MARIAMAAND De Europeesche Oorlog REGEERING PIERLOT IS AFGETREDEN Wat voert Rome in het schild? Geen vleesch meer den Maandag Nu de Kruisprocessie uitgaat «DE HALLE» KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER MEIMAAND.. in Noorwegen wordt op twee plaatsen front gevormd Britsche troepen slaags gtraakt rond Trondhrs en ten Noorden van Oslo Talrijke steden en dorpen zwaar gehavend Kalmte heerscht op het Westerfront GEBEURTENISSEN DAG NA DAG mm VRIJDAG 19 APRIL Een gevolg der houding der Liberalen ten overstaan van de omvorming van het Ministerie van Onderwijs Liberaal belang gaat boven Nationaal belang DE HETZE DER LIBERALEN De Liberalen - kleingeestig ais gewoonte - laten hun Ministerie in den steek De Regeering besluit toch af te treden MOETEN DE LIBERALEN ALTIJD HERRIE VEROORZAKEN? INTERNATIONAAL OVERZICHT Het stralende Kruis in de Morgenzon... te beginnen vanaf Maandag 2? April WIJ ZENDEN ONS BLAD We vragen uw aandacht... ZONDAG 28 APRIL 1»40. Katholiek Weekblad van leper. Bik I: Boterstraat 58, IEPER. EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIE KOST: 1 Jaar 25,frank. 6 Maanden 13,50 frank. 3 Maanden 7,— frank. AÜ4 Uederttrken t*}n verantwoordelijk toor hun artikeli Dra)i](er*Uitfever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. Poetcheckrekening Nr 155.70. TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1,fr. 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4,fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 5,fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be- I richten tegen den Donderdag noen. De bloemenmaand met als schoonste bloem Maria, breekt aan. Thuis gaan wij het mooie beeld der Moeder Gods dat seker eenieder van ons bezit een eere plaats gven om het een maand lang met licht en bloemen in eere te houden. Geen 'dure en kostbare bloemen, neen, liefst bloemen die wij snijden in eigen tuin, en die wij, dikwijls zullen veranderen, dikwijls hernieuwen om met versch ont loken bloemen onze speciale vereering van Maria aan te toonen. Voor haar de eer stelingen van onzen hof, voor haar het schoonst:, het fijnste. VOOR HAAR 1IET FIJNSTE Het begin van de Meimaand heeft ons ook een schrijven van den Heiligen Va der gebracht. Hij zet ons aan om Maria te bidden voor den vrede. Dagelijks gees telijke ruikers te planten voor haar troon. Luister hoe Zijne Heiligheid het schrijft: I Omdat God nu. naar een woord van den H. Bernardus, wcnscht, dat wij alle gunsten door Maria ontvangenzoo laten allen tot Maria hun toevlucht ne men, voor Haar altaar hun gebeden, hun tranen en kommer neerleggen, en van Haar verlichting en sterkte afsmeeken. Wat volgens het getuigenis der geschie denis voor ons voorgeslacht in kritieke en kwellende tijden een volhardende en met goeden uitslag bekroonde gewoonte geweest is, moge ook voor ons, als wij hun voetstappen volgen, een trouwe god vruchtige praktijk zijn in de zware be proeving, die op ons drukt. Inderdaad is de allerheiligste Maagd zoo machtig bij God en bij Zijn Eeniggeboren Zoon. dat, zooals Dante zingt - Genaden zoeken en niet gaan naar Haar. is zonder vleu gels door de luchten willen. Zij is in waarheid de machtige Moeder Gods en tegelijk tot onzen zoeten troost onze lief hebbend: Moeder, daarom zij het onze kinderplicht, ons onder Haar schutse en bescherming te plaatsen en ons volkomen toe te vertrouwen aan Haar moederlijke «oedbc.d. EN VOOR HAAR OOK DE SCHOONSTE GEBEDEN Onze bloemen en gebeden zullen dus gansch de Meimaand door geuren voor Maria, zooals Zijne Heiligheid het vraagt. Maar Hij vraagt nog meer en met bij- zonderen nadruk Maar heel bijzonder wenschen Wij. dat in de komende maand onschuldige rijen van kinderen opnieuw snellen naar de heiligdommen onzer Maagdelijke Koningin en door Haar voor spraak en Haar verdesbemiddeling, van God de begeerde rust voor volkeren en natiën verkrijgen. lederen dag moeten zij zich vereenigen voor het altaar dier he- melsche Moeder, en geknield en met ge vouwen handen Haar hun gebeden er bloemen brengen, zooals zij zelf immers de bloemen zijn in den geheimnisvollen tuin der Kerk. Wij hebben een groot ver trouwen op de gebeden van deze klei nen, wier engelen voortdurend het aan schijn zien van den Hemelschen Vader wier verschijnen onschuld en wier oogen den glans des hemels weerkaatsen. De goede God geve, dat de gemoederen zich weer tot vrede neigen en zich in broe- derliefü» terugvinden, dat een rustige en rechtvaardige vrede worde hersteld, en dat zoo spoedig mogelijk het morgenrood van den vrede en van een gelukkigen tijd voor de menschelijke maatschappij aan- liehte. WOENSDAG EERSTE MEI Woensdag is 't 1* Mei en opening van de Meimaand. Mannen en jongelingen trek ken op in sto:t met spelende muziek; en de geloovige menigte vult de weidsche kerkbeuken en zingtMagnificat! Maria ter eere. Mannen en Jongelingen trekken op tn stoet, met spelende muziek, 't is 1* Mei en rood: vanen. Een stoet van men- schen, in wier herten booze leiders het christen geloof trachten te verdooven en met het geloof de zalige tevredenheid en in de plaats gevoelens hebben aange kweekt van haat en bitterheid. De 1* Mei is ontwijd. Het feest van den arbeid zegt men. Eerst nu denken die lieden er aan den arbeid te verheerlijken: Eerst nu! En negentien eeuwen geleden, in een nederige woning te Nazareth, daar zat een vrouw te spinnen en daar stond een man gebogen over den werkbank en naast hem een hemelsch-zachte jonge ling, zagend en schavend, klopprnd en kleunend, allemaal werkend en zwoegend voor het dageljiksch brood, in innige liefde en zaligen vr:de. Daar was het feest van den arbeid, den slavelijken ar beid, geadeld en geheiligd door een God, werkman geworden. Schouwt terug in 't oude verleden. In de schaduw der abdijen, aan de zijde en onder de leiding van monniken en kloosterbroeders werken de landlieden en heren den barren grond ontginnen en vruchtbaar maken. Ze werken en geloo- ven en bidden en betrouwen op Gods zegen en zijn gelukkig. Herdenkt onze middeleeuwsche steden en gemeenten. De gilden trekken op, met wapperende vaandels en spelende muizek, naar de kerke en naar hun gildehuis. Ze vieren het feest van hun patroonheilige, het Kristeltjk feest van den arbeid. O. L. HEER HEMELVAART Ook nu :iog, op O. H. Hemelvaart, trouw aan de cude traditie, trekken de Kris- teiijke We.olieden-Bonden op in stoet, mei vlaggen en muziek, naar kerke en gildehuis. Ze vieren het feest, het Krls- telijk feest van den arbeid. Dankbaar herdenken zij wat de Kerk door alle tij den heen heeft gedaan voor den arbeid en voor de arbeiders. Ze volgen de rich ting, die uitgaat van Rome, tn zoo'n vaste er. juiste lijnen uitgedrukt in de heer lijke arbeldskeuren Kerum Novarum en Quadragesimo Anno. Onder de leiding van den Paus, werken en strijden zij voor een rechtveerdig en menschweerdlg levensbestaan; maar zij hebben hun ge loof bewaard en in dit geloof vinden ze troost en steun in dagen van last en be proeving. Te midden van hun dagelijksch wroeten en zorgen kunnen ze opzien naar omhoog; ze gelooven in God, die hun Vader is en betrouwen op Voorzienigheid. Het kan niet anders of weer zal de Meimaand in Vlaanderen een gebeden- maand worden. In Vlaanderen is er im mers haast geen straat zonder Maria- kapelleke, geen huiske zonder haar beel tenis. Wij Vlamingen zijn door de eeuwen heen de vurigste Mariavereerders geweest, wij zullen ook ditmaal de eersten zijn om aan den Pauselijken oproep gehoor te geven. Daarom gaan wij allen zooveel mogelijk naar de H. Mis gedurende deze Meimaand, minstens een lid van de fami lie gaat 's avonds naar het lof in de paro chiekerk, zoo allen niet kunnen gaan, maar zonder uitzondering zullen wij ons eenmaal daags rond het Mariabeeld ver eenigen, de kleintjes vooraan, de groo- ten erachter om te bidden, voor den vre de. voor ons volk. en voor onszelf. BIJ NARVIK BLIJKEN DE DUITSCHERS AFGEZONDERD TE ZIJN Ir het Koorden wordt geweldig slag geleverd met vliegtuigen IN NOORWEGEN. DE BRITTEN IN VOELING MET DE NOREN. DE DUITSCHERS BEZETTEN HET GEBIED GE LEGEN TUSSCHEN OSLO EN ZWEDEN. Dit de berichten toestroomende omtrent de krijgsverrichtingen in Noorwegen blijkt het dat de Britsche troepen die landden in Noorwegen reeds in voeling traden met de Noren en dat zij o.m. ook landden te Namsos, haven gelegen ten Noorden van Trondheim. De juiste landingsplaatsen worden evenwel geheim gehouden. De berichten blijven steeds zeer ver- De Liberalen stemden tegen de Begrooting van dit Ministerie De bespreking van de Begrooting van het Ministerie van Openbaar Onderwijs is voor de Liberalen een gelegenheid ge weest om een nieuwe hetze te voeren tegen de hervorming van het Ministerie van Openbaar Onderwijs. KAMERZITTING VAN WOENSDAG Namens de Liberale groep verklaarde de H. Mundeleer dat zijn partljgenooten de meening toegedaan waren dat de om vorming van dit Ministerie zou moeten verdaagd worden, dat de Liberalen hun vertrouwen wel in de Regeering behiel den maar dat zij neenzouden stem men om hun afkeuring van de omvor ming te betuigen. Door Minister Soudan werd opgewor pen dat de Kamer thans zich niet hoeft uit te spreken over bedoelde omvorming die bij Koninklijk Besluit wordt geregeld waarover niet dient gestemd, maar slechts omtrent de begrooting van het Ministerie. Eerste-Minister Pierlot kwam ook tus- schen in het debat. Na eerst te hebben bevestigd wat door den H. Soudan was verklaard deelde de HV Pierlot mede dat bij de stemming over Óe begrooting iedeV zijn verantwoordelijkheid diende op te nemen en dat zotri de Liberale groep neen stemmen zou, de Regeering er de gepaste besluiten uit zou trekken. De vetrouwenskwestie was dus gestold. KAMERZITTING VAN DONDERDAG De Begrooting goedgekeurd met 120 stemmen tegen 45 en 15 onthoudingen Donderdag beraadslaagde de Liberale Kamergroep opnieuw oves de kwestie en besloot bij H. Pierlot aan te dringen op dat de hervorming van het Ministerie van Onderwijs door middel van een wetsont werp aan de Kamer zou voorgesteld wor den. De Regeering wees zulks af, geen duimbreed van haar standpunt willende wijken. De Liberalen hadden dus een nieuw middel ingezet om de bedoelde hervor ming op de lange baan te kunnen schui ven. Eerste-Minister, Hr Pierlot, wilde de Liberalen beletten het ontwerp in een gueriila-oorlog te kelderen en verplichtte ze tot een strijd met open vizier door het stellen der vertrouwenskwestie. Tijdens de Kamerzitting van Donder dag werd de bespreking voortgezet en een heele reeks amendementen voorgesteld die ofwel teruggetrokken werden of niet ontvankelijk werden verklaard. Ten slotte werd overgegaan tot de stcm- Rexist de Meester de Heyndronck. Stemden «tegen», de Liberalen (min 8 die zich onthielden en de twee die voor stemden), de Vlaamsche Nationalisten en de Kommunisten. Onthielden zich 8 Liberalen waaron der de H. Van Glabbeke, 5 Katholieken, de Kommunist Glineur en de Techno- kraat Frenssen. Nadat diegenen die zich onthielden de reden van hun onthouding hadden uit eengezet, stond de H. Pierlot recht en, gevolgd door al de aanwezige Ministers, verliet llij de zaal onder de luide toejui chingen van diegenen die ja hadden ge stemd. Daarop verklaarde de Voorzitter dat aangezien de Regeering zich terugtrekt de Kamer zou uiteengaan tot nadere bij eenroeping. Daarop vergaderden de leden der Re- geering onmiddellijk. Na afloop dezer bijeenkomst werd medegedeeld dat de Re ming over de Begrooting van het Mi- geering besloten had haar gezamenlijk nisterie van Onderwijs. Stemden «ja», de Katholieken (op 5 onthoudingen na), de Socialisten, de Li beralen HH. Jaspar en Boeckx en de ontslag aan te bieden aan den Koning. Dit ontslag zou 's anderendaags Vrij dag aan den Koning worden aange boden. Op het oogenblik dat de oorlog woedt bij onze buren, dat honderdduizenden onzer mannen de wacht optrekken aan onze grenzen om onze neutraliteit te vrij waren, hebben de Liberalen er niet van afgezien nogmaals politieke herrie te ma ken en de Regeering te doen vallen, voor de zooveelste maal, als wanneer een ge noegdoening aan de Vlamingen wordt ge- VERGAAN MET 850 MAN AAN BOORD schonken, en wel nog maar op gebrek kige wijze. De regeling der kwestie van de omvor ming van het Ministerie van Onderwijs was reeds sedert zoolang klaar. De beide Kuituurraden hadden er zich over ak koord gesteld. De Regeering had de kwes tie op haar programma gesteld. Voor de Liberalen mocht het evenwel niet. De zaak moest op de lange baan geschoven wor den, de Vlamingen geen de minste ge noegdoening krijgen. Daarom vonden zij dat het oogenblik niet geschiktwas, maar het oogenblik om de Regeering Pierlot te doen valen, Regeering die zoo moedig onze neutraliteit wist te verde digen, hebben zij wel geschikt gevonden. Wij kunnen het dan ook volkomen eens zijn als De Standaardhierover als volgt schrijft De liberalen dragen andermaal de verantwoordelijkheid voor het kwaad dat is geschied. Ze zijn blijkbaar te kortzichtig en te dwaas om te weten, dat men op dit oogenblik aan het land geen grooteren ondienst kan bewijzen en niet beter in de kaart van 's lands vijanden kan spe len dan door een regeering, die op moe dige wijze onze neutraliteit verdedigt en het vertrouwen van heel het land geniet, in moeilijkheden te brengen en haar tot aftreden te dwingen. (Zie vervolg 2* blad.) iaiimHigiiiiiiiiaii schillend naar gelang hun herkomst, zoo- dat de juiste positie van de strijdende partijen wel moeilijk valt uit te stippen. Zoo deelt het D. N. B. iDeusch Nach- richten Bureau) mede dat bij Narvik een kleine slag werd geleverd tusschen Duit- schers en Noren en dat bij Harstadt boven Narvik Engelsche oorlogsbodems en transportschepen werden aangevallen. Verscheidene schepen zouden zijn getrof fen en een duikboot tot zinken gebracht. In het Skagerrak en het Kattegat werden drie vijandelijke onderzeess in den grond j geboord. Ten Noorden van' Oslo maakten de Duitschers nieuwe vorderingen tot Fliessen, op 45 Km. van Kongsvinger. De zone gelegen tusschen Oslo en Zwe den werd bezet. Te Trondheim werden nieuwe versterkingen aangebracht wijl de Duitschers hun stellingen uitbreidden bij Bergen en Stavangev. Hamar werd door de Duitschers bezet. Bij Stavanger werden drie Britsche vliegtuigen neerge haald. De Duitschers verloren er slechts één. Naar Berlijn verloren de Britten in de laatste dagen 30 vliegtuigen, wijl van de Duitschers er slechts 10 werden neerge schoten. Uit de berichten komende van Havas en Reuter, dus van de zijde der Verbon denen, blijkt dat de Noren een lijn heb ben gevormd van Namsos naar de Zweed- sche grens, zoodat de Duitschers in het hoogere Noorden volledig afgezonderd zijn. De Britsche troepen traden in voe ling met de Noren. Britsche troepen ont scheepten te Namsos, van waaruit zij kun nen oprukken naar Trondheim. Het vlieg veld van Vaernes zou onbruikbaar ge maakt zijn voor de Duitschers. Te Parijs verklaart men tevreden en optimistisch te zijn omtrent den verderen verloop van den strijd. Te Narvik zijn de Duitschers afgezonderd. Te Grong, gele gen langs de spoorlijn Namsos-Trondhsim, zouden de Britten reeds slag gel. /erd hebben met Duitsche valschermspringers. Boven Namsos werden 7.Duitsche vlieg tuigen zwaar beschadigd. Bij het bom bardement van het vliegveld van Stavan ger zouden twee Duitsche destroyers en verschillende vliegtuigen vernield zij ge weest. De algemeene mobilisatie in Noorwegen wordt voleindigd. Het Port Hagra, gelegen op enkele Km. van Trondheim, dat slechts door 100 Noren wordt verdedigd, houdt steeds stand niettegenstaande de aanval len der Duitschers. TOT DRIEMAAL TOE WERD GEPOOGD KONING HAAKON TE DOODEN OF GEVANGEN TE NEMEN. Reuter seint uit Stockholm dat naar een bekende Noorsche personaliteit de Duitschers tot driemaal toe gepoogd heb ben Koning Haakon van Noorwegen ge vangen te nemen of te dooden. Zoo werd medegedeeld hoe de Koning en zijn ge volg gedurende 45 minuten zich moest schuil houden in een bosch en er plat op den grond blijven liggen wijl de Duitsche vliegtuigen bommen wierpen en vuurden met machiengeweren. 4 Naar verluidt hebben de Duitschers, in het door hen bezette gebied, alle Noor sche mannen van 16 tot 50 jaar opgeëischt om versterklngswerken aan te leggen. 4 In Denemarken hebben de Duitschers het Deensche leger gedemobiliseerd. 4 De Noorsche Minister te Berlijn kreeg 24 uren tijd om de Duitsche hoofdstad te verlaten. 4 Naar zekere schattingen worden lederen dag 2.000 Duitsche soldaten per vliegtuig naar Noorwegen overgebracht. 4 Naar het D. N. B. vluchtten 4.000 Noren over de Zweedsche grens. DE STRIJD OP HET WESTERFRONT EN OP ZEE. Op het Westerfront: bedrijvigheid van patroeljes en verkenningstochten in de lucht. Op zee werd de Engelsche torpedojager Eclipse door een bom beschadigd. Het schip bevindt zich nu veilig in een En gelsche haven. Nabij de Schotsche kust werd het Britsch vrachtschip Swainby van 5.000 ton, gètorpedeerd. De beman ning werd gered. STAAT VAN BELEG AFGEKON DIGD OVER GEHEEL NEDER LAND. ROEMENIE NEEMT MAATREGELEN TEGEN VREEMDELINGEN. 4 In een radiorede kondigde de Neder- landsche Eerste-Minister H. de Geer den staat van beleg over het geheele land af. (Zie vervolg op 7de blad.) BELANGSTELLINO OM ITALIË. De houding van Italië, sedert het begin van de vijandelijkheden, is het voorwerp geweest van heel wat be- schouivingen, waarbij zooals zoo dik wijls de wenschen voor werkelijkheid genomen werden. Hierbij herinnerde men zich 1915, toen Italië, niettegen staande zijn verbond met Duitschland en Oostenrijk, de zijde van de bond- genooten ging kiezen. Toen had het namelijk nog heel wat te eischen van Oostenrijk: Trentino, Fiume, Istrie. En daar heeft het zich uitsluitend la ten leiden door zijn belangen. Het werd ook koloniën beloofd, die het echter maar ten deele gekregen heeft in 1919. Ten tijde van de Abessijnsche oorlog heeft het zulks bij herhaling de Engelschen en de Franschen laten hooren. De geschiedenis is een eeuwig her beginnen heet het. Ja, maar het is ook bedriegelijk de herhaling van de zelfde feiten te verwachten, wanneer dezelfde omstandigheden en voor waarden zich niet meer voordoen. Bizonderlijk in den loop van deze week is het vraagstuk sterk actueel geworden. Wat zal Italië eigenlijk doen, vraagt men zich af. De vorige week had men in de Italiaansche pers Nooit van mijn leven heb ik nagelaten uit mijn bed te wippen, en naar de weke- daagsche vroegmis te gaan, als het Kruis dag is... Ei is iets in me dat roept naar deze zoo diepgewortelde en volksche bee vaart door het frissche morgenland... In 't gedreun der klompen van onze goede boeren over de zacht ontwakende land wegen, in 't herhaalde Litanie-geroep over die gebogen koppen is er iets dat me doet terugdenken aan de goedheid van mijn vader, aan hun schoone trouw aan dit dierbare Geloove van Vlaande ren aan de ziel van dit, ons simpele volk, dat, bij 't rijzen der getijden die over zijn veld en vruchten zullen beschik ken, den blik keert naar 'ooven, om hulp, om erbarming. Kruisprocessla is immers een processie om zegen, een processie om God te ver zoenen... Hoe heerlijk mee te stappen met dezen beêstoet in den lentemorgen: de wereld is groen geworden, de groeite hangt in de lucht, het land klaart open in den uchtend, leeuwerken klimmen orgetend naar boven.:. En achter het kruis waar de morgenzon heldere stralen uit ketst stapt het goede, vrome volk van dit schoone land en bidt: Heer, laat alles groeien en bloeien. En op heden: Heer, geef ons den Vrede. Vooraan galmt het Litaniegezang der geestelijkheid... De ha:1e hemel wordt opgeroepen en defileert als een film... wijl we steeds bidden: ora pro nobis!... Bid voor ons. Ontwerend gebruik dat we moeten in eere houden... Een volk dat bidt langs de vreedzame wegen, zonder schaamte, een volk dat luidop uit den tempel van Gods natuur roept naar den Schepper, Heer en Re geerder aller dingen: Help ons! Sint Marcusdag (25 April) alsmede de drie dagen die O. Heer Hemelvaart voorafgaan worden Kruisdagen geheeten; omdat in de Kruisprocessie niet het H. Sacrament maar wel de Kruls-Relikwie gedragen wordt. In 't Latijn heeten ze Rogationeo (Bededagen). De Litanie van alle He..1- gen alsmede de Boetepsalmen worden er in gebeden. In de steden, waar verschillende kerken of kapellen zijn, gaat de processie iederen dag naar een dier heiligdommen om er «statie» te houden; zooals het in de Litur gie geheeten wordt, om er langer te blij ven bidden. In de dorpen volgt de proces sie telkens een anderen weg om, zooveel het zijn kan, de meeste akkers te bezoe ken en alzoo Gods zegen op de vruchten van het geheele land af te smeeken. In de middeleeuwen, die tijden waren van een* diep en eenvoudig geloof, werd de Kruisprocessie blootshoofds door alle ilct Dui schc cltip «Robert Ley», vóór den oorlog passagiersboot voor plezier reizen i-'r s*nsd:en spectral hervormd als sold-tent:en^porlfcoot, werd in de nacht r.iet S5J n.»n boord geloipedee»"d.van 12 op 13 April in de 5kagerr*k in Beigie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post- checkrekening 155.70 van V. Santen-Van- nesfce, Drukker, Poperinge, de som van 18 FRANK. Voor het Buitenland zende men on. per Internationaal Postmandaat: 29,75 Fr. (belg. g.) voor Kongo en Frankr. 43,75 Fr. (belg. g.) voor alle andere landen. Sedert enkelen tijd reeds kwam in ons land ter sprake iedere week een vleesch- looze dag te bepalen, ten einde het ver bruik van vleesch in te krimpen om te vermijden dat er schaarschte aan vleesch zich zou voordoen, gezien ook de moei lijkheden om voorraden buitenlandse!» vleesch op te doen. Bij besluit-wet wordt deze beperking thans van kracht, en wel vanaf eerst komende Maandag 23 April. Deze besluit-wet luidt als volgt: Artikel 1. Zijn, den Maandag van elke week, verboden: het uitstallen tot den verkoop, de aankoop, de verkoop, het te koop bieden en de levering aan den verbruiker van alle vleesch, uitgezonderd wild en gevogelte. Dit verbod slaat op 't versche vleesch, het bevroren óf in koelapparaten bewaar de vleesch, evenals de vleeschpreparaten welke ook de hoeveelheid vleesch weze die er in gebruikt werd. Het treft eveneens het slachtafval en de overschotten, versch of In preparaten. Art. 2. Het ls eveneens 's Maandags van ïlke week verboden in de Inrichtin gen waar drank of eetwaren aan het pu bliek verkocht worden, te koop geboden, de in artikel 1 bedoelde producten, de vleeschconserven, evenals gerechten waar bij die producten of conserven gebruikt werden, ten verbruik aan te bieden, op te dienen of te verbruiken. Dit verbod is inzonderheid van toepas sing op de hotels, spijshuizen, herbergen, bierhuizen, pensions, banketbakkerijen, winkels, restauratiezalen, drankslijterijen. Art. 3. De verbodsbepalingen uitge vaardigd in artikelen 1 en 2 van dit be sluit worden op den Dinsdag overgedra gen wanneer de Maandag een wetteiijke feestdag is. Art. 4. Afwijkingen van de bepalin gen van dit besluit kunnen in uitzonder lijke gevallen worden toegestaan door on zen Minister van Economische Zaken, Middenstand en Ravitailleering,, De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op de organismen, dien ster. en inrichtingen van het leger. Art. 6. Onze Minister van Economi sche Zaken, Middenstand en Ravitaillee ring is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in werking treedt den Maan dag 29 April 1940. DE VISSCIIERS VAN OOSTENDE PROTESTEEREN. ZIJ VERKIEZEN DEN WOENSDAG BOVEN DEN MAANDAG. Nadat bekend gemaakt werd dat het de Maandag zou wezen die als vleesch- looze dag zou worden uitgestipt, verga derden i e bijzonderste leden van het vissch rijf van Oostende. Er werd besloten t ringend aan de regeering te vragen, dat devleeschlooze dag Woens dag zou zijn. De visscchers zouden dan de noodige maatregelen kunnen treffen om rlen Maandag morgen in de verschil lende mijnen te verkoopen. Telegrafisch teekende de Burgemeester van Oostende eveneens protest aan tegen de dag-keuze der Regeering. KRIJGEN WIJ NOG EEN TWEEDE VLEESCHLOOZE DAG? Omtrent deze beperking van het vleesch- verbruik verklaarde de H. De Schrijver, Minister van Ekonomische Zaken en Ra vitailleering, in de Kamer nog het volgen de: Het verbruik in particuliere huizen wordt voorloopig nog niet verboden. De regeering vraagt echter, dat alle burgers zich vrijwilig op dien dag zouden beperken. Indien de huidige maatregel ondoelmatig en onvoldoende moest blij ken, dan zou de regeering niet aarzelen er een tweeden dag zonder vleesch, na melijk den Dinsdag, bij te voegen. parochianen gevolgd; en de adel hield eraan daarin het goede voorbeeld te geven. De kinderen plachten dan ook met groene takken en ruikers getooid weder huis waarts te keeren. Het ware te wenschen dat die Kruisprocessie in ons Katholiek Vlaanderen in haren vollen luister van voorheen mocht herleven, en door de meeste parochianen bijgewoond worden. God is het die het al geeft, en nergens misschien beter dan op den buiten waar de weergesteltenissen zulken machtigen invloed uitoefenen op het dagelijksch le ven, voelen de menschen hunne onmacht. Alles moet van hierboven op ons neder dalen. Celis in zijn volkskalender, doet het instellen der kruisdagen opklimmen tot het jaar 470 onzer tijdrekening, toen de H. Marmertus de eerste proeessiën in richtte om van God het ophouden te ver krijgen van geweldige orkanen en vree- selijke aardbevingen die zoo te lande als op zee de ergste rampen teweeg brach ten. In 511 gebood de Kerkvergadering van Orleans dat er in Frankrijk ieder jaar openbare gebeden zouden plaats grijpen om den zegen des Hemels te bekomen over de velden en hunnen opbrengst. In 813 bracht de Kerkvergadering te Mainz dit lofwaardig gebruik in voege bij het gansche Kristen volk, ook in Duitschland: drie dagen lang moest een processie ge vormd worden door de biddende en boet- plegende inwoners van stad en dorp; en zoo is het sedert meer dan duizend jaar op de drie Kruisdagen vastgesteld geble ven. Hooger zegden wij dat er in de Kruis processie niets anders dan het Kruis des Heeren geduld wordt: er heeft echter een uitzondering bestaan voor Tongeren waar de reliekenkas van Onze Lieve Vrouw, twee groote Zilveren Kruisen en twee Evangelieboeken werden rondgedragen. De geestelijkheid dier omliggende dorpen nam deel aan de processie die naar Co- nlnckheim, Hens en Berg ging: het was een uiterlijk teeken van eendracht tus schen stad en dorpen. Bovendien moesten al de priesters vergezeld zijn van hunne vaandeldragers en gansch hun volk. En om wel te toonen dat hunne gemeen schappelijke bede voor de vruchtbaarheid der velden op Maria's voorspraak gesteund was, schaarden zich op een oogenblik al de kruisen en vaandels rond de relieken- kas van O. L. Vrouw. Alzoo werd de stoet der Kruisdagen ook een hulde der gan sche streek aan hare Hemelsche Be schermster. Te Brugge, op den tweeden Kruisdag (Dinsdag) gaat de bede- en boetprocessie naar de St. Gilleskerk; doch zij staat stil bij een huis in de St. Jorisstraat, waar ten jare 1600 d- pest ophield, dank zij de voorspraak va:. O. L. Vrouw-der-Zeven- Weeën. Het vclfc wordt dan met het kruis gezegend. A De meest eigenaardige plechtigheid grijpt echter plaats te Galmaarden in Brabant. Den eersten Kruisdag (Maan dag), zoo vertelt Celis, gaat de processie naar een waterbron Den Houwerick genaamd, om er een zilveren kruis in te dompelen, dat na" lang verloren gebleven te zijn, er op wondere wijze teruggevon den werd. Het feit dat er sommige volksgebrui ken in de2e processie gemengd zijn is een bewijs hoe diep de beetocht der Kruis dagen in het hart van 't volk geworteld zit. L. J. een versterking van den pro-Duit- schen toon kunnen waarnemen. En thans heeft Eerste-Minister Ray naud voor de Fransche Senaat be weerd, dat Frankrijk de problemen van de Middellandsche Zee op vriend schappelijke wijze met Italië teil op lossen. Verder heeft hij ook verklaard dat Mussolini vóór 30 April te kiezen zou hebben tusschen Duitschland en de geallieerden. Op diezelfde 30 April houdt Mussolini een groote rede. en het is te dier gelegenheid dat Ray naud beslissende woorden verwacht. «MARE NOSTRUM». Op 30 April blijven er voorloopig voor Mussolini nog drie dingen waar- tusschen hij kan kiezen: of teel buiten den strijd te blijven, ofwel in den oorlog te treden aan de zijde van Duitschland, ofwel in den oorlog te treden aan de zijde van de geallieer den. Het is begrijpelijk dat, zooals ook Le Temps ergens geschreven heeft, de Duce niet zoomaar zijn volk in den oorlog zal werpen om het twij felachtige plezier van den oorlog. Italië is een land met veelvuldige belangen, waarbij vooral de verhou dingen in de Middellandsche Zee een groote rol spelen. Het Mare Nostrum zooals deze zee reeds vóór den oorlog door de Italianen genoemd werd, be* spoelt het Apenijnsch schiereiland, langs alle zijden, ook al heet het dail in zijn verschillende vertakkingen Adriatische, Tyrheensche of Ionische Zee. Het is ook de verbindingsweg waarlangs de Italiaansche in- en uit voer moet geschieden en tcaarlangs de betrekkingen met de Afrikaansché koloniën verwezenlijkt worden. Deze Middellandsche Zee beteekent echter ook de weg naar Indië, de rijkste kolonie van Groot-Brittanje die in de laatste honderd vijftig jaar zich de heerschappij van die weg veri zekerd heeft door de bezetting van alle strategische punten. Die twee, én Italië én Groot-Brit tanje kunnen mekaar in die zee ge-t weldig hinderen. Daarom heeft Italië herhaaldelijk zijn vitale eischen ih dat opzicht bekend gemaakt, waarbij het bezit van Tunisië, dat thans aan Frankrijk behoort, hartstochtelijk ge- wenscht icordt. Ook Djïboeti, zou Italië graag bezit ten. Deze haven behoort eveneens aan Frankrijk, maar ligt aan de Indische Oceaan. Het is de poort van Abessij- nië, daar van daar uit de spoorweg over Harar, naar Addis-Abeba loopt. ZAL DE'DUCE KIEZEN"1 Er zijn ook nog belangen in den Balkan. Rusland onderhandelt voor een accoord met Yoego-Slavië, ook met Engeland. De gezanten van Duitschland te Rome en te Ankara zijn plots naar Berlijn geroepen. Er is een inten.e diplomatieke actie aan den gang, zoodat het niet zoo onwaar schijnlijk zou zijn moesten we hier omtrent binnenkort meer vernemen. Of Italië nu op het punt staat een ke ze te doen kunnen we moeilijk zeggen. Maar we gelooven het niet. De rede van Raynaud moet beschouwd worden als een middel om irgvloed uit te oefenen, zooals ook de sympathie betuigingen van de Italiaansche pers ten overstaan van Duitschland geen andere zin hebben. Italië laat voelen dat het desnoods aan de zijde van Duitschland zal strijden, om de ge allieerden te iniimideeren. Vart deze zijde kunnen wel beloften uitgaan inzake Corsica, Tunis, Suez, Djïboeli. Daarbij dient Italië nog in den oorlog niet te gaan. Het kan wellicht belof ten afdwingen van de eene en van de andere zijde, door zich te onthou den van te oorlogen. Zoolang deze oorlog geen beslissen de wending neemt ten gunste van- deze of gene partij, zal Mussolini, waarschijnlijk geen keuze doen. Het zal alleen maar zijn om dz beslissing te bespoedigen dat Italië in den dans zal springen. Langs welke zijde? Dat zal nog moeten blijken. Maar dan zullen er vergoedingen mee gemoeid zijn. (Nadruk verboden.) ROSKAM. iMHHuasnEMaassisaaBaaaaaa Met het feest van O. L. H. Hemelvaart vragen we dringend aan alle correspon denten en berichtgevers te willen zorgen dat hunne inzendingen deze week ons een dag vroeger geworden, waarvoor dank. DE BEZETTING VAN DENEMARKEN Enkele uren nadat Denemarken met het wapen gedwongen werd toe te geves aan de Duitsche eischen, ontscheepten in den haven van Kopenhagen talrijk»' schepen met soldaten. Hier zien we een Duitsch rijwielbataljon dat zoo pas voél aan wal komt ia zetten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 1