De Afscheidsbrief Ons Vrouwenhoekje a VEREENIGING VOOR BESCHAAFDE OMGAWGSfAn Vrije Technische Schooi en Hooger Technisch Instituut GEDACHTEN SPREEK EN SCHRIJF CORRECT! Stuiversstraat, 110, Oostende HANDELSBELANGEN HET LINNENHUIS WEEK-KALENDER KIK kerk kerk. dm ge- anderen. Wij moeten niet alleen boekhouden zoo als gewoonlijk van onvervulde hoop maar ook van onvervulde vreeze. HtT MANLIKE UIT OE MJU,. MAKK TWAIN, 700 ge "t nog niet wist Dat was ne groote humorist En moest hij neg bestaan Dan zou hij 't Manneke uit de Maan. Eens duchtig op de vingers kloppen 'waarom toch zou "k het hier verstoppen?) En hem alras dan doen verstaan Dat hij ook "ne walvisch moet naar binnen [slaan! Splitst uw ooren, leest... cn tracht te begrijpen...! Als hoofdopsteller van de Arizona Kickersstuurde Mar!: Twain eens aan een jongen sehrljver zijn manuscript of zitn kopij terug, met het volgend briefje; Beste vriend! De geleerden raden den schrijvers aan visch te eten. omdat dit voedingsmiddel fosfoor vóór de hersens levert. Ik kan óp het oogenblik niet zeggen hoeveel visch ge precies moet eten, maar wanneer de kopij die ik u hierbij met genoegen terug zend, een trouw spiegelbeeld is van wat ge gewoonlijk schrijft, geloof ik wel te mogen beweren, dat een paar... walvis schen van middelmatige lengte voor u niet te veel zullen zijn!... Ahee! proficiat.. W'hebben 't vaste voornemen genomen voortaan niet meer te reklameerpn Ris 1 vastendag is... en eiken keer ons teljoor met stokvisch leeg te eten. tot groot plan zier van Marenta, en ter opbeuring van ons hersens... want z'hebben het vandoen! ER KWAM eens een schip van Amerika en daar zwom een haai achter. Het scheepsvolk zag dat, en, niet we tende hoe van dit leeiijk beest af te ge raken, gooiden de matrozm 'nen stoei over boord. De haai slikte den stoel in en zwom er mede voort. Toen beraadslaagden de matrozen, en zij gooiden een kist appelsienen over boord. De haai slikt- die ook naar binnen, doch bleef volgen. Toen deden ze strooiksn trek om te zien wie er den haal als voedsel zou toege worpen worden. Kct lot viel op een oud wijfken, dat ook aan boord was. Men greep het plots vast en wierp het over boord: oogenblik- keüik ging het denzelfden weg in als de stoel en de appelsienenkist, maar de vraatzuchtig haal bleef volgen. De matrozen gooiden nu een grooten haak over boord; de haai slikte hem ook ln. maar was gevangen. Hij werd opgetrokken en opengesneden. Toen sprongen ze allemaal verschrikt achteruit. Geen wonder!... Op den stoel zat het oud wijfken met de kist appelsienen voor zich, en riep: Dr'.J appelsienen voor een frank) Kies Uit! En waar zijn, zulk LETTERZETTER m'n beste gezel ik ben geen ketter en wat Ik hier vertel mag dan ook, ln volle geweien, geen ketterij worden geheeten... "k verklaar u dus, weest. content en blljd' Dat ge geen Chineesch letterzetter 'n zijt! Want ge zoudt dan nog al anders ln uw haar krabben, dan wanneer gc mijn hanepooten te ontcijferen krijgt. De Chi- neesche letterzetters beschikken niet over letterkasten met ongeveer 112 letters, zoo als bij ons, maar over duizenden, waarvan leder voor zich een geheel woord of letter greep betcckent. Om deze ongelooflijke voorraad een beetje overzichtelijk te ma ken gebruiken zij zoogezegde moeder woorden Dat wil zeggen dat men bij of onder het moederwoord alle bijhoo- rende woorden aantreft. Ziet men bij voorbeeld aan den wand van de zetterij het woord handdan zijn daar omheen alle teekens gegroepeerd die in verband met de hand staan, zooals vuist, vinger, duim, pols, enz... Terwijl ook andere, ver der verwijderde begrippen hier in de om geving te vinden zijn, zooals stooten, trek ken, slaan, schrijven, enz... Góud is het moederwoord voor alle metalen en watergeeft aan waar de typen voor zee, rivier, beek, sloot, enz. te vinden zijn. Zooals ge ziet. geen gemakkelijk baantje dus, en we mogen ccntent zijn, dat er bi.1 ons, van die Chineezerijen geen spraak is... D'AMERIKANEN t ls bekend wijd cn zijd munten uit door hun originaliteit 'of hoe t ook wordt genoemd Niets heeft waarde in een menschen- se voelen zich dan slechts beroemd leven, geen geleerdheid, geen roem. geen 1 en de naam van Amerikaan waardig, kennis, zoo het niet kent de trouw aan als ze zoo'n originaliteit, hoe aardig! het gegeven woord, de trouw aan de be- op hun kerfstok hebben staan lofte, aan de afspraak. dan mag voor hen de wereld vergaan! De natuur waardeert men het beste 1 Geval waarmede we ons vandaag alleen het leven in gemeenschap met gaan ophouden is dit van Jlm Moran. de man die grwed had nooit meer te wed den en die wedde een ijskast te verkoo- pen aan nen Eskimo... ergens aan den Noordpool... en die d'r in gelukte. ja hij gelukte in zijn opzet en deed zelfs (■SUIKSII»3BIBZI3R»aiexil beter Wanneer Wj terug te New- York aanlandde, had hij 100 kilos... Ijs bij zich dat hij aan de baai van Hudson had verzameld, dit ijs werd zeer duur betaald door een schoonheidsinstituut, omdat het. naar het schijnt, bijzondere hoedanigheden bezit. Jim Moran ging verder. Hij besloot de valsr.hheid te bewijzen van het gezegde: - Een speld in een hooimijt zoeken Er werd een scheidsrechter aangesteld die de speld verstopte ln d'hooimijt en na drie dagen zoeken had onze Jim de speld 'er uit gehaald... 't Stond in al d'Amerikaansche gazet ten te lezen, en onze vent. die practisch aangelegd is daarbij, profiteerde van de gelegenheid en verkocht gansch de mijt p-r... handvollen hooi. aan den prijs van vijf cent (dollar) per handvol, 't geen hem bijkan miljonnair maakte... 1 Wie zegt beter!? LOUIS komt bij een vreemden kapper en nermt ln den stoel plaats. Vriendelijk vraagt hem de bediende: Vv'at is er van uw verlangen? Scheren. Het scheren viel erbarmelijk uit. Hier een sn»e en daar een snee en midden onder de bewerking steunt Louis: Geef u me 'n glas water! Zljt ge niet wel, meneer? Jawel, maar lk wil even kijken of ik nog water in mijn mond kan houden, of dat het door de gaten uitloopt. IN OORLOGSTIJD, m'n beste vrinden set alleman zich aan het uitvinden z'hebben allemaal genie te koop en iedereen heeft d'hoop 't ding te hebben uitgevonden, 't kan niet missen dat over de zegepraal zal beslissen! Ja, nen dienst die ln de oorlogsperiode bijzonder overlast is van werk is die welke voor zending heeft de ontelbare uitvin dingen te onderzoeken die het oorlogs probleem in een, twee, drie zoogezegd op lossen. Van 1914 tot 1918 kreeg het War office ofte Oorlogsbureau alzoo een niet te versmaden hoeveelheid kurieuze staaltjes te ontleden. Fen uitvinder stelde een reusachtige luchtballon voor die de volle maan zou maskeeren, om aldus 's nachts de vol maaktste duisternis te verzekeren en 't vechten onmogelijk te maken... Een andere had 't systeem uitgevonden om de wolken te doen bevriezen, op de welke dan de mitraljeurs zouden kunnen plaats nemen, om de vijandelijke vlieg tuigen te beschieten! Een derde wilde zeeraven dresseeren, om met bekslagen de schoorstèenen van de wapenfabrieken van Essen in puin te doen neerstorten. Een ander miskend ge nie was er van overtuigd zeemeeuwen aldus te kunnen opleiden dat zij al éc onderzeeërs zouden signaleeren door zich op de periscopen van die booten neder te loten... En zeggen dat daar allemaal niks van terecht gekomen is... en dat. ze die man nen hebben uitgelachen.. Wat een on dankbare wereld toch! Wat denkt ge Klaas, sullen we ge heelonthouders worden? Zijn bedachtzame vriend antwoordt hierop: Ja, kijk eens, kerel, zooiets moet ge met zorg overleggen en bespreken cn dat doen we. geloof ik, het beste in Het Zwarte Paarddan kunnen we er een borreltje bij drinken. Inderdaad... goed begonnen is half ge wonnen!! NU DE APPELSIENFN IN HET LAND ZIJN... TI GEDACHT... Edison heeft gezegd dat een volwassen mensch genoeg heeft met een paar uren slaap per nacht. 't Is niet noodig daarvoor Edison te heeten... pasgeboren kinderen denken er ook zoo over! WAT? Is dat een half kieken? Zeker, Mijnheer... Wel doe me dan een pleziertje... en geef me de andere helft! IBBSHI£tlBnBUSiaCBZHllBSr»R» Mengelwerk van 7 April 1S40. Nr 70, door H. COURTHS-MAHLER KAREL WAS met zijn vriend Jan naar een astronomische lezing geweest cn on der het naar huls gaan zegt Karei, die niet een van de snuggersten is: Kijk eens Jan, alles kan lk me be grijpen: dat, ze uitgevonden hebben hoe groot, die sterren zijn, hoe ver ze van ons verwijderd zijn en van welke samenstel ling. maar él 1 ding begrijp lk nieren dat is hoe ze te weten zijn gekomen hoe ze heeten 1 Kinderen, kunnen jullie je een beter moeder wenschsn? Je bent werkelijk be wonderenswaardig, Hermine. Je moed en vertrouwen maken ons beschaamd, zei hij, haar hand kussend. Z1.1 kleurde ecnigszins, maar zei toen lachend Ik wil het toch goedmaken, Botho, en sinds ik mijn tegenstand oogegeven heb, ben ik er van overtuigd, dat Lutz zich spoedig omhoog zal werken, zoodat lk er mij niet meer bezorgd over maak of alles goed gaat Nu kuste Lutz haar ook de hand. Ik ben u onuitsprekelijk dankbaar, mevrouw, het verheugt mij, dat u zooveel vertrouwen in mif stelt. ZIJ bleven nog lang bijeen. Er was nog veel te bespreken. En de twee jongelui stelden het afscheid zoo lang mogelijk uit. Eerst toen de majoor vermoeid begon te worden, vertrok Lutz. Eenige weken waren sedert de dood van Dr Friesen verstreken. Zlin mooie, deftige villa stond leeg, de rolluiken waren neergelaten. Aan het W-hek hing een bord dat vermeldde Villa met inven taris te koop. Inlichtingen bij den por- tl^T. Ionnv was nu thirs en werkte, door haar stiefmoeder vlijtig geholpen, aan haar uitzet. De lente was met alle pracht in het land gekomen, een zalige lente voor Lonny en Lut'. Zij zogen elkaar lederen dag., hetgeen Lutz naar de zin was. HU maakte zooveel mogelijk van de gelegen ACH! wat Is het leven treurig voor Iemand die niets 'n doet sprak dat jongmensch, net en keurig, met 'n doortriestig gemoed. HIJ nam 't besluit dan, dapper en koen, ook iets nuttigs in 't leven te doen en ln plaats van voort te morren cn te haalde hij neer... 't rekord in... 't niezen! Voor rekere personen ls 't niezen een bijzonder „angename gewaarwording, ter wijl anderen er slechts 't voorteeken ln zien van een vervelende kopvalling... Onlangs nu was er een jongmensch dat zeker jaloersch van al de kampioenen in iets», ook zijn titel hebben wilde... en zijn keus viel op dien van kampioen in t niezen... Door de neitsvliezen te kittelen bij mid del van een haar uit den staart van een paard gelukte hij er in 60 keeren te niezen in één minuut tijd... Dat was nog zoo slecht niet maar men is een... genie of men is het niet. en na d'r een nacht op geslapen te hebben slaagde hij 's an derendaags nog beter, en sloeg hij al de andere rekords in dat edel spert in dui gen. Door zijn neus te mishandelen bij middel van een kiekenpluim met veel talent gesneden om zoo doeltreffend mo gelijk te zijn, was hem het onschatbaar genot gegeven 3 atchi's te laten vliegen op 2 seconden tijds ofte 90 per minuut...! Hoed af dames! en heeren (bij uitzon dering mogen de plotten die dit lezen hun politiemuts ophouden) voor dien nieven kampioen en een driedubbel Hoera! voor Amerika (natuurlijk), de moeder aarde van dergelijke athleten...! Maar 'k heb toch al beters geweten... GEERT EN KLAAS hadden een lezing gehoord over het alcoholmisbruik en na afloop zegt Geert tegen zijn maat: IRBBeSEBSe^RBBaBBKKBBBasaEaa hr* liefst van rijn auto's gebruik maakten. De grootste zorg van het jonge paar was nu, om een woning te vinden. Dit scheen veel moeilijker, dan zij verwacht hadden. Grocte huizen waren er genoeg te krijgen, maar geen kleine, eenvoudige, zooals voor het jonge paar ln aanmerking kwamen. Mevr. Strassmann sleepte iedere avond kranten aan, om ln de advertenties naar woningen te zoeken. En op zekere avond sprak zij. toen ze weer met hun vieren om de tafel zaten en de kranten nakeken: Ik zal de staoel kranten, die ik ver zameld heb eens halen daar zijn bladen b'l. die wij niet lezen; Meta bewaard alle kranten, waarin zij boodschappen mee naar huis brengt. Maar mevrouw, dat zijn toch geen nieuwe kranten, daarin zullen wil waar- schifnlijk niets vinden, merkte Lutz op. Zij haalde ongeduldig haar schouders op. Je moet van alles probeeren. anders vinden Jullie nooit een woning. Over vijf weken trouwen jullie, en je weet nog niet waar je terecht moet komen. Lutz en Lomir keken elkaar stilletjes aan. Z11 waren reeds overeengekomen, om hun intrek boven de garage te nemen, totdat zit iets beters gevonden bedden. Mevrouw Strassmann bracht de kran ten binnen en liet de stapel op de tafel vallen. Ziezoo, zei zij vol ondernemingsgeest, nu staan wii niet eerder op, voor wij iets gevonden hebben. Wie haar nauwkeurig gadegeslagen had. zou bemerkt hebben, dat ril zeer bleek zag. Zit vouwde meteen een krant open. De anderen wilden haar haar zin geven en namen ook de eene krant na de andere van de stapel af. ofs-hoon zij er niet veel succes van verwachtten. Lutz vertelde onderwijl, dat hij de vol gende morgen reeds om vijf uur een pa- sagier moest afhalen, die naar Leipzig wilde rijden. Hij zou eerst rx volgende T STAAT buiten kijf dat 'n babbelwijf. beste neven en nichten veel kwaad kan stichten. Bijzonder in oorlogstijd is heur invloed uitgebreid daartegen hebben de modehuizen van rLonden nu een passend systeem uitgevonden! Ja, in Engeland is er een fameuze cam pagne ingezet tegen de babbelaars De Lentecollectie van een Londensch mode huis toont ons, op een zwart kleed, een metalen gordel aan denwelke verschillen de kleine metalen platen hangen, op elk dezer platen is een woord te lezen. Als die woorden nu van links naar rechts worden gelezen, vormen zij den volgen den zin: little tattle, lost a battle 't geen we kunen vertalen door: babbelen en kniezen kunnen den slag doen verlie zen... Het gerinkel van die platen, als de draagster ervan zich verplaatst, ls een discrete waarschuwing voor de babbelaars. Nog zoo'n slecht gedacht niet! En wilt ge nog Iets weten...? 't Lachen ls een eigenschap van den mensch... maar wist gc dat er dieren zijn die ook kunnen weenen? De dugongook nog genoemd de zeekoe geeft ons daar 't treffendste voorbeeld van... Als men 't wijfje scheidt van heur Jongen, dan schreit ze dagen aan een stuk tranen met tulten, die geen krokodillentranen zijn, vermits 't ver driet gegrond ls! Als al de bergen der wereld zouden uit gegraven worden en gelijkelijk verdeeld over de geheele wereld zou de gemiddel de hoogte van het land ongeveer tachtig m-ter stijgen. Wie 't niet gelooft moet 't maar pro beeren! VADER, lk heb gelezen dat er een woordenboek is uitgekomen met 5000 nieuwe woorden. Hemel nog toe, schrok de vader, vertel het niet aan uw moeder. NU WIL lk u, best" gezellen alras 't geval vertellen van dien Britschen matroos, eerste klas die thuis met permessie was, rustig slien met z'n kat op z'n schoot en droomde dat hij was op z'n oorlogsboot! om haar te spreken. Hij hoogrt tevreden over zijn inkomsten, het dag terugkomen, aangezien hij zijn pas- leek werkelijk. Alsof de passagiers altijd 1 sacier ook nog in de omstreken van Lcip- Base Slamp, zoo heet onze matroos, was dus thuis gekomen met verlof. Hij zat op zijn gemaksken voor de stoof met zijn kat op den schoot en was. terwijl madam op boodschappen was. stillekens ingedut... Voordat zil vertrokken was had zé heuren vent opgedragen goed de kachel op te passen waarop een lekker dineetje, om den terugkeer van 't verloren schaap te vieren, stond te seuteren... Maar hij was nu ln slaap gevallen... De tijd ging voorbij en toen madam terug thuis kwam was heur eersten oog slag voor de stoof... waar 't vuur lang zaam maar zeker uitbrandde. Plotseling, denkende op 't diner dat mislukt was, begon ze luidop te roepen... De matroos, half nog in slaap, had niet goed den zin begrepen maar had toch gehoord dat er spraak was van - vuur!». Hij vloog ln eens recht, deed op ne wip den oven van de kachel open, pakte de kat op z'n schoot vast, stompte z'in den oven weer dicht, zette zich in positie en risp met luider stemme - Kanon 3, klaar om af te vuren! Hij had gedacht nog op de boot te zijn. had de stoof voor 'n kanon en de kat voor een kanonbal genomen... en zijn vrouw voor zijn kapitein!... 't Laatste alleen was... waar!... NU DAT uw menonkel gestorven ls. zult ge me zeker eindelijk de rekening betalen? vroeg de hospita aan den stu dent Maar meneer, antwoordde deze. schaamt ge 11 niet om geld te slaan uit zoo een treurig voorval? ER WORDT gezegd, er wordt verteld... Hij zei dit... en zij zei dat... Uit Parijs wordt er gemeld... En dees stond in 'n Engelsch blad... Berlijn heeft getelegrafieerd... En Rome heeft dat besluit genomen... Moscou is geëmbsteerd... Roosevelt zou naar Europa stoomen... En alleman weet alles... cn iedereen weet niets...! En alzoo komen de valsche geruchten tot stand, zie. 't Is dus ook geen avanse van den huldigen toestand te beschrij ven cn tc... voorspellen wat er gaat ge beuren want de grrroote jannen weten zelve niet... 't Beste is van 't af te wachten... lijk ln de romans en op 't leste zullen we toch zien hoe dat het uit scheidt... Van roman gesproken. De omvangrijkste roman der wereld literatuur is geschreven ln de Japansche taal, cn is van den schrijver Bakin. De roman omvat 106 deelen en hiervoor had de auteur 28 jaar noodig. De hoofdfigu ren een held en een heldin hadden bijna dertig jaar lang steeds opnieuw allerlei moeilijkheden te overwinnen, oor ze elkaar op de laatste bladzijde van het 106* deel eindelijk toch kregen I Het geduld van de lezers werd wel erg op de proef gesteld... Wij ook, wij verwachten 't einde van nen anderen roman laat ons hopen dat hij ook een gelukkig slot hebbel... WAT EEN toestand ls me dat hier met die autobussen!., ge wordt gewoon kletsnat! Lekt het hier altijd zoo door? r- Neen. gelukkig niet mijnheer... alleen maar als 't regent! 't Manneke uit de Mane. fflBBBSBESBBBHaSBJaBESIVSSBBRf zig moest, rondrijden, waar deze zaken te doen had. De eene krant na de ander werd opge nomen, evenwel zonder noemenswaardig succes. Tenslotte kreeg Lonr.v een krant in handen, waarvan haar opviel dat er zooveel kreukels ln zaten, alsof het blad heel klein opgevouwen geweest was. Eerst lette zij er niet op, zii zag ook niet. dat Mevrouw Strassmann haar met een eigen aardige ongerustheid in het oog hield. Lonny keek naar de datum. Het was de krant van de morgen, waarop haar de dood van Dr. Friesen bericht was. O, kiik eens, Lutz, deze krant dateert van Dr. Friesens sterfdag. Lutz boog zich met Lonny over de krant. Lonny sloeg het advertentieblad op en begon te lezen. Plotseling uitte zij een kreet van verrassing. Lutz God Lutz! Hij keek haar in haar opgewonden ge zicht. Wat is er, Lonny? Zij keek hem met groote, verschrikte oogen aan en wees op een tamelijk groote advertentie. Lutz lees toeh lees dat toch eens! stamelde zij bulten zichzelve. Lutz bukte zich naar de plaats die haar vinger aanwees, en zag zijn naam met vette letters vermeld. Toen las hij de ge heele advertentie: «Miljoenenerfgenaam gezocht! Aan Baron Lutz von Henn»rsberg, zoon van in den oorlog gesneuvelden Overste Georg von Hennersberg en diens vrouw. Baronesse von Brambaeh. wordt verzocht, zoo mogelijk per omgaande, zijn adres mede te deelen aan Mr. Harry Fleed, e*»i- den Gate Street, 24. San Francisco, Cali fornia Hii is door ziln 00m. Baron Hen- ner von Hennersberg. overleden 24 Jan. 1930, tot universeel erfgenaam benoemd van een vermogen van anderhalf miljoen dollar. Lutz staarde met groote oogen naar de I advertentie, begreep er eindelijk de betee- De appel-lenen zijn niet al te duur. Tegenwoordig mag men immers niet meer van goedkoop spreken. Ziehier eenige re- repten om ze te benutten, or* te genieten van de zon die ln hun oranjebasten zit. Appelsiencake. 200 Gr. zelfriizer.d bakmeel. 25 gr. Maï zena, 200 gr. suiker. 100 gr. boter. 2 eieren, een snuifje zout, de geraspte schil van een afgewasschen appelsien en 2 dl. ap- pelsiensap. Roer de boter met de suiker, zalfachtig, voeg er één voor één de heele eieren bii. zoodat het een ei geheel is weggewerkt, voordat het volgende er bii komt. Voeg er ook de geraspte schil bij en het zout en bliif aldus tezamen nog eenige minuten flink kloppen. Voeg daar na afwisselend eenige lepels zelfrijzend bakmeel en een scheutje appelsiensap toe en werk op die manier vlug het deeg op. Doe het in een met boter besmeerden vorm en bak de cake in een matig war men oven gaar <2 3 tot 1 uur). Bedek de cake, als ze door en door koud ls. met ec-n laagje appelsienglazuur, be staande rilt een goed gladgeroerd papje van 100 gram poedersuiker en een paar lepels appelslenensap. Confituur van Appelsienen. 10 Appelsienen, 2 citroenen, 2 H Kgr. witte suiker. De citroenschil voorzichtig afdoen, het vleesch in fijne schijfjes snij den en de pitten eruit verwijderen. Het zelfde doen met de appelsienen, er 2 of 3 bijhouden die men daarna met de schil in schijfjes snijdt en bijvoegt. Alles met water bedekken en 24 uren laten rusten. De suiker bijvoegen en 1 u. laten koken. Deze confituur stijft zoo goed als andere confituur; zij mag nochtans niet te hard worden. BEHANDELING VAN' LINOLEUM Melk als WrljfmldöeL Tot op zekere hoogte is het zeil met de mensohelijke huid te vergelijken. Evenmin als het voor de huid goed is, scherpe chemische bestanddeelen of aan de oppervlakte zichtbaar blijvende vet ten te gebruiken, is het ook voor lino leum om de slijtage van het linoleum tot een minimum te beperken. WENKEN Ter Overweging Onze hulp moet niet alleen her. gel den die erom vragen, maar ook en voor al hen die haar behoeven. Vetvlekken op Steenen Moer Het kan gebeuren dat op een stee nen vloer vetvlekken zijn. Men zal hier voor heet sodawater en bruine zeep ge bruiken. Dat'is het beste middel om ce plekken te verwijderen. Een Groote Beurt voor de Bedden Als we de bedden een goede beurt geven en alle verborgen hoekjes, als de veeren van den springbak of matras, het houten raam van de matras, enz., extra onder handen nemen, ls het goed een doek met een beetje petroleum te gebruiken. Dit werkt ontsmettend cn ver drijft alle mogelijke beestjes, die zelfs in het best onderhouden huis wel eens hun weg vinden. Om Lichte Tapijten te Reinigen Doe klaar water in een bakie. en in een ander wat water gemengd met een bordeauxglas ammoniak. Een spons ln het mengsel rioopen en er duchtig mede over een gedeelte van het tapijt wrijven. Men zal zorgen dat het tapijt eerst goed geborsteld were Ik H 7. - GEBRUIK HET JUISTE WOORD: DE INFANTERIE. De weermacht beoogt de verdediging van de bevolking t&van grondgebied. Na een geneeskundig onderzoek wordt. de burger op wervingskantoor bij het leger als soldaat ingelijfd onder de manschap*? van een bepaald wapen. Hij is een rekruut, een big (in Vlaanderen L* schacht) en maakt als zoodanig kennis met het kader, den korporïï zijn kamerchef, en de sergeanten, die hem corveeën bevelen. j De uniform is hem hier te lang. daar te breed:,ze' is jiok niet nt& maat als zijn pak in politiek. De infanterist krijgt benevens linnen. 6roe,. tuniek, kapotjas. schoenen, beenkappen, veldmuts of politiemuts tv. hel»' Ook aan het dragen van zijn veldtenue niet uitrusting moet hij wenner het geiceer, het gasmasker, de bajonet, de patroontasschen, i: schcw den ransel, den broodzak, de veldflesch en het eetketeltje. Maandblad V.B.O.. Bloeimaand 1939.) WEL: dat is niet duur, 't is een koop;» iets lcoopen tegen verminderde# prijs of uit de tweede hand een tweedehandsch rijwiel een handkar, handwagen II - GEBRUIK NIET: Dat is niet duur, .vei occasie iets per occasie koopen is een een occasie-vclo een steekkar, siootkar, stootwa gen gasthof hotel, logement. V.li.O. BijdragenBeschermend Lid: fr. 100 of 50: Steunend Lid: fr. 35; Gewoon fr. 20; Studenten en inwonende Leden fr. 7.50. - Postrekening 412.3S4, V.B.O.. V -:,vrrpen. Daarna met een doek met zuiver water j viassST- - "'AB5.'»!SÏ3)!IIÏEBSBïEKÏBü! <RB5BBBBHSaS£S£9B9B!ilMHII er over gaan. Bij deeltjes reinigen tot gansch het tapijt gewasschen is. In open lucht laten drogen, ofwel ver- j seheidene malen afwrijven met droge doe ken. DE LINNENKAST VERZORGEN Nu is de melk duizenden Jaren geleden reeds als huldcosmetlcum toegepast. Zij heeft meer uitwerking gehad dan een gewoon cosmetlcum. daar zij tevens als voedsel voor de huid diende. Dikwijls gaf men nog de voorkeur aan ezelinnen- melk, mogelilk omdat deze zeldzamer en daarom kostbaarder was. Hoe het ook zij: deze van ouds be kende feiten zijn de aanleiding geweest tot het experimenteeren met melk bij het onderhoud en de reiniging van lino leum. Het resultaat was verrassend gun stig. Wij laten hier een beknopte aanwij zing omtrent de behandeling volgen Wanneer men deze methode voor de eerste maal toepast, begint men met het linoleum grondig met koud of lauw wa ter af te nemen, natuurlijk zonder toe voeging van soda of eenig loog. Als het zeil zoo goed als droog is, doet men op een samengevouwen lap een beetje rau we volle melk cn wrijft het daarmee in. Nu ontstaat weldra een matte glans, echter niet de gladheid, die het loopen, op linoleum moeilijk en zelfs levensge vaarlijk maakt. Bij de volgende behandelingen van het linoleum vervalt dan de bovengenoem de reiniging met water. De melk dient dus zoowel om het ingedrongen vuil te verwijderen, als om de kleine hoeveel heid vet aan te brengen, die blijkens een jarenlange ondervinding noodig is Bij het koopen van een linnenkast van goedkoope houtsoort, moet men toe zien, dat er aan den achterkant geen naden zjjn waar stof kan doordringen. Voor wat de linnenkast betreft houde men zich aan het volgende L Plaats de linnenkast niet in een vochtig vertrek. 2. Berg nooit goed weg. dat niet vol komen droog is. 3. Leg zooveel mogelijk het goed. dat in éénzelfde afdeeling van het huishou den gebruikt wordt, bij elkaar. Bijvoor beeld lakens bij sloopen, tafellakens bij servetten, enz. 4. Leg zelfkanten naar achteren; leg het goed recht op elkaar en de stapels gelijk. 5. Leg goed, dat een open- en een dichtgevouwen kant heeft, om en op el kaar. om te voorkomen, dat- de stapels scheef liggen. 6. Breng het laatste goed Onder dat. wat reeds in de kast ligt. om te voor komen. dat telkens hetzelfde goed wordt gebruikt. 7. Maak een linnenkast van binnen zoo min mogelijk met water schoon, 8. Zorg dat de kast van tijd tot tijd gelucht wordt. 9. Zorg, dat de inventaris van het linnengoed van tijd tot tijd wordt op gemaakt en bijgehouden, zoodat men bij mogelijk wegraken der stukken kan na gaan waar deze kunnen zijn. Het is aan te raden minstens eenmaal in het Jaar de linnenkast en het linnengoed na te zien, dit zoo noodig uit te halen en te onderzoeken of er vocht, stof of mot ten in zijn. De vrij algemeene opvat ting is. dat motten niet in katoen of linnen komen. Toch worden er wel eens motten gevonden in pluizig katoenen goed en ln molton. Het goed kan in zoo'n geval gewasschen worden, men maakt de kast goed stofschoon en smeert de naden in met terpentijn. tBB3BBBSSEBBKBBBSlEBSBSQSVBXBBiBBBBBBBBBBBBBK»BBBiaBBIRC De Belg. N. V. Van der Graaf en Clr. Zelfregccrinastraat' 4. te Brussel-Zuid afdeelingHandelsinformaties) deelt ons- mede: FAILLISSEMENTEN IN BELG IE. Er werden over de week eindigende 29-3-40 in België 7. faillissementen uit gesproken, tégenover 15 over hetzelfde tijdperk van liet vorige jaar. Uitgesproken faillissementen per branehe gedurende de week van 22-3-40 tot 29-3-40 5 diversen: 1 drukkerij; 1 confectie. In totaal werden er van 1-1-40 tot 29-3-40 ln België 133 faillissementen uit gesproken tegenover 187 over hetzelfde tijdperk van 1939. CONCORDATEN. Van 1-1-40 tot 29-3-40 werden in België 73 aanvragen ingediend tot, het bekomen van een con cordaat en 59 aanvragen gehomologeerd tegenover 71 en 42 over hetzelfde tijd perk van 1939. PROTESTEN. Over de week eindi gende 29-3-40 werden in België 990 pro testen geregistreerd tegenover 2141 over hetzelfde tijdperk van 1939. Van 1-1-40 tot 29-3-40 werden in Bel gië 17.948 protesten geregistreerd tegen over 28.465 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. C. Van de Walle-Grillet Rijsslstraat 20 - leper. Witgoed, Bonnetteriëa, Pull'overs, Sayet, ten Bloezen, Interlock, Corsettcn. Hand schoenen. - Mans- en jongensliemden. - Allerhande Kinder^rtikelen. Specialiteit van schoone schorten. Speciale prijzen voor Voortverkoopers. '.KKCBaSBnEaSCIBHSBnBBBBBSBBB kenis van en keek toen weer naar de da tum. Toen drong het tot h' door, dat deze krant verschenen was óp de morgen nadat de majoor hem de vorige avond afgewezen had en Mevrouw Strassmann zoo vijandig tegen hem opgetreden was. Met een bliksemsnel begrijpen hief hij zijn hoofd op en keek Mevrouw Strass mann met een scherpe, vorschende blik aan. Hij zag, dat zij beefde van opwin ding en beurtelings rood en bleek werd, ofschoon zij toch eigenlijk niet weten kon, wat er in die advertentie stond. Hij zag, hoe zij zich inspande om een onbewogen gezicht te zetteh, hetgeen haar evenwel niet gelukte. Intusschen was Lonny ook plotseling een licht opgegaan; zij zag hoe zenuwach tig haar stlefmoeedr deed, staarde naar de krant, en begreep nu door de vele kreu kels en barsten die zij zag, dat het de zelfde krar.t was, waarin haar stiefmoe der die morgen zoo verdiept geweest was, en die zij daarna zoo zonderling ineen- frommelde en in de zak van haar peignoir stopte. En zij herinnerde zich ook, dat die krant later doodleuk verdwenen was en niet meer voor de dag kwam. Plotseling werd alles haar duidelijk. Nu wist Lonny eensklaps, waarom haar stiefmoeder sedert die morgen zoo totaal van houding veranderd was: zij wist. waarom die krant verdwenen en toen met niet te miskennen opzet weer op tafel terecht gekomen was. Een van hen moest die advertentie zien, en wanneer niemand anders dit gedaan had, dan zou haar stiefmoeder ze waarschijnlijk zelf ont dekt» hebben. Een brandende schaamte maakte zich van Lonny meester. Zij keek naar Lutz en zag, hce hij zijn ble"k, ver trokken gezicht van haar stiefmoeder afwendde en naar haar keek. En zij las in zijn oogen, dat hij alles begrenen had, maar zij las er cck een schroeiende twij fel aan haarzelf in. Ja, Lutz twijfelde op dat oogenblik aan haar, dit veelde zij, en zij werd rood en verlegen, alsof zij op een zonde betrapt was. ZIJ ctond als verlamd, en begreep slechts dit eene. dat Lutz niet EIGENAARDIG GEVAL TE LIBRAMONT REIZIGERS LIETEN DEN TREIN NIET VERTREKKEN, Een Kameeltje moest uit Libramofet vertrekken naar Bastenaken. Bij de aan komst van aansluiting gevende treinen werd het Kameeltje stormenderhand ingenomen en was weldra bakvol, zoo nochtans dat een 83-tal personen geen plaats vond. Deze personen plaatsten zich vóór het treintje, dat niet kon vertrekken. Beroep werd gedaan op de politie om de spoor baan vrij te maken. Twee uren later was een trein gevormd vóór de achtergebleven reizigers, waarvan sommigen dien dag ter bestemming niet meer zijn geraakt.. OP DE GROOTE MEREN Een handelsvloot bestaande uit negen en-twintig booten, vaart op de groote me ren van Noord Amerika en op de waterwe gen die daar uitmonden. Die schepen be- hcoren tot de Ford Motor Company en verzekeren het toevoer van grondstoffen cn producten. Dc twee machtigste motorschepen van deze reeks zijn de Henry Ford II en de Benson Ford, beide met Diesel motoren uitgerust. Door eerstgenoemde werd ver leden Jaar een millioen ton grondstoffen ter bestemming gebracht, door de tweede omstreeks drie-kwart millioen ton. tSBB59aB9BBBB9EBBBBBB9BBSSBS APRIL - GRASMAAND 7 2 2* Zond. na Paieh. H. Albertus, ld. Be toede Eerier. SMH. Walterus 9D H. Waldetrudis 10 W Plechtigheid T. d. H. Joxef, bescher mer der Kerk. H. Macarius 11 D H. Leo de Groote 12 V H.Sabas 13 7. H. Hermenegdis 14 z 3* Z-nd. na Pa«ch. H. Justinu? *93293112 J3ÏCKBBS1E 9351 ?ï5B BES alleen haar stiefmoeder wantrouwde, maar ook haar. En Lutz zag de doodelijke schaamte en verlegenheid ln haar oogen en beoordeelde die od dat oogenblik ver keerd, omdat hil zelf uit zijn doen was. HU greep de krant met een ruwe ruk en werd zoo wit als krijt. Weer boorden zijn oogen zich in die van Mevrouw Strass mann, die vergeefs poogde om haar ver legenheid te verbergen, en toen in die van Lonny. die niet minder verlegen was. Een krankzinnig verdriet overmeesterde hem. en belette hem om tot het besef van zijn groote erfenis te komen. Met een heesche, gebroken stem zei hij: Daarom dus! Daarom werd ik plot seling in genade aangenomen, daarom wilde jij'je afscheidsbrief terug hebben, voor lk hem gelezen had? Nu begrijp ik alles. Het leek hem monsterachtig, maar op dat oogenblik kon hij niet anders denken. Hii zag Lonny's onbeschrijfelijke verlegen heid, hij zag, hoe zij zich schaamde, en hij zag de verwarring van Mevrouw Strassmann. Alleen de majoor scheen van den prins geen kwaad te weten; hij staar de verbluft de drie anderen aan. Dit alles speelde zich in een paar seconden af. En zonder nog een woord te snreken. zonder een verklaring te geven of te verlangen, stormde Lutz plotseling de kamer uit, ruk te in de gang zijn pet van de kapstok en verliet het huls. Als een krankzinnige liep hij uren ach tereen rond. Niet de gedachte aan de groote erfenis die hem ten deel gevallen was, wond hem op. maar zijn afschuw en verachting voor Mevrouw Strassmann en de verlammende angst, 4» h-endende twij fel, dat Lonny van deze comedie afgewe ten had. Hij was zoo geheel overstuur, dat hij bijna een uur noodig had, om weer helder te kunnen denken. Toen kwam hij weer tot zichzelf. Hij bleef plotseling staan en sloeg zich tegen het voorhoofd. Neen, Lonny km niets geweten hebben, Lonny v/as niet in staat, om zoo'n gemeene rol te spelen. Hoe had hij dit kunnen den- Het Alleluia van Paschen ls een wek roep voor nieuw leven! De lente hangt ln de lucht. De vinken zuilen weldra een liedje slaan in bloeien de boomgaarden en de botten staan bars- tensgereed op vele struiken en boomen. Ondanks de oorlogsmaren die over het land gaan en de zenuwen spannen, cischt het Jonge leven zijn recht cn meer dan ooit moet er zorgend uitgezien worden voor de toekomst onzer aankomende jeugd. De Vrije Technische School van Oost ende heeft., alle moeilijkheden ten spijt, voortgewerkt en gebouwd om de verdere uitbreiding en verbetering van haar on derwijs mogelijk te maken opvoeding en onderricht van de jeugd zijn ook in lastige tijden het allerlaatste wat men opgeven mag. Vooral het technisch onderwijs ieder een schrijft of leest het in de bladen dat het tegenwoordig meer en meer aller oogen op zich trekt als zijnde een der belangrijkste factoren in de economie van het land' en het welzijn onzer burgers- en arbeidersjeugd. Voor vele ouders zal het groote verlof weldra weer aan de deur staan met de gewichtige vraag waar naartoe met de toekomst van een grooter wordende jon gen? Om dit vraagstuk te helpen oplossen, heeft de Vri.ie Technische School het ge noegen TT vriendelijk uit te noodigen om op 2den Sinksendag aanstaande te komen zier. wat er door haar gepresteerd wordt. Niet alleen de nieuwgebouwde, fijnbezorg- <je lokalen zullen aller aandacht trekken rliaar ook de moderne machines, dc mo toren, het mectgerief voor werktuigkunde én electriciteit. allerhande didactisch ma teriaal en last not least het studie- en handwerk der Jongens zelf. Zooals vorig jaar zullen de werkplaatsen in volle be dril vigheid zijn teneinde een beter in zicht te geven aan de bezoekers ln d? werkmethodes der school. Dit zal ook gebeuren óp het technisch bureel, in de laboratoria en de proefzalen van het Hoo ger Technisch Instituut. Kort gezegd aan iedereen zal' de gele genheid geboden worden om van dichtbij te zien welke vooruitgang de school ge maakt heeft in het laatste Jaar cn wat er ondanks de mobillsatiemoeilijkheden zooal tot stand werd gebracht in een der meest nieuwe vormen van middel baar en hooger onderwijs. Het kan gerust gezegd worden dat de tijd voor goed voorbij is waarop alleen arbeiderskinde ren en verstandelijk minderbegaafden in het technisch onderwijs htm toevlucht Zochten. Ter inlichting aan de ininingewijden De Vrije Technische School is vooral een dagschool met driejarigen leergang voor leerlingen die hun lagere studiën voleindigd hebben. In alle a'deelingen vormen de Zedenleer, de moedertaal, het rekenen, de natuurkunde en het teekenen dc ondergrond van het onderwijs. De jongens krijgen verder gelegenheid zich te specialiseeren op bouwkunde, hout- of metaalbewerking, diesel- en benzinemo toren. electriciteit en andere aanverwante vakken. De kosten bedragen jaarliiks 30 frank voor leergeld cn zoo wat 109 fr. voor persoonlijk gerief en boeken. Er is een afdeeling voor inwonende leerlingen volle pensioen tegen 55 fr. per week. De overige leerlingen kunnen 's middags op de school blijven en 's avonds na ös les sen, die te 5.30 u. eindigen, voor het ma ken van hun avondwerk tot 7 u. in de studie blijven. Het Hooger Technisch Instituut aan de Vrije Technische School toegevoegd is een inrichting van heel anderen aard waar niet middelbare maar hoogere stu» dies gedaan worden. Er zijn behalve een voorbereidende klasse ook drie hoogere leerjaren waarna men den wettelijk be schermden titel van technisch ingenieur kan bekomen ln nijverheidsscheikunöe, electriciteit of werktuigkunde (m"toren>, Deze studies zijn bepaald lastig en niet ken? Hij deed zi"hzr!f de hevigste ver wijten. omdat hii zoo wantrouwig had kunnen zijn, en plotseling ging hij weer terug naar het huis van den majoor. Maar ondertusschen was het zeer iaat ge worden. de terugweg duurde minstens ook weer een uur, en hier buiten w£s nóch een auto. nóch een tram te bekennen. Toen hii het. huts bereikte, was alles donker, alleen in de kamer van Lonny brandde nog licht. Hij keek omhoog en strekte ln vurig verlangen zijn handen uit. Lonny, lieve Lonny. hier beneden staat Je dwaze Lutz. en hij schaamt zich over zijn verdenking. En hij kan het je nu toch niet meer zeggen. Zoo sprak hij in ziin hart tegen zijn geliefde. Hij bleef eeruime tijd onder haar venster staan, en keek naar boven, voort durend hopend, dat zij naar het raam ko men en hem zien zou. Het viel hem in, dat hij morgen naar Leipzig moest en eerst overmorgen terug- keeren zou. Maar in die tijd zou hij ten minste weer kalm geworden zijn. Maar zij mocht niet zoo lang in ongerustheid gelaten worden. Hij zou haar een briefje schrijven, dat haar morgen in de loop van de dag door de post bezorgd zou worden. Met dit voornemen begaf hij zich naar huis. Eerst nu dacht hii met zijn vol be wustzijn aan zijn erfenis. "Miljoenenerfgenaam gezocht!had er boven de advertentie gestaan. En nu moest hij plotseling, als uit een booze droom ontwakende, lachen. Wat heerlijk! Hij zou rijk zijn. hij zou Lonnv een onbe zorgd leven kunnen verschaffen. O, zijn 'arme Lonny had zich blijkbaar absoluut niet verheugd over deze erfenis, zij had er zeer verschrikt en ontdaan uitgezien. Hoe had hij zooiets leelijks van haar kun- 'nen denken? Waar was zijn verstand ge bleven? Het liefst was hij weer omgekeerd om toch nog toelating te verlangen, en Lon ny om vergiffenis te vragen. Maar als zij zijn wantrouwen opgemerkt had en daar om aan zijn liefde twijfelde, wat moes* geschikt voor minder dan middelmatig studenten. Het instituut telt tegenwoordig 61 leer lingen uit alle hoeken van het land. De gelijke voorbereiding tot de studies d!» er gedaan worden geven de volledige of gedeeltelijke wetenschappelijke - en Grieksch Latijnsche humaniora, ook d» vakschoolstudies aan een of andere tech nische school met minstens drie of vier jarigen leergang. De technische ingenleir» woreien tegenwoordig meer dan er be schikbaar zijn gevraagd voor belangrijk» posities in het leger, in de staatsdiensten, in de groot- en kleinnijverheid. in dr colleges en de technische scholen. De kosten der studies aan dit instituut be- loopen jaarlijks 200 fr. voor leergeld en ongeveer 300 fr. voor persoonlijk gerief en boeken. Een pedagogie voor inwonend» leerlingen biedt plaats voor 18 studenten en de kosten voor volledig pensioen be- dragen 3.300 fr. per iaar. Een bezoek aan deze beide zeer bloeien de inrichtingen zal voor iedereen nuttij en leerrijk zijn vergeet dus niet td» Sinksendag van 9 tot 18 u. Iedereen is welkom. Verfrisschingen en eetmalen zelfs zullpn de bezoekers aangeboden worden in -de ruime eetzaal van het gesticht te gen zeer billijke prijzen. «CnBBB9SBBBS9!fSaSSS9SSae8iai DE TOESTAND DER GRENS. ARBEIDERS TE MOESKROEN NIEUWE VERBETERING. In de streek van Moeskrcen en Meenen stipt men nieuwe verbetering aan ir. den toestand van de grensarbeiders. Verschel, dene belangrijke niivcrheidsInstelll/'Vea openden weer hun deuren. Andere her. vormden ploegen dia afgedankt werden bii de gebeurtenissen in September. Honderden aanvragen tot grensverkeer werden ingediend te Kortriik en de cliriv te«e sociale organismen doen de noodig» voetstappen om die vergunningen te be* komen. Men herinnert aan. de belangheb* benden dat de dragers van zulke vergun, ning niet zonder oorlof de plaats mogen veranderen waar zij over de grens gaan Zoo zij dit verbod overtreden, loopen zij gevaar hun vergunning te zien ontnomen worden en aldus ook zonder werk te val- len. IBS9SRBaS!*SBaBBBSS3S9afla9BV AARDVERSCHUIVING IN SPANJE EEN MERKWAARDIG VERSCHIJNSEL Bij Circüela. In de Spaansehe provin cie Badajoz. doet zich sedert een maand ongeveer, een aardverschuiving van groo> ten omvang voor. Na zware regenval ver dwenen. eerst langzaam, daarna sneller, eenige heuvels, terwijl óe grond op ande re nlaatsen naar boven kwam: Talrijke boomen zijn ontworteld. Ge heele velden zijn zoozeer verschoven, dat op plaatsen waar tevoren tarveakkers la-' gen, thans vruchtboomen staan. Op vele plekken vertoont de grond diep# spleten, terwijl hier en daar meertjes zijn ontstaan. IX82EEZSKSTH82BEnGES3a3T7,33J WEER EEN BELGISCHE VISSCHFRSROOT DOOR VLIF.GIJIG BESCHOTEN IN DE NOORDZEE TWEE FRAN'SCW TORPEDOJAGER# DRIJVEN HUN TOESTEL OP DE VLUCHT Te Oostende wordt vernomen dat ees Belgische visschersboot in de Noordzee werd beschoten door een Duitsch vlieg tuig Twee Fransche torpedojagers be schoten het vliegtuig, dat op de vluclrt gedreven werd. <899339912 57123SRSS3HiSaBïBHn8 hij dan beginnen?,Hii besloot, cm haat in ieder geval te schrijven. En thuisgekomen, schreef hij aan Lon- ny: Mijn Lonny, Wat je ook van mij denken mag. j# mag niet boos op mij zijn. Vergeef mi) miin dwaasheid van zoo plotseling weg te hollen: het geschiedde in een plotseling# verwarring. Ik voel mij diep ongelukkig omdat ik naar LeiDzlg moet, maar ik hf" dat afgesoroken. Ik zal zeer ongerust ziin zoolang ik je niet gesproken heb. Bli'J van mij houden, Lonny! Vergeef mij Overmorgenavond. zoo gauw ik .terug ben, kom ik bij je. Met een hartelijke zben. Je Lutzt' Zoo. meer wilde of kon hij nu me' schrijven. Hieruit zou zij zien. dat' hi) zijn kalmte hervonden had, en zij zou ooi geruster zijn. Toen ging hij doodmoe nasr bed. na eerst, ziin wekker ongewondén t# hebben. En met de gedachte aan LennT viel hij toen in slaap. i-'i De majoor had Lutz totaal verbluft af gekeken. HU bemerkte, dat er iets niet in den haak was, maar hij vermoedde niet wat. Wat moet dat voor den drommel be teek enen? Waarom raat Lutz met zulk# orakelspreuken op den loop? vroeg M geërgerd. Lonny schrok uit haar vc-clooving oc. Zii keek haar stiefmoeder, die er r.05»1 bedremmeld uitzag, met doffe, nietszienc oogen aan. Mevrouw Strassmann stamelde eeaV zins uit het veld geslagen: Ik weet het niet. ik snap er mets (■»- Lonny richtte zich met een ruk streek het haar van haar voorhoofd sprak toonloos: (Nadruk verboden) t Fenol»

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 6