ia»* KLEINE WINST HET WET KEVIE VOORTBRENGENVOORTBRENGEN VOORTBRENGEN De tijd dringter moet snel gehandeld worden Groot gemak van betaling Firma VAN LUCHEN GROOTST! SCEUS tSA In Oen Landbouw KAN GEEN ENKEL ELEMENT BETER AAN DIT ORDE WOORD VOOR DEN HUIDIGEN TIJD BEANTWOORDEN DAN de meststof: IIET GROOTE DOEL VOOR HET OOGENBLIK IS: 1. DE AARDAPPELTEELT. 2. DE SUIKERIJTEELT. Gezien de tegenweerdigc omstandigheden V00RDEELIGSTE PRIJZEN Als Uw kind hoes! AKKER'S verslèrkïe ABDIJSIROOP Voor inlichtingen Wendt U tot uw Meststoffe11 handelaar, ofwel tot de .8, B v 4 MUG - NIER - BURMOED «Jg^EB-NilELBREUK A. DUMONCEAU aan de IN Rijselstraat 1-5 IEPER ALSOOK REGENMANTELS WERKKLEEDEREN FANTAZIEBROEKEN GRIEP RHEUMATISCi f PIJNEN HOOFDPIJN ZENUWPIJN PIJNLIJKE MAANDSTONDE# VERMOEIDHEID ZENUWINZINKING Door een of andere ongesteldheid kunnen uw gewone bezigheden voor U een zweren last worden. Thuisgekomen verlangt U dan alleen nog naar de eenzaamheid van uw bed, om daar eindelijk rust te vinden. MARKTPRIJZEN Ilare snelle en zekere werking zal de opbrengst van de produkten van de beste hoedanigheid verhoogen in alle gronden en voor alle teelten. Deze meststof, samengesteld uit TWEEKALKIG FOSFAAT en POTASCH-SULFAAT, VRIJ VAN CHLOOR, wordt vervaardigd In onze fabrieken met de meeste zorg, zoodat een volkomen mengeling bekomen wordt van de noodzakelijke fosfoorzuur- en potaschbestanddeelen, oordeelkundig verdeeld. Sulkaphos waarborgt baar een groot succes in hoeveelheid en hoedanigheid, want deze meststof, vrij van Chloor, geeft aan den aardappel een groote rijkheid aan zetmeel en verzekert zijne bewaring. 000 tot 1000 kgs. per hectare verzekeren U deze uitslagen, Sulkaphos welke geen Chloor bevat, heeft, talrijke proeven in de streek van Roeselare, Tielt, leper, enz. hebben bet bewezen. steeds de beste uitslagen opgeleverd, men heeft overal een bijzonder boog procent drooge stof kunnen boeken, en de opbrengst verhoogen. BIJZONDER NA GROENVOEDER IS SULKAPHOS ONMISBAAR, door aan de jonge planten de nood'ge onmiddellijk opneem bare grondstoffen te verzekeren, en zoodoende geen gevaar van verlies in opbrengst door de eerste vrucht te moeten ondergaan. 5ü0 tot 600 Kgs. per hectare verzekeren U dit. ROE ye. «••tf (J"- ELY" ti'.J da ran R poade B ri t« i le I lkscht S! dorp e ferengs Ir. de 1 #n 1V de zaa JJe peo: ZON «ens a ter Re| Boo esi -leranq Si Berste y aardt V toei* toatron fcon-oj, §eeft Ij Van u ptelltaJj Raterq. Ynazou tfcoogte, flaar if Pattrni kwam «ouftrqj' lijke o .«chads' Hide j so adat j gehaa: was g de vr het v£ twee km. i. P Kami< flets •In he leners Wilde Verdw BIK II de den der p war eg 8 s gen atraet Vand< 60 j. gaert, Jules in di' men nochtl lijk toch doen, gei., zijn och la ni' een film veel df la ir »a ZEKERE WEER DRUKKING - VER MINDERING, TOT VOLLEDIGE VER DWIJNING: ZONDER GEVAAR of TIJDVERLIES door toepas&in* dag en nacht, ronder ongemak, der REGELBA RE VEERLOOZE toestellen of BREUK CORSELETTEN, nieuwe methode BRE VETTEN van 1933 en 1934: officieel er kend en toegestaan aan den Specialist Belg. Firma opgericht in 1835. DIPLOMA'S: GOUDEN MEDALIES: BRUSSEL 1910; GENT 1913 en 1923; LYON 1914; ANTWERPEN en LUIK 1930; PARIJS 1931, lurvlid Luiten wed strijd en «GROOTE PRIJS» BRUSSEL 1935, e GROOTE PRIJS» booste belom iug; bekroond door de Belgische Regeering met «GOUDEN MEDAL1E DER KROONORDE». BEWIJZEN VAN GENEZING J.-B. Vandenhoutte, landbouwer, te Assche, op den ouderdom van 50 jaar nog genezen van zakbreuk. Fr. Clauwaert, te Assche, jongen genezen van lies breuk. Vrouw Breydels (Louisa Cele), Collegiebaan te Wetteren, volledige darm- en baarmoederzakking, alles op plaats gebracht; vindt krachten en ge zondheid terug. Theo Vandenbussche, Slijpstraat, 4, te MEESEN-bij-Ieper. zware breuken, gansch verdwenen, doet alle werk zonder ongemak. Henri Mesidagh, Wellingstraat, Beernem, volledig genezen van breuk. C. Grootjans, 28, Ketelmakerstraat, Tienen, zware zakbreuk. gansch verdwenen en werkt zonder ongemak. Fastré G., Eeuwfeeststraat, 9, Tienen, maagzakking, gansch op plaats gebracht, doet zonder ongemak zijn vak van machinist op den spoorweg. BREUKLIJDERS: MAN VROUW KINDEREN wilt gij zooals boven gemelde personen dadelijk HULP en VERLOSSING bekomen met alle WAAR BORG tegen MATIGEN PRIJS, brengt ons een bezoek, dat U tot NIETS verplicht en volledig KOSTELOOS is: de Specialist C. DUMONCEAU zal U allen goeden raad en uitleg geven in VLAAMSCHE TAAL: alle maanden in de volgende steden, van 9 tot 1 uur, te: KORTRIJK: Maandag 8 April, Hotel de Flandre(Statie). I BRUGGE: Zaterdag 13 April, «Hotel de Coutrai», Oude Statieplaats 5. Kosteloos uitlegboekje op aanvraag, Rtie de ia Meuse 65, Brussel. NOTA: TOT HEDENDAAGS NOG GEEN OPSLAG. KOSTUSMEN Telefoon 629 'S ZONDAGS OPEN TOT 4 TJUR BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Haamlooze Vennootschap gesticht In 1903 40, Lange Nieuwttraat, ANTWERPEN Private onderneming beheerd door het koninklijk besluit van 15 December 1934 Handelsregister: Antwerpen Nr 3800. Kapitaal en Reserven fr. 30.500.000. SPAARBOEKJES, fntrest: 3,00 - 3,25 - 3.50 - 3.75% netto. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN BEHEERRAAD: M dtboeseMge. ixlwitein ii t I* è"i Wilt U in staat zijn om vroolijk te werken, en na den arbeid volop te genieten van de ontspanning die het leven U biedt Aarzel dan geen oogenblik neem een "Wit Kruisje", zoodra U voelt dat het noodig is. Hierdoor zult U zich de ontelbare kleine ongemakken besparen, die uw leven kunnen vergallen. Ut# fi'T^CCUUJL dajf- VERSCHILLENDE VOORSTELLING IK DEZELFDE SAMENSTELLING Baron Jean Cogels, Voorzitter. M. Emile Jacobs, Beheerder. M. Paul Van den Bosch. Afg.-Beheerder. 'M. Alph. Ullens de Schooten, Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomen ge lieve U te wenden tot onze agenten; Krombeke: Mevr. Wed. Denys-Verhaeghe. Beveren a/IJzer: Tahou. Gem.-Secr. OoatvletercnMej. Yvonne Van Houtte. Mecien: 3. Dehem, G Gratrystr., 41, Brus. Ploeg.teert: V. Menet, 109. rue d'Arment Roe.brugge: G. Delplace, Gem.-Ontv. Wuaten: Pierre De Simpel. Notaris. Werrik: M. Leon Dehonnet, I.eie.str., 25. W««tvleterenMevr. Wed. J. Quaeghebeur. Te Antwerpen werd een man inge rekend die een biljet van de Koloniale Loterij vervalscht had en hierdoor 10.000 frank ten onrechte had ontvangen. Te St Gillis-Brussel heeft een sol daat die zijn vrouw van ontrouw be schuldigde deze met messteken gedood en gaf zich nadien gevangen. Te Beveren-Waas kwamen de vier kindertjes van het gezin Jacobs een straat uitgestapt toen een zware vrachtauto zelfde straat wilde Inrijden. Twee der kinderen, de twee broertjes, konden tijdig wegspringen. Erger werd het met de twee andere kindjes, twee zusjes, die onder het logge voertuig verdwenen. Een der mesljes, 7 jaar oud, werd gedood; het andere meisje werd zwaar gewond. Te Bertem ls de 59-jarlge landbou wer Fr. Wouters van den trap zijner wo ning gevallen. Hij liep hierbij zware ver wondingen op waaraan hij kort nadien bezweek. Te Gent stortte een arbeider van een ladder. De man liep hierbij een sche delbreuk op en overleed kort nadien. POEDERS CE PROEFDOOS van 6 POEDERS 4 Fr. OE DOOS van 24 POEDERS *1 Fa oe familiedoos van 48 poeders 20 fr. IN ALLE APOTHEKEN. TABLETTEI CE KOKER VAN £4 TABLETTEN M Fr. CACHETS ce doos van 2 cachets VOOR handtasch» 1.50 FR, CE ALUMINIUM KOKER VAN 12 CACHETS 6 Fr. LABORATORIA TUYPENS, S*. NIKLAAS-WAAl ALLEEN de Wit Kruis Poeders bij de HH. APOTHEKERS verkocht geven volledige WAARBORG van echtheid. Let er op! geef het dan dadelijk het béste. Laat Uw kind niet langer hoesten dan noodig is, maar grijp krachtig in. Help Uw kind direct van zijn hoest af met de vanouds bekende en be proefde AKKER's ABDIJSIROOP. AKKER's ABDIJSIROOP helpt nu nog veel sneller dan vroeger. Van langen datum is Abdijsiroop een natuurlijk kruiden-middel, dat zacht, doch goed en grondig aandoe ningen der ademhalingsorganen geneest. Thans heeft Apotheker Dumont de wer king van Abdijsiroop op verrassende wijze verhoogd door toevoeging van de hoest- bedwingende stof codeïne", die snel en afdoend hoest en slijm verdrijft. Uw spoe dige genezing zal U zoo verbazen dat Gij, uit eigen ondervinding, evenals zoo reien voor U, zult besluiten: ,,'s Werelds béste hoest-siroop" is de terecht geprezen 230 Gr. fr. 16.50; 1000 Gr. fr. 45.-. TOO Gr. fr. 28.50; In alle apotheken. IBHBBHMIRHHHSaMBBasa» Goede VERTEGENWOORDIGERS MACHTIGE VERZEKERINGSMA AT- SCHAPPIJ vraagt goede VERTEGEN- WOORDIGER in verscheidene gemeen ten. Schrijven onder Kr 15, ter Drukkerij. Gasthuisstraat 15, Popcringc. koop gestelde dieren 1.445. Prijzen van 6.25 tot 10. Poperinge, 5 April. Tarwe, 160; rog ge, 144; haver, 120; erwten. Schokkers, 230; id.. Ronde Blauwe. 195; witte boonen, (Flagéolets), 340; aardappelen, 50; boter, 25-29; eieren, 0,44; hoppe, de 50 kg., op brengst 1939, verkoopers 1150; id. koo- pers 1125. leper, 30 Maart. Tarwe, 165-lfl; g ver, 124-128; rogge, 159-154; talm*, gerst, 165-168; voedergerst. 158-151; ten, 215; paardenboonen, 139-B5, Ur4t pelen, 50-55: boter, 25-27; eier» viggens, 140-175 het stuk en 8>i de fc, tarwestroo. 48-50; roggestroo. 62-55; t •verstroo, 60-64; gerstestroo, 68-4#; hooi, 58; klaverhooi, 60; Luzemehtat ruw vlas, 145.-155; klaverzaad. ge*t^ 16-18; id„ wit, 30-32; voederbiet», Diksmuide, 1 April. Boter, 27-2! eieren, 0.45-0,47; aardappelen, 45-w, we, 154-158; rogge, 140-115; haver. stroo, 50-60; hooi. 70-80; voeaerns-^ 8-10; brouwersgerst. 135-170. Kortrijk, 1 April. Boter, 27. 0,43-0,50; konijnen, 7.50 de kg.; tarir, 24 ld.; hennen, 9; duiven, 3,50; eend» 15: ganzen. 30: wortelen. 1,50; boonen witloof. 125; kooien, 2; rapen, 1; toni. ten, 30; bloemkoolen, 2-4; selder. 2 j*> stuk: porei, 2; appelen. 1,50-2,0#. dnüw 20-25 fr. VELLEN van geiten, 25 h» stuk; id. van konijnen. 12 de kg ld. schapen, 11; id. van koeien, 9,10; ld. vr, vaarzen. 9.30; id. var. stieren. 8; ld. ossen, 9,20; id. van kalveren, 12 fr; ui;;, tarwe, 100 kg., 160-168; roode tame, Ife 165; rogge, 142-145: haver, 134-128, pu,. deboonen, 150-152: gerst, 169-165, tam», bloem, 218; inlandsche zemelen, 105; go-, te zemelen, 122; hoor 80-85; stroo, 60-q: aardappelen, gele, 50-52; ld., roode, 55-5: voederbeeten. 100 kg., 9; Turksche tan» plata, 153; id. cinquanttao, 178; lijnast vreemd, 250; id. inlandsch, 196; Lijnzaai. koeken, inlandsch, 150: id. Amerika, 13. id. coco. 150: id. arachide, 170. VEEMARKT. Te koop gesteld 5;; stuks 245 koeien, 3.60-4.70 lev de kfio; 179 vaarzen. 4,45; 46 stieren, 4J9-5.1); 52 ossen, 4,30-6.00 fr. Anderleeht. 2 Aoril. Aangercer» varkens 3.427, verkocht tegen den g». middelden prijs van 5,75 tot S.25; gt. slachte varkens 725. Roeselare, 2 April. Tarwe, 150; I rogge, 140; haver, 124; zemelen, 105; j maïs. plata. 150; id. cinquanttao. 161; boekweit. 175; voedergerst, 14" hxmn gerst. 160; wintergerst, 160; erwten. 100; paardenboonen 152: lijnzaad 195; lijnme»! 161; Amerikaansche lijnkoeken, 157; ruw vlas in stroo, 125-175; uitgelezen vlas, 175-250; tabak, 8; voederbeeten, 6: aard appelen. Furore, 47-4"; id. Krugers. 45; id. Geldersche muizen, 48: id. vain! queurs, 40; id. industries, 45; id. rooit ster, 60: klaverzaad, 1500; tarwestroo, 55; roggestroo, 50: ha verstro", 50; weide- hooi, 60-70; klaverhooi. 70-80; suikerijboo. nen, beschikbare 1939, 150; id. nieuw groei 1940. 135; lijnzaadolie. 475; nitraat, 125; ammoniak, 105; cyanamide, 100; kalksalpeter, 115; fosfaat, 52; nitrouchou, 105; Thomasslakken, wagen Charleroi, 1 14/16, 1.50; fertiphes, 38/42, 110; sii. viniet 16/16 26. 20/22 30; chloorpotasch. 40 46, 50 80; zwa vel potasch, 48 122; biggen, stuks; 670; id. kg., 4.50-5.50; boter, kg., 25-28; klompen, 26,50-27,50; eieren, 0,44-0,45; duiven, koppel, oude, 7; id., jonge, 10; konijnen, kg., 7,50: oude hennen, kie kens, 25; haantjes, 25; kalkoenen, 10; vellen, 10; ganzen, stuk, 30. Veurne, 3 April. Tarwe, 154-153: ha ver, 124-127; rogge, 135-149; gerst, 150-185; erwten. 190-195; paardenboonen, 160-165; aardappelen, 60-65; klaverzaad, 7-9; voe derbeeten, 9-11; hooi. 700-800; stroo, 485 tot 550; boter, 27-23; eieren, 0,45-0.41:: id. van eenden, 0.52: konijnen, 6-7 de k; kiekens. 7-25; oude hennen, 6-7; eendoi, 30-34 hot koppel; jonge duiven, 10-11; oude id., 3-4. Anderleeht, 3 April. VEEMARKT. - Te koop gesteld 2683 stuks533 r( 284 stieren, 1816 koeien en vaarzen. Ge middelde prijzen, levend gewogen ossec, '5,75-8,50; stieren, 5,00-6.75; koeien, 4.61 tot 6,75; vaarzen, 5,75-8.50. Toegekomen na sluiting van de markt124 dieren. Loo, Donderdag 4 Anril. Boter, 27-28: eieren, 't stuk, 0,45-0,48. Anderleeht. KALVERMARKT. - Te SÜLKAPHOS

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 8