IN 'T BINNENLAND BURGERSTAND VAN DE MOORDZAAK VAN REXKEM WATERSNOOD IN AMERIKA WERVELSTORM IN LOUISIANA IN ENKELE REGELS WIELRIJDEN ZETTERS POOL VLAAMSCHE WIELERBOND RECHTBANK VAN IEPER WISSELKOERS ROE «der ELY" den nan* LJ do in l! ondet B te 114» tkset» S- Jorp e fcrengs i de I fl iW m zaa ZON ens a er Re! oo en erarni 3d erst* aard»' if toe*; ■Sftll u'tH Ha, kerk; I er zijl en dfl ling rucl BOEZINGE. De Situatie. Er zijn reeds veel mensehert die still ek erts aan den huidigen toestand normaal beginnen te vinden. Zij spreken over de situatie met de meeste kalmte van de wereld zij spreken van de mobilisatie alsof dit niets zou inhouden; ze spreken van oor log als van een onvermijdelijk iets, dat een natuurlijk gevolg is van de situatie. En meent niet dat er maar hier en daar een of eene is die zoo filosofeert. Vele, zeer vele na het lezen van hun dag- of ■weekblad, gaan maar seffens aan het profetiseeren. Doorgaans zijn het mee- rendeel dezer profeten zwartkijkers, die de situatie aanschouwen als zeer slecht; doch het blijft gewoonlijk bij hun rede neering. De situatie moet vanzelfs beter worden. Zij gelooven wel in God, maar vervrachten niets van Zijne machtige tus- sehenkomst. Dat ls nog eens zichtbaar gew eest verleden Zondag. Prachtig weder, aangename temperatuur, doch betrekke lijk weinig volk ln den vredesbedevaart naar de Saskapel. Wij hebben ze geteld een honderdtal vrouwen, een twintigtal mannen, en een heele bende kinders, en... altijd dezelfde wezens. Het is waar, er zijn er zeer veel die niets voelen door de situatie, of er misschien wel van profi teered doch niettemin klagen. Bidden, dat is het laatste. Het wordt zonder dat ze het merken de situatie van 1914, 't ls te zeggen, dat de menschen, belust cp meer onrechtvaardigheid, onverschillig en slechter zullen worden. God betere het! Het Vrije Uurtje van den Soldaat. Mannen, jongens, een kort woordje voor u. Luistert1° Als gij omslagen wilt met kaarten, enveloppen, briefpapier en sluit- zegels moogt ge dit vragen op volgend adres Het Briefje van den soldaat, werk voor hulp aan gemobiliseerden. Hooge Brug, 81, KAASKERKE-DIKSMUIDE. 2' Als uw adres verandert, verwittigt dadelijk het beheer van uw dag- of week blad, en ook E. H. Pastoor, opdat er geen bladen zouden verloren gaan. 3* Met de opbrengst van onzen solda ten-avond (Zondag 7 April) zult ge allen het schoone boekje krijgen van Prof. Daels Voor onze Jongens Dat moet ge lezen en herlezen, want het is gezonde zielekost. 4" Zoo er onder u zijn die eene land kaart begeeren, ze mogen er om schrij ven naar de pastorij. We hopen wel geld bijeen te kunnen verzamelen op den sol daten-avond om dit u aan te schaffen, en u zoo te laten zien waar ge ligt ergens in België 5" En ten laatste, altijd moogt ge zelf, of door iemand van uw huis, een kerk boek, paternoster of een skapulier-mc- daillie gaan halen in de pastorij. Nieuws van '1 Onzent. Heden Zon dag 7 April te 7 u. 's avonds is er een derde SOLDATENAVOND van wegens het Vrije Uurtje van den SoldaatBe nevens het tooneelspel in drie bedrijven Een getrouwe dienstknecht», wordt een kluchtspel opgevoerd Londensche schui mers Een afgeveerdlgde van Het Nieuwsbladkomt ons verder spreken over de soldatenkantonnementen, en Jufr. Bimonne Verheylesonne vult de tusschen- pozen aan met haar akkordeonspel. Maandag 8 April te 7 u. 's avonds houdt E. H. Aalmoezenier De Mey, onze onderpastoor, Raadsvergadering voor den A. C. W. in de Onderpastorij. De laatste wintevergadering van de B. J. B.-ers heeft plaats Maandag aan staande 8 April te 8 u. 's avonds in de Parochiale zaal. Weet ge?... dat het Vrijdag E. H. Pastoors feestdag is?... dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen een bedevaart inricht naar Oostakker op Dinsdag 30 April?... dat er eene villa wordt gebouwd tusschen de pastorij en het huis Verkeyn?.., EL VERDING®. Gewestdag der K. A. Studenten. Van de ruim vijfduizend Katholieke Studenten die uit al de Colle ges van West-Vlaanderen in de rangen der K. A. op marcheeren, ging verleden Vrijdag het gewest leper met een hon derdtal te Elverdinge zijn gewestdag hou den. Voor vele menschen waren het hon derd levende vraagteekens die over de straatsteenen stapten, doch al wie weet wie ze zijn en wat ze willen moet zijn godsdienst en volk getrouw aan hen zijn volle sympathie schenken. Het rijk van Christus helpen uitbrei den als leek onder de gehoorzaamheid van Bisschop en priesters, dat is hun doel. Eerst zijn al de Colleges daartoe gewonnen en de meisjespensionaten vol gen tot er geen enkel meer overblijft. De jeugd van Vlaanderen moet Vlaanderen hernieuwen ln Christus en in niets en nie mand anders. Zondag zijn er drieduizend vijfhonderd verwacht te Brugge in de stad van het H. Bloed. Dit jaar een boetetocht voor den zoo geliefden vrede. Op 8 April viert de vrouwelijke Katholieke Studee- rende jeugd van 't gewest leper aldaar haar Jubelvergadering. Heerlijk, eenig schoon en grootsch is en blijft de jeugd van Vlaanderens Kerketrouw. Oudere, zendt uw kinderen toch nooit naar niet totaal Katholieke en Vlaamsche gestich ten, ze leeren er overal fransch genoeg om goed door de wereld naar den hemel te gaan. Elders groeien ze op buiten hun niidden en keeren terug als ijsberen in Veurne-Ambacht, vatbaar voor... niets. FOELKAFELLE. Burgerwacht. Verleden Maandag is de derde les voor passieve verdediging tegen luchtaanval len, gegeven door den Heer Depoortere, Provinciaal Monitor, wegens belet van deze laatste, niet kunnen doorgaan. We krijgen nu het vervolg der onderrichtin gen op Maandag a.s. de 8 April op het gewone uur. Dus, burgerwachters en pempiers, allen op post! En stipt op tijd, a.u.b. Haantje-Kraai. De Frontkiaaiers. Uitslag van de zetting van 31 Maart, gegeven in het lokaal ter herberg De V. O. S. bij Emlel Deboeuf. Er waren 36 hanen. Duur van het spel 60 mi nuten. 1. Stroobant Napoleon, Westroozebeke, met «Joris», 228; 2. Claerhout Cyriel, Poelkapelle, met Mlkl», 219; 3. Claerhout Cyriel, Poelkapelle. met «Jack», 213; 4. Degryse Marcel. Staden, met «Koba», 163; 5. Desnoeck Cyriel, Westroozebeke. met «Franco», 160; 6. Decoene Leon, Staden, met «Tarzan», 153; 7. Bracker Cyriel, Staden, met Jules-Lowie«, 150; 8. Deruy- ter Achiel. Staden. met «Charlot». 142; 9. Claeys Cyriel, Zonnebeke, niet «Irène», 134; 10. Debaere Henri, Westroozebeke, met «Stin 132; 11. Stroobant August, Westroozebeke, met Bleskcp.13112. Vandecasteele OdieL, Poelkapelle, met -N. Poting», 131; 13. Dherk Omer, Poelkapelle, met Chamberlain 130; 14. Wïllemyns Nestor, Staden, met Sdherens-, 127; 15. Desnoeck Marcel, Westroozebeke, met «Faro», 119; 16. Peire André, Staden, met «Dolfuss», 119; 17. Depoorter Cyriel, West roozebeke, met «Chamberlain», 117; 18. Depoorter Georges, Westroozebeke, met «Hitier», 107; 19. Gryson Gerard, Poel kapelle. met César106; 20. Hoorelbeke Gebr., Staden, met «Karlos», 105. Men zal zich nog herinneren, dat hier veeriien dagen vroeger geschreven werd, ter gelegenheid van de eerste hane-kraai- ing in De Jager bij Omer Dherk. of liever gevraagd werd, wanneer we hier ter plaats onze eigen hane-maatschappij zouden krijgen, immers de eerste zetting werd eigenlijk georganiseerd door de Rappe Kraaiers van Westroozebeke, en zie de voorden waren nog niet koud. of daar verrees reeds de afdeeling De Frontkraaiersmet twee lokalen, na melijk bij Em. Deboeuf, en bij Omer Dherk - en ge ziet, voor een eersten keer was het reeds opperbest. Allo. liefheb bers! Zet maar uwe coco's op entraine- menten ge zult zien De Frcntkraai- ers geraken nog vermaard! BEIILM. Hancnkraaien op Zondag namiddag, 7 April, bij H. Var.elsla.nder, in Het Paradijs GELUWE. Hanenkraaien op Zondag voormiddag. 7 April, In den Toerist bij G. Cannaert. Meenensteenweg. LANGEMARK (Madonna). Goed Nieuws. Zooals iedereen weet zal een nieuwen weg aangelegd worden, die de Mangaeresiraat en de KI eikenstraat ver- 3innt. Deze kwestie is reeds sedert jaren aan i den gang en tot heden zagen wij nog 1 geen vooruitgang. Dank zij de tussehen- komst van onzen Volksvertegenwoordiger i Robert De Man, mogen wij verhopen dat I deze werken binnen kort zullen aanvang j nemen. Ziehier het antwoord dat Mr Robert De Man ontvangen heeft. Ministerie van Openbare Werken. Brussel, den 28-3-1940. Mijnheer de Volksvertegenwoordiger, Als gevolg op Uw schrijven van 10 Maart 1S40, waarbij U mij een schrijven j overgemaakt hebt van het gemeentebe- j stuur van Langemark, heb ik de eer U te laten weten dat het dossier der ontwor- I pene verbeteringswerken aan buurtwegen 78 en 82 (Mangelaerestraat) aldaar den kelijk binnen kort aan den Heer Gou verneur zal worden teruggezonden. Wat het verleenen van toelagen betreft, zou de belofte slechts principieel kunnen gedaan worden volgens de nieuwe on derrichtingen, kan immers zulke toezeg ging slechts als bepaald aanzien worden nadat er tot de openbare aanbesteding zal overgegaan geweest zijn. De noodige inlichtingen dienaangaande zullen rechtstreeks aan de gemeente Lan gemark gegeven worden. Met Hoogachting, de wn. Directeur-Generaal, get. Boereboom. De inwoners der Madonna zullen graag dit nieuws vernemen en wij danken den Heer Robert De Man voor zijn optreden bij het bevoegd Ministerie, en verhopen dat Hij steeds zijn beste zal doen voor de gemeente Langemark. FOLLJNKHOVE. Eeremis. Dins dag was het een feestdag voor de paro chie. De nieuwe priester, E. H. G. Noliet, deed er zijne Eeremis. Reeds Maandag-avond werd deze ge beurtenis door klokkengelui aangekon digd. Door schoon Lenteweder begunstigd bood de dorpsplaats, en ook de vaart straat een feestelijk uitzicht; overal wap perde de Belgische drie-kleur. Omstreeks 10 u. werd de feesteling door de geestelijkheid, aan het huis zijner ouders afgehaald; de schoolkinderen met hunne vlaggetjes vormden de haag. De ruime kerk was weldra gevuld met eene ingetogen menigte. Studenten, op het orgel meesterlijk begeleid door M. Albert Vanhoutte, klasmakker van E. H. Noliet en orgelist van de St-Maartens- kerk te Kortrijk, zongen op de hoogzaal het Alleluia, en andere plechtige zangen. Een treffend gelegenheids-sermoen werd gehouden door de E. H. Principaal van het College van Oostende. Heil den nieuwen priester. ZUIDSCHOOTE. B. J. B.-tooneel. Als het waar is dat Zuidschoote met zijn zuidelijk begin immer en altijd aan het staartje staat, dan is het ook waar dat vie voor Zuidschoote met zijn B. J. B.- tooneel de rollen mogen omkeeren en Zuidschoote met één dop boven op den kop van elke lijst mogen plaatsen. Of waren de tooneelavonden van Paschen en Tweede-paaschdag er geen sprekend be wijs van? Twee bomvolle zalen, zoodat de laatste toeschouwer slechts met zijn voorfagade binnen kon. En wie zou er durven beweren dat zulke B. J. B.-tooneelavonden niet een licht straal zijn in de zoo donkere, zwartgal lige tijden die we thans beleven? De men schen die er geweest zijn kunnen met ons getuigen dat er te Zuidschoote blij heid was; blij waren de spelers om het behaalde succes, blij het publiek om het gegeven spel, blij onze soldaatjes, laat het ons toch hopen, om de warme gene genheid die ze zullen voelen, bij het ont vangen van hun geschenkje, terecht een voortzetting van de Paaschvreugde en Paaschvrede. Thans is de mobilisatie afgeloopen. Phase II staat naast Phase I paraat; liet leger ln slagorde. Eén woord en een bommenregen van pakjes en gunst-abon- nementen vangt aan. Edoch effene reke ningen maken goede vriendenzegt het Vlaamsche spreekwoord, daarom kunnen we, vóór het teeken ten aanval gegeven wordt, niet nalaten een woord van dank te zeggen. Als Katholieke Actie-Mannen danken we op de eerste plaats onzen groote K. A.- Proost, O. L. Heer zelf, onder Wiens schuts al ons doen en laten geschiedde en onder Wiens zegen ons apostolaats- werk rijke vruchten mocht afwerpen. Dank aan onzen tooneelleider met zijn spelers, medewerkers en medewerksters, die hun beste krachten niet ontzagen als het ging om een werk met zoo'n edele bedoeling. Voor 't laatst onzen besten dank aan het geacht publiek en alle B. J. B.-sympathiseerende die onzen op roep zoo welwillend hebben beantwoord en ons aldus, en hier mag dit gerust be kend, in de mogelijkheid stelden met succes te spelen en aldus de menschen en soldaten goed te doen. Nogmaals aan allen onzen besten dank. We sluiten met de woorden; Vaarwel mijn broeder en tot wederziens... hier boven Neen, neen, neen!!! ...Binnen kort Ja!!! Den B. J. B. met zijn tooneel heil! Namens het B. J. B.-Bestuur: De Voorzitter, E. L. Hanenkraaiing. Ter gelegenheid der stichting van de maatschappij De Lustige Kraaiershouden we een prijs zetting voor alle liefhebbers heden Zon dag te 2 uur, bij Maurice Keirsebilck- Veryser, herberg Da ZonBenevens de geldprijzen, prachtige bloemen, waaron der 1 voor 't meeste getal en 1 voor de verstkomenden. Wie ons een bezoek brengt mag rekenen op wederliefde. KOKSIJDE. Dees week vertrok nog eene familie der vluchtelingen, om naar haai- heimat terug te keeren. Slechts nog twee familiën, te samen 4 personen, zijn hier gebleven. Gevaarlijk tnig. Spelende kinde ren, vonden in de duinen, eene hand granaat, herkomstig uit den grooten oor log. Zij werd ter beschikking gehouden der bevoegde overheid. ZONNEBEKE. De Vroolijkc Kraaiers. Uitslag haiit.ikraaien van 31 Maart bij 5. Vandevivere in De Meerlaan 38 Hanen. 1. Gekiere E., Passchendale, 201; 2. j Vandevijvere S., Zonnebeke, 200; 3. Van- tomme H.. Geluwe, 197; 4. Sesier L„ Zon nebeke, 194; 5. Desmet M., Geluwe. 181; 6. Reberez D., Wervik, 173; 7. Kannaert G„ Geluwe, 171; 8. Leroy E., Zonnebeke, 162; 9. Boukaert A„ Zonnebeke, 161; 10. Kesteloot M., Passchendale, 159; 11. Ver kamer M, Zonnebeke, 153; 12. Declercq J„ Zonnebeke, 156; 13. Vandevijvere S., Zonnebeke, 156; 14. Volkaert A., Geluwe, 155. STADEN. Brand. In den nacht van Zondag op Maandag, omstreeks 10 u. is in de woning van Vanheule Oscar, Dik- smuidestiaat, en toebehoorende aan Tor- rijn Alois brand uitgebroken. De stallen werden totaal vernield, terwijl ook de woning gedeeltelijk werd b:«chadigd; een I geit met drie lammeren wer d verkoold en de schade wordt geschat op ■verschil lende duizende franken, j De brandspuiten toebehoorende aan de I Firma Gebroeders Trybou, te Staden ver- i richtten goed werk, en hebben :n feite den brand gebluscht; het plaatselijk pom- l pierskorps kwam ook ter plaats, en hielp den brand bestrijden. De oorzaak van een i brand is onbekend. Een err.- tig onderzoek werd ingesteld. LANGEMARK (St Jnliaxn Hanc- i kraaien. Op Zondag 7 April, o:n 2 ure j namiddag, hanenkraaien. In t Klein Se- bastepol50 Ir. prijzen, en min: s '-0 j bloemen. Een bloem voor de verst ko- i menden met minstens 4 hanen. GELUVELD. Iiocr Stoom verbrand. In den voormiddag toen in tie fabriek een stoombuis sprong werd Taillieu Achiel, wonende Dorpsplaats, door den ontsr.ap- jJW Zie vervolg hiernevens. POPERINGE, van 28 Maart tot 5 April. Geboorten. De buys ere Pierre, z. v. Renatus eu Carrevn Rachel, Iepersteen weg. Verstrakte Frans, z. v. Alois, en Keygnaert Julia, Hoodstraat. De Gryse Jeannine, d. v. Joseph en Vandesteene Maria, Veuroestraat. Ameloot Maria, d. v. Urbain en Deburchgrave Godeheva, I Watou. Doise Domienz. v. Joseph en Quaghebeur Jeanne. Westv!-teren. De- i wulf Raphael, z. v. André en Derycke Maria, Rening eist. Vandepitte Frieda, I d. v. Julien en Verhaeghe Maria, Rous- brugge. Deman Monique, d. v. Maurice en Vanallemeersch Maria, Rousbrugge- Haringe. Saesen Johan, z. v. Julianus, en Bevs Anna, Watou. i'welijksbeloften. Dumarey Gerard, lciidb., van Zandvoorde, en Blomme Mar guerite, z. b., van Papering e. Cambie André, handelaar, van Poperinge, en Gee- nens Georgina, z. b., van Gent. Huwelijken. Lennyte Achilles, landw., en Deman Rosalie, huish., belden van Poperinge. Ryckebosch Renii, landb., van Watou, en Vandenbruwane Magda len a, z. b., van Poperinge. Overlijdens. Butaye Hilda, 19 dagen, Krombeke. Gadeyne Jules, 80 J., echtg. van Raes Phllomena, Pottestraat Ma- lesys Theodile, 69 j„ echtg. van Devos Marie, Bruggestraat. Huyghe Celine, 72 echtg. van Verdonck Henri, Renin- gelststeenweg. Bustraen René, 70 J„ ongeh., Boeschepestraat. Vanhove Theophile, 85 J., wedn. van Lefever So phia, Casselstraat. Depecker Philomè- ne, 76 j., echtg. van Depuydt Constant, Casselstraat. Quaghebeur Rachel, echt- genoote Charles Tilly, 43 jaar, overleden te leper, IEPER, van 29 Maart tot 4 Apri 1940. Geboorten. Wicke Maurits, Dikke- buschsteenweg, 73, Recollettenpoort, 5, Vanraes Jacqueline, St Jacobstraat, 65 b, Recollettenpoort, 5. Declercq Herman, M. Haiglaan, L Desmettre Roger, Te gelstraat, 18, Recollettenpoort, 5. Gou- wy Leopold, Esplanade, 10, Recolletten poort, 5. Muller Marie-Therese, Augus- tinenstraat, 7, Recollettenpoort, 5. Schoutteten Noël, Meenensteenweg, 177. Forrier Boudewyn, St Niklaasstraat, 21, Recollettenpoort, 5. Lesage Etienne, Rijselstraat, 102, Recollettenpoort, 5. Dewitte Marie, van Corbie, Frankrijk, Re collettenpoort, 5. Dejaegere Jozef, van Sint Jan, Recollettenpoort, 5. Frère Hugo, van Renlnge, Recollettenpoort, 5. Vanpeteghem Agnes, van Passchen dale, Recollettenpoort, 5. Veryser Ge rard, van Boezinge, Recollettenpoort, 5. Decock Marc, van Westouter, Recollet tenpoort, 5. Saelembier Erna, van Wijt- schate, Recollettenpoort, 5. Huwelijken. Blanckaert Gaston, werkman, te Brielen, en Luyssen Marga- reta, dienstmeid, te leper. Riem Roger, mecanieker, en Sennesael Dionysia, z. b., te leper. Overlijdens. Geens Jeanne, 68 J., wed. van Wouters Jean, D'Hondtstraat, 84. Vandelanoote Maria-Theresia, 2 j., van West-Nieuwkerke. Garreyn Madeleine, 39 j„ z. b„ echtg. van Deleye, Poperinge- steenweg, 8. Christiaen Emiel, 72 j., z. b., echtg. van Bogaert Juliana, Rijsel straat,- 138. Wydock Renilde, 72 j„ wed. van Deboosere Cyriel, Meenensteen weg 163 k. Vanraes Jacqueline, 1 dag, St Jacobstraat. Deroo Maria-Theresia, 72 j., wed. van Vanoplinus Alois, Statie straat, 36. Gevaert Camiel, 65 j., land bouwer, echtg. van Verbrugghe Maria- Louise, van Krombeke. Loridan Arthur, 71 J., wedn. van Develter Emma, Rijsel straat, 133. Cotteau de Patin Raoul, 63 j., ongh., D'Hondtstraat, 23. Slem- brouck Georges, 50 j., bakkersbaas, echtg. van Buseyne Irma, Rjiselstraat, 95. Duprez Pharailde, 76 J., wed. van Deco- ninck Juliaan, St Janshospitaal, 1. Devet Hector, 52 j., landbouwer, echtg. van Quis Kachelle, van Houtem (Veurne). Van Lot Fernand, 58 j., gepension- neerde majoor-vlieger, oorlogsverminkte, echg. van Filleé Jeanne, Dikkebuschsteen- weg, 112. OOSTVLETEREN, 1ste Kwartaal 1940. Geboorten. Feryn Guido, z. v. Omer en Kinget Rachel. Vandewynckel Gil bert, z. v. Jozef en Leroy Flora. Pau- welyn Ignatius, z. v. Gaston en van De- bergh Maria. Sweertvaegher Cecilia, d. v. Georgius en van Boudry Marguerite. Figoureux Marcella, d. v. Marcel en van Coutereel Maria. Huwelijken. De Crock Mauritius, landgebruiker te Krombeke, en Hoeve- naeghel Maria, huishoudster, te Oostvle- teren. Overlijdens. Mahieu Polydoor, 84 J., z. b., echtg. van Vanholme Florence. Boudewyn Raymond, 21 j., z. b., Du- mon Flavle, 84 J., rentenierster, wed. van Basyyn Edmond. Fostier Leonard, 71 J., z. b., echtg. van Vanbeveren Eugenie. Stroom Bruno, 71 j., beerboer, echtg. van Demeulenaere Romanie. Bekaert, 73 z. b., wed. van Ledene Henri. Dierynck Leontine, 78 j., huishoudster, echtg. van Feryn Remi. GELUVELD, maand Maart 1940. Geboorten. Mariette Ameye, d. r. Gaston en Suzanna Verleye. André earlier, z. v. Gerard en Angêle Lamerand. Roger Lamerand, z. v. Maurice en Leonie Knockaert. Sterfgevallen. Juliana Jonckheere, huisvrouw van Achiel Dickele. Willy Gryson, z. v. Richard en Helena Decroix. HOOGSTADE, Jan., Febr. en Maart. Geboorten. Lowagie Christiane, d. v. Rogier en Regheere Germaine. Brlgou Blondina, d. v Emiel en Vandenbussche Maria. Huwelljk'n. Vandenbussche Frans, van Ramskapelle.U, met Temperville Maria, alhier. Sterfgevallen. Decoene Eugenia, wed. van De Roo Adijllus, wonende te Wou- men. Deschrijver Rachel, wed. van Decp.n Hector, wonende te Loo. MERKEM, Januari, Februari en Maart. Geboorten. Godelieve Mackelberg, d. v. Leo en Elvire Beauprez. Willem Jaecques, z. v. Maurice en Maria La- houtte. Walter Behaeghel, z. v. Juliaan en Maria Dedrie. Herman Beeckaert, z. v. Richard en Sylvie Ryckaert. Ma penden stoom gevat en erg den linker voet verbrand, zoodat aanstonds dokters- zorgen moesten toegediend worden en en- ke'e weken werkonbekwaamheid zullen volgen. LOO. Het Stormweder van Donder dag heeft hier twee-telefoonpalen omver geworpen. Vrijdag was de telefoonverbin ding gedeeltelijk ontredderd. MOORSLEDE. Van de Kar gevallen. Toen landbouwer Th. Depreitere met ziin gespan van den akker terugkeerde, schokte de kar over een groeve en een zijner kinderen werd van de kar gewor pen. Bewusteloos werd de knaap met ga pende hoofdwonde opgenomen. Verder on- I derzoek stelde een dubbele ribbenbreuk I vast. HOOGSTADE. Voor uw Kiekjes, Apotheker Vermandcre's t SPECIALE HAXEKOP». Te bekomen in alle Apo theken. LANGEMARK. Begrafenisplechtig heden. Zaterdag laatst werd hier onder -rooten toeloop van volk Cyriel Milleville, ie gemobiliseerde, die zoo jammerlijk om het leven gekomen is, ter aarde besteld. Veel gemobiliseerden van Langemark, die in verlof waren hadden er aan gehouden tegenwoordig te zijn op - deze begrafenis. Het lijk werd gedragen door zijne mak- kers, soldaten van zijne batterij, zijne overheden waren ook tegenwoordig. LEXDELEDE. Hancnkraaien op Zon dag voormiddag, 7 April, In de Toerist bij R. Meyfroiüt en in de Kruisstraat bij J. Desmets. 1 ria Deloodt. d. r. Leo en Rachel Schant. I Frans Deneckere, z. v. Lodewijk en Anna Opsom er. Jeanne Gadeyne. d. v. Maurice en Germaine Claeys. Magda Depoyer. d. v. Achiel en Maria Laseure. I - André De wilde, z. v. Florent en Maria j Debruyne. Jeanne Vanhouwe, d. v. Gerard en Elisa Maerten. André Stra- gier, z. v. Paul en Albertina Devos. An drea Stragier, d_ v Paul en Albertina Devos. Huwelijken. Achille Puype en Julia Vangroepschepe. Maurice Coussé» en Maria Viaena. Overlijdens. Melanlfc Decock, wed. van Ignaas Staelen. 77 j. Alois Ver- slype, 80 j. Maurice Prirzie, z v. Gas ton en Irene Degravc. Willy Jaecques, z. v. Maurice en Maria Lahoutte. Sido- nie Decoene, wed. van Désiré Bertier, 86 J. Rachel Covemaeker. huisv. van August Baert, 49 j. Omer Declerck, z. v. Ca milla en Elodie Depuydt, 19 j. Eudoxie Deleu, huisr. van Isidoar Es, 78 j. Ju lia Debruyne, huisv. van Jules Pollet, 34 j. Leo Debruyne, wedn. van Cle- mence Caesemacker, 81 j. Placide smag- ghe, echtg. van Clementine Vandaele, 72 .1 aar. Emile Lanoye, 90 J. Jules De- fever. 73 J. Elodie Depuydt, huisv. van Camille Declerck, 60 j. Leon Leuridan, 70 j. Sylvia Becarren, wed. van Theo- door Lannoye. 71 J. Servaas Therssen, 84 J. Marcel Decoene, 51 j. ZONNEBEKE, maand Maart. Geboorten. Deleye Francine, d. v. Emile en Vanneste Josepha. Geldhof Marie, d. v. Maurice en Bonnez Ger maine. Dedeurwaerdere Roger, z. v. André en Dleryckx Maria. Verhelst Geneviève, d. v. Odiel en Jonckheere Ga- brielle. Hoflack Marguerite, d. v. Ge rard en Masschelein Martha. Huwelijken. Everaet Richard, met Wyckhuys Elza. Overlijden». Beauprez Victor, z. v. Oscar en Winne Margareta, 1 maand. Demeyere Jeannine, d. v. Jules en Kno ckaert Elisabeth, 1 maand. Oda Marie, echtg. van Vandenbussche Henri, 70 j. Devos Eugenia, wed% van Saleman Cyrille, 76 J. Pattyn Edmond, echtg. van Ser- roen Elodie. 78 J. Masschelein Etienne, z. v. Gerard en Masschelein Maria, 9 maanden. Dewancker Emelia, echtg. van Six Leon, 73 J. WIJTSCHATE, maand Maart Huwelijken. Laplace Hector, land werkman, wedn. van Bouckenooghe Ma rie, met Adam Lucie, wed. van Dewach- ter Pieter, belden van Wijtschate. Meeuws Jerome, daglooner, wedn. van Rachel Lottegier, met Noëla Grimonprez, huishoudster, wed. van Fernand Gryson, beiden van Wijtschate. Overlijdens. D'hoine Bernard, 3 m., z. v. Emile en van Louise Dumont. Deconinek Marie, landbouwster, 88 j., wed. van Henrl Bouten. Desprez Jacques, 17 dagen, z. v. Raphael en Jeanne Plan- tefève. Woussen Stephanie, z. b., 71 J„ wed. van Auguste Vandenberghe. Eerw. Moeder Marie-Egidia, (in de wereld Juf fer Sophie Kerckhof), oud 86 j. Maes Ida, winkelierster, ongehuwd. Berghe Febronle, 66 j., wed. van Emile Bondue, (overleden te leper). Cordonnier Nes tor, landbouwer, 26 j„ echtg. van Elisa beth Verhaeghe. Deraet Louise, z. b„ 76 j„ wed .van Cyrille Titeca. Wydock Renilde, z. b., 72 j„ wed. van Cyriel De boosere, (overleden te leper). BESELARE, maand Maart 1940. Geboorten. Monica Vanderhaeghe, d. v. Omer en Maria Desmytcr. Daniël Verfaillie. z. v. Arthur en Elisabeth Du- thoo. Carrevn Germain, z .v. Alois en Germaine De Jonglie. Maria Pattyn, d. v. Camiel en Stella De Ruytter. Laurent De Graeve, z. v. Karei en Marie- Louise Termote. Overlijdens. Jules Persyn, echtg. V. Romanie Vandenbroucke. Louise Ver brugghe. Henri Wyffels, echtg. v. Theresia Messiaen. Huwelijk. Henri Schoutteten v. Be- selare en Madeleine Homey v. Zonne beke. LOO, maand Maart 1940, Geboorte. Mceiiws Karei, z. y. Mau rits en Deraedt Mhrtlia. Sterfgeval. Deschrijver Rachel, huis houdster, wed. r. Decan Hector (overl. te Hoogstade). VLAMERT1NGE, maand Maart 1940. Geboorten. Veys Marc, z. v. Pierre en Fernande Van de Wattyne. Dewilde Julien, z. v. Camille en Laura Hoflack. Overlijdens, Lommey Emma, 69 j., z. b., wed. v. DevinCk Emile. Bouton Virginie, 87 j„ z. b„ wed. v. Amand Blom- me en Bruneel Charles. Geerardyn Julienne, 49 j., huish., echtg. v. Leterme Henri. Barroo Albert, 22 j., z. b., z. v. Gaston en Cyriüa Maertens. Huwelijk. Maerten Maurice, landw. v. Woesten, en Casier Angèle, dienst meid. KORTEMARK, Burgerstand. Geboorten. Declercq Mariette, d. v. Julius, en Steen Magdalena. Overlijdens. D'Hondt Edouardus, 75 Jaar, z. b., wedn. van Vandanune Victo- rlne. WIJTSCHATE, maand Maart 1940. Geboorten. Deconinek Marle, d. v. Charles en Leplat M. Lucas Raymonde, d. v. Florent en Burque Madeleine De- klerck Sylvette, d. v. Oscar Cyriel en Kempinck Euphrasia. Huwelijken. Laplace Hector, wedn. van Bouckenooghe Marie-Louise, met Adam Lucie, wed. van Jean Dewachter. Overlijdens. Woussen Stephanie, 71 Jaar, wed. van Vandenberghe August. Deconinek Marie, d. v. Charles en Leplat Marg. Deraedt Louise, wed. van Titeca Cyrille, 76 J. D'Holne Bernard, z. v. Emile en Dumont Marie, 4 m. Kerck hof Sophie, 86 J., kloosterzuster. Bev- ghe Febronie, wed. van Bondue Emile, 66 J. Desprez Jacques, z. v. Raph. en Plantefève Jeanne, 19 dagen. Maes Ide, ongh_ 81 j. Cqrdenier Nestor, Echtg. van Verhaeghe Elisabeth, 26 j. lUBClBriilkiEP'BHBBBiBBKKIiaaaim NIEUWE ONTHULLINGEN VAN VAN TOURHOUDT? Dc moordzaak van Rekkem kwam deze week nogmaals te berde. Onze levers zijn allen ongetwijfeld op de hoogte van deze zaak, namelijk dat Van Tourhoudt uit Rekkem beschuldigd wordt zijne vrouw Alice Lemaistre vermoord te hebben ln zijn woning te Rekkem, haar lijk ln stuk ken te hebben gesneden en geworpen in den IJzer en gevlucht te zijn met een minderjarig meisje naar Frankrijk. Deze zaak zal behandeld worden door het Assisenhof van Brabant. Thans wordt beweerd dat Van Tour- houdt nieuwe onthullingen zou gedaan hebben en aangeduid waar het hoofd van zijn vrouw zich zou bevinden. Woensdag verwachtte men dat Van Tourhoudt weer naar Rekkem en naar Steenstrate zou gebracht worden. Van hem kreeg men er evenwel geen spoor te zien. Wel van enkele leden van de Ge- rechterlijke brigade van Gent die ook te leper afstapten. Intusschen zou de eigenaar van het huis bewoond door den beschuldigde te rug in het bezit zijn gesteld geweest van den sleutel van het gebouw. 16.000 PERSONEN DAKLOOS GEWORDEN Het smelten van den sneeuw en over vloedige regens hebben zware overstroo mingen teweeggebracht ln de Staten New- York. Pennsylvanië en Ka.Hfomiê. De Staat Pennsylvanië werd het meest geteisterd. Verschillende personen von den -den dood bij het wassen der wateren van de rivier Suskuehanna. Duizenden personen die langs de rivier wonen moes ten htm huizen ontruimen. Bij Wilkes- barre ontploften vier petiole urn tanks. De brandende petroleum verspreidde zich aan de oppervlakte der wateren en werd aldus kilometers ver meegevoerd. Men rekent dat een 10-tal personen verdronken en 16.000 lieden dakloos wer den door deze natuurramp. !3f8MC» TRAGISCH WERKONGELUK TE LAUWE VADER VAN DRIE KINDEREN GEELECTROKUTEERD. Op slag gedood. Rond 2 uur, Vrijdag namiddag, 26 Maart, is de arbeider Achiel Jozef Mes- telare, geboren op 13 April 1902, gehuwd en vader van drie kinderen, wonende Tuinwijk, te Lauwe, tijdens zijn werk in de spinnerij te Lauwe, eensklaps ge- ëlectrokuteerd geworden. Werkgezellen snelden onmiddellijk het slachtoffer ter hulp, doch de man was reeds gedood ten gevolge van dea hevigea stroom. OP DEN STAART VAN EEN JACHTVLIEGTUIG DE LUCHT IN Op een Engelsch vliegplein van de Royal Air Force was een mekanleker be zig herstellingen te doen op den staart van een jachtvliegtuig, type Spitfire Hij lag op den romp, dicht bij de staart vlakken. Op zeker oogenblik daagde de piloot van het vliegtuig op, nam er plaats ln zonder den mekanleker te bemerken, gaf weldra volle gas en steeg op. zonder de wanhoopskreten van den mekanleker te kunnen hooren. De onvrijwillige passagier klemde zich met alle macht vast aan het richting roer. Weldra bemerkte de piloot dat er iets moest haperen aan zijn richtings roer en besloot dan maar weer te dalen. Op het vliegveld had men evenwel alles bemerkt en de ambulancewagen maakte zich reeds gereed. Di piloot kon veilig landen en stelde dan met groote verbazing de aanwezig heid vast van den mekanleker die hache lijke oogenblikken had beleefd. Alles liep dus nog ten beste af. EEN ENGELSCH VLIEGTUIG DOF.T EEN NOODLANDING TE THUILLÏES, WAARNA HET WEER OPSTIJGT Maandagmorgen, omstreeks 11 u. 30, deed een Engelsch vliegtuig een nood landing ln een weide toebehoorende aan M. Laduron, te Thulllies. De piloot, die oogenschljnlijk zijn weg had verloren, liet de motoren draalen, en vroeg aan de toegesnelde boeren de rich ting van Frankrijk. Onmiddellijk steeg het vliegtuig weer op en verdween weldra uit het zicht, alvorens de rijkswacht ter plaatse was. «BBBBBBnHBBBflBBBBBBSBlIflBBBKI» 30 DOODEN Pierrepark (Louisiana) is door een tor nado geteisterd. De stoffelijke schade is zeer aanzienlijk. Er zijn dertig personen omgekomen. (BBBBSagBiaBSBBBSlBSflBBBBBDBaSl FRANSCH LANDBOUWER VOND EEN SCHAT OUDE MUNTEN Te Bredgave was zekere landbouwer Baker zijn tuin aan het omspitten toen hij op een hard voorwerp stuitte. Het bleek een aarden pot te zijn. De man poogde den pot uit te halen om hem weg te werpen. Toen hij dien had uitgehaald rolden er een 1.000-tal gouden muntstuk ken, uit het tijdperk van 1344, geslagen onder de Regeering van Edward III, uit. Deze stukken zijn zeer zeldzaam en de man heeft dan ook een flink fortuintje blootgelegd. Baker woont in een bouwvallig huisje dat gelegen ls dicht van een verlaten oud klooster. Twee jaar geleden verdween een buurman van Baker. Slechts over twee maanden werd zijn stoffelijk overschot gevonden in een diepen gang die onder het klooster doorliep. DE MOSSELVERGIFTIGINGEN IN HET KANAAL VAN ZEEBRUGGE Thans wordt bevestigd dat de mossels in het Kanaal van Zeebrugge nog steeds vergiftigd zijn, evenals de wateren van het kanaal zelf. Geleerden houden zich inog steeds met de kwestie bezig, maar blijken het niet volledig eens te zijn omtrent de oorzaak der vergiftiging. Naar de Leuvensche professor Plscarl zou de vergiftiging zijn oorzaak vinden ln de afvalwaters van een fabriek uit Brugge. De vergiftigende microben zou den Feridlenen genoemd worden. In Schotland deed zich een ontplof fing voor ln een munitiefabriek. Er zijn drie dooden te betreuren. Te Balen-Werkplaatsen, bij Turn hout, deed zich eveneens een dynamiet- ontplofïing voor. Men betreurt den dood van twee werklieden. Te Baiseiux, wilde een landbouwer wiens hoeve over Belgisch en Fransch grondgebied gelegen is, 10.000 Kgr. plant aardappelen over de grens smokkelen. HIJ werd betrapt door tolbedienden aan wie hij verklaarde dat hij zijn voorraad aard appelen van bergplaats wilde veranderen. De Fransche beambten geloofden hem evenwel niet. Daarop werden paarden, voertuig en lading in beslag genomen en de landbouwer Ingerekend. Een overeen komst werd getroffen voor 30.000 fr. maar de smokkelaar moest 100.000 fr. storten als borgstelling om ln vrijheid te worden gesteld. Te St Amands-aan-Schelde werd een dolfijn, die een lengte had van 5 meter, gevangen genomen. Het is heel zelden dat dolfijnen in deze tijdstippen bulten de diepe wateren worden aangetroffen. Het zeemonster werd afgestaan aan den Antwerpschen dierentuin. Te Luik werd een man die naar de statie trok plots aangegrepen door een vlaag van krankzinnigheid. Hij wierp zich eerst op twee voorbijgangers die konden ontsnappen. Vervolgens wierp hij zich op een soldaat die naar een vitrien stond te kijken. De jongen werd door de uit- stalllngsruit geslingerd en liep hierbij er ge verwondingen op. De krankzinnige ging dan een vierde persoon te keer die geluk- kiglijk sterk genoeg was om den onge lukkige ln bedwang te kunnen houden tot de politie kon Ingrijpen. Te Monceau-sur-Sambre heeft een soldaat, dia zich ziek verklaarde en in verlof was, gepoogd zijn vrouw dood te slaan met een hamer. Daarna opende hij het gaskraantje en poogde zich den polsader over te snijden. Geburen, die verdacht gerucht gehoord hadden, dron gen het huls van den soldaat binnen en lieten beide echtgenooten, die er erg aan toe zijn, naar een kliniek overbrengen. Te Halne-St-Pierre is een vrouw, uit (Tees voor haar schoonzoon die haar bedreigde met een mes, van op de ver dieping door het raam gesprongen. De ongelukkige kwam op een glazen dak terecht en bleef er hangen aan een Ijze ren staaf. Zij liep verwondingen op en moest naar een Gasthuis worden over gebracht, Te Ettkove wilden drie Rijkswach ters, gekleed ln burgers, een begonnen wedstrijd van hanengevechten beletten. De drie mannen werden te keer gegaan door een honderdtal hanenmelkers en moesten het onderspit delven. Een der gendarmen werd deerlijk toegetakeld. In tusschen werd alles kort en klein gesla gen. Versterking daagde later op maar de hanenlieihebbers waren reeds verdwe nen. Een ingesteld onderzoek gaf verder aanleiding tot twee aanhoudingen. UITSLAGEN VAN ZONDAG 31 MAART Lagere Afdeelingen Reeks A Nieuwpoort Koksijde Oudenburg Gistel Reeks B Dottenijs Lauwe St Kortrijk A. A. Moeskxcei Izegem Aalbeke Rekkem Harelbeke Avelgem Waregëm So. Reeks C Houthulst leper R. C. Wervik Komen Waasten Wervik Sp. Poperinge Bizet Moorslede Geluwe 1—2 1—2 1—5 4—6 gesch. 1—1 2—1 2—3 0—6 8—1 8—1 4—3 PROVINCIAAL SCHE.TOSRECHTERSCOMITEI1 VAN WEST-VLAANDEREN Reeks A Te 15 uur Veurne-Nieuwpoort. Ghyoot. Reeks B Te 15 uur - Rekkem-Aalbeke. Derijcke. Harelbeke-Izegem. Knockaert. Dottenijs-Avelgem. Bohez. Waregem Sp.-Stade Kortrijk. Delanoye. Reeks C Te 15 uur leper-Wervik Sp. Bryon. Komen-Vlamertinge. Van Kemscne. Toek. Meenen-Geluwe. Roeze. Rac. Wervlk-Warneton. Dewulf. Houthulst-Poperinge. Alloo. Bizet-Geelster Moorslede. Stofferis F. C. POPERINGE De zon overkoepelde vrij veel aanwezi gen, toen scheidsrechter Delannoy de ka piteins van Le Bizet en Poperinge bijeen riep. De bezoekers hadden het geluk met wind en zon te starten. En dit was inder daad een flink voordeel, want de wind blies nogal scherp. Bij rood en geel be merkten we Sandra en Bafcop. De ande ren waren verhinderd. Gedurende de eer ste 45 minuten laaide de kamp nogal fel op. Le Bizet slaagde erin het eerste punt aan te teekenen. Dit had voor de bezoe kers een vrij onaangename schaduwzijde: het schudde onze spelers wakker. Van toen af heeft Le Bizet angstige oogen blikken beleefd, en aan de rust leidde F. C. P. met 21. De tweede helft was het kermisspel. Le Bizet stortte ineen, en onze spelers teekenden 8 doelpunten aan, waarvan er 2 afgekeurd werden. De 81 overwinning kon ons precies ook bevredigen. F. C. P. speelde af en toe zeer behoorlijk, terwijl Le Bizet geweldig ontgoochelde. Door deze zege veroverde ons elftal een flinke en bovendien een zoete belooning van onzen Eere-voorzitter, de heer H. Maes-Rommens. Heden Zondag zal het ongetwijfeld geen kermisuitstap worden. Eerlijk ge zegd vertrouwen we Houthulst maar wei nig, en hun uitslagen zijn er niet naar om ons bijster gerust te stellen. Een ge lijk spel zal ons reeds van harte welkom zijn. KEIKOP. Heden Zondag, 7 April, te 3 uur, W. Houthulst F.C. P. I. Afreis te 1.30 u. Supporters 7 fr. co» C. S. IEPER C. S. IEPER 3 2 HOUTHULST De rood-witten hebben het te Hout hulst tot een goed einde gebracht en ofschoon de cijfers (23) een nipte en wellicht een moeilijke zegepraal doen uit schijnen, mag deze overwinning als ruim verdiend bestempeld worden. Nauwelijks was het spel aan gang of Godderis wist met een bliksemschot den stand te ope nen. Zeker speelden de Ieperlingen met het windvoordeel, maar Houthulst liet zich door dit nadeel en het rap succes van zijn tegenstrevers niet beïnvloeden en speelde op volle kracht. Ook waren de tegenaanvallen dan ook gevaarlijk en moest de rood-witte verdediging gepast tusschen komen. Zij kon evenwel niet beletten dat op hoekschop gelijk gesteld werd, wat Houthulst nog meer tot door geven aanzette. De stand veranderde dan ook niet meer tot aan de rust. Na de herneming en alhoewel tegen wind spelende, nam leper dadelijk de teugels ln handen. Beddeleem bezorgde weldra den voorsprong en de scheidsrech ter keurde nadien een mooi doel af. Nu was het goed te zien dat Houthulst zich ln den eersten speelhelft te veel had af gesloofd, het Iepersch passenspel deed hun het hoofd verliezen, zoodat het rood witte meesterschap zich met een derde doel, door Cherchye aangeteekend, uit drukte. Op het einde der ontmoeting nam Houthulst een taktische fout der Ieper- sche verdediging te baat om den achter stand te verminderen. Ten slotte werd het einde met een 32 zege gefloten. Door deze overwinning zijn de kansen der rood-witten wederom gestegen en 't zal Wervik Sport niet zijn, die morgen stokken in de wielen zal komen steken, vermits dit elftal ln de heenronde reeds met 30 geklopt werd. Een nieuwe zege praal voor leper ligt dus in 't verschiet. S. K. GELUWE GEELSTER MOORSLEDE 4 3 S. K. GELUWE Zondag moesten onze jongens op ver plaatsing om de Geelstermannen ln eigen vesting te gaan bekampen. Met moed ver trokken ze dan en met het goed gedacht van minstens een puntje van daar te zullen meêbrengen. Ongelukkiglijk zijn ze terug gekomen zonder iets en onverdiend de nederlaag geleden. De onzen wonnen den toss en nauwelijks begonnen of 't was roos. De moed zat erin en de onzen waren aan de bovenhand en maakten ook een tweede doel. Moorslede spande zich hef tig in en gelukte er ook ln voor de rust gelijk te stellen. Na de koffie zijn de Sportkringers we der seffens in actie en lukken een derde doel. De Geelstermannen echter gaan hef tig te weer en verminderen hun achter stel. Geluwe verandert zijn opstelling en dat wordt hun noodlottig want Moorslede stelt weldra gelijk om ten slotte nog een vierde doel aan te teekenen en de punt jes aan huls te houden. Nog enkele mat chen blijven nu te spelen, waaronder nog tegen Meenen en Poperinge. Jongens moed, want ge inoet trachten aan die kerels het vuur aan de schenen te leggen en te toonen dat ge, wanneer d" kans eens met u is, de besten waard zijt. SUPPORTER. -toy- VLAAMSCHE VOETBALBOND ZONNEBEKE 0 5 POELKAPELLE Mooi weer. Groote opkomst. Opgooi door de gasten gewonnen die windvoor deel kiezen. De eerste 10 minuten mid denveldspel. Daarop volgen voor Poelka pelle een drietal corners zonder gevolg. Aan de 16de minuut kogelt Poelkapelle met een prachtig schot het eerste doel punt binnen door middenvoor Vansteen- kiste. Thans veel geharrewar langs beide zijden. Aan de 41ste minuut is het nog maals Vansteenkiste die met kopstoot het tweede doelpunt maakt. Rust 20. Na de rustpoos groote drukte langs beide zijden met Poelkapelle ln meerder heid. Aan de 11de minuut rolt de bal ln het lokaal doel door rechterhoek Engels. Aan de 13de minuut kogelt Poelkring op de lokale doelplank. Linksbinnen Van- areke kan aan de 17de minuut de stand op 04 brengen. Zonnebeke komt thans ln meerderheid en onverstaanbaar leveren een drietal mooie kansen geen doel. Even voor het einde brengen de gasten den eindstand op 05 door rechterhoek Vansteenkiste. F. C. WOESTEN Heden Zondag doen de elutman** verplaatsing naar de Zwarte LwjjT* sélare. Een lastige doch sportier* g? In 't verschiet. Supporter», de verplaatsing meè, want 't zal sport te zien zijn. Vertrek om 1.15 ure, zeer stipt, lokaal bij Jules Vanhe^ HET BESIUto tO» i w» CERCLE WIJDENDRIFT LANGEMARK» CERCLE 2 2 ELVEKWStfc uba iiaozaq "jaq apjao 8aa.ni 'I! Svpa* de sterke blauw-witten van f Cercle verliest den toss zoodat wij ep»-. ten tegen wind en zon. Elverdinge aanval die gebroken wordt door de lot,, f verdediging. In de eerste helft gese er niets meer bijzonders zoodat er draaid wordt met blanken stand. 'j Na de koffie ls Elverdnige vreer aanval, dan weer Cercle en zoo verier- het tot aan de 27ste minuut (te ts trappeling voor Cercie's doel het ees, doelpunt aangeteekend. Aan de 31ste a. nuut heeft de lokale keeper het visse-» I naar een keihard shot zoodat b!au*-»è t leidt met 02 .Cercle zet nu alles fc zeil en aan de 39ste minuut doelt om» rechtsbinnen Lerminez van halfwege hs veld. Nu komt er leven bij en aaa 4 42ste minuut door een pracht schop u» Deraeve wordt er gelijk gesteld. Het te wordt dan gefloten met 22 stand. Ces. was bijna heel het spel in de meeröa. held, doch de scheidsrechter besliste anders over. Met een onpartijfigi scheidsrechter ware Cercle gewonnen cs een 42 stand. Heden Zondag op eigen veld tegen 8| Jan te 15 uur. Allen op post m nen! IHBBIEEBSa&ÜSEEBSaSSSMinU RONDE VAN VLAANDEREN DE AANKOMSTEN 1. Achiel Buysse, 211 Km. ln 6 u. 2 ma 2. Georges Christiaens, op 20 sea 3. Alb. Schotte, op 20 meter. 4. Alb. Hendrickx, in 6.03.15 u. 5. Jan Staeren, in 6.06.13 u. 6. Armand Gilles, in 6.06.30 u. 7. Dubuisson. 8. P. Van Theemsche, in 6.06.50 u. 9. Van Wezemael. 10. Van Overberghe. 11. Seyen. 12. Van Hellemont 13. Roger Van den Drlessche, 6.07.20 3 Pogingen voor 5 frank. «Ronde van Vlaanderen». Ach. Buysse-Christiaens 125 fr. (75/1) Ach. Buysse alleen 10 fr. (6/1). Inlichtingen en bulletijns: 267 Antwerpsche Steenweg, BRU5S0, tel. 11.70.22 en 17.45 53. Inrichters van Wielerkoersen, stelt u li regel! Alle koersen moeten door verzeke ring gedekt zijn. Past op voor gebeurlijke ongevaleln. Sluit aan bij V. W. B.; 25 fr. per koers. Alle inlichtingen te bekomen bij P. Beernaert, Swevezelestraat 1 Lichtend, de. Afgevaardigden gevraagd. Vergoedisj en onkosten betaald. Volgende koersen voor Zondag 7 Apri; Swcvezcele: Hille, beginnelingen V. W.E tot 20 jaar, 400 fr. bij Arthur Marta VeJdegem: Statie, 300 fr., beginnelingen V. W. B. tot 20 jaar. (■■BBan&asiiaisBBaEisaBaaHSM Autobotsing met verwondingen. In Maart 1939 had te Geluveld eene botsing plaats tusschen den auto gevoerd door Vandevyver Odiel van leper en «leze ge mend door Vermeulen Nestor uit Kort rijk. Zekere Catrysse had in laatstgt- noemde auto plaats genomen en vtd door de botsing beide beenen gebrokm Beide autos waren beschadigd. Vande vyver Odiel en Vermeulen Nestor wordt! in betichting gesteld. Vandevyver itictó wordt als burgerlijk verantwoordelijk op geroepen 2.5ÜO fr. schadevergoeding, Catrysse 136.000 fr. De rechtbank oor deelt dat Vandevyver Odie! niet verant woordelijk kan gesteld worden en ver zendt liem van het vervolg vrij zondtt kosten. Vermeulen wordt veroordeeld tot 140 fr. boete of 3 dagen gevang en tot dl kosten, daarbij moet hij aan Vandevyver 1.717,60 fr. schadevergoeding betalen e» de kosten van aanstelling. Verders ver klaart de rechtbank zich onbevoegd voor wat de vraag tot schadevergoeding betreft van Catrysse. lligHISEIMI OMTRENT EEN LANDKAART In talrijke buitenlandsche bladen werd een foto gepubliceerd voorstellende d» HH. Reynaud en Summer Welles in het bureau van den huidigen Franschen Eer sten-Minister, met op den achtergrond een landkaart van Europa waarop een zoogezegde door Frankrijk voorgehouden verdeeling van Europa zou hebben voor gekomen. Naar deze kaart zou Dultsch- land verbrokkeld zijn geweest en Ital# eveneens benadeeld. De Italiaansche pers voerde hierov* een felle campagne tegen Frankrijk. Uit Fransche bron werd die kaart ai» fantaisistisch bestempeld. H. Summf Welles komt thans ook officieel te ver klaren dat alle verklaringen omtrent be sprekingen bij landkaarten tijdens tijs reis, zuiver fantaisistisch zijn en dat tij dens zijn gesprek met den H. Reynaud er geen oogenblik sprake 'is geweest va» een of andere landkaart. STERFGEVAL Ridder André d'Ydewalle, Burgemees ter van Beernem, ls Dinsdag 11. overl ede» ln een kliniek te Brugge. Met Ridder André d'Ydewalle verdut"1' nogmaals een bekend figuur der VlaaB' sche Katholieke middens De Lijkdienst werd vastgesteld op Z»* terdag 6 April, te Beernem. co» f HEER Alberic VANDEKERCKHOV* AANNEMER TE INGELMUNSTER Wij vernemen het schielijk overlijda» van Heer Alberic Vandekerckhove, ln da» ouderdom van 77 jaar. Dinsdag was hij nog te leper gewed1 bij zijn zoon Hr Julien Vandekerckhovf Brutsaert. Woensdag trok hij naaf Brussel en kwam 's avonds tehuis. - Woensdag nacht werd hij onpasselijk 01 stierf na korte stonden. j j M. Vandekerckhove was bekend als grf>J* en flink aannemer. In 1911-1912 bouw® hij het Stadhuis van Poperinge. Na den oorlog bouwde hij de prachttP St Maartenskerk te leper en de eers5* helft der Hallen, benevens nog veel a»' dere kei-ken in de streek. De begraving heeft plaats te Ittf®1' munster, Maandag te 1116 uur. Aan de diepbeproefde Familie bied® wij onze kristene rouw-deelneming VAN VRIJDAG 5 APRIL 19W 100 Fransche Franken Checks Biljetten 1 Pond Sterling; 1 Dollar 1 Gulden 59,50 frajj 57 a 57,50 l/1? 105 j1? 29.39 f'1? 15.00375 Sn"*

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 4