Een nieuw Vredesoffensief in aantocht De Europeesche Oorlog Duitsche overmacht in Noorwegen Het Heilig Bloed en de H. Bloedprocessie te Brugge -5?: Minister E$e Schrijver spreekt ever onze Economische Zaken en Ravitailleering ZMteliilM VMmirtlM KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Alles is nog verre van opgeklaard in het Noorden Duitschland schijnt aan de bovenhand in Noorwegen Het D.N.B. meldt dat de verbinding Oslo-Trondheim verzekerd werd na de bezetting van Dcmbaas, Storen en Andalsnes Engeland geeft toe dat de gealieerden ten Zuiden van Trondheim moesten wijken en te Adalsnes terug ingescheept werden BELANGRIJKE VERKLARINGEN VAN EERSTE MINISTER CHAMBERLAIN KONING HAAKON EN DE NOORSCHE REGEERING GEVLUCHT ITALIË BLIJKT MIER EH MEER ANTI-GEALLIEERD TE ZIJN WMm*m GEBEURTENISSEN DAG NA DAG VRIJDAG 26 APRIL INTERNATIONAAL OVERZICHT Maandag Mei, Brugge's Hoogdag Het mag niet zijn dat wanneer in alle andere Landen de Bur gers de riem moeten toehalen, dat wij hier in Belgie nog in een Luilekkerland zouden leven! WIJ ZENDEN ONS BLAD ZONDAG 5 ME! 1940. WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN 8' JAARN' 18. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper. B erf el Boterstraat J3, IEPER. EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIE KOST: 1 Jaar 25,frank. 6 Maanden 13,50 frank. 3 Maanden 7,frank. All* Uêdmetkai sij* terenSvoordtlijk voor hun artikels. D ru k leer - Uit geve r SANSEN-VANNESTE, Poperlnge. Tel. Poperinge N* 9. Postcheekrekening Nr 155.76. TARIEF VOOR BERICHTEN; Kleine berichten per regel 1,fr. 2 fr. toel. v. ber. m - 'Ir. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4,fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 5.— fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en I moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. in "■■Tirr- "ma Met Mei wordt op Initiatief van het Yatikaan een nieuw Vredesoffensief inge zet. Op 15 April zond de H. Vader een schrij ven naar zijn staatssecretaris Kardinaal Maglione, waarin hij hem opdracht gaf de Katholieke wereld over zijn vredesplan in te lichten. In de katholieke kranten hebben wij dezen brief kunnen lezen. Alle geloovi- gen, maar Inzonderheid de kinderen wor den uitgenoodigd de gansche Meimaand door. Onze Lieve Vrouw, Koningin van den Vrede te voete te vallen opdat zoo spoedig mogelijk het morgenrood van den t rede en van een gelukkigen tijd voor de menschelijke maatschapij aanlichte. Een mooie wensch, gewis, dat de lieve lentemaand ook de lente van een nieuw internationaal leven zou inluiden en dat de Meizon het symbool zou worden van «het morgenrood van den vrede!» Wat zou de blije Mei de menschen toch blij maken A Maar tot verwezenlijking van dat Ideaal, waar de volkeren naar smachten, schijnt de Paus niets meer te verwachten van fijne zetten op het diplomatiek schaakbord van Euorpa. Eigenaardig. Hij de opgeleerde en ver grijsde diplomaticus laat zijn bedreven vaardigheid op zij. Ontgoocheld getuigt HijGij weet nu allen wel dat Wij van het begin van den oorlog niets onbeproefd gelaten hebben, maar met alle ons ter beschikking staande middelen gepoogd hebben den Vrede te redden. Hetzij door openbare brieven en toespraken, hetzij door besprekingen en onderhandelingen, hebben wij aangedrongen op het herstel van een vrede en van een eendracht, sterk gegrondvest op de Rechtvaardigheid en voltooid door de wederkeerige Christe lijke Broederliefde. Momenteel valt er dus op het diploma tisch front van het Vatikaan niets te mel den; maar op het gebedsfront wordt het offensief ingezet. Het is onze wensch dat de Katholieke wereld zich in gebed met Ons zou ver eenigen opdat de barmhartige God door een wenk van zijn Almacht het einde van dezen rampzaligen storm bespoedigen moge. Maar heel bijzonder wenschen Wij, dat in de Meimaand onschuldige rijen van kinderen opnieuw naar de heiligdom men van onze maagdelijke Koningin snel len, om door Haar voorspraak en Haar vredesbemiddeling, van God de begeerde rust voor vólkeren en natiën te verkrij gen. Een verschrikkelijke oorlog is uitge broken die reeds onoverzienbaar leed en onnoemelijke schade veroorzaakt heeft. Daarom richten Wij opnieuw tot onze zonen en dochters over de wereld de drin- p<nde bede, iederen dag van de komende Meimaand, die de Maagdelijke Moeder Gods is toegewijd, zich rond Haar altaar te scharen. Tot een oorlog moest het komen, onver mijdelijk. Er zijn menschen die zeggen; «God bestaat niet; want moest God bestaan, Hij zou toch zulk geen vreeselijke rampen ontketenen. Goed. Willen wij even praten?? In alle groote gemeenten en steden, langs alle openbare wegen, bestaat er een reglement voor het verkeer. Waar auto's, fietsen, voertuigen allerhande en voetgan gers doorheen warrelen, moet er orde zijn, anders koint het fataal tot botsingen, en zal er bloed vloeien. Waar in het verkeer geen orde bestaat en er toch geen onge lukken gebeuren, daar bestaat eenvou- dikweg oak geen verkeer. God heeft in zijn Alwijsheid een we reldorde ontworpen en gepromulgeerd. De mensch moet de geboden Gods onderhou den in zijn privaat, familiaal, sociaal, na tionaal en internationaal leven, anders komt het tot botsingen. Waar de wereld voor een goed deel beheerscht en bestuurd wordt, eenerzijds door nieuwe heidenen en anderzijds door slechte christenen, mart er eensdaags bloed vloeien... ten ware er noch God noch zijn gebod zouden bestaan. God weegt de machtigen en de landen in de weegschaal van zijn gerechtigheid zoo getuigde de Paus tot de pelgrims uit C-cnua, onlangs door Hem ontvangen. Maar bij de weegschaal staat Maria, en Zij kan zc beïnvloeden. Het gewicht van onze schulden kan Ze verlichten en een evenwicht tot stand brengen. De bescherming van de Koningin van Vrede kan God bewegen den loop van het onheil af te wenden en de wolken te ver strooien, de harten der menschen weeker te maken, haat en nijd weg te nemen en weer het morgenrood van den vrede te doen dagen.Zoo zegde de Paus verder in de hierboven vermelde toespraak. Maar hierbij is ons gebed noodzaak, dringende noodzaak. Voor bosschen en velden zal de Mei wel de lente inluiden zonder dat wij er voor bidden; dat ligt in de natuur van de zaken. Maar of de Mei 1940 het morgen rood van den Vrede zal zien, daarvoor zal een wereldwijd gebedsoffensief noodig zijn. En vooral tot Maria moet ons gebed opgaan. Laten wij tot Maria onzen toevlucht nemen, voor Haar altaar onze gebeden, onze tranen en kommer neerleggen en van Haar verlichting en sterkte afsmee- ken. Wat volgens het getuigenis van de tlSZIiaeHZGlBMIMBBMHHall geschiedenis van ons voorgeslacht In kri tieke en kwellende tijden een met goeden uitslag bekroonde gewoonte is geweest, moge ook voor om, in deze zware beproe ving een trouwe godvruchtige praktijk zijn. Zoo schrijft de Paus. Bij één zin uit deze hartelijke Pauselijke Boodschap moeten wij nog even stil staan, want de H. Vader moet aan België ge dacht hebben wanneer Hij hem neer schreef. Ons hart is overvol van droefheid, niet alleen over het onzaglijk onheil, dat de oorlogvoerende volkeren getroffen heeft, maar evenzeer over de gevaren, die iede ren dag dreigender boven de andere na ties zweven. Ja, Heilige Vader, wij voelen lederen dag het gevaar dreigender worden. Wanneer wij de landkaart van Europa bezien, onzen blik laten rusten op deze twee kleine lage-landen-bij-de-zee, Ne derland en België, en even bedenken dat waar wij ook over hunne grenzen kijken, langs de vier windstreken de oorlog loeit, krijgen wij den indruk op een storm achtige zee in een reddingsbootje rond te zwalpen. En wij vreezen geweldig in den draai kolk te verzwinden. Maar wij willen naar U luisteren. Op God en O. L. Vrouw vertrouwen. Uw ordewoord getrouw zijn. Aan Uw Vredesoffensief meehelpen. L. M. DE DUITSCHERS RUKKEN OP LANGS HET OESTERDAL. HE VIGE GEVECHTEN BIJ DOMBAAS. DE DUITSCHERS MEESTER IN DE LUCHT? SCHERPE REDE IN DE ITALIAANSCHE KAMER. DE STRIJD IN NOORWEGEN. Uit Noorsche bron wordt gemeld dat de Duitsche troepen oprukken in het Os- terdal, t.t.z. van uit Oslo, naar Trondheim Een eeuwenoude schat in onze gouw. Het is een edel en opbeurend gebaar, dat wij de beele provincie West-Vlaan- deren door mogen begroeten, weer op te trekken naar de H. Bloedprocessie te Brugge. De H. Bloedprocessie heeft eeuwen lang de grijze hoofdstede van ons aloud graafschap doorloopen... In tijden van ramp en rooi, in jubel- en zegedagen, toen het hart van dit geloovige volk bonsde van vreugde of neep van angst als op heden - Het moet voor de Poperingenaars een oorzaak zijn van trots te weten, dat een der hooge abten van de St Bertinus-abdij een bijzondere rol heeft gespeeld in het overbrengen van het H. Bloed naar Brugge. Is er stichtelijker en edeler historie, dan deze van het H. Bloed van Brugge. In deze dagen van stijgenden nood, dient ze zeker herinnerd! Ten jare 1099 blies over Vlaanderen den noodhoorn; «Ter Kruisvaart!». Fa natieke Turkentroepen, Seldsjoeken ge naamd, traden hatelijk op en vervolgden in Palestina de Kristenen. West-Europa was krachtig genoeg ontwikkeld om den Islam te keer te gaan; Byzantium, (later Constantinopel en nu Istamboul ge naamd) de wereldstad der 10° en 11* eeuw voelde zich zwak tegen den vij and en deed beroep op Paus Urbanus II om bijstand. Op een groote vergadering te Clermont, 1095, legde Paus Urbanus II den grond slag van een organisatie, waaruit het leger voor den eersten kruistocht werd gevormd. Onder de leuze: «God wil het» schaarden duizenden stoere Vlamingen zich in 't gelid, dat onder geleide van Godfried van Bouillon, oprukken zou naar 't verre Constantinopel, het algemeen ver zamelpunt, om vandaar uit, omvormd in een leger van ruim 70.000 man, naar Pa lestina en het Heilig Graf op te rukken en een einde te stellen aan die barbaar- sche Seldsjoeken kristen-uitmoorderij. De grootsche beweging van West tegen Oost, van Katholicisme tegen Islamisme, was in het leven geroepen. Niet min dan zeven maal zouden over tuigde Roomsch-Katholieken, den Islam- strijd in 't Verre Oosten gaan aanbin den. De tweede Kruistocht (1147-1149) stond onder leiding van den Franschen Koning •wlewijk VII en v. d. Duitschen Keizer KDenraad UI. De Vlamingen hadden als aanvoerder Diederik van den Elzas. Met hem, als trouwe vriend, maakte Leonidas van Veurne (f1163), abt van de St Ber- tinusabdij aan wie 't grondgebied Po peringe toen toebehoorde de reis mede. Vele Kruisvaarders zouden nooit meer terugkeeren, want de strijd die er gele verd werd, werd met bittere woede uitge streden. De graaf had met zijn Vlamin gen zoo duchtig op den Turk geklopt dat de Koning van Jerusalem, hem en zijn mannen, als belooning om hun helden moed, een opperste belooning wilde schen ken. Sinds meer dan 1100 jaar, werden te Jerusalem eenige druppeltjes bloed van onzen Zaligmaker bewaard. Dit bloed, de kostbaarste relikwie, kwam uit de spons waarmede 's Heerens doode lichaam werd gewasschen, door Joseph en Nico- KONINGIN ELISABETH ERGENS IN BELGIE Isws Koning Elisabeth heeft met de mooie dagen eens 'n klein wandel-inspectie-tocht g. maakt door onze soldatenstreken Ergens in Belgie om zich ervan te over tuigen d»t onze jongens nog steeds goed zorgen voor onze veiligheid. We zien baar hier de werking van een talemeter nauwkeurig nagaan. demus. Graaf Diederik kreeg de helft van dit Heilig Bloed ten geschenke. Heel zorgzaam om, en bewust van de groote schat die hij uit de handen van den Koning van Jerusalem had ontvan gen, gaf Diederik de relikwie aan den abt Leonidas van Veurne, die het Hei lig Bloed de gansche maandenlange reis in een klein glazen busje met een ket ting rond den hals, op den borst droeg, en ze aldus meebracht naar het verre dierbare Vlaanderen. Langs de wegen die naar Brugge lei den, zaten de menschen vol vreugde en eerbied geknield. Te Brugge echter steeg de geestdrift ten top. Baljuw en Schepe nen, gildedekens en geestelijken, volders en macekliers in hun simpelen kolder, preutsche ridders hoog te paard gezeten, ja, de heele stad trok den Graaf en den Monnik jubelend tegemoet. Aan de stads poort was het één menschenzee, en uit de smalle raampjes in de houten huize- kes hingen heele trossen nieuwsgierige kinderkopjes naar buiten. Eindelijk kwam de grafelijke stoet. Het werd doodstil. De abt van de Sint Bertinus-abdij, droeg het H. Bloed, daar achter reed de Graaf op zijn wit paard, dat geleid werd door twee monniken die barrevoets door de oude Steenpoort stap ten, naar de oude grafelijke kapel van St Basiel, toe. Dit geschiedde in 't jaar 1148. En daar liet hij de relikwie van het H. Bloed. Nu nog wordt het Heilig Bloed bewaard in 't zelfde fleschje waarin het vanuit Jeruzalem werd meegebracht. Er zijn ech ter nog 'n paar heel interessante puntjes, te weten: dat 't H. Bloed iederen Goeden Vrijdag vloeiend en borrelend werd alsof het kookte. In 1325 hield dit wonder op, maar het herbegon weer in 1388, als de Bisschop van Ancona het fleschje in de nieuwe cylindervormige relikwiekast heelt geplaatst. Ook tot vóór de Fransche re volutie (1789) had niemand anders het recht de relikwie te dragen in de proces sie, buiten de lokale Bisschop en de toen levende Abt van de Sint Bertinus-abdij. De Bruggelingen hebben steeds met de nauwkeurigste zorg over het H. Bloed gewaakt. Brugge was in den tijd een wereldstad, waar jaarlijksch duizenden vreemdelingen uit Noord en Zuid, uit Oost en West, toegaande kwamen. Brugge was de groote wereldmarkt van het Noorden, het Venetië van 't Noorden. Ge kunt U best voorstellen wat al ver eerders er hi dien tijd voor 't H. Bloed hebben neergeknield. 't Was er toch ook niet altijd even stil en rustig. Op de schoolbanken hebben we allen hooren verteilen van den Gul densporen-slag. Toen sloegen de Vlaam- sche goedendags het Fransche ridder-puik in 't zand. De stormklok had vroeger al geluid te Brugge, toen de Brugschs Met ten de stede ten bloede en ten zwaarde hadden gezet. Nu nog staan die helden van den Vlaamschen vrijheidskrijg op de Groote Markt in 't zicht van 't fiere Bel fort. Dit alles hadden ze gedaan om den Franschen Koning, Filip de Sehoone, man van buiten te maken. In 1297 was die Koning immers op veroveringstocht naar Vlaanderen gekomen. De Bruggelingen zonden hem een talrijke afvaardiging om hem te vragen hun het H. Bloed te laten. Op een plechtige wijze beloofde de Ko ning het hun. Toen de geuzen in den eersten tijd der Protestanten, alle beelden en relikwieën wilden kapot slaan, werd het H. Bloed gered door don Juan Perrez de Malvenda, in 1578. Met angst en schroom werd de relikwie verborgen; nu eens in dit huis, dan in een and:r. 't Zelfde gebeurde in den beroerden Franschen tijd. Napoleon was al lang te Waterloo en zat al op zijn eiland, toen in 1819 eindelijk het H. Bloed weer openbaar vereerd werd. Al wat er maar kostbaar was, werd ge bruikt om een relikwiekas of schrijn voor 't H. Bloed te maken. Het kleine schrijn dat een hertogelijk g:schenk van Ai- brecht en Isabella zou zijn, is in zilver, 't Groote schrijn is t werk van den Brug- schen goudsmid. Jan Crabbe, die er vanaf 1614, drie jaar he:ft aan gewerkt. Wat een kostbaar stuk! De beeldjes zijn van zuiver goud. en kostbare edelsteenen waaronder e:n zwarten diamant, maken er een eenig juweel van. Als Ge eens de eer hebt, beste Lezer, het H. Bloed te gaan kussen denk dan maar eens na wat al schoons en kostbaars bijeengebracht werd ter vereering van Cristus' Bloed, dat eens onze groote zondeschuld heeft afgekocht. En nu vooral ln deze dagen van span ning moeten wij, als onze voorvaderen, hoop en troost gaan zoeken in de ver eering van het Bloed van Hem, die een maal de groote Vredeswet op aarde bracht: Naastenliefde! Een wet die door den oorlog wordt ver trapt L. J. langs den weg van Kongsvinger en Elve- rum die zij lang voorbijgetrokken zijn. Hun opmarsch zou echter tot staan zijn gebracht ten Noorden van Roeros, waar een brug opgeblazen werd. De geallieerde troepen zouden reeds Dombaas voorbij getrokken zijn en zouden de Duitschers afwachten die het Gubrnadsdal oprukken. Nieuwe geallieerde versterkingen werden aangebracht. Verscheidene Duitsche vlieg tuigen werden neergeschoten. Door het D. N. B. (Duitsch Nieuwsbu reau) wordt gemeld: Duitsche troepen vorderen ten Noorden van Oslo om ver sterking te brengen aan Trondheim. Te Trondheim zelf kwamen versterkingen toe, evenals materiaal. Bij Bergen werd een vijandelijke weerstand gebroken. Nar vik werd door de Engelschen beschoten. Op een vliegveld tusschen Dombaas en Andelsnes werden 11 vijandelijke vliegtui gen vernield. Duitsche vliegtuigen bom bardeeren op heftige wijze de plaatsen waar vijandelijke troepen waren gecon centreerd. Engelsche schepen werden ge bombardeerd, een mijnenveger en een transportschip strandden, feen tankschip en een torpedoboot werden geraakt. Oslo werd door vijandelijke vliegtuigen aan gevallen maar niet beschadigd. Van Britsche en Fransche zijde wordt gemeld dat thans ook Britsche Jachtvlieg tuigen op een bevroren meer geland zijn in Noorwegen, ten einde den strijd te kunnen aanbinden tegen de Duitsche bommen weipers die tot nog toe er te vrij spel hadden. Een bericht uit Stockholm deelde mede dat Britsche schepen de fjord van Trondheim waren binnenge varen. Dit werd niet bevestigd. Ten Zui den van Dombaas trokken de geallieerden lichtjes terug. Bij Steinkjer werden pa- troeljegevechten geleverd. Van Narvik valt niets te melden. Britsche vliegtuigen vielen Duitsche vliegterreinen in Noorwe gen en Denemarken aan. Bij Oslo werden de benzinetanks van xclle in brand gezet. Een transportschip v,=rd aangevallen en eett groot Duitscfh vESgtnig vernietigd. Zes Duitsche vliegtuigen werden neergehaald, 8 andere beschadigd. 5 Britsche kwamen niet terug. DUITSCH OORLOGSTUIG IN NOORWEGEN Hoe de Engelschen en Franschen zich ook inspannen, ze kunnen niet beletten de Duitsche troepen van oorlogsmateriaal en voedingsmiddelen af te zonderen. Steeds komen Duitsche troepen en wa pens in Noorwegen aan. Hierboven zien we Duitsch materiaal dat gelost wordt in de haven van Christiansand. Verbondenen gehouden. H. Giunta, ver klaarde o.m. dat Italië zijn veiligheid in de Middellandsche Zee, die nu bedreigd wordt door de Engelschen, thans moet oplossen, en dat daarom de oorlog moet uitgroeien tot een algemeenen oorlog van alle volken tegen een wereld van pluto- kratendie trachten de jonge volkeren ondergeschikt te maken door het in bezit houden van enkele strategische punten. (Zie vervolg op 7de blad.) DE MIST VERDWIJNT GELEIDELIJK. Tijdens de eerste drie toeken, die de eerste landingen van Duitsche troepen in Noorwegen gevolgd zijn, heeft er als het ware een soort mist geheerscht, die de realiteit van de oorlog in het Noorden verdoezeld heeft. Het was verbijsterend moeilijk om een oordeel te vormen over de toe stand der belligerenten, nog moeilij ker het verloop van den strijd te gis sen, of de waarde van den inzet voor beide partijen te beseffen. Die mist nu is tijdens de laatste dagen aan het optrekken, zocdat we meer inzicht krijgen in den oorlog in het hooge Noorden. De Duitsche troe pen blijven de plaatsen bezetten, waarvan ze zich bij verrassing heb ben meester gemaakt. Oslo, Kristian- sand, Stavanger, Bergen, Kristiansund en Trondheim. Niettegenstaande de mijnen en de Engelsche vloot schijnen de Duit- schers steeds maar nieuwe contigen- ten manschappen en nieuw materiaal aan te voeren, zoodat zij blijkbaar een ruime voorsprong behouden op de ge- De heer De Schrijver, die de zware taak van wijlen minister Sap in het de partement van Economische Zaken en Ravitailleering heeft overgenomen, heeft Woensdag 1 Mei IX de vertegenwoordi gers van de pers In zijn kabinet ontbo den, om hen te spreken over doel en draagwijdte van de maatregelen, die door de regeering getroffen of overwogen wor den om het verbruik van zekere artikelen te beperken. DE VLEESCHLOOZE MAANDAG De Vleeschlooze Maandag is bedoeld om het vleeschverbruik met 1/6 te vermin deren, omdat dit een noodwendigheid is gebleken; wordt dat resultaat met één vleeschloozen dag niet bereikt, dan zal er een tweede moeten komen. In dat geval zal de Regeering, bij de bepaling van dien tweeden dag, ook rekening houden met de belangen van de zeevisscherij. De Minister brengt hulde aan 't vleesch- en hotelbedrijf om de tucht, waarmede de verordening werd nageleefd. Tevens doet hij een beroep op de be volking, om de nieuwe regeling te helpen doorvoeren en geen vleesch te verbrui ken op Maandag. Van die bevolking zelf trouwens hangt het af, of de huidige beperkingen al dan niet verzwaard zuliea moeten worden. TOT NOGTOE GEEN RANTSOENEERING. De Minister verzekert verder «lat voor het oogenblik nog geen Rantsoeneering zal toegepast worden. En, verklaart de Minister verder misschien zullen wij nochtans, binnen afzienbaren tijd, toch gedwongen zijn, beperkingen in te voeren in het verbruik van zekere artikelen, die geen voedingsmiddelen zijn benzine bv. VERBRUIK MINDER PAPIER Door het ministerie van Landsverde diging wordt een actie op touw gezet om allerlei afval op te zamelen en te nutte te maken. In dat verband vestigt de h. De Schrijver de aandacht op de noodza kelijkheid, minder papier te verbruiken. Voor de inzameling van oud papier over weegt men de mogelijkheid, om de school kinderen daaraan té doen medehelpen, zocals dat bv. in Engeland gebeurt. PRIJSPOLITIEK. De Minister dringt er bij fabrikanten en handelaars op aan, dat zij al het mo gelijke zouden doen om prijsstijging te gen te gaan. Onder de bijzonderste pro- dukten waarvan de prijsstijging de aan dacht der regeering gaande maakt, noem de de h. De Schrijver: steenkolen, brood, suiker, meststoffen en benzine. ONZE HANDELSBALANS. De h. Minister wees tenslotte op de illusies, die velen zich maken over het gunstige verloop van onze handelsbalans. Dat verloop is van louter tijdelijken aard, zegt hij, en alleen te danken aan de oor logsconjunctuur. Wel verre er van, dat onze positie op de wereldmarkt voor de toekomst blijvend verbeterd zou zijn, kan men van een achteruitgang spreken. Wij mogen onze gewone afzetmarkten niet verwaarloozen, en moeten twee methoden toepassen overeenkomsten tusschen ex- porteerende bedrijven om zich niet on derling te concurrenceeren; en desnoods opofferingen aanvaarden op het gebied van de prijzen, ten einde de markt te behouden. Totdaar de rede van den Minister. Twee Duitsche vrachtbooten zouden tot zinken zijn gebracht in het Zuiden van de Sund. Naar verluidt heerscht er steeds groote militaire bedrijvigheid in de Duitsche ha vens der Baltische Zee. Volgens Rohm hebben de Duitschers thans 1300 vliegtuigen ln den strijd ge worpen in Noorwegen. Havas moest toe geven dat in Noorwegen de Duitschers meester zijn in de lucht. Het Agentschap voegde er aan toe dat de Verbondenen thans het evenwicht hierin herstellen. Uit Stockholm meldt Havas nog dat de Fransche strijdmachten in Noorwegen thans even groot zijn als deze der Britten. De Fransche strijdkrachten zouden groo- tendeels bestaan uit Alpenjagers. OP HET WESTERFRONT Artilleriegevechten en verkenningen. Bij Sylt werd, naar het D. N. B. een Britsch vliegtuig neergehaald. De Duitsche autofabrikant von Opel, die de reis naar Amerika medemaakte met de Conté di Savoia werd door de Engelschen van boord gehaald. Naar ver luidt zal hij terug in vrijheid worden ge steld. SCHERPE REDE IN DE ITALIAANSCHE KAMER. In de Itaiiaansche Kamer werd door den H. Giunta een scherpe rede tegen de in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post cheekrekening 155.70 van V. Sanscn-Van- neste, Drukker, Poperinge, de «om van 17,50 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat: 28,90 Fr. (belg. «oor Kongo en Franïcr. 42,50 Fr. (belg. g.) voor alle andere landen. De eerbied en de dankbaarheid der gansche natie tegenover het Vorstenhuis zijn nog aangegroeid sinds het bekend maken van den brief die de Koning tot den Eersten-Minister richtte en waardoor de regeeringscrisis werd opgelost. Op het oogenblik dat het leger waak zaam onze grenzen behoedt, schreef de Koning, past het niet een ministerieele crisis te openen Het Staatshoofd heeft hierdoor niet alleen blijk gegeven van zijn wijs beleid, maar tevens nogmaals onze aandacht gevestigd op het heerlijk offer van de 650.000 mannen die alles hebben verlaten om de onafhankelijkheid van het land te vrijwaren. Het Directorium der Katholieke Partij heeft dan ook met ontroering het leger begroet hetwelk aan de grenzen de na tionale fierheid hooghoudt en den eens- gezinden wil van het volk bevestigt om het land tegen eiken gebeurlijken invul te verdedigen Hulde aan hen die waken! Niet alleen hulde, maar ook steun op dat zij deze mobilisatie-periode zoo heil vol mogelijk doormaken. En hierom is het niet voldoende onze jongens goed gevoed worden. Zij zijn soms aan gevaren blootgesteld die hunne zedelijke weerbaarheid in gevaat brengen. In een resolutie die op 25 November 11. door een speciale studiecommissie der Katholieke Partij werd opgemaakt en door het Directorium aan de bevoegde overheid werd overgemaakt, lezen wij dat het vrijwaren van het moreel der troe pen een daad is, niet alleen van openbare gezondheid, maar tevens van wel opge vatte burgerdeugd, de gemobiliseerde sol daat te c— -ingen van een bijzondere be scherm' - i hem te vrijwaren van som mige g. a Onttrokken aan zijn gezin en verstOKen van zijn gewone betrekkin gen heeft de gemobiliseerde meer dan wie ook recht op de bezorgdheid van alle sociale leiders. Daarom dringt het Blok der Katholieken aan bij de militaire en burgerlijke overheden opdat ze ten dien einde alles zouden doen wat in hunne macht ligt, het vraagt aan de Regeering zoo noodig hare machten te herzien ten einde ze klaarder en meer doeltreffend te maken Twee praktische voorstellen. In verschillende kantonnementen wer den onderzoeken ingesteld om na te gaan in hoever de acht maand mobilisatie de zedelijke weerbaarheid van onze soldaten heeft geschaad. De uitslagen zijn over 't algemeen be vredigend. Onze jongens, geholpen, eerst en vooral door een helder begrip van hun verantwoordelijkheid, bijgestaan door den wijzen raad van dc militaire aalmoeze niers en priesters-brankardiers en hierbij nog gesteund door allerlei godsdienstige ea social» organisaties die een zoo nauw mogelijke voeling met hun gemobiliseerde leden behouden, hebben zich niet laten verleiden door de gevaren die hen omrin gen. Uit de ingewonnen inlichtingen blijkt dat de inbreuken die zich hebben voor gedaan op zedelijk gebied, zoowel als in zake de algemeene militaire tucht, meest al voortspruiten uit drankmisbruiken. Deze spijtige daden en houdingen zou den grootendeels kunnen voorkomen wor den indien de militaire overheid de ge meentelijke besturen tot het sluiten van drankgelegenheden wilde verzoeken. De burgemeesters hebben vanwege het Mi nisterie van Binnenlandsche Zaken on derrichtingen ontvangen om aan derge- (Zle vervolg 2* blad.) allieerden, die eveneens troepen ont schepen, doch hierbij, tengevolge van de actie der Duitsche luchtvloot zeer groote moeilijkheden ondervinden. De Engelsche Staatslieden, en voor al Samuel Hoare, geven toe dat de vijand buitengewoon machtig is ei\ vooral in zijn luchtvloot de geallieer de krachten aanzienlijk overtreft Daarom deed Hoare ook een bizon- dere oproep om de geheele luchtvloot van de geallieerden ter beschikking te stellen voor de strijd in Noorwegen. BLITZKRIEG IN HET NOORDEN. De actie van het Duitsche landle ger, in Noorwegen, waarover oor spronkelijk moeilijk kon geoordeeld worden, schijnt thans volgens bepaal de plannen te gebeuren. Noorwegen is een zeer bergachtig land, waar het verkeer slechts moge lijk is langs zekere natuurlijke dalen. Het is langs die dalen dat de bizon- derste spoor- en landwegen aangelegd werden. Een van die dalen, het bi- zonderste, is het Oesterdal, dat de vallei 'van de Glommen volgt en recht streeks loopt naar de groote depressie van Trondheim, die een natuurlijke verbindingsweg vormt tusschen de Oceaan en Zweden, over de Skandi- naafsche Alpen. Het is langs deze weg dat het groot ste deel der Duitsche troepen van uit Óslo, opgerukt is om een rechtstreek- sche verbinding tot stand te brengen met die van Trondheim. Hierbij schijnt de methode van de Blitzkrieg (bliksemoorlog)die met goed gevolg toegepast werd in Polen, weer ge bruikt te worden, uant niettegen staande berichten van Noorsche te genstand, gaan de Duitsche gemoto riseerde eenheden met verbazende snelheid vooruit. Het is om deze verbinding tusschen Oslo en Trondheim te verhinderen, dat de geallieerden troepen ont scheept hebben te Andalsnesz. en rap doorgedrongen zijn in het Gudbrans dal. Doch ook hier schijnt de over* macht van de Duitschers te groot te zijn en hebben de geallieerde afdee- lingen zich moeten terugtrekken op Dombaas. v DE INZET. Voor iemand die nog onbevooroor deeld de oorlog in Noorwegen volgt, moet het duidelijk zijn, dat Duitsch land goed op weg is om geheel Noor wegen te bezetten en dat nog wel op verrassend snelle wijze. Er kan nog veel afhangen van nieuwe geallieerde ontschepingen, doch het voordeel van den strijd blijft vooralsnog hselemaal ten gunste van de Duitschers. Zelf» over de toestand te Narvik kan nog niet gezegd worden dat de geallieer den er meester zijn. Welke is nu de waarde van den in zet? Hebben de geallieerden iverkclijh volgens de verklaringen van von Eib- bentrop, het inzicht gehad om Noor- wegen en Zweden als oorlogsterrein te gebruiken, tegen Duitschland. Het is i..jgelijk. Dit neemt intusschen niet weg dat de Duitschers brutaalweg Denemarken en Noorwegen overwel digd hebben, zoodat hierdoor de r.io- reele positie van Duitschland ten over staan van de wereldopinie nog ver slecht werd. Als de beschuldiging van Duitsch land juist is, dan zou bij de uitein delijke verovering van Noorwegen, zoo deze zich voordoet, de defensieve houding door Duitschland hernomen worden, althans wat de strijd te lande betreft. Mogelijk echter heeft Duiischland door de overrompeling van Noorwe gen, niets anders nagestreefd dan het vormen van een ruimere basis voor zijn actie op zee. Wat men ook zegge, over een strategische fout van Hitier en dergelijke, wij meenen, dat de in zet heel belangrijk is. Duitschland wint zeer veel, als het zijn doeleinden bereikt in het Noorden, terwijl Enge land in het bizonder zwaar zou gesla gen zijn. AFLEIDING. Maar het zou kunnen gebeuren dat Engeland nog geweldig reageert voor het zoover komt. En moest het zich noodgedwongen dienen verloren te bekennen, dan zal het waarschijnlijk een afleiding zoeken door het openen van een nieuw gevechtsterrein, moge lijk in de Middellandsche Zee. Is het daarom wellicht dat Italië zooveel voorzorgsmaatregelen treft? De mist trekt op in het Noorden, doch ze blijft intusschen nog hangen Zie vervolg hiernevens, i&ï over heel wat verhoudingen die zeer vaag blijven. Het is moeilijk te zeg gen of de oorlog in Noorwegen beslis send zal zijn voor de geheele strijd. Is het den lezer verder ook al op gevallen, hoe de Duitsche actie op zee verminderd is? (Nadruk verboden.) ROSKAM 9naiBasfisaai!EBBS3BaB*H8S!aQaii9iBaaaEaBHH»BB3asB3U2;ji:z=a HET «WITBOEK» AAN ALLE VOORAANSTAANDE DUITSCHERS Na een groote «fficieete reBe wa.-rin Rijksminister van Ribbenirop de Engelsche» beschuldigde dat zoo Duitschland Noorwegen niet bezet had, Engeland bet doe» zou, wilde bij zijn bewijzen staven met aan allen der aanwezigen een Deutsch Witboek» te geven na afloop zijner rede. Hier zien we het uitdeelen dier boeke»

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 1