De Europeesche Oorlog Groote bedrijvigheid in de lucht VRIJDAG 29 MAART ZATERDAG 30 MAART GEBEURTENISSEN DAG NA DAG ZONDAG 31 MAART MAANDAG 1 APRIL DINSDAG 2 APRIL WOENSDAG 3 APRIL DONDERDAG 4 APRIL VAREN DUITSCHE TREILERS ONDER BELGISCHE VLAG DOOD VAN ADMIRAAL RONARCH Redevoeringen van Molotoff, Churchil en Chamberlain De Russiche politiek blijft dubbelzinnig Engeland en Frankrijk zullen de blokkade verscherpen Van de neutralen wordt qeëischt dat zii hun handel met Duitschland zouden beperken Meeningsverschillen tusschen Hitier en von Ribbentrop ENGELSCHE VLIEGEN TEGEN DUITSCH KUSTWACHTERSCHIP Eigenaard!»* foto genomen in de Helgoland-Saai van uit een Engelsck vliegtuig <"at den strijd aangaat tegen een Duitse he kustwachter. Deze komt een vier- f leuri^e lichtfusee naar het vliegtuig af te schieten en op zelfde oogenblik duikt vlieger naar beneden om het schip met bommen te bestoken. Uiterst rechts giet men op zee de schaduw van het vliegtuig; midden ziet men het sch.p. j Geen der twee werden geraakt. DE BESLISSINGEN VAN DEN BRITSCH-FRANSCHEN OORLOGS" J'AAI). BRITSCH KONVOOI AAN GEVALLEN DOOR DUITSCHE VLIEGERS. SUMMER WELLES DIJ PRESIDENT ROOSEVELT. HERLIJN VERWACHT DUITSCH- I SSI->( HF.-ITALIAANSCTIE SA- P IE WERKING VOOR BEPERKTE DOELEINDEN. OP HET WESTERFRONT, IN DE LUCHT EN OP ZEE Op h:t Westerfront was de bedrijvig heid van de infanterie zeer beperkt. Ar tillerievuur werd op enkele sectors gewis- teld. In de lucht was er grootere bedrijvig heid. Groote verkenningstochten werden van beide zijden uitgevoerd. Een Duitsch vliegtuig stortte te pletter wegens een tagnogtoe onbekende reden in Noord- Frar.krijh. De bemanning werd gedood. D» Britten zouden ook twee toestellen serioren hebben. Het Fransch afweerge schut haalde een Duitsch vliegtuig neer. Duitsche vliegers vielen andermaal een Britsch konvooi pan op de Noordzee. Naar London meldt liep geen enkel schip schade np. Naar Berlijn werden zes cargobooten beschadigd, een begeleidend schip tot zin ken gebracht en een ander in brand ge schoten. De berichten blijven dus even lüteailoopend naar gelang hun herkomst. 'n Engrischc trawler kon ontkomen aan een aanval van Duitsche vliegtuigen. Een andere trawler zou ontsnapt zijn aan een aanval uitgevoerd door 8 Duitsche vlieg tuigen. Verliezen van bepaalde vrachtboooten worden niet gemeld. Twee Russische schepen werden door de Britten gepraaid in den Stillen Oceaan. VAN HET POLITIEK FRONT. De meeste aandacht gaat nog steeds naar de besluiten getroffen door de Fransch-Britsche Opperste Oorlogsraad. Men wijst cp de beteekenis van het be- ilöit behelzende dat geen van beide lan den een vrede zal aanvaarden zonder met het andere er akkoord over te gaan en dat beide landen voort zullen samenwer ken op «He gebied, zelfs na den oorlog, voor zoolang zulks noodig mocht blijken. Een verscherping van de blokkade- inar.tregeleri tegen Duitschland wordt ver wacht. I i de Noorsche landen stijgt de ongerustheid daar men vreest dat Enge land ten allen pri.jze den verderen door voer langs de Noorsche wateren van ijzer erts naar Duitschland wil verhinderen. Duitschland dreigt mét tegenmaatrege- len en zegt dat Engeland en Frankrijk een nieuw slagveld zoeken.' Te London wordt een verscherping van de blokkade langs de Oostelijke grenzen aan Duitschland in het vooruitzicht ge steld. A Te Washington is 8e H. Summer Welles toegekomen. Hij werd ontvangen door President Roosevelt aan wie hij ver slag uitbracht over zijn reis in Europa. Men blijft nog steeds in het onzekere omtrent het al of niet stellen door Pre- rJdent Roosevelt van nieuwe stappen bij tie oorlogvoerenden. 4 In de diplomatische kringen te Ber lijn schijnt men een samenwerking van Duitschland, Rusland en Italië vcor be perkte doeleinden te verwachten. 4 Naar verluidt werd voor 1 milliard Finse he mark schade aangericht in Fin- and tijdens den oorlog met Rusland. Maatregelen worden er getroffen om aan dO.OOO landbouwersgezinnen een haard stede te bezorgen. Alle niet bebouwde gronden zullen moeten afgestaan worden om die lieden er te vestigen. Gemeenten, trusts, enz. zullen diensvolgens gronden moeten afstaan aan den Staat, mits scha devergoeding. Er wordt ook gemeld dat van Duit- scitj zijde groote aankoopen werden ge daan in Nederlandscch-Indie en dat tal rijke Duitsche vrachtbooten die in de havens aldaar een toevlucht hadden ge zocht, vertrekkensgcreed zijn om Japan- i che of Russische havens in den Stillen Oceaan te bereiken. MOLOTOFF ZET I)E RUSSISCHE BI IXENLANDSCHE POLITIEK UIT- IFV RUSLAND WIL BUTEN DEN OORLOG P.L1JVEN. PUBLI CATIE van een DUITSCH WITBOEK DE STRIJD TE LANDE, IN DE LUCHT EN OP ZEE. Te lande op het Westerfront werd over een frontvlak van 50 Km. tusschen Haar en Blies, een heftig wederzijdsch artillerievuur gewisseld. De Duitschers hadden het gemunt op dorpen waar ge meend werd dat Fransche voorposten waren. De Franschen lieten zich niet on betuigd en bestookten de Duitsche voor posten. De luchtmachten waren weeral zeer be drijvig om verkenningstochten uit te voe ren. Luchtgevechten werden herhaalde lijk geleverd. Van weerszijden wordt het meesterschap in de gevechten opgeëischt Het D. N, B. meldt dat drie vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald en slechts een Duitsch niet terugkeerde. Duitsche vliegers vielen nogmaals een Britsch konvooi aan. Naar Berlijn, wer den een kruiser geraakt en een ander schip tot zinken gebracht. Deze bewering werd ten stelligste gelogenstraft door London. Een der aanvallende vliegtuigen zou neergeschoten zijn geweest. Het D. N. B. meldt ook nog dat een Duitsche duikboot de bemanning van een Duitsch vliegtuig dat op zee was moeten neerstrijken, gered heeft. Verliezen op zee worden niet gemeld. VAN HET POLITIEK FRONT. 4 Het bijzonderste politiek feit van den dag blijkt wel de rede te zijn die Molo- toff, de Russische Minister van Buiten- landsche Zaken, voor de Opperste Sovjet- Raad hield. Frankrijk en Engeland, betoogde Mo- lotoff, hebben ln de laatste vijf maan den talrijke voorbeelden van vijandig heid tegen de Sovjet-Unie laten blijken. Eeide landen hadden gehoopt Rusland in den oorlog tegen Duitschland te betrek ken, maar zijn hierin niet gelukt en er over verbitterd. De oorlog blijft tot het Westen beperkt. Duitschland stuurde aan op vrede maar liep op een weigering van wege de geallieerden die thans alleen nog de algeheele nederlaag en de volledige verdeeling van het Reich nastreven. Sprekende over den strijd in Finland verklaarde Molotoff dat het Russisch le ger er een groote zegepraal had behaald, niet alleen op Finland maar op de im perialistische landen die hulp verleenden. Hij noemde hier o.m. in volgorde: Zwe den, Frankrijk, Engeland, ook Italië en de V. S. van Amerika erbijvoegend. Naar Molotoff, zou het Roode Leger wel de ge- heeie wereld verpletterd hebben! Naar Molotoff zouden de Russen 48.745 dooclen en 15.853 gekwetsten tellen wijl de Finnen minstens 60.000 dooden en niet minder dan 250.000 gewonden zou den hebben geteld. Zoo Engeland en Frankrijk in Finland wilden ingrijpen, was zulks om een oor logsveld tegen Rusland gereed te hebben. Rusland was bij machte gansch Fin land ln te nemen maar het heeft zich evenwel met het minimum tevreden ge steld. Een militair defensief verbond tusschen de Noorsche Staten kan Rusland niet aannemen. Met Roemenië bestaat het geschil be treffende Bessarabië nog steeds. De Sov jet-Unie koestert evenwel niet het in zicht dit gebied gewapenderhand te her overen. Molotoff herinnerde cr r.og aan dat troepen der Verbondenen bijeengetrok ken zijn ln het Nabij Oosten. Wij moe ten waakzaam zijn. zegde hij nog, maar aan de andere zijde mogen wij herinne ren dat het soms gevaarlijk is met vuur te spelen. Ten slotte betoogde de Volkskommis- sarls dat Rusland neutraal moet blijven en zich onthouden van deelneming aan den oorlog maar dezen binnen zekere perk houden. Rusland voert zijn eigen jKjlitiek. Over zijn geheel gaf de rede van Mo lotoff een indruk van dubbelzinnigheid en werd er ln vele kringen op gewezen dat er dient uit besloten dat Rusland nog steeds niet geneigd is een militair verbond met Duitschland aan te gaan, evenmin als toe te treden tot een Duitsch- Italiaansch-Russisch verbond. Men meent ook dat Rusland blijft loeren op een ver dere gelegenheid om een nieuwen slag te slaan en dat de aanspraken op Bessarabië nog steeds worden voorgehouden. De Osservatorc Romanonoemde deze rede een onrustwekkende bctoo- ging 4 Omtrent de reis van den H. Sum mer Welles wordt gemeld dat men zich aan geen onmiddellijke vredespoging van de zijde van President Roosevelt moet verwachten. 4 Turkije heeft alle verzendingen van pakjes levensmiddelen naar Duitschland verboden. 4 Te Berlijn verscheen een nieuw Witboek behelzende allerlei dokumenten die door de Duitschers zouden gevonden zijn in Polen. De namen van President Roosevelt en van den Amerikaanschen diplomaat Bullitt worden erin vermeld. Van officleele Amerikaansche zijde wer den zekere aanhalingen en dokumenten van 't Witboek als niet strookende met de waarheid, dus als valsch, bestempeld. GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE DEN I - NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF /RIEND ZOO STEUNT GE ONS. DANK EROM. I 'JK -"V T*' REDE VAN DFN H. CHURCHILL. NEDERLAND VERZEKERT DE VER DEDIGING VAN NEDERLANDSCH INDIE. DE STRIJD TE LANDE. IN DE LUCHT EN OP ZEE. Op het Westerfront hadden herhaalde ontmoetingen plaats tusschen patroeljes die vinnigs gevechten aangingen. Van weerszijden wordt gemeld dat de vijand verslagen werd en krijgsgevangenen wer den gemaakt. Van Duitsche zijde werd de propaganda met luidsprekers, enz., voortgezet, wat onthaald werd op ma- chiengeweervuur. Op zee werd een Fransch oorlogsschip aangevallen door Duitsche viegers. Naar Havas liep het schip geen schade op. De bedrijvigheid in de lucht was zwak ten gevolge de slechte weersomstandig heden. F.en Duitsch «Dornicr-17» vlieg tuig werd aan de Schotsche kust neerge schoten. VAN HET POLITIEK FRONT. 4 Er wordt groot gewag gemaakt van een rede op den vooravond gehouden door den H. Churchill. Hij wees eerst op het vo'ledig akkoordgaan tusschen Engeland en Frankrijk. Meer bedrijvigheid in den strijd moet worden verwacht. De oorlog kan ook langer duren dan eerst werd ge meend, omdat veel kleine landen, uit vrees voor Duitschland, voort grondstof fen leveren aan dit land wat Duitschland in staat stelt den oorlog verder te voeren. Om deze reden zal de wereld een lang durige beproeving ondergaan. Engeland heeft de diepste sympathie voor die kleine d'r neutralen eerbiedigen. H. Chamber- I lain kondigde ook aan dat reeds maat- DE STRIJD TE I VNDE. IN DE LUCHT EN OP ZFE. regelen werden getroffen om te beletten Te lande, op net. Westerfront, werden eTtx ]angs de Skandinavische wateren patroeljes uitgezonden die soms in voe- ,,0^ naar Duitschland zou gevoerd wor- ling traden, wijl aan de Saar de artille rie van weerszijden vuur spuwde. In de lucht was de bedrijvigheid groot. Van Duitsch? zijde worden talrijk? lucht gevechten in bijzonderheden medege deeld. Naar het D. N. B. waren deze ge vechten steeds in het voordeel der Duit schers die zeven Fransche vliegtuigen zouden hebben neergeschoten, zonder zelf maar een toestel te hebben verloren. Door de Franschen werd het verlies van twee toestellen toegegeven maar de be manningen zouden zich hebben kunnen redden met hun valschermen. 4 Te IJmuiden durven de visschers- booten niet meer uitvaren uit vrees voor aanvallen van vliegtuigen daar reeds ver scheidene Nederlandsche visschersbooten door Duitsche vliegers werden aangeval len. OP HET DIPLOMATIEK FRONT 4 Te Parijs werd drukke diplomatieke bedrijvigheid aan den dag gelegd. Eerste- Mlnlsier Reynaud ontving talrijk? Fran sche Ministers en gezanten van Frank rijk in het buitenland. Worden nog voor zien: besprekingen met de gezanten in Roemenië. Turkije, Yougo-Slavië, enz. Generaal Weygand was even eins te Pa rijs en werd ontvangen door de HH. Rey naud en Daladicr. Een feit. aan hetwelk ook groote betee kenis wordt gehecht is de afreis van den H. Bernard, oud-ambassadeur te Rome, naar Rome, en dit nadat deze een lang durig gesprek voerde met den H. Reynaud. Hieruit heeft menigeen besloten dat den. Welke deze maatregelen zijn werd niet duidelijk medegedeeld. H. Chamberlain wees er ook op dat En geland bereid is alle overschot van pro- duktie van sommige landen ln te koopen voor zooveel als mogelijk en noodzakelijk ls. ten einde die grondstoffen niet naar Duitschland te laten uitvoeren. Nog werd aangekondigd dat onderhan delingen gevoerd werden met verschil lende neutrale landen. 4 De Fransche bladen maken groot ge wag van een bericht als zouden mee- ningsverschillen gerezen zijn tusschen Hi t ier en von Ribbentrop. Hitler zou na melijk aan von Ribbentrop verwijten dat de laatste Duitsche diplomatieke zetten mislukt zijn, o.m. dat zijn reis naar Rome niets opleverde, ook de bijeenkomst van den Brenner zou niets gewijzigd hebben, het onderhoud met de H. Vader, de neu- traliteitsverklaring van Rusland met het gevolg het verzwinden van de hoop op een Duitsch-Italiaansch-Russische over eenkomst, het laatste Duitsche Witboek en de verklaringen die het uitlokte van wege de Amerikaansche Staatslieden, zou den von Ribbentrop als zooveel misluk kingen aangewreven worden. Of zulks waarheid is kan moeilijk worden nage gaan. 4 Uit Boekarest wordt gemeld dat de Russen versterkingen aanleggen langs de nicuwo Russische-Duitsche grenzen. 4 Van het veroverde gebied in Finsch EEN FRANSCH VLIEGTUIG VAN HET TYPE MORANE Foto vao een Fransch vliegtuig van het type MoraneDe Duitschers verklaren meerdere dier jachtvliegtuigen neer geschoten te hebben in de laatste tijden, wat logenstraffingen van Fransche rijde uitlokte. landen die het ongeluk hebben Duitsch land tot gebuur te hebben, maar het is niet billijk dat Duitschland zich zou voe den met de zwakte dier landen. Verder somde de H. Churchill de ver liezen op door de neutralen geleden op zee. Hij verklaarde dat buiten de kon-, vooien, reeds een groot getal neutrale schepen werden tot zinken gebracht door de Duitschers en dat aldus een 1.000-tal neutrale zeelieden werden vermoord. In de twee laatste weken werden 14 neutrale schepen tot zinken gebracht en slechts 1 Engelsch. Spreker had het verder over het droevig lot van de Tchecken, de Oos tenrijkers en de Polen. Met Italië en Ja pan wil Engeland ln goede betrekkingen leven. Rusland hoeft niet in het geschil gemengd tenzij het dit zelf zou willen. Utt deze rede werd besloten dat Enge land scherpere blokkademaatregelen zal treffen en dat vooral de neutralen hier onder te lijden zouden kunnen hebben. 4 Nederland heeft maatregelen getrof fen om de verdediging van Nederlandsch Indië tegen eiken mcgelijken aanval te verdedigen. Er zullen 3 slagkruisers van 27.000 ton worden gebouwd, evenals een aantal torpedojagers, mijnenleggers, tank boot, droog dok. enz. In het geheel gaat het om een uitgave van 283,2 millioen gulden, 't zij in onze munt 44 milliard frank. 4 Nu iets over het Verre Oosten, dat in feite wol r.iets te maken heeft met den oorlog in Europa: Te Nanking werd onder Japansche hoede een nieuwe Chi- neesche Regeering opgericht die onder leiding staat van Wang-Tsing-Wei. Deze is, naar Japan, de eenige wettelijke Re geering van Cliina. Dc Regeering van Tshang-Kai-Shek wordt als een Regee ring van vluchtelingen door Wang-Tsing- Wei betiteld. De V. S. van Amerika lieten reeds weten dat zij de nieuwe Regeering niet zullen erkennen. Engeland en Frank rijk zullen zelfde houding aannemen. ZENDT ONS 5 FRANK en wij rfnden drie maanden om blad naar een Soldaat. •x M,RIJKE LUCHTGEVECHTEN BOVEN HET WESTERFRONT. NAAR EEN DIPLOMATIEK TEGEN OFFENSIEF DER GEALLIEERDEN. BREEKT FRANKRIJK DE DI PLOMATIEKE BETREKKINGEN MET RUSLAND? FRANKRIJK, HOEWEL IN OORLOG, ZORGT GOED VOOR DEN LANDBOUW Frankrijk toenadering ïot Italië zou zoe ken. Te Parijs acht men het ook niet onmo gelijk dat de diplomatieke betrekkingen met Rusland zouden afgebroken worden. All£3 wijst erop dat de Verbondenen, en bijzonderlijk Frankrijk, een groot diplo matiek tegen-offensief op touw zetten. 4 Voorts ls er steeds veel spraak van een verscherping van de blokkade. In Duitschland schijnt men bezorgd te zijn voor de neutraliteit der Noorsche terri toriale wateren langs waar de uitvoer van Zweedsch ijzererts naar Duitschland wordt gevoerd. Uit London wordt er ln- tusschen op gewezen dat Engeland niet voornemens is de neutraliteit der Noor sche wateren te schenden. 4 De Italiaansche bladen bespreken de rede van Molotoff en wijzen erop dat Rusland een opportunistische en arglis tige politiek voert. Men wijst erop dat Sta line nu verder een gunstig oogenblik zal afwachten om het Imperialistisch pro gramma van het oude Rusland uit te werken. «O» j, II. CHAMBERLAIN KONDIGT EEN- VERSCHERPING DER BLOKKADE AAN. MEENINGSVERSCHILLEN TUSSCHEN HITLER EN VON RIB BENTROP? DE STRIJD TE LANDE, IN DE LUCHT EN OP ZEE. Op het Westerfront was er te lande weinig bedrijvigheid. Verkenners trokken er op uit als naar gewoonte, wijl in ze kere sectors artillerievuur gewisseld werd. Daarentegen was de bedrijvigheid in de lucht van verkenningsvliegtuigen en van Jachtvliegtuigen zeer groot, wat aan leiding gaf tot talrijke luchtgevechten. Havas wist te melden dat drié* Duit sche vliegtuigen zouden neergehaald zijn tijdens die luchtgevechten wijl er een Fransch vliegtuig niet naar zijn basis te rugkeerde. Reuter meldde dat drie Engelsche Hurricaneselk een Duitsch toestel hadden neergehaald. Het D. N. B. bericht dat twee Fransche en een Engelsch vliegtuig werden neer geschoten wijl een Duitsch toestel niet terugkeerde. In Luxemburg stortte een Fransch vliegtuig te pletter, bij het maken van een noodlanding. Een der leden der be manning werd gewond, de anderen wer den gered en geïnterneerd. Op zee zou een Engelsche destroyer een Duitsche duikboot hebben tot zinken gebracht, dit reeds enkele dagen voor dien. De duikboot zou een konvooi heb ben aangevallen en een vrachtschip }n den grond hebben kunnen boren. Een Britsche destroyer viel daarop de duik boot aan, kon die treffen met dieptebom men, waardoor de duikboot aan de opper vlakte moest komen. Enkele leden der bemanning konden opgepikt worden, waarna de duikboot zonk. Het Duitsche schip 'Mlmihorn» werd door eigen bemanning tot zinken ge bracht. Te London werd erop gewezen dat de weinige verliezen in de laat3te dagen ge leden op zee doen besluiten dat de Duit sche óuikbootenvloot groote verliezen heeft geleden en Duitschland niet bij machte ls zooveel nieuwe onderzeeërs te bouwen als er worden tot zinken gebracht. Kareilë zal Rusland een Karelische Sov jet-Republiek maken. Bij deze RepuWek zal een gedeelte van het Russisch Kare- lisch gebied gevoegd worden. Russische troepen hebben Sortavala bezet 48 uren voor den vastgestelden tijd. «O* NIEUWE AANVAL OP SCAPA- FLOW. KOMT DE SLAG OP HET WESTERFRONT. WIJZIGINGEN IN DE BRITSCHE REGEERING. DE STRIJD OP HET WESTERFRONT, IN DE LUCHT EN OP ZEE. Op het Westerfront steeds hetzelfde: bedrijvigheid van patroeljes en artillerie vuur. In de lucht was er weer groote bedrij vigheid. Luchtgevechten werden geleverd. Naar Reuter, werden twee Duitsche vlieg tuigen neergehaald wijl een Engelsch toe stel buiten gevecht werd gesteld. Aan dc Schotsche kust werd eveneens een Duitsch toestel neergeschoten. Anderzijds werd ook een Engelsche Spitfiredoor de Duitschers neergehaald aan de Britsche kust. De piloot bleef ongedeerd. Naar het D. N. B. kwamen twee Duitsche vliegtui gen niet terug maar werd een Morane neergehaald. 20 Duitsche vliegtuigen deden een aan val op de Engelsche vlootbasis van Scapa- Flow. Berlijn meldt dat verschillende oor logsschepen zwaar beschadigd werden. Londen ontkent dat eenig schip getrof fen werd. Een Duitsch toestel zou neergeschoten zijn. Op zee werden enkele schepen aange vallen. Men weet niet of zij geraakt wer den. VAN IIET POLITIEK FRONT. 4 Het Italiaansch blad Piccolo pu bliceert een heftig artikel tegen Rusland. Men besluit ook dat van een Duitsch- Italiaansch-Russische driehoek niets meer komen zal. Ean ander Italiaansch blad deelt mede dat de bijeenkomst op den Brenner niets van de houding van Italië heeft gewij zigd. 4 Per Radio zou Maarschalk Goering verklaard hebben dat de Duitsche legers hun slag zullen slaan ln het Westen. 4 De Engelsche Regeering werd gewij zigd. Lord Chatfield nam ontslag. H. Sa muel Hoare is minister van het Vllegwe- zen geworden. H. Churchill blijft de Mi nister van Marine, maar zal het Comité voorzitten dat belast is met het beleid Graaf Trleki. Eerste-Minister van Hongariie, in gezelschap van Graaf Cian<% Italiaansche Minister van Buitenlandscbe Zaken, tijdens zijn bezo-k aan Rome, Graaf Teleki voerde zooals gemeld belangrijke besprekingen met de Italiaansche Regeering en werd door de H. Vader ontvangen. van den oorlog. Sir Kinsley Wood is voor zitter geworden van het Comité voor 3in- nenlandsche politiek. Nog andere wijzi gingen hadden plaats. 4 In Duitschland moet-n alle bloemis terijen hun gronden veranderen ln moes tuinen. 4 Te Berlijn werd ook een groote oor logsraad gehouden. Naar verluidt zou Duitschland ook nieuwe grieven opperen tegenover de neutralen. De neutralen worden van langs om meer tusschen twee vuren gevat. NIEUWE AANVAL VAN DUITSCHE VLIEGTUIGEN OP BRITSCH KON VOOI. RUSLAND STELT NIEU WE EISCHEN AAN FINLAND. DE STRIJD TE LANDE. IN DE LUCHT EN OP ZF.E. Op het Westerfront kwamen verken- nersgroepen herhaaldelijk in botsing. Naar Havas werd aan de Nicd een Fransche voorpost, die eerste bestookt werd door de Duitsche artillerie, daarna aangeval len door Duitsche stormtroepen. De Fran schen moesten bijna begeven toen da aanvallers op hun beurt aangevallen wer den door een andere Fransche groep, die erin zou gelukt zijn de Duitschers te verdrijven en zeven hunner gevangen te hebben genomen. Dc Duitsche luchtmacht was zeer be drijvig boven de Noordzee. Tot twintig raids van Duitsche vliegers boven de En gelsche kusten werden gemeld. Britsclie konvooien werden aangevallen. De berich ten hierover blijven al even verschillend als naar gewoonte. Naar Berlijn zou bij een aanval op een konvooi door Duitsche vliegtuigen een destroyer, twee voorhoedeschepen en twee vrachtbooten in den grond zijn geboord, drie voorhoedeschepen en een vrachtboot vernietigd, en een voorhoedeschip en drie handelsschepen beschadigd. Reuter meldt dat van de Duitsche be weringen er niets van waar is. De Duit sche aanvallende vliegtuigen, van het ty pe. t Junkerzouden door de Britsche jachtvliegtuigen uiteen gedreve» zijn ge weest en schade aan schepen werd ten geenen deele opgeloopen. Geraakt er maar wijs uit 1 Naar Reuter zouden minstens twaalf Duitsche Junkerszijn getroffen ge worden. Een werd neergeschoten aan de Schotse kust; dit ls het 53' Duitsche vliegtuig dat aldaar neergehaald werd. Anderzijds maakte een Duitsch vliegtuig een noodlanding in Noorsche wateren. De bemanning stak haar vliegtuig in brand maar werd gered. Anderzijds werden vier Duitsche vliegers die op een rubberbootje m het Kattegat rondzwalpten door Deen- sche booten gered. Bij Savange. Noorwegen, stortte ook een Duitsch vliegtuig te pletter. Uit Londen wordt gemeld dat in de laatste 48 uur verscheidene Duitsche duik- bootcn konden worden aangevallen, den kelijk met sukses. Engelsche treilers werden door Duit sche vliegers aangevallen. Een der booten werd getroffen. VAN HET POLITIEK FRONT. Van Duitsche zijde werd een waar schuwing geuit tegen de neutralen die zouden kunnen instemmen met de En gelsche blokkade-maatregelen. 4 30.000 Italiaansche landbouwarbci- ders zijn naar Duitschland vertrokken. 4 H. Paul Reynaud hield een radiorede bestemd voor Amerika. In deze rede wees hij op de oorlogsdoeleinden van Frank rijk en Engeland en verklaarde verder dat de neutralen er belang bij hebben de Verbondenen te steunen. 4 De Russen zouden nieuwe eischen hebben gesteld aan Finland, namelijk dat de Finnen de grenszone volledig militair moeten ontruimen en dat er geen nieuwa Mannerheim-iinie mag gebouwd worden. Ieder perscampagne tegen Rusland moet ook gestaakt worden. Er bestaat dus wel niet veel meer over van de Finsche onaf hankelijkheid en vrijheid. IN ITALIË MOETEN ALLE IJZEREN HEKKENS AFGE BROKEN WORDEN Ten einde oud-ijzer te winnen voor de landsverdediging heeft de Italiaansche Regcering besloten dat alle ijzeren hek kens moeten platgetrokken worden en vervangen door andere, ln andere mate rialen. Uitzonderingen worden gemaakt voor de hekkens van kerken en voor deze die een artistiek of historisch belang heb ben. VREESELIJK LUCHTVAART ONGEVAL IN DE VEREENIGDE STATEN Een droevig en tragisch ongeval heeft Zondag te Seattle plaats gehad. Een pi loot, een zekere Cora Sterling, had zijn vier kinderen de vreugde van een lucht reisje willen aanbieden. Plots zag men het toestel te pletter val len en op den grond ln vlammen schie ten. De vader en de vier kinderen werden gedood. EN LEGGEN ZIJ MIJNEN IN DE SCHELDEMONDING? Naar La Libre Belgique - heeft een Fransch dagblad medegedeeld dat Duit sche t-eilers varende onder Belgische vlag en voorzien van de letter H. wat den ken doet dat zij van Heist zijn ln d® Noordzee zouden bedrijvig zijn en bij nachte mijnen leggen ln de monding van de Schelde. Belgische verkenningsvaartui gen zouden die treilers betrapt hebben maar niet bij machte zijn geweest om cr den strijd mede aan te binden. Een onderzoek hieromtrent te Oosten de ingesteld wees uit dat in de laatsta tijden de vaargeul van de Sch'lde di« door de booten gewoonlijk wordt gebruikt, gevaarlijk zou zijn geworden. Zoo het wanr is dat deze geul met mijnen is be zaaid, ls even ook waar dat nooit een Belgisch verkenningsvaartuig een vreem den mijnlegger praaiden, en ook nooit een vreemden vermomden mijncnlegger opmerkten. Zoo dit toch gebeurd zou zijn, zouden zij het niet gelaten hebben bij sommaties maar het gevecht hebben aan gegaan. Mogelijk blijft het toch dat mijnen leggers van oorlogvoerende landen ver momd op zee varen. Een Belgisch zeeman die uit Engeland weerkeert, zou verklaard hebben dat hij heeft kunnen vaststellen dat de Engelscnen een vermomde mijnen- legger konden aanhouden. Het ls ook ze ker dat de Britsche admiraliteit sedert lang dergelijke vermomming vermoedt. Dit verklaart misschien eenigszins waar om zooveel Belgische visschersvaartuigen voor kontrool naar Engelsche havens wer den opgeleid. Er wordt ook beweerd dat de Engel- schen 2 Hollandsche kotters buit maak ten op dewelke mijnen waren verstopt. Indien vermomde treilers mijnen leg gen, dan is het uitgesloten dat zij zich nabij de Belgische kust zouden wagen, waar zij spoedig zouden herkend worden. Eveneens is het uitgesloten dat onze vis- schers zich tot dergelijke taak zoudea leenen. (■BBHiaaBBBsasr EEN HELD VAN DEN IJZER.' Men meldt uit Parijs dat admiraal RoSi narch. na vijf dagert ziekte, op vijf-en»! zeventig jarigen leeftijd aldaar in hel hotel Val de Grêce overleden ls. Hij was te Quimper, in Bretagne, ge boren, ten jare 1865. Na de Zeevaartschool bezocht te heb ben, deed hij den veldtocht mee In Ma dagascar om vervolgens als scheepsluite- nart, deel te nemen aan de Internatio nale expeditie tegen de Boksers die d® legaties te Peking belegerden. Schout-blj-nacht genoemd ln 1914 nam hij het bevel over de brigade der Marine- fusiliers die zich met roem overlaadden te Diksmuide. Dan volgde zijn promotie tot vice-ad- miraal, en zijn bestuur der verdediging tegen de duikbooten. Dit was ln de pe riode 1916-18 en van dien tijd dagteekent een toestel voor het mijnvagen waarvan hij de uitvinder was. Eij het uitbreken van den oorlog in 1914, werd hij aan het hoofd geplaatst der brigade van de marine-fusiliers, be staande uit 6,500 man, en moest te Diks muide den optocht der Duitschers naar de zee helpen verhinderen. Men ker.t algemeen de heldhaftige hou ding dezer Fransche soldaten... RonarcU en zijn mannen getuigden van een bo- venmenschelijke krachtinspanning. Op 10 November 1914 werd de brigade ge plaatst onder de bevelen van generaal Galiiéni, die haar als reserve gebruikte. Na den slag van de Marne, werd d® brigade naar Antwerpen gestuurd, doch geraakte niet verder dan Gent, vanwaar zij zich terugtrok tot Diksmuide om er kennis te maken met het slijk var Vlaanderen In 1929 werd admiraal Ronarch aan het hoofd geplaatst der reserve-troepen, en maakte deel uit van den algemeenen generalen staf. IBBBBBBBBBBBBaiBBBBBBBBBBBBa DE ZWARE VERLIEZEN DER NOREN TER ZEE 59 SCHEPEN VERGAAN 407 ZEELIEDEN OMGEKOMEN. Naar het Noorsch Telegr.-Agentschap uit Oslo meldt, zijn tot nu toe, tengevolge van den oorlog, 59 Noorsche schepen ver loren gegaan, terwijl 402 Noorsche zeelie den zijn omgekomen. DENEMARKEN VERLOOR REEDS 331 ZEELIEDEN Te Kopenhagen werd vernomen dat dertien der leden van de bemanning van de Brittaals verdwenen beschouwd worden. Dit brengt op 321 het getal van de Deensche zeelieden die tijdens dea zeeoorlog gevallen zijn. DE STRIJD OP ZEE OP HET POLITIEK FRONT GRAAF TELEKI TE ROME 4 In het Lagerhuis hield de H. Cham berlain een rede waarin hij o.m. wees op de groote beteekenis van de beslissingen genomen door den Engelsch-Franschen Oppersten Oorlogsraad. Tevens kondig de hij aan dat de blokkade van Duitsch land zal verscherpt worden. Maatregelen zullen getroffen worden tegen de neutrale landen wier landsgrenzen of territoriale wateren als bevoorradingsbronnen voor Duitschland kunnen gelden. Neutralen moeten hun handel met Duitschland be perken. De geallieerden zullen den eko- nomlschen oorlog tot het maximum door voeren. Engeland wil evenwel <Xe rechten Zicht van de Fr&nscha torpedojager Simoundie flink deelneemt aan den strijd tegen dc Duitsche duikbootea CO reeds meer dag eert zege op het actief zou hebben. en hierboven zien we Engelsche soldaten in rust, die de Fransche landbouwers een handje toestel en. Ors Lnd kan tiaar voorbeeld aan nemen en zorgen dat onze landbouwers voldoende verlof krijgen opdat alle landbouwwerken ten gepasten tijde kunnen uitgevoerd worde^.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 7