DEN VREDE van VLADIMIR ILLIVITCH Denemarken en Noorwegen in de branding WEE DE ZWAKKEN! DE OORLOG IN EUROPA NEEMT UITBREIDING Zware Zee- en luchtgevecSiten aan de Noorsche Isïst In het Wesi-Vlanmsclt Gouw verbond voor K. S.A. Een nieuw oorlogsterrein werd gevonden NOORWEGEN SCHAART ZICH AAN DE ZIJDE DER VERBONDENEN 5» TA AR. Nt IS. KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER WIJ ZENDEN ONS BLAD Frankrijk en Engeland legden mijnen in de Noorsche wateren Duitschland etschte daarop Denemarken en Noorwegen te mogen bezetten Denemarken gaf toe en Duitsche troepen rukten het gansche Land binnen Noorwegen bood weerstand, en de vijandelijkheden werden ingezet Duitsche troepen landden in verschillende Noorsche havens o.m. te Oslo, Bergen, Narvik, Trondheim De Franschen en de Engeisehen laten de Duitschers niet onbetuigd begaan CHURCHILL verklaarde BERLIN deelt mede H. REYNAUD verklaarde STOCKHOLM meldt INTERNATIONAAL OVERZICHT ipsgk ft ij ïi irt» 1 s i j ZONDAG 14 APRIL 1940 £5ü WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper. Burr-': Boterstraat IEPER. EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIE KOST: 1 Jaar 25,frank. 6 Maanden 13,50 frank. 3 Maanden 7,— frank. AVt Uedmertert «ij» tersntxavieliik voor kun crtikels. HALL E TARIEF VOOR BERICHTEN: Drukker-Uit ge ver: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9, Postcheckrekening Nr 1S5.70, Kleine berk'ten per regel 1,— fr. 2 fr. toel. v. ber. m. a elf. t. bnr Kleine berichten (minimum! 4,fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 5,fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden vrorden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. Dit was de tiende maal dat Vladimir Illivitch den dag de hand zag reiken aan den avond. Peinzend zag hij in den dich ter wordenden schemer voor zich uit en bedacht hoe hij tien lange dagen en even veel elndelooze nachten hier gestaan had. op dezen gansch vereenzaamden en verst vooruitgeschoven post... De zes banden kogels om zijn lijf waren zijn eenig ge zelschap. Nog hoorde hij de brutale stem van den sergeant die hem hier geleid had Uw kameraden bezetten de andere posten. Gij houd hier de wacht en ver roert niet zonder verdere orders. Hier is munit'e en voedsel. Er ls weinig kans dat de vijand u hier voor de voeten komt geioopen. Men weet echter nooit en in dit geval schiet gij hen dood als hon den Zend hen uw laatsten kogel door t 11 ifWeet goed dat elke poging tot ontvluchten verrae.d beteekent en den dood verdient. Kwam het u evenwel in den kop u over te geven onthoud dan goed dat die Finsche witte beren zich op u zullen werpen en dat er heel wat hondenstreken bii van pas komen, eer zij u voor goed afmaken. Begrepen? Zijn jawelhad een eind aan die woordenstroom gemaakt. Dit was nu de drie en twintigste maal dat hil «Ja!» had gezegd of... geknikt. Sinds lang had hii ervan dat dit de eenige weg was langs waar verdere moeilijkheden u be spaard blijven. Maar nu was hij ziin eenzaamheid moe! Reeds meerdere malen had hij zich verwonderd geen enkel geluid meer op te vangen uit het naburige dorp, waar het bataljon gekantonneerd lag. Aarzelend... en zich een weg tastend ln ongebaande sneeuwwegen was hij om zichtig loerend het dorp genaderd en... vond het heelemaal verlaten. Kon hil het soms raden dat den vrede geteekend was en dat de kameraden zich teruggetrokken hadden zonder nog aan hem te denken? Eerst radeloos, doch spoedig vastbeslo ten begon hij een speurtocht tusschen de zielig verwoeste huizen. Ook hier had den zijn kameraden hun werk goed ver richt.. Verniel wat je maar kunt» zoo wc-1 hen aangeleerd en bevolen... Hij herinnerde zich nog den dag van hun aankomst, en hoe de officieren alles in 't werk hadden moeten stellen om hen fr toe te bewegen ten minste de kerk en de hangars te sparen ten einde nog een onderkomen te hebben... En hier stond nu het kerk.ie, dat wel licht nog tot voor enkele dagen werd aangewend als stal... Het uitwendige van het gebouw was ongeschonden. E en echt mooi houten ksrkie, harmonisch van lijn, dat er wer kelijk aantrekkelijk uitzag nu het tot aan de schouders zat gedoken in een dikke muts van sneeuw. De vallende nacht omhulde het met een geheimnis- volle atmosfeer en leende het nog meer mooiheid. De soldaat zag zich nu plots vijf en twintig jaar teruggedragen in een... volmaakt verleden tijd... In ziin dorpje was er eveneens een kerk. Ze verschilde zoozeer met dit hier door haar koepels, maar op hem oefende ze dezelfde aantrekkingskracht uit. Toen ging hij er eiken dag heen met zijn moe der. die sindsdien van honger was ge storven. Hij hield van die groote stilte waarin men God ontwaard. Maar het stond hem heelemaal niet tégen dat die stilte eens onderbroken werd door het zangkoor of de goudkleurige plechtighe den der groote dagen. Wat 'n vreugde was het voor hem wanneer hij tusschen zooveel anderen werd uitverkoren om de roode tuniek der koorknapen aan te trek ken en het altaar Gods van dichtbij te naderen. Voorbij dit alles... Zekeren dag werd den priester in den predikstoel vervan gen door een schreeuwer met roodbeloo- pen oogen. die uitbazuinde dat de pries ters het volk niet hielpen, maar het on derdrukten en dat het verboden was nog langer deze plaats te bezoeken waar men zich vroeger van zijn zonden liet was- schen; dat God een tweedemaal gestor ven was en nu vervangen werd door Ka meraad Lenin, die in vleesch en been zichtbaar was te Moskou en vervolgens door den kameraad Stalin opvolger van Lenin. Hij had het allemaal niet te best be grepen: zijn geburen ten anderen ook niet. Maar toen de nieuwe prediker had beweerd dat het geluk dat zij van God en zijn priesters verwachtten hen reeds hier op aarde zou gegeven worden door Lenin en Stalin en hij er aan toevoegde dat zij die nog de kerk bezochtten aan zien souden worden als verraders en de ergste vervolging verdienden, toen had hij het wijs geoordeeld te zwijgen... En hij had geelefd, vijf, tien, twintig jaar en meer. in verwachting van het beloofde gtluk. zonder ook maar eenigermate ver betering in zijn toestand te ervaren. Wel integendeel Nu hoopte hij niets meer. Als een echte Rus had hij zich onderworpen... Van daag echter kwamen zoo veel herinne ringen zijn ziel opfleuren. Hier ln een verloren dorpje dat niet hetzijne was, maar er zoowel aan geleek kwam in hem opnieuw het verianeen eens de klokken te hooren lulden. Weer had hij willen in de processie een gewijde kaars dragen en opgaan naar den tempel, waar in wierookwalmen en bij het zingen van gewijde gezangen een plechtigheid uit zijn jeugd doorging. Welk feest mocht het vandaag wel zijn? Uit zijn klein zakagenda vernam hij noch heiligennaam noch kerkelijk feest. Doch sinds lang had hij leeren lezen wat er niet in stond. Paschen! schreeuwde hij. t Is het hei lig feest van de Verrijzenis vandaag! Pasehen!... Nu moesten wij door het dorp al zingend het oudeVoistino Vois- kresse Christus is verrezen En op vandaag aten wij allen de paaschgerech- ten door onze moeders met zooveel vrome zorg bereid. Na die spontane kreet bleef hij even verstomd staan. Indien men hem gehoord had!... Indien een van de kameraden hem had bespied... dan was hij verlo ren... Hij werd ongerust, dan plots be gon hij luidop te lachen om zichzelf. Je zijt dwaas, Vladimir Illivitch! Hier zijt ge alleen. Zij hebben u alleen achtergelaten. Hier kimt ge uitgillen alles wat u in het brein schiet, niemand zal er u om bekijken. Zich vrij en los te voelen bracht nu in hem zoo'n vreugde om zijn eenzaam heid dat hij het naar alle winden begon te jubelen Heidaar! Kristus is verrezen! Voistinno Voiskresse! Kristus is verrezen, Hij is waarlijk verrezen! Bing bang bong... bing bang bong... Was het een droom?... Nee toch. je vergist u niet, Vladimir Illivitch! 't Zijn wel de klokken, de Paaschklokken die Je hoort op enkele kilo meters afstand... bij de Finnen... Zij ge- looven in God en hun klokken Juichen vreugdevol niettegenstaande den oorlog, 't Is Paschen! Maar... indien zij ln God gelooven en in de verrijzenis van zijn Zoon, dan zijn zij toch niet de bloedhonden die men ons afgeschilderd heeft, besloot de roode soldaat. Nu groeide in hem het verlangen het Paaschfeest mee te vieren... het hei-ver lichte altaar te zien en de priesters in hun feestgewaden... de Ingetogen menig te... de mooie kerkzang en de wierook walmen die door de beuken stijgen. Orders of geen orders trok hij door het besneeuwde landschap het Finsche dorp binnen. Een echte sneeuwstorm was het. Heelemaal wit was zijn mantel en de koude beet hem venijnig in het gelaat. Hij voelde 't niet... Nu was hij in de kerk waar de middernachtdienst reeds begonnen was. Voorzichtig drong hij in een hoekje en met gulzlgen blik staarde hij naar het altaar. Spoedig pinkelden warme tranen aan zijn oogen... Zij belemmerden hem het zicht... maar in zijn hart lag nu zoo'n diepe vreugde dat hij daartoe minder behoefte voelde. Lang voor hij het ge- wenscht had was de dienst ten einde... Zoo gelukkig was hij hier ln deze vol maakte Paasch-stemming. Toen waagde hij een blik om zich heen. Hii zag zich omringd door Finsche sol daten. Dit is mijn eigen stommigheid, dacht hij Krijgsgevangene... Hij nader de de gradé die het meest galons op zijn mouw droeg Ik zal geen weerstand bieden, zei hij, ik ben uiv gevangene Weet ge 't dan niet, zegde deze in 't Russisch, er ziin geen krijgsgevange nen meer. 't Is vrede. Gij kunt terugkee- ren naar de uwen. In plaats van cp te lichten versom berde het gelaat van den Rus. Terugkeeren naar Rusland, prevelde hij? En nooit meer het mooie Paaschfeest te beleven... en nooit meer te mogen roe pen Voistinno Voiskresse! Kristus is ver rezen O! je kunt gerust hier blijven, indien u dat aanstaat, antwoordde de andere. En hij volgde ontroerd Vladimir Illi vitch die zich bii de menigte aansloot en zot van vreugde, luidkeels aan het roepen ging Stalin kan zijn vrede houden! Ik heb nu de vrede in mijn hart. Voistinno Vciskresse Kristus is verrezenJa, Hij is waarlijk verrezen tB8S5BBI3S3BU81BB3IBB3>EE3II in Bs'gie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post- checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste, Drukker, Poperinge, de som van 19 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat: 31,45 Fr. (belg. g.) voor Kongo en Frankr. 46,25 Fr. (belg. g.) voor alle andere landen. OPEISCHING VAN ALLE OUD-IJZER IN DUITSCHLAND In Duitschland werd de bevolking aangemaand alle afval van oud ijzer te verza melen teneinde de oorlogsprodukten ermee te bevorderen. Door de straten reden van huis tot huis auto-kamions en eens volgeladen reden ze naar de Westhaven te Berlijn waar alle materialen in rivierschepen werden overgeladen die verder de kanon- en iankfabrieken en smelthovens vervoegen. Hierboven een zichtje van dat WCrk. De auto met den ouden rommel erop wordt in de boot geworpen, dit gcachiedt aan een kaai der JSLerliiuAcha Wetthaven, Te Bergen en Trond heim hebben de Brit sche vliegers sukses- volle aanvallen gedaan op Duitsche oorlogs schepen. Het Duitsche slagschip S ch a r n- h o r st werd bescha digd. De Britten ver loren 4 torpedojagers. Nieuwe troepen kon den ontschepen in Noorwegen, o. m. te Stavanger, Oslo en Bergen. Alle kustbat- terijen zijn in handen der Duitschers geval len. Britsche vlooteen- heden werden zwaar getroffen. Tijdens de gevechten in de Noordzee zonken reeds 22 schepen waar van slechts 4 Engel- sche en 18 Duitsche, waaronder 4 kruisers, 1 torpedojager en 1 duikboot en 12 mili taire transportschepen. Noorwegen heeft be sloten den strijd tegen den overweldiger aan te binden en de hulp van Frankrijk en En geland aanvaardend, al dus zich scharend aan de zijde der Verbonde nen. In den loop der laatste week heeft de Europeesche oorlog een nieuwe belang rijke wending genomen, ongelukkiglijk genoeg op den rug van twee zwakke neu trale landen die niets anders wenschten dan hun neutraliteit en onafhankelijk heid te kunnen handhaven om uit den oorlog te kunnen blijven. Die twee lan den zijn, ledereen weet het, Denemar ken en Noorwegen. De feiten speelden zich op bliksemsnelle wijze af, en brachten algemeene verras sing mede. In het kort kunnen wij de laatste ge beurtenissen als volgt samenvatten: Ten alle prijze wilden de Verbondenen den toevoer van Zweedsche ijzerertsen langs de Noorsche territoriale wateren naar Duitschland beletten. Deze toevoer geschiedde met behulp van Duitsche vrachtschepen die langs de Noorsche ter ritoriale wateren hun lading veilig kon den overbrengen, onder den neus der En- gelschen die het niet konden verhinderen CHRIST1AAN X Koning van Denemarken. zonder de neutraliteit van Noorwegen te schenden. Maandag morgen, heel vroeg, werden door de Engelsche en Fransche zeestrijd krachten, mijnen gelegd in de Noorsche wateren, op drie verschillende plaatsen, namelijk bij Narwik, Kristiansund en Bergen, dit om bedoelde toevoer van erts naar Duitschland langs dien weg te be letten. Noorwegen teekende hiertegen heftig protest aan. v Zélfden dag werdeig-vAischillende Duit sche booten in den grond-gekelderd, o.m. een schip waarop een 400-tal Duitsche soldaten bleken te zijn getransporteerd, dit ter hoogte van Kristiansund. HET ULTIMATUM. Het Duitsche antwoord liet zich niet lang wachten en kwam bliksemsnel. Dinsdag nacht stelde Duitschland de eisch aan Denemarken en Noorwegen, beide landen militair te mogen bezetten onder belofte niet te raken aan de inte griteit van die landen, voor nu als voor later. Mocht hierop geen goed gevolg ge geven worden dan zou de Duitsche mili taire macht ingrijpen, met de verdere gevolgen. Denemarken gaf toe. Het land dat slechts over 25.000 soldaten beschikte kon onmogelijk verzet bieden. In enkele uren tijd werden alle strategische en belang rijke punten van het land door de Duit schers bezet. Denemarken weliswaar tee kende protest aan, maar het bleef daar bij. Aan de Koninklijke residentie te Ko penhagen wordt de wacht nu opgetrokken door Duitsche soldaten! Noorwegen daarentegen weigerde op den Duitschen eisch in te gaan. Duitsche schepen die het Noorden op- vaarden zijn daarop de Fjord van Oslo binnengevaren en na den Noorschen te genstand gebroken te hebben namen zij bezit van de Noorsche Hoofdstad, uit de welke de Noorsche Regeering alsmede de Koning en zijn Familie ondertusschen ge vlucht waren. Op andere plaatsen van het land, in de bijzonderste havens, namelijk te Bergen, Eversund, Kristiansund, Trondheim, Narvik, enz. landden Duitsche troepen of poogden ze zulks te doen. In meerdere plaatsen gelukten zij hierin. Het bleek wel dat die troepen, verkleed als matro zen, verdoken waren op Duitsche vracht schepen die zoogezegd om ertsen gingen naar Narvik. Engeland en Frankrijk hebben hierop onmiddellijk gereageerd en alle hulp aan geboden aan Noorwegen, doch Woensdag morgen had de Noorsche Regeering even wel nog geen beroep om hulp gedaan bij de Geallieerden. Van Dinsdag namiddag af werden dan ook aan de Noorsche kusten zeeslagen geleverd tusschen Duitsche en Fransch- Engelsche zeestrijdkrachten en talrijke vliegtuigen deden van weerskanten mede aan die krijgsverrichtingen. Den verderen verloop ervan dienen wij af te wachten. De berichten zijn nog steeds onduidelijk en tegenstrijdig. (Zie vervolg op 7de blad.) HAAKON VII Koning van Noorwegen. Hierboven een kleine landkaart met de landen, steden en zeëen erop aangeduid die thans in het Europeesch gedrang zijn komen te staan- Met de uitroep, die we thans als titel gebruiken, eindigden we vorige week ons overzicht. We hadden er op gewezen hoe Engeland bij monde van Churchill en Chamberlain, de kleine neutralen beschuldigde de macht van Duitschland in stand te houden door de leveringen voort te zetten. Daar om, werd van de zijde der geallieer den verklaard, zou de blokkade ver scherpt worden en zouden zelfs de neutralen van alle bevoorrading ver stoken blijven. Hierbij werden de groote neutralen: Italië, Japan en Rusland, die openlijk partij gekozen hebben voor Duitschland onverlet ge laten. Integendeel werd met de mees te voorkomenheid verklaard dat En geland geen moeilijkheid met deze landen zocht. De zwakheid van de kleine neutralen en vooral die van de Skandinaafsche landen, was de eeni- ge motiveering van de geallieerde ver klaringen, zooals weer die zwakheid de eenige reden was voor het aanleg gen van mijnen in de Noorsche ter ritoriale wateren. En nu de verrassende bezetting van Denemarken en Noorwegen door de Duitsche troepen, is die dan wel an ders uit te leggen? Wee de zwakken! DE SCHOKKENDE GEBEURTENIS DEZER WEEK. Op het oogenblik dat deze regelen zullen verschijnen, kunnen de ge beurtenissen reeds zoo sterk geëvo lueerd zijn, dat de basis voor onder havige beschouwingen, ten deele on voldoende zal blijken. Mogelijk ook kunnen de komende dagen een be vestiging zijn voor de Duitsche machtsgreep in Skandinavië. Het is dus gebeurd in den nacht. De boeven gebruiken de duisternis voor het uitvoeren van hun schelm stukken. In den nacht hebben de En- gelschen hun mijnvelden aangelegd op drie verschillende plaatsen in de Noorsche territoriale wateren, om voortaan de toevoer van het ijzererts uit de haven van Narvik langs de Noorsche kusten naar Duitschland toe te beletten. In den nacht zijn de Duitsche sche pen vertrokken om hunne soldaten aan Deensche en Noorsche wal te brengen, voor de bezetting van de twee machtelooze neutrale landen. Het tweede is een rechtstreeksch antwoord op het eerste feit, maar beide plannen waren reeds sedert lang voorbereid. Vooral de Duitsche maatregelen geven blijk van minu tieuze voorbereiding. Hier is een ma chine aan het werk gegaan, die ge reed was en tot in de puntjes gecon troleerd. Een duw op een knop, of beter een enkel bevel en de machine heeft automatisch de haar voorge schreven taak volbracht. Een getui genis voor de wonderbare organisatie geest van het Duitsche volk, maar ten koste van welke ongeoorloofde en wraakroepende woordbreuk. Nog geen jaar geleden had Duitschland met de Skandinaafsche landen niet-aanvals- pacten gesloten. En thans, zonder ver wittiging worden twee, wellicht drie dezer landen onder de Duitsche voog dij geplaatst. DE ARGUMENTEN. De argumenten die door de twee oorlogsvoerende partijen aangehaald worden doen ons schokschouderenl Engeland schendt de Noorsche neu- traliteit in naam van de algemeene menschelijkheid. om aan de Duitsche macht en de bedreiging van de kleine volkeren een einde te stellen. Duitschland bezet deze landen, neemt ze onder zijn bescherming om dat ze zwak zijn, om te beletten dat ze het terrein van de oorlogsgruwel len zouden worden. Begrijpt de lezer deze angstvallige zorg van de belligerenten om de zwakke broertjes te beschermen. Zit daar wel iets anders achter dan de egoïstische belangen der grooten? Denemarken bezat een leger van. 25.000 man. De koning heeft de nut teloosheid van alle verzet begrepen en zijn volk tot kalmte en onderwer ping aangemaand. Noorwegen daarentegen, bewust dat het de vierde zeevarende mogendheid van de wereld is, en de tweede mari time macht van Europa, meent dat het wel weerstand kan bieden. Maar hoe lang kan een bevolking van drie millioen het uithouden tegen een ko los van tachtig millioen, ook al hel pen de geallieerden... een beetje te laat? EEN NIEUWE NEDERLAAG VOOR DE GEALLIEERDEN. Ongerekend de mogelijke verwikke ling van de vijandelijkheden in het land van de middernachtzon, die wij thans niet kunnen voorzien, is de ver rassende actie van Duitschland toch weer een geweldige slag voor het En gelsche prestige, die de Engelsche po litiek zich zelf te verwijten heeft. En geland is sterk, maar zijn politieke leiders schijnen voorloopig, flair, voor uitzicht en raakheid van beslissing te missen. Duitschland bestudeert alle eventualiteiten, maakt actieplannen op en voert ze uit met bliksemsnel heid, zoodat de vertraagde reactie, voor het voldongen feit gesteld xoordt. Veel hangt af van het verloop der eerstvolgende dagen, maar het zou niet moeten verwonderen indien, be langrijke wijzigingen aangebracht werden in het Britsche, mogelijks ook in het Fransche Kabinet. We willen geen profeet zijn, maar we vreezen dat de goedmoedige Cham berlain, weieens zou kunnen gedwon gen worden om plaats te maken, voor een vuriger ros, van de soort die men Churchill of Hore BeVsha noemt. We vreezen, zeggen we, omdat in dat ge val ook de Engelsche initiatieven het karakter van grooter durf en activi teit zouden aannemen en ook wij daardoor meer zouden bedreigd zijn. Er is alleen nog deze beschouxving, die gewicht in de schaal legt, dat men tegenover Bslgie en Nederland niet vóór 25.000 man zou staan, maar voor legers die de milioenensterkte bena deren, wat geen onaanzienlijke ver ste ing voor den vijand zou betee- kenen, indien een der partijen een machtsgreep zou wagen. Nadruk verboden.) ROSKAM. VREDESBEDEVAART NAAR HET H. BLOED TE BRUGGE <i Lam Gods dat met Uw Heilig Bloed, de zonde boet, we komen U ter Brugsche stede bidden om vrede Dit was de bede waarmede honderden en honderden ka tholieke studenten uit alle steden en dor pen van West-Vlaanderen op Zondag j.l. naar Brugge zijn gekomen voor hun gouwdag-vredebedevaart naar het Heilig Bloed. De gouwdag werd ingezet voor de her- nieuwers en klaroeners met een ponti- fikale Hoogmis ln de Kathedraal van Sint-Salvator. De ruime kerk was nok- vol studenten in hun blauw uniform. Het Heilig MisoSer werd opgedragen door den Z. E. H. Kan. Titeca, Z. Exc. Mgr Lamiroy, bisschop van Brugge, assisteer de. Binstwijlen werd ook een plechtige Hoogmis gezongen in het Sint-Lodewljks- college voor de voor-klaroeners en ln het Sint-Leocollege voor de klaroeners der 5e. IN ST-SALVATORSKATHEDRAAL REDE VAN E. P. VAN GESTEL Onmiddellijk na de Hoogmis vergader den de studenten in hunne verscheidene sectiën. Alle hernieuwers kwamen bijeen in de groote zaal van het Christelijk Werkers- verbond. Geen plaatsje bleef er onbe zet en het aantal aanwezigen zal de twee duizend benaderd hebben. Op het verhoog, waar de vlaggen en wimpels waren opgesteld, namen plaats: Z. Exc. Mgr Lamiroy. bisschop: HH. Hgw. Mgr Vander Meersch en Callewaert; de Z. E. HH. Kan. Keukelinck, Verham- me en Dubois. Vooraan de zaal bemerk ten wij Kamerlid De Groeve. Gouwleider Gabriel Vandeputte hield het openingswoord, waarna Z. E. Pater Van Gestel een diep inslaande rede uit» sprak. Indrukwekkend is het te zien hoe de menigte katholieke studenten rond hun bisschop zijn geschaard en aldus getui genis geven van de eeuwige jeugd der Kerk. Door de Katholieke Actie wordt de jeugd aan de Kerk en de Kerk aan de jeugd geschonken. Onze jeugd groeit in een wereld vol gistingen en spanningen waar er duis ternis heerscht. De jeugd zal morgen deze doorschok te wereld moeten herbouwen en dit kan. alleen gebeuren in de christelijke gedach ten zoo men redding en vrede wil beko men. Ons land is een eilandeke tusschen de strijdvoerende mogendheden. Het is een oord tot behoud van de christelijke be schaving. Z. E. Pater Van Gestel overschouwt de schaduwzijde door den huidigen toe stand ^ntstaan. De mobilisatie brengt verarmoeding van het volk mede. Deze verarmoeding is een gemakkelijk terrein voor de ontredde ring van den godsdienstzin. Dit weten de Kommunisten goed, want alle hunne cellen werken dag en nacht om het volk te verpesten. De mobilisetie brengt de ontwrichting mede van het familieleven dat ten slotte de burcht blijft van onze christelijke sa menleving. (Zie vervolg op 2e blad.) it if B Uk iï h 5 M M «LAM GOP5... VrlJ BIDDEN U OM VREDE», zoo bidden As duizenda Se» denten na den optocht op den Burg samengekomen om er door Z. Exq» Lamiroy den zegen met het H. Bloed te ontvangen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 1