HOFSTEDE BOEBTGE* LANDBOUWERS! Eischt steeds van uwe Leveranciers de van ouds gekende POTASCHZOUTEN van STASSFURT SOCIETE COMMERCIALE DES ENGRAIS POTASSIQUES Openbare Verkooping m ben Keeper QR00T 18 Ha. 20 A. 54 Ca. HOOG GEHALTE aan POTASCHGOEDE BEWARING! REGELMATIG GEMALEN, bijgevolg GELIJKMATIGE VERDEELING in den grond en BETERE UITWERKING op de planten. NOTRAIEËLE VERKOOPINGEN TE LANGEMARK ZITDAGENInstel: Vrijdag 19 April 1Qjft Overslag: Vrijdag 3 Mei BRANDVERZEKERINGS. MAATSCHAPPIJ DEBASLÜE'S Ultra Speciaal KuikenmeeS SCHOON RENTENIERSHUIS WOONHUIS ZAAILANDEN TWEE BESTE HOFSTEDEN EN TWEEWOONST ZAAILAND EN WEIDE MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. HOFSTEDEKE EN LAND WEET U DAT BERICHTEN MEUBELS EN MENAGIEGOEDr EEN WOONHUIS-WINKEL OVER TE NEMEN REKLAAMPERMANENTEN PERMANENTE REKLAAM PERMANENTEN^ A LA MODE PARISIENNE ZOEKT UW PROFIJT laaestr aas*®* cs»3Bïra ssbbbbeb KLEERMAAKSTER ERGENS IN BELGIE ZAAILAND EN WEIDE van een schoone en welbebe:iwde BESTE ZAAILANDEN en WEIDEN, waarvan eenige aan zien mogen worden als BOUWGRONDEN Instel met Premie 'T ROOS KRUIS PROVINCIALE STIERENKEURINGEN GEBROEDERS STEVENS VERWEN IN ALLE KLEUREN ERGENS IN BELGIE OVERAL WINNAARS ZIJN. KOOP EEN SCHRIJFMACHIEN DE SAMENWERKENDE VAN POPERINGE PLUIMVEEHOUDERS INGEVOERD IN BELGIE DOOR BRUSSEL, NAAMSCHE STRAAT, 82 Witte en Roode Potaschzouten fijn en grof gekorreld Kantoren van de Notarissen PIETERS te RENINGE en VAN EECKE te POPERINGE. OP DINSDAG 16 APRIL 1946 te 3 uur namiddag, in t St Crispyn bij M. Degelder, Dorp- plaats. te Bikschote. INSTEL MET PREMIE ran een MET VERDIEPING, terre in vollen bloei, 2 ita'flen en verdere afhankelijkheden en 4 aren 34 centiaren bebouwden grond en hof met afzonder lijken uitgang TE BIKSCHOTE, in bet midden der Dorpplaats, Sint-Jani- #traat 1. Bewoond door den verkooper H. Jules Desmadryl-Hoflack tot 14 dagen na den overslag. Het huis is voorzien van electriciteit en van 2 soorten van water, en bevat salon, eetplaats, verandah, keuken, pompkepken en waschkeuken, alsook 3 slaapkamers en ingemaakte kas boven. Overnemingsprijs van balatum, trap- tapijt met koperen roeden en elf fruit- koomen1.000 frank. OVERSLAG: Dinsdag 30 April 1946 zelfde uur en plaats. Eigeudomstitel berust bij den Notaris Van Eecke. 1831IUMUUINHB Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE. UIT DER HAND TE KOOP met 6 aren 90 centiaren bebouwden grond, erl* en land, TE STAVELE. nabij Stavelehoekje, ter noordzijde der Kotelaardreef. Eertijds bewoond door Vrouw Wed. Duflou-Verhaeghe, thans onbewoond. Kantoor van den Notaris ALB. LAUWERS te YPER. OP DONDERDAG 25 APRIL 1946 om 2 Y uur nanoen, te Yper, in het «Hotel de France», Statieplaats, INSTEL MET PREMIE van GEMEENTE ADINKERKE Zwartenhoek, langs den ijzeren- weg van Veurne naar Duinkerke, GOEDE EN WELGELEGENE groot 6 hectaren 66 aren 9 centiaren. Eén blok uitmakende. Gebruikt zonder geschreven pacht te Jtveten Ha.: 5-46-41 door Joseph De Burch- grave mits 4.500 fr. 's jaars, boven de lasten ila.1-19-68 door de Wed Cottry mits den geventileerden pachtprijs van 780 fr. jaars, boven de lasten. Dit al verdeeld in 4 koopen. OVERSLAG: Donderdag 9 Mei 1940. (Zie plakbrieven met plan.) »ia»aaHBasMBEBa*>)uasBSBaaaM Studiën van de Notarissen VANHEE te ZONNEBEKE en DEVOS te RUMBEKE. Om uit onverdeeldheid te treden. OPENBARE VERKOOPING van te Moorslede, Tuimelaarhoek, met eene gezamenlijke oppervlakte van 25 hectaren 17 aren 74 centiaren. GEBRUIK: De tweewoonst is in huur gehouden door de Heercn Henri Huygliebaert en Henri Vandekandelaere, mits 720 fr. per jaar, ieder, vervallende 1 Oktober, De eene hofstede, groot 16 ha. 2 a. 44 ca., is gebruikt door den Heer Alois Depuydt- Cncut, mits 12.500 fr. per jaar, valdag 1 Oktober. De pacht werd opgezegd voor 1 Oktober 1938; de andere, groot om trent 9 ha., is in huur gehouden door M. Cainiel 'falpe-Cneut, mits 6.000 fr. per jaar, valdag 1 Oktober. Verdeeld in koopen volgens plan op de plakbrieven. 'ye Instelpcuning te winnen. Voorbehoud van samenvoeging. ZITDAGEN: INSTEL: DINSDAG 30 APRIL 1940 OVERSLAG: DINSDAG 14 MEI 1940 telkens om 2 uren namidag, in de herberg «Den Anker», bij Wed. Jules Calmeyn-Latruwe te Passchendaele, Plaats. Ten overstaan van de Ileeren Vrede rechter en Greffier des kantons Passchen daele. en met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816. Plan en lastencohier te bezichtigen bij bovengemelde Notarissen. Kantoor van den Notaris ALB. LAUWERS te YPER. Kantoor van den Notaris ALB. LAUWERS te YPER. OP WOENSDAG 10 APRIL 1940 om 2 Yi uur nanoen, te Yper, in 't «Hotel de France», Statiepl., INSfEL MET PREMIE Gemeenten Locre en Dranoutre, tegen de Koenraadmeerschenstraat, 3 HECTAREN 35 AREN in één blok. Gebruikt zonder geschreven pacht door René Verdru mits 1.500 fr. 's jaars, boven de lasten. OVERSLAG: Woensdag 24 April 1940. ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbibbb Kantoor van den Notaris DEEREN te Roeabrugge-Haringe. MAANDAG 8 APRIL 1940 om 2 uur namiddag (Zomeruur), ten sterf- huize van Vrouw Weduwe Désiré Swert- vaegher-Hersoen, ter Dorpplaats van Stavele, VENDITIE VAN Gewone voorwaarden. ■■■■■■■■■■aaHHaaBBiBBBiua MINISTERIE VAN FINANCIEN BESTUUR DER REGISTRATIE EN DOMEINEN Kantoor: Roesbrugge. OPENBARE VERKOOPINQ van TE HOOGSTADE. De Ontvanger der Registratie en Do meinen te Roesbrugge-Haringe, zal op hiernagemelde zitdagen, overgaan tot de openbare verkooping van: GEMEENTE HOOGSTADE Langs de nieuwe baan Loo-Hoogstade. Een mooi en zeer wel gelegen HOF STEDEKE, met gebouwen, zaai- en wei land, voor een gezamenlijke oppervlakte van 1 ha. 30 a. 49 ca., verdeeld in drie loten als volgt: EERSTE LOT. 56 A 11 ca. 14 ma. Weide en Zaailand, sectie A, Nrs 189 en deel van Nrs 185a en 188. TWEEDE LOT. -11 A, 6 ca. drie hoekig perceel Zaailand, sectie A, deel van Nr J82t. DERD' LOT. 43 A. 31 ca. Huis, Schuur, Stallingen en afhankelijkheden, bebouwden Grond, Erve, Zaai- en Wei land, sectie A, Nr 184 c, en deel van Nrs 182a, 183e, 185a en 186a. Vrij van genot en gebruik met ingang 1 Juli 1940. Kosten 16 Instelpremie: 0,50 fr. Betaling binnen de tien dagen der goed keuring. ZITDAGEN: INSTEL: DINSDAG 23 APRIL 1940 OVERSLAG: DINSDAG 7 MEI 1940 telkens te 3 uur namiddag, ter herberg De Weegschede gemeen tehuis, Gijverinkhove-dorp. De liefhebbers worden verzocht hun trouwboekje of uittreksel uit geboorte akte mede te brengen. Voor nadere inlichtingen zich wenden bij voornoemden Ontvanger. MBaasaBaaaaaaaaaaaBBaaiHH DOOR STERFGEVAL OVER TE NEMEN TE LANGEMARK MEUBELWINKEL SCHRIJNWERKERIJ speciaal gebouwd voor den stiel. Tegen Statie. In volle werking. Machienen: zaag, schaaf- en boormachien (combinéc), groot bankscheurmachien, werkbanken en groote hoeveelheid handalaam, alles slechts drie jaar in werking. Gebouwen met langdurige pacht. Sef fens in genottreding. Groote hoeveelheid hout, schoon en droog, vrij van overname. Dagelijks zichtbaar van 9 tot 18 uur en Zondags voormiddag. Inl.VANDAMME, Meubel., Statie, Langemark. ■fliiuiimniiimuiiiiBii een elketrische afsluiting voor weide 75 ré goedkooper is dan een afslui ting met 5 draden. Vraagt inlichtingen bij STEVENS GE BROEDERS, leper teL 249, Poperinge tel. 94. agiBBCBSEmBSBaKBiBBasBaaiaa UIT TER HAND TE KOOP WERKMANSWOONST met schuur, hennekot. zwijnenstal, gele gen langs de Proveasteenweg te KROM- BEKE. Staande op 21 aren cijnsgrond (diseh). Inl. bij Decrock Maurice, Pro ven, teen weg, bij «De Vrede», Krombeke. UIT TER HAND TE KOOP WOONHUIS (Bungalow) twee soorten water en elektriciteit, met beplanten groentenhof. Inlichtingen: 53a, Ren in geUtsteen weg, Poperinge. ibbbbbsbbbbbbebbbbbs3c1bbbbbb van Oude Hennen aan 9,50 fr. het kgr., MICHEL WYBO, Ieperatw. 37, Poperinge. - Tel. 240. Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. MAANDAG 22 APRIL 1940 1. Om 2 uur namiddag (zomeruur), ten huize van M. Albert Vandaele, te Ce veren I Jzer -Ocstcappel, VENDITIE VAN .4. Specialiteit MARGARINE van van de klomp, Super-Brunita bij Wed. Arseen GOUWY-TOP, Abeele.teenweg 52, POPERINGE. SUZANNE DIEUSAERT, Westvleteren, komt zich te stellen als MODISTE en aanvaardt ALLE HERSTELLINGEN. 2. Om 5 uur namiddag, ter herberg bij M. Maurice Lejeune, te Beveren/ljzer-Oostcappcl, OPENBARE VERKOOPING van Gemeente Beveren(IJ.)-Oostcappel met medegaande gebouwen en volgens kadaster sectie B, Nr 232 C, 2 a. 40 ca. onder bebouwde grond, koer en hof. Eigendom van M. Albert Vandaele. Aanslag met de geldtelling. IBBBSBBBBBBBBBBBflSBBBZBBBBBB in den omtrek van leper. HOFSTEDEKE van 12 gemeten, wel bekleed, schoon gelegen. HOFSTEDEKE van 8 gemeten, één blok, voordeelige pacht. TE KOOP: TWEE HOFSTEDEKENS ven 1 en 2 ha., beiden met veel gebou wen, verpacht nog 7 jaar. TE HUUR of TE KOOP: Goed inge richte MAALDERIJ. Voor nadere inlichtingen zich wenden of schrijven met zegel voor antwoord aan DECONINCK GERARD, Z7 Peter straat, 1EPER. BINST DE MAAND APRIL voor slechts 20 fr., alles inbegrepen, bij A. VANCAYSEELE-GOMBEIR Provensteenweg 2 - POPERINGE. Ook Permanenten aan 30 en 40 fr. MEVROUW, wilt U een schoone wend U dan tot het huis A. VANINGHELANDT-PAREYN Poperingestraat 2 - KROMBEKE. Prijzen25, 35 en 50 frank. GEMEENTE DAD1ZELE OPENSTAANDE PLAATS OUD HUIS FERD. PERMEKE, Boe- schepestraat 36, POPERINGE, opvolger DÉSIRÉ GRUWIER, brengt ter kennis van het publiek dat hij alle SCHILDERWERKEN aanneemt. Hij beveelt zich ook aan voor het leveren van alle soorten VERWEN, VERNISSEN en BEHANGPAPIER. DAMES, JUFFERS wilt U een mooie PERMANENTE met laatste nieuw apparaat, wendt U tot MARIA SAGAER, Noordlaan 69, IEPER. aan 15 fr. in het HUIS SIMOEN Veurnestraat 24, Poperinge. Ook Permanenten aan 25, 35 en 50 fr. Elk zegge het voort. bij ALICE VANHOLLEBEKE Ieper.tr, 52, Poperinge, tel. 237 laat hierbij weten dat zij voorzien is van een GROOTE KEUS LAATSTE MO- DELHOEDEN, aan genadige prijzen. Alle herstellingen van hoeden worden aanvaard. Zoo schoon als nieuw. GROOT NIEUWS UIT WATOU G. BEUN-LERMYTE, 15, Steenvoorde- straat, Watou, maakt hierbij bekend dat er bij hem nogeens 200 PAAR SCHOE NEN en SLAFFERS voor mannen, vrou wen en kinderen ingekomen zijn. Beste merken. Altijd ter uwer beschikking aan spotprijzen. Profiteert ervan en wendt er U in ver trouwen. Eene plaats van TIJDELIJKE GE- MEENTEBEDIENDE is te begeven. Jaarwedde: 8.000 frank. De kandidaten moeten: 1) Belg zijn; 2) Vrij van militieverplichtingen; 3) Min stens 21 en hoogstens 35 jaar oud zijn (voor de oudstrijders of gelijkgestelden inet dezen 40 jaar); 4) Minstens lager- middelbare onderwijs of de school van Bestuursrecht met vrucat gevolgd hebben. De aanvragen moeten vóór 13 April 1940 aan het Gemeentebestuur per aan bevolen brief gericht worden en verge zeld gaan met een getuigschrift van mi litie, onderwijs en voor de oudstrijders of er mede gelijkgestelde een afzonderlijk getuigschrift. Voor nadere inlichtingen, zich te be vragen op het Gemeentesekretariaat. voor Dames, Juffers, Kinderen, beveelt zich aan voor het MAKEN van alle KLEEDEREN, belast zich met alle veranderingen en herstellingen, en be dankt bij voorbaat de personen die haar hun werk zullen toevertrouwen. VR. R. PENNINCK-DECLERCQ, Noordstraat 38, Poperinge. VOOR DE PLECHTIGE KOMMUNIE: Mooie Witte Roben, aan 140 fr. Mantel en Kleed voor 225 frank Jongen.ko.tuum voor 150 fr. Jongen.kostuum met lange broek voor 225 frank. Altijd keus van 300 Damesmantel» en Roben. «IN DE VIER SEIZOENEN», Casselstraat 7, POPERINGE. - Tel. 314. Waarom lijden aan HOOFDPIJNEN MIGRAINE TANDPIJN IEP .'•v— 'r;X% 4'; .:r* W ZENDT ONS 5 FRANK en wij zenden drie maanden ons blad naar een Soldaat. Kantoor van den NOTARIS R. VAN DEN BOOGAERDE te Beselare OP DINSDAG 16 APRIL 1940 om 2 Yi uur nanoen, te Yper, in het «Hotel Skindies», Statiepl. IXSTF.L PRF.MIE GEM£Eó si /ioivERKE, langs de Cromiortstraat, EEN BLOK WELGELEGEN groot 8 hectaren 20 aren 90 centiaren. Gebruikt zonder geschreven pacht door Camiile Vaudenbussche mits 6.150 frank jaars, boven de lasten. Verdeeld in 5 koopen. OVERSLAG: DINSDAG 30 APRIL 1940. (Zie plakbrieven met plan.) IB393BS8B3BBEBBBBBBBBBBBBBBB ZENDT ONS 5 FRANK en wij Kenden drie maanden ons bind naar een Soldaat. Bij Kanadeesch Monument, makende den hoek met steenweg leper-Poelkapelle en steenweg van Langemark naar Zonnebeke. Gebruikt door M. Achiel Boone, met pacht voor een jaar van 19.800 franken 's jaars (lasten inbegrepen). Verdeeld in 10 koopen. Recht van samenvoeging. telkens om 2 1/2 uur nanoen, te IEPER, in het "Hótel du Nord,, bij M.Joseph De Crock, Statiestraat. ZIE PLAKBRIEVEN MET PLAN. op RHEUMATIEK ZENUWKOORTS PIJN DER MAANDSTONDEN als de Wonderbar» Bruin» Poeders ran dar Apotheek DE POORTERS Sint-Niklaas-Waas. V MfsobUklulljk sondsr rcfcaddtjk* vaa de» pljata saUsa benijdt». Di Uh I 4 k. éi érisduthk ioti a it (0,o> JK T« verkrijgen in a&e goed* Apotheken of vraehtrrij tegen postmandaat Gebruikt ie aciu, U zuh nooit geen an dere meer gebruiken. TE KOOP 11 ichte Camion, zoo goed als nieuw, bij Verhillen Victor, Komstraat 36. Po peringe. Dienstig voor allen handel. J£oeibeetenzaad groenhalzcn bij Tbeo- phiel Sohier, Ieperstraat 133, Pop. Okkasie Naaimachienen; 5 jaar waar borg. Lage prijs. Casselstraat 5, leper. Auto «Ford», in allerbesten staat, mcdel 1932, alsook een Remorqae, draagver mogen 1500 kgr. ofwel 750 ker. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. groote hoeveelheid Klaverzaad, bij Fir- min Vanuxem, Westvleteren. Jonge Trekhond en schoone Velokar. Genadige prijs. Maur. Dewulfstraat 6, Poperinge. geetenzaad, bij Cyriel Delaplace, Zwijn- landstraat 3. Westvleteren. TE KOOP GEVRAAGD Quisinière-Stoof, per okkasie. Zeer groot. Adres ter drukkerij. Gasthuisstraat 15, Poperinge. MEN ZOEKT TE KOOPEN Qoed Melkschaap, gereed om te lamme ren, of troepschaap reeds gelammerd met twee lammeren. Bij Pyck Lucien, brouwer, Bruggestraat, Poperinge. GEVRAAGD goerenmeid, 18-20 jaar, kunnende melken, in omtrek van Poperinge. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Meid -Serveuze, minstens 19 jaar. Fransch en Vlaamsch sprekend. Café Sport wereld», Rijselstraat 52, leper. Poed» Meid, reeds gediend hebbend, voor alle werk. Bij Dr Dewulf, Groote Markt. Poperinge. Uubgezin, vrouw als kokin en man als knecht. Te Brussel .Inl. Windsor, Tem- pelstraat 3, leper. geiziger, voor het bezoeken van kieken- kweekers en veefokkers; 1.000 fr. fixe -f- commissie. Schrijven: Markgravelei 61, Antwerpen. Qoede Bovenmeid-Serveuze, een weinig Fransch sprekend. Seffens indiensttre ding. Goed loon en drinkgeld. Ook goede Keukenmeid voor het seizoen. Hotel Ri- voli, Zeelaan 116, De Panne. - TeL 327. Qoede Meid, voor alle werk, kost en in woon, seffens in di/nsttreding. liefst boven de 21 jaar, bij M. Canse, café Ca- veau Jeannot», Kuiperskaai, Gent. VRAAGT PLAATS goerenmeid, 19 jaar, op hoogte van alle werk en goed kunnende melken. Schrij ven Herman Alfons, Groote Hollebeke- straat 2, Wijtschate. jyjeisjs, 16 jaar, reeds gediend hebbend, liefst bij landbouwer rond Poperinge. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Pop. Y^erkman, kunnende alle werk bij land bouwer. Adres ter drukkerij, Gasthuis straat 15, Poperinge. £erveuze, in hotel langs de zeekust. Ken ook de keuken. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. J^eerjongen bij bakker of pasteibakker. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Popering». Chauffeur-Mecanicien, vrij van militairen dienst, voor gelijk welken handel. Achiel Claeys, Handstraat 1, Krombeke. TE HUUR gehoon Burgershuis met garage en hof, gelegen te Abeele-dorp. Inl. Gasthuis straat 25, Poperinge. yyfelgelegen Handelshuis met inrijpoort, thans winkel, te Zuidschote, Dorp plaats. Zich wenden bij Georges Paret, Voorin ezel e. Perievige Herberg met Boltra, «De Lus tige BolderElectriciteit, 2 soorten water, groentenhof. Gelegen in de Potte- straat te Poperinge. Vrij van brouwer Zich wenden Noordstraat 12, Popiringe. TE HUUR GEVRAAGD Qoedo Vette Weide van 4 4 5 ha., van nu tot Allerheiligen. Schrijven met alle inlichtingen en huurprijs ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge, onder let ters V. D.I. VERLOREN ^egelring, op Tweede Paaschdag, op den weg Poperinge-Westvleteren, dragen de letters C. V., in goud. Adres ter druk kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. TE MEESEN Op Zaterdag 30 Maart sverden er op de Provinciale Stierenkeuring met Prijskamp 27 stieren voorgesteld, waarvan «18 aan vaard en 9 geweigerd. Stieren zonder tanden. 1.400fr.: Wicke Nestor, Westnieuwkcrke. 2.300 fr.Vermeulen Cyriel, Ploegsteert. 3. 250 fr.Delefortrie Hubert, Wulvergem. 4. 200fr.: Geerardvn Valere, Meesen. 5.200 fr.Vermeulen Cyriel, Ploegsteert Stieren met 1 of 2 tanden. 1.400fr.: Geerardyn H., Westnieuwkerke. 2.300 fr.Vanraes Emiel, Ploegsteert 3.250 fr.Hoorne Gerard, Meesen. 1» Ann. (800 fr.) van bewaringspremie Ollivier Jean, Westnieuwkerke. Socnen Jerome, Wijtschate. 2» Ann. (1.000 fr.) van bewaringspremie: Careye August, Westnieuwkerke, Vermeulen Cyriel, Ploegsteert. 3® Ann. (1.500 fr.) van bewaringspremie: Caygné Alfred, Wijtschate. KOEIEN. 1. 500 fr.Ollivier Jean, Westnieuwkerke. 2.400 fr.Geerardyn Valère, Meesen. 3.300 fr.Geerardyn Valère, Meesen. 4. 200 fr.Geerardyn Valère, Meesen. 5.200fr.: Vandenbussche R., Wijtschate. 6.200fr.: Careye Aug., Westnieuwkerke. 1* Ann. (400 fr.) van bewaringspremie: Vandenbussche Remi, Wijtschate. 2s Ann. (300 fr.) van bewaringspremie Vermeulen Cyriel, Ploegsteert TE MOORSLEDE Op Maandag 1 April werden er op de Provinciale Stierenkeuring met Prijskamp 32 stieren voorgesteld, waarvan 21 aan vaard en 11 geweigerd. Stieren zonder tanden. 1.400fr.Lievens Jules, Moorslede. 2.300 fr.Cornette Jozef, Zonnebeke. 3.250fr.: Depuydt Victor, Passchendale. 4.200 fr.Depoorter Alidor, Moorslede. Stieren met 1 of 2 tanden. 1.400fr.; Synd. (Vandenabeelc) Moorsl. 2. 300 fr.Depoorter Bruno, Passchendale. 3.250 fr.Decaestecker Alidor, Passchend. Stieren met ten mTnste 3 tanden. 1.600fr.Delhey Arthur, Moorslede. 2. 400 fr.Merchiers Remi, Zonnebeke. 1» Ann. (800 fr.) van bewaringspremie: Cornette Jozef, Zonnebeke. Synd. (Depuydt V.) Passchendale. Accessieten Synd. (Vandenabeele) Moorslede. 2® Ann. (1.000 fr.) van bewaringspremie: Synd. (Lemaire Henri) Beselare. Vandeputte Maurice, Moorslede. Buitengcw. bewaringspremie (1.500 fr.) Synd. (Delva Elie) Zonnebeke. KOEIEN l.SOOfr.Vanwalleghem Ch.. Zonnebeke. 2.400fr.; Lievens Jules, Moorslede. 3.300 fr.Cornette Jozef, Zonnebeke. 4.200 fr.Cornette Jozef, Zonebeke. 5. 200 fr.Vanwalleghem Ch., Zonnebeke. 6.200 fr.Vanwalleghem Ch., Zonnebeke. 1® Ann. (400 fr.) van bewaringspremie: Vandoolaeghe Emiel, Zonnebeke. TE HOUTEM (leper) Op Dinsdag 2 April werden cr op da Provinciale StierenVeurlng met Prijskamp 19 stieren voorgesteld, waarvan 14 aan vaard en 5 geweigerd. Stieren zonder tanden. 1.400fr.Versiraete Henri, Hollebeke. 2. 3<>0 fr.Beernaert Wed. P.. Hoil ek®. 3.250 fr.Clarebout Alfons, Houtem. Stieren met 1 of 2 tanden. 1.400fr.Depoorter Wed. H Houtem. 2.300 fr.Clarebout Alfons, Houtem. 3.250 fr.Nuytten Kinders, Komen. Stieren met ten minste 3 tanden. 3.300fr.: Bordau Hector, Komen. 1® Ann. (800 fr.) van bewaringspremi» l Clarebout Henri, Hontem. 2* Ann. (1.000 fr.) van bewaringspremlat Legrand Remi, Zandvoorde. KOEIEN 1.500 fr.Clarebout Henri, Hontem. 2. 400 fr.Bordau Hector, Komen. 3.300 fr.Nuytten Kinder*, Komen. 4.200fr.: Clarebout Henri, Houtera. 5.200 fr.Bordau Hector, Komen. 6.200 fr.Bordau Hector, Komen. 1® Ann. (400 fr.) van bewaringspremi»! Nuytten Kinders, Komen. 2® Ann. (300 fr.) van bewaringspremi»t Clarebout Henri, Houtem. 3® Ann. (300 fr.) van bewaringspremi*I Nuytten Kinders, Komen TE KEMMEL Op Woensdag 3 April werden er op d» Provinciale Stierenkeuring met Prijskamp 29 stieren voorgesteld, waarvan 23 aan vaard en 6 geweigerd. Stieren zonder tanden. 1.400fr.: Decoster Henri, Dikkebusch. 2. 300 fr.Monkerhey Hector, Dikkebusch, 3.250fr.Decoster Henri, Dikkebusch. 4. 200 fr.Obyn Achiel, Loker. 5.200 fr.Seryn Georges, Kemmel. 6.200 fr.Fonteyne Romain, Westouter. Stieren met 1 of 2 tanden. 1.400fr.: Leuridan Irma, KemrueL 2.300 fr.Vandecasteele M., Reningelit, Stieren met ten minste 3 tanden. 1.600fr.Aernoudt Odiel, Dranouter. 2.400 fr.Douchy Alois, Loker. 1® Ann. (800 fr.) van bewariiigspremitJ Baes André, Kemmel. Deraedt Arthur, Dikkebusch, MELKKOEIEN 1500 fr.Leuridan Irma, Kemmel. 2.400 fr.Monkerhey Hector, Dikkebusch. 3. 300 fr.Monkerhey Hector, Dikkebusch. 4.200 fr.Monkerhey Hector, Dikkebusch. 5.200 fr.Leuridan Irma, Kemmel. IEPER POPERINGE OKKASIE LANDBOUWMACHIENEN. Pikmachien, Maaimachien, Driescharren, Vettestrooiers, Ressorteegde, Braakma- chien 6 en 8 reken, Aardappeimachieo, Boterkeerns, Landrol, enz. ZENDT ONS 5 FRANK en wij zenden drie maanden ons blad naar een Soldaat. I BTOOJIVEBWEKIJ NH5ÜWWA8SCHEBU DROOGK.CISCHEBIJ ▼au BRUGGE. Nleuwwaaaehen van allerlei itoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kledingstukken, aonder loadocn. MeubelatoSen, blnnenvtralerlng. Verzprgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BXJHUIZBN VOOBl POPERINGEi M. A. Vandermearache, 15, Maur. Dewulfstiaat. DIKSMUIDEi Mad. Pil, Groote Markt, 9. IEPER: Mei. Domicent, 21, Korte TorhoutstraaB MEENENt MeJ. Chombar, 22, Rijsselsche straat. ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowd, 10, Nieuwstraat. NIEUWPOORTt MeJ. Hendryckx, Marktstraat. 12. Kï'b:' -M' -y. .vlL.# dat deze maand plaats heeft DE TREKKING DER 4« SCHIJF 1940 van de KOLONIALE LOTERIJ, maar zooals altijd zullen er Onze Soldaten zullen misschien een GROOT LOT VOOR U TREKKEN. (■■■GasBuaaaaiïflbSBHatfBicasiiia» «Kapel» 975 fr. 1450 fr. 1975 fr. Remington2795 fr. Bij SANSEN-VANNESTE Gasthuisstraat - Poperinge. HEBT GE OOIT EEN GOED WOORDJE GEDAAN OM EEN EN ANDEK KENNIS AAN IE ZETTEN TOT HET ABONNEE- REN OP DIT BLAD. «■■BBflBBBBBBBBflBBflBBBBBBBBBB - gesticht in 1904 IS DE BESTE EN VOOR- DEELIGSTE 1. - Omdat de Bestuurraad samengesteld i* uit Poperingenaars die van iedereen gekend zijn 2. - Omdat al de aandeelhouder* Pope ringe bewonen; 3. - Omdat het gestorte geld in Pope ringe blijft; 4. - Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit; 5. - Omdat de brandschaden ten spoe- digste geregeld en vereffend worden: 6. - Omdat de premiën verminderd wor den 15 vanaf het vijfde jaar. Alle inlichtingen te bekomen bij de H. JULIEN VANDOOREN, Zaakvoer. der, Ieperstraat 23, POPERINGE. ME U BELP AFTER BALATUM Bij SANSEN-VANNESTE, Poperinge. kweekt dees jaar Uwe kuikens met want het is wederom het BESTE en het GOEDKOOPSTE (Overal verkrijgbaar)

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 5