sectievergadering plaats greep. Daar zette een jonge filosoof de onfeilbaarheid van Zijne Heiligheid den Paus uiteen en steunde er herhaal delijk op dat onze tijd een tijd is van apologia die juist die onfeilbaarheid van den Paus met slaande bswij.sn be vestigt, Na afzonderlijke bespreking per ban, versterkten we wat den inwendigen mensch om daarna ons langzamerhand in rangorde tc scharen voor de omme gang voor den vrede. Die bedetocht verliep in orde en tucht en heeft vermoedelijk de inwoners van Elverdinge diep getroffen. De boeren, die hun land aan 't ploegen waren, legden even het gespan stil om dit devote gedoe gade te slaan en de kindertjes wrongen even hun blonde kopkens door het ijze ren hekken van de wei. Na den vredetocht schaarden allen zich in gelid voor de kerk en werd het een voudige, maar ontroerende spreekkoor voor den Vreaesgouwdag van Brugge voorgedragen: Hier het geslacht, dat in' deze noodtijden dienen wil: de Katholieke Studentenactie! Vredesgezind... En daarom Kerkgëtrouw! Voor orde en tucht... En daarom Kerkgëtrouw! Voor 'n zedelijk groot volk... En daarom Kerkgëtrouw!!!» Daarna was er algemeene vergadering. Na het gebed heette de sympathieke ge westleider, in naam der studenten, den Eerwaarden Heer Pastoor van Elverdinge hartelijk welkom. Vervolgens dankte hij ook de studenten zoo talrijk aanwezig ea na een kort, aanmoedigend inlei dingswoordje, verleende hij het woord aan den Hernieuwerleider, die de betee- kenis uiteenzette van onze Vredesbede vaart naar Brugge op 7 April e.k. en erop drukte dat het plicht was van ieder K. S. A.-student op dien dag te Brugge aanwezig te zijn en dat zijn K. S. A.- trouw hem opiegt dien dag heel en al van 'g morgens tot 's avonds mee te leven... Daarna hoorden we een eenvoudig apos- tolaatswoordje van E. H. Pastoor, -<■ een van die goede, oude West-Vlaamsche priesters en zijn gemoedelijk woordje was welsprekender dan de opgeschroefde, ophitsende taal van menig bereepsrede- naar. Hij zegde dat de studenten geroepen zijn om leiders te worden van het volk goede leiders en de geschikte voor bereiding daartoe is het volbrengen van den dagelijkschcn plicht in het college. Hij verklaarde dat dit een schoone dag was voor Elverdinge en voor de studen ten. Voor Elverdinge, omdat juist dit dorp uitverkoren werd om er den Gewestdag t: houden. Voor de studenten, omdat ze blijmoedig, zonder klagen, een vollen dag van hun verlof wilden afstaan om er te komen bidden voor den vrede. Dc Gewestproost dankte E. H. Pastoor om zijn gemoedelijk: woordje ln de zoete West-Vlaamsche tale en richtte vervol gens een oproep tot de studenten om éénheid in het gewest, want zoo de stu denten van den buiten en die van de stad elk afzonderlijk werken, dan kan men nooit een sterk gewest bekomen, maar zoo integenaeel een blijvende band wordt ge smeed tusschen stad en buitendorpen, dan vormt dit een bloeiend gewest en zulke gewesten aileen vormen een sterke j gouw. De Gewestleider dankte spreker en deed in aansluiting met deze laatste een drin genden oproep naar éénheid in het ge west, Daarna werd de welgeslaagde ver gadering gesloten met een vurig gebed, een gemeend - Ewiva en een krachtige Vlaamsche Leeuw Na de vergadering spoedde ik mij naar buiten, want 't was hoog tijd voor den tram. Het geiuk was nogmaals met mij, want de tram had juist vertraging, an ders had ik hem gemist... Weldra reed ik naar mijn haardstede terug, in mijn hart voldaan over dezen mooien dag, die waarschijnlijk voor allen en alleszins voor mij niet zonder vrucht is geweest. Waarlijk onze gewestdagen zijn aan 't worden wat ze moeten zijn: eenvoudige manifestaties van onvernielbare Kerke- trouw. Daaromimmer vooruit in die richting i ter verovering der volksmassa: recht dooi zee!.. Spijts laster en.verwijt: Aan Kerke ea Volk heldhaftig getrouw!!,. ELWEJ. EINDELIJK! In het Staatsblad van Dinsdag 1.1. verschijnt volgend bericht: Stad leper Openstaande plaats van leerares aan het stedelijk leerwerkhuis der Rijselstr. Wettelijke wedde. Aanvragen bij het ge meentebestuur van leper, vóór 22 April 1940, met afschrift van diploma. STAD IEPER OPENSTAANDE BETREKKING Openstaande plaats van Leerares aan het Stedeiiik Leerwerkhuis der Ivijsel- straat. Wettelijke wedde. Aanvra gen hij het Gemeentebestuur van leper, voor 22 April 1940, met afschrift vau diploma. leper, den 2 April 1940. HIJ BEVF.L De Secretaris, De Rurecm. cn Schep., G. Versailles. J. Vanderghote. -eo>- DE VEREEN1GDE HOFBOUWLIEFHEBBERS van 't Arrondissement leper. Het Ilehcer noodict de leden vriendelijk uit dc Algemeene Vergadering te willen bijwonen op Zondag 7 April, tc 3 uur, in 't gewoon lokaal «Belfort», Rijselstr. 9, te leper. DAGORDE 1. - Verslag der voorgaande vergade- ring. 2. - Voordracht over Bloementeelt door lieer J. Dhaene. 3. - Mededeelingen. 4. - Beoordeeling der aanbrengsten. 5. - Prijslotcrij. Het Bestuur. lillll!!llilll!!llll!iHllilll!l!llli!l!:ili!l!!illl!llilli!llll!>il!UII!l!llllIllli:!^ IEPER OMLIGGENDE Sekr. L&n{e TorhouUtrtat 13, IEPER INLICHTINGSBUREEL t Sociale Wetten Leerlingensekretariaat Inlichtingen van fiskalen aard Ambachtswerktuigen Patronendienst GEVONDEN Mej. GodeHeve Cuvelicr, Doorgang straat 6, in de Eigen Hecrdstraat, ccn sleutel. Van Bost Caniiel, Belnikstraat 26, in den hof der R. Colaertpl, een trottinette. Log.e André, Paddepoclsfraat gou den armband met plaatje dragende dc letters G. B. Motïn Willy, Boterstraat 5, rijwiel- pomp. Mevr. Vermeersch Judith, Meeneu- steenweg, in de Diksmuidestraat, rood sa- jëtten mutsje, Morlion Camiel, St-Jacobstraat 63, in de Statiestraat, richter lederen hand schoen. De huisdeursleutel. Deryckc Georges, Poperingcstraat, vrouwengordel. Wöuts Feruapd, Surmontstraat 17, in Square Astrid, een pet. Vaudanmie, apotheker, Rijselstraat, regenscherm. Notredame Canriel, re Krielen, in de Zonnebekesteenwcg, paar sa jetten hand schoenen. Arfeuille Gaston. Rijselstr 130, in de Wenninckstraat, metalen kettingje met zilveren medalie niet opschrift: België, Thérèse Costenoble, 20-1-28, Ecscn, W. VI. VERLOREN M. Devos Maurice, handelaar, Groe- ivestrast, tusschen leper en Roesclarc, deksel van autowiel (merk Imperia). Mad. Goone-Decan, üoorgangstr. 12, bleekblauwe vrouwencol. Vantorre Cyriel, Wijtschate, in dc statie van leper, twee briefjes van dui zend frank. I.efebvrc Irma. I.ange Meersch 11, geelachtige stoffen handschoen. Mevr. Clacrcbout, D'Hondtstraat 82, gouden oorring niet brillant. J Clarebout Gerard, handelaar, Wijt schate. leunstoel. 1 Viaene René, Merghclynckstraat 4. tusschen leper en Roesejare, achterband van auto, waarop taksp'aats Nr 227.131, alsook rood lantaarntje. Victor Dekaczcmaecker, 8 Lindcn- drecf, bankbriefje van 500 fr. Wil niet aanstonds den moed verlie zen omdat gij aan hoofdpijn lijdt. Uw p:Jn zal aanstonds genezen met een en kel MONOPOEDER der Apotheek H. No tredame van Poperinge; te koop bij den Apotheker Depothouder. Te verkrijgen in alle Apotheken. Apothekersdienst. - Zondagrust. Heden Zondag _Jle Apotheken open tot den middag; 's namiddags alleen de Apo theek NOTREDAME. Groote Markt. SCHIELIJK AFSTERVEN De ouderling Bustraen Re mi, 71 jaar, gehuisvest ln het St Vinccntiusgesticht, was Woensdag-morgen als naar gewoont» naar den barbier Desmyter-Riem. wonen de lil de Duinkerkestraat, getrokken, om er zich te laten scheren. Gekomen aan de deur van H. Desmyter is de man onpasselijk geworden en viel op een fiets aldaar staande. Hij richtte zich nog even op maar viel terug tea gronde. t Onmiddellijk werd hem hulp geboden en werd de ongelukkige bij den barbier binnen gedragen. Hij had echter reeds den geest gegeven. co» AUTO IN DE GRACHT Maandag 11., rond 10 uur ln den morgen, kwam de veehandelaar Dewilde uit Watou met auto en aanhangwagen langs de Korte Bruggestraat gereden. Dicht de herberg De Sterhoek brak het stuur van zijn auto zoodat deze als mede dc aanhangwagen, waarin geluk- kiglijk geen vee opgeladen was, in de diepe gracht aldaar langs de rechterzijde dt baan, terecht kwam. Door de zorgen der Garage N. Batthe'l werden auto en remorque uit de gracht gehaald. Er ls gelukkiglijk slechts stoffe lijke schade aan te stippen. «o IIETS GESTOLEN Zondag-avond 11. werd aan cl gevel der herberg De Koeimarkt Bcrten- plaats alhier, de fiets gestolen van EmicI DTTooge. ccn .- OMVERGEREDEN -• Vrijdag 29 Maart jl. aan den hoek der Noord- en Priesterstraten, bij Klein Parijs werd Mathilde Vitse, Echtgenoote H. Deman, door den velorijder Remi Qua- ghebeur, omvergereden. Dc Vrouw viel ten grond en kwam terecht tegen het wiel van een auto die aldaar stilstond. De Vrouw liep enkele verwondingen op aan het been. co» STAND der WERKLOOSHEID* van 25 tot 30 Maart 1940. mannen vrouwen totaal Maandag" Dinsdag 262 12 278 Woensdag 361 13 374 Donderdag 1 362 11 373 Vrijdag 1 364 14 378 Zaterdag 376 11 ,387 Totaal i 1725 61 1786 Madameke, geef mij een pakske chic.- Ja, j'a, Madame, een pakske «nr PACHA CHIC. tecxEriBHKZscaaatBaaaaaasasM IIOOGE BENOEMING Wij vernamen dat onze stadsgenoot Heer Remi Timperman benoemd werd tot Luitenant-Kolonel. Kolonel Timperman is hier ter stede zeer goed bekend. Voor al wie van Pope ringe was bleef hij sieeds bereid dienst te bewijzen. De Poperingsche soldaten droeg hij steeds een bijzondere genegen heid toe, altijd mochten zij beroep op hem doen. Aan Kolonel Timperman bieden wij dan ook onze hartelijkste gelukwenschen om zijn nieuwe hooge benoeming. iat;BaaaaaaaaaB^a8s=aiixaaBssaiaaBaBSB3aaaaBaBl5L.^^ïsiiBiiiïxasti OP DE STIERENKEURIUG TE MOORSLEDE OP MAANDAG 13 MEI 1940 met de goedkeuring der Geestelijke Overheid van Namen. Op aanvraag van de Geestelijke Over heid wordt voor dit jaar de Bedevaart van Beauraing gesteld op 13 Mei, 2e Sin-, xendag, in plaats van 18 Mei. Speciale treinen uit POPERINGE cit VEURNE. Trijs heen en terug: 40 fr. Deze prijs is geldig op al de treinen van Belgie, diende voor de Bedevaart van Beauraing. De speciale treinen, Oostende, Veurne-Diksmuide kunnen vervoegd wor den in al de statie, Groote verbetering aan de reis gebracht. De treinen zullen staan in al de stations van Poperinge tot Kortrijk. De trein uit Vcurne in at dc stations tot Dcinze. Vertrek uit POPERINGE te 4.45 u. Aankomst tc Beauraing te 10.55 u. Terug uit Beauraing tc 16.30 u., 't is ie zeg gen tc 4 yj u. Aankomst te Poperinge te 22.36 u. Men verwacht groote toeloop van volk van alle kanten. i Alle inlichtingen te bekomen in de sta tions cn bij de Damcs-IJveraarstcrs<i Te leper: Mevr. Schmidt-Ryckaert, Ma- lonlaan 31. eti Mejuffers Dclva en - Verbeke, de Stcursstraat Te Poperinge: Mevr. Denys, Paarden markt 4 Te Elverdinge: Juffr. Dubois, onderwij zeres, Vcurncstraatj Te OostvleterenJuffr. Marguerite Dc- berghc, Icperstraat; ,j Te Merkem: Juffr. Boucquillonj Te Reninge: Juffr. Pietcrs en Mevr. Remi Vandendriesschc Te Langemark: Juffr. Flora Dutoit, Zon- nebekestraatj Te Komen: Mevr. Roussel-YVoumen, Sta tiestraat 20; Te Wervik: Juffr. Roose, Drukkerij; Fe Moorslede: Mevr. O. Soenen-Top, Roeselarestraatcn Juffrouw Hélcue Soctaert; Te Mecnen: Mevr. Devriendt, Generaal Wallis straat Te Wevelgem: Jfïr. Debacker, Conscien- sestraat 38; ,j Te Dadizelc: Mevr. Godelievc Desplcn- ter, Lcdegemstraat. t Vertrek uit VEURNE tc 5.07 u. Aan komst tc Beauraing te 10.25 ti. Terug uit Beauraing te 16.20 u. Aankomst te Veurne te 22.91 uur. Alle inlichtingen te bekomen bij dc Damcs-I j veraarsters straat 37:j Te Veurne: Juffr. Depoorter, Zuidstr. 37j Te Loo: Mevr. Emma Craeye; Te Dlksmuide: Juffr. Irene Van Parys, Ëesenstraat 19; Te Nieuwpcort: Juffr. Rybens, Marktstr. Te Zarren: Mevr. Clara Vandenbrouckc Te Kortemark: Juffr. Vogels, Lichtervel- deslraat Te Licntervelde: Rosa Vandewallc, Sta tiestraat; i Te Gits: Juffr. Colpacrt, Plaats. Speciale wagens zijn bestemd voor de zieken. Men gelief deze op tijd tc doen inschrijven. De personen die niet kunnen medegaan met den bedevaart naar Beauraing mogen bok eraan deel nemen niet aan lie 1J ve raarsters hun geldelijken steun te geven voor de zieken die zuilen ue reis meedoen. De stier a Bcrtinmet 2 tanden, bshoorende aan Ir.ndbouw-r J. Cornette, ta Zonnebeke, werd op da Gs-vcsta ;jko St'erenkeuring t Mo ar., I r vste gerang schikt en bekwam aldus 1 aunuïteitsbewaringspicmic.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 3