PINKSTEREN 1940 FISCALE MOED Staat van Beleg en Algemeene Mobilisatie in ons Land De Les uit het Noorden! SINKSEN EN DE BLINDEN Belgie, Nederland en Luxemburg door Duitschland aangevallen Belgie en Nederland vragen de hulp der geallieerden De Koning opper ste leider van het Leger Ss waag hrip aam Engeland en Frankrijk De kwestie der vrijstellingen voor den Senaat KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Zwerm Duitsche Vliegtuigen beven Belgie Koopt het Blindenbloempje in den vroegen morgen op Vrijdag 10 Mei Antwerpen, Evere, Jemelle en verschillende Fransche steden Vrijdag morgen gebombardeerd FRANSCHE EN ENCELSCHE TROEPEN TREKKEN DOOR BELGIE Nederland aangevallen te 2.55 u. Vrijdag morgen. Het vliegveld van Den Haag gebombardeerd.- Aan val op Eikenburg. Belgie aangeva!lente4.30 uur. - Het vliegveld van Evere gebombardeerd.- De statie van Jemelle in brand bestookt. De hulp der Geallieerden ingeroepen De Koning heeft de opperste leiding van het leger op xich ge nomen Algemeene Mobilisatie en Staat van Beleg afge kondigd De Duitsche Gezant slechts te 8,30 uur hij den H. Spaak De lessen in de scholen geschorst Protest te Berlin Nota aan all® Neutralen Berichten en Aanbevelingen aan de Bevolking Obussen van Luchtaanval gevallen te Brussel Belgisch Parlement bij eengeroepen Vliegtuigen boven Gewesten onze Duitsche Nota aan Belgie Duitschiond verklaart Belgie, Nederland en Luxemburg te moeten bezetten om een over rompeling dier landen door de Verbondenen te voorzien INTERNATIONAAL OVERZICHT Het lot der Duitschers in ons Land Nederland verklaart zich aan de zijde der Verbondenen BELANGRIJKE VERKLARING VAN MINISTER DENIS De herziening der vrijgestelden dient beperkt tot de tien laatste jaren In September zullen 50.000 vrijgestelden onder de wapent worden geroepen DE BELGISCHE NOTA aan de Neutrale Landen WIJ ZENDEN ONS BLAD (DE HALLE* Katholiek Weekblad van leper. BnreeJ Boterstraa' 58, IEPER. EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIE KOST: 1 Jaar 25,frank. 6 Maanden 13,50 frank. 3 Maanden 7,frank. AU4 Medcaxrkcn tij» teftntrcaordeüjh toor ktm trtiktlu ZONDAG 12 MEI ii4ü. Drukker-Uitgeyertf SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge N* a Po.lckeckrekening Nr 155.70. 8 JAAR. Nr 19. TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1.fr. 2 fr. toe!, r. ber. tn. adr. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4,fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 5,fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine he- I richten tegen den Donderdag noen. WEEKBLAD: 50 CENTIEME» niim-ainirmuiiiiauhiiuitBtiKHttiiuHBMutioiHaiflttmininauiHiMfliwiaMiiiHnimnfiiiinmntifliitMiiflwmHtmimiiHtiamitiiiimmunntHmiMiuBnmB 't Is Pinsteren: de hoogdag van het ware licht en den echten gloed. De volkeren dalen in duisternis en zoovelen door dwaling misleid gaan den verkeerden weg op. De haat huizeniert overal: zaait dood en vernieling met kwistige hand De liefde houdt zich te veel, als een beschaamd vioolke, verdoken en in de harten van zoovelen wordt ze ver smacht door de zelfzucht. Angst hangt over de wereld en zoovele zielen zuch ten in bange benauioelijkheid om het wreede dat gebeurt en om de zorg volle verwachtingen voor de toekomst. De hemel staat gesloten als staal en een ondoordringbare koepel schijnt de wereld ervan af te zonderen. ln de dagelijkschen gang der gebeur tenissen komt het stilaan voor alsof aarde en hemel van elkander afge zonderd en de betrekkingen tusschen hen afgebroken zijn. Het mensch- dom ondergaat den treurigen indruk dat het aan zijn lot overgelaten is en dat hoogerhand geen bekommernis meer bestaat voor het leven hier be neden. Op velen iveegt het gevoe len van een verschrikkelijk noodlot dat blindelings en noodwendig alle menschen en alle volkeren treft met leed en lijden. ledereen voelt en vreest dat de kruisweg van dit geslacht wellicht nog maar aangevangen is en dat het volk van dezen tijd nog niets ondergaan heeft dan de eerste kwelling van het kruis dat hem op de schouders werd gelegd. De tocht gaat voort, den heuvel op langs harde wegen naar den bovensten top van den berg. En nu zooals toen staan de harde hei denen en de slechte broeders langs den kruisweg te grinniken en te spot ten. Het moet ons niet venvonde- ren dat ook nu de goeden den kruis berg opgedreven worden als slachtvee en dat de kwaden jubileeren in hun wilden triomf. We hunkeren allemaal naar Pink- sterlicht en Pinkster gloed: in de nach telijke hemel flitsen de zoeklichten en over de gansche wereld laaien de tal- looze branden. Om de stilte te vinden die we niet kunnen missen en om de rust te ge nieten waarvan het verlies het begin van den ondergang kan zijn, kunnen we niet anders dan vluchten ih ons binnenste en zeldzaam zijn de gelegenheden en de Omstandigheden waarin we die rust en die stilte niet moeten verdedigen tegen al de drukke gejaagdheid en den zenuwachtigen kommer die van buiten komt. Hoe kan het ook anders? Niet nu alleen maar altijd komt het Plnksterlicht en de Pinkstergloed van binnen uit. r We beoordeelen de gebeurtenissen over het algemeen veel te oppervlak kig en ons ontgaat de onafgebroken draad waarop alle menschelijke han delingen gerijgd zijn. We zien de dingen te veel voor wat ze schijnen en niet zooals ze zijn. We noemen oorzaken wat eigenlijk maar gelegen heden zijn en gaan vaak de oorzaken voorbij omdat zij schuld pleiten tegen ons en tegen onzen tijd. We hape ren lichtzinnig aan den uiterlijken kant der dingen, want millioenen en nog millioenen zouden geslagen staan met ontzetting als zij durfden inzien dat, naar waarheid, ook zij door hun denken en spreken, doen en laten, de stichters zijn van het huidig rijk van den kwaden geest. We gaan veel te gemakkelijk deze simpele waarheid voorbij dat alles wat nu gebeurt samenhangt met dien voortdurenden strijd tusschen den geest van het kwade en den geest van het goede. We zitten veel te veel vastgeklampt aan de uitsluitende heerschappij van het zichtbare en tastbare: ons geloof in het onzichtbare is niet levendig en niet bewust genoeg meer. Wanneer we in het boek der waar heid lezen dat kwade geesten rondom ons warreeren en ons verteld wordt van goede geesten die menschen en volkeren beschutten, beschermen, ge leiden en besturen, dan komt het maar al te dikwijls voor alsof het een legende is die dienen moet om kleine kinderen te paaien en hun een rusti- gen slaap te bezorgen. Men houdt alleen nog van werke lijkheden die men tast met de handen en aanschouwt met het oog. Verders houdt men wel van de sensatie der mysterieuse gebeurtenissen maar men neemt ze enkel aan voor zoover zij het gevoelen of het waarnemingsver mogen voldoen. Het wordt effen af een soort van dilettantisme en men regelt zijn geloof volgens de varian ten van den toonladder der gevoelig heid. Men stelt grenzen aan zijn geloof en de uiterlijke wereld is niet enkel meer de wegwijzer die ons de banen aantoont naar de goddelijke realiteiten maar men wil niets meer aannemen dan wat daarin gevonden en ervaren wordt. Wat een schamelheid! "Welke ar moede! 't Worde Pinksteren over onze arme wereld! Pinksteren met hemelsch licht en levenwekkenden gloed! 't Worde Pinksteren: 't is zoo noo- dig! God, we smeeken U, zend uw god- delijken storm, waarvan we niet we ten vanwaar hij komt en waarheen hij waait, over de donkere aarde en dat hij alle wolken met de almachtige jacht van uw Geest vernietigend weg- drijve uit den hemelkoepel die nu zóó nachtelijk-somber boven onze hoof den zwijgt. Die storm, uw storm, vare al op éénen keer over de wereld met een dreunend gedruisch dat gehoord wordt tot in haar verste hoeken en dat de hartert' 'vdn atifêk "dóét sidcfereW. En dan in die wereld strale uw licht zonnehelder en zonneheet! Licht, leven en liefde! t' Worde Pinksteren! 't Is toch zoo noodig! BBBBHBSBSBBBBSBlXSKi; iiSSBBU SINXEN, de dag van goddelijk licht en goddelijke liefde, stralend uitgegoten over de koude heidensche aarde is ook de dag dat de Christen gaarne gedenkt al die welke door hun leven dragen, eiken dag, de miserie van een blijvende duisternis: onze blinden. Gaarne zien wij dan onze meisjes het Blindenbloempje aanbieden voor hen die ze teer beminnen omdat die zeer ellendig zijn. Gaarne koopen en dragen wij dien dag het Blindenbloempje: de liefde die de H. Geest in onze ziel heeft uitgestort, maakt ons allen broeders, zusters. Benevens de talrijke deugden die elk goed geaard mensch in normale tijden steeds moet beoefenen, leggen de hui dige omstandigheden ons insgelijks op met kalmte en geduld de beproevingen van deze oorlogsperiode te aanvaarden en op bijzondere wijze onze moed te ont wikkelen. Deze moed hebben wij thans, meer dan ooit, noodig op fiscaal gebied. Wij zijn nog maar pas bekomen van de geweldige krachtsinspanning die van ons werd gevergd toen ons in 1938 en 1939 voor 2.700 millioen belastingen wer den opgelegd. En thans vernemen wij dat door de Regeering een nieuwe lijst van ongeveer 1 milliard belastingen wordt opgemaakt. Wij staan hier voor een zwaar offer dat de bevolking moeilijk zal kunnen dragen. Wanne» de begrootingen der gewone uitgaven veel lager waren dan thans, verklaarden de heeren van Zee land en De Man dat deze reeds te zwaar wogen om een gezonde ontwikkeling der nationale economie te bevorderen. Sindsdien zijn er milliarden nieuwe be lastingen bijgekomen. Waar gaan we naar toe? De Katholieke Vlaamsche Volkspartij is ten zeerste bekommerd om dezen toe stand. Haar partijorganen onderzoeken in hoever de nieuwe plannen der Regeering aanvaardbaar zijn. Voorzeker mogen we niet vergeten dat onze toestand oneindig slechter zou rijn indien ons landeke, zooals de ons om ringende groote mogendheden, door den oorlogsgruwel moest getroffen zijn. Het behoud van onze onafhankelijkheid moet duur betaald worden. Op het einde van December 1939 belie pen de onkosten van de mobilisatie reeds tot bedrag van 5.958.659.352 frs, het zij 500 millioen per maand. Deze uitga ven zijn thans nog gestegen. Zoodat wij, benevens de gewone uitgaven, 600 mil lioen per maand noodig hebben voor de mobilisatie-uitgaven. Dat geld moet gevonden worden door leeningen, die insgelijks moeten terug be taald worden, door belastingen, door be sparingen. De Onafhankelijkheidsleening heeft tot heden 2.050 millioen opgebracht. Wij mo gen ons over dit resultaat verheugen. Gnzs landgenooten begrijpen dat rij met de openbar^ besturen moeten meewerken om ons land vrij en onafhankelijk te behouden. Belastingen kunnen niet vermeden wor den. Maar het toestroomen van nieuw geld in de Schatkist mag geen aanlei ding zijn om de gewone uitgaven van den Staat te verhoogen. Wij hebben den indruk dat de Staat nog teveel op vredesvoet leeft, dat de Staat niet doet wat een goed geordend huishouden doet namelijk de tering naar de nering stellen. Als men de begrootin gen der verschillende ministerieele depar tementen onderzoekt, stelt men vast dat er nog vele besparingen mogelijk zijn. Dat de Regeering dan ook niet aarzele om bij het voorbereiden van de begroo ting voor 1941 alle posten uit te schake len die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het normale huishouden van den Staat. De vijf maanden die ons schel den van den datum voor het indienen van het budget zullen zeer nuttig ge bruikt worden indien zij worden aange wend voor een degelijk, ernstig en streng onderzoek van de begrootingsontwerpen met het vaste voornemen alle uitgaven die kunnen vermeden worden kordaat weg te cijferen. Het milliard belas'tingen dat thans klaar gemaakt wordt, is alleen aanvaard baar wanneer het dient voor het dekken van de buitengewone uitgaven der mobi lisatie. De bevolking zal do gevraagde lasten dragen indien zij de overtuiging heeft dat het gaat om een levensverzekering Wir wollen bleiben wass wir sind Wij willen blijven wat wij zijn. En daar om rijn wij bereid een premie te betalen. Dat de Regeering ons de verzekering geve dat het haar ernst is wanneer zij van besparingen spreekt; dat zij niet aarzele om het operatiemes te gebruiken en alle overtollige uitgaven te snoeien. Dat de Regeering ons daarbij ook de verzekering geve dat de nieuwe belastin gen niet zullen dienen om de burgerlijke uitgaven nog te vermeerderen maar al leen om de militaire uitgaven te dekken. De Katholieke Partij weet van welk belang gezonde finanties zijn in de Staats huishouding. Zij zal, zooals in het verle den, waken opdat de gevraagde offers werkelijk dienen voor het heil van volk en land- J. B. Duitschland heeft Vrijdag 10 Mei nog drie neutrale landen aan gevallen, namelijk ons België, Ne derland en Luxemburg. Nederland werd eerst aangeval len. Te 2.55 uur werd het vlieg veld van Den Haag overvlogen en gebombardeerd. De Nederland- sche afweerkanonnen traden in ac tie en zouden 6 Duitsche vliegtui gen hebben neergeschoten. Te 3 uur hebben Duitsche troepen de stad Eikenburg aangevallen. Nederland heeft beroep gedaan op den steun der Verbondenen. Meteen werd gemeld dat Duit sche troepen eveneens Luxemburg wilden bezetten. Strooibriefjes werden over Den Haag uitgeworpen waarin ver klaard werd dat Duitschland niet vecht tegen Nederland maar al leen tegen Engeland. Duitschland ziet zich echter verplicht Neder- landsch gebied te bezetten, maar zal goed en leven der Nederlan ders eerbiedigen. Aldus het strooi biljet. (O* Rond vier uur in den vroegen morgen zijn een zwerm Duitsche vliegtuigen verschenen boven Bel gisch grondgebied. Ons luchtaf weergeschut trad in actie. Het vliegveld van Evere werd te 4.30 uur met bommen bestookt evenals Jemelle waar de statie in brand schoot. Onmiddellijk zijn de leden van onze Regeering in spoedvergade ring bijeen gekomen en bleven den ganschen vroegen morgen beraad slagen. Eerste-Minister Pierlot had een onderhoud met den Ko ning. Na verloop van deze audiëntie en na beraadslaging met de Minis ters verklaarde de H. Pierlot: Wij zijn aangevallen Verder werd gemeld dat de hulp der Ge allieerden werd ingeroepen, hulp die onmiddellijk beloofd werd. De Koning heeft de opperste leiding van het leger op zich geno men. Vrijdag morgen werd voor gansch België de Staat van Beleg en de Algemeene Mobilisatie afge kondigd. Alle militairen die in verlof wa ren werden dringend teruggeroe pen. Het oproepen van de Faze E. ward overal aangekondigd. Er werd medegedeeld dat de militie- plichtigen die een oproepingsbevel ontvangen onmiddellijk moeten binnengaan. Die geen bevel ont vangen hebben moeten zich aan zien als niet oproepbaar. Alhoewel de Duitsche vliegtuigen van ln den heel vroegen morgen het Bel gisch grondgebied hebben geschonden, heeft de H. von Bulow-Schwante verge zeld van den H. von Bargen, slechts te 8,30 uur zich aangemeld op het Minis terie van Buitenlandsche Zaken. Het on derhoud duurde een kwart uur. Bij bevel der Regeering werden Vrij dag morgen alle fcssen in de scholen tot nader bevel geschorst en de kinderen huiswaarts gezonden. De Belgische Regeering heeft een krachtdadig protest gezonden naar Ber lijn tegen de gepleegde grensschending. Aan de andere neutrale landen werd een nota gestuurd waarin de Duitsche schending van ons grondgebied werd me degedeeld. —«o» Langs de Radio Werden Vrijdag den ganschen morgen berichten en aanbeve lingen verstrekt aan de bevolking. De bevolking wordt aangeraden haar koelbloedigheid te behouden. Tengevolge het uitroepen van den Staat van Beleg gaat de politiemacht overal over in de handen der militair^ mac'it. De bevolking wordt aangespoord me de te werken tot het opzoeken van vah- scbermspringers of^saboteerders die mo gelijks. «door Duitse^ vliegtuigen zouden Kunnen neergelatliit worden'. Zoo zttlks zou vastgesteld worden, moet de aanwe zigheid dier ongewenschten onmiddellijk aan de Rijkswacht of politieoverheden aangemeld worden, en moet medegehol- pen worden om die lieden op te sporen. De algemeene verduistering werd geboden. Alle uitschijnen van lichtbun dels moet vermeden worden. Zoo aan vallen dreigen zullen de sirenes aankon digen, op een op en neer gaanden toon. Bij het einde van een alarm wordt een aanhoudend fluiten ingeschakeld. De bevolking wordt ook aangespoord de zolders ledig te maken, zand op den vloer ervan te strooien, 3 cm. dik, en er harde voorwerpen die onbrandbaar zijn op te leggen, zand en water gereed te hebben op alle verdiepen om desnoods brand te bestrijden; bij alarm, binnen te blijven en wie op straat is een schuil plaats te vervoegen of in een gracht be scherming te zoeken: de gas- en elektri citeitsmeters af te schakelen; zijn gas maskers gereed te houden, zich te voor zien van een elektrische lamp, enz. Blijft ook niet op straat staan staren naar de vliegtuigen. co* Verscheidene obussen van het Belgisch luchtafweergeschut kwamen neer ln de Brusseische omgeving. Hier en daar werd schade aangericht en brandhaarden ont stonden. (Q> Het Belgisch Parlement werd bij hoof- dringendheid bijeengeroepen. Kamer te 14 uur. Senaat te 15 uur. Van in den vroegen morgen van Vrij dag, van rond 3 'i uur tot na 6 uur heb ben onophoudend talrijk® vliegtuigen ge cirkeld boven de Fransch-Belgische grens in onze gewesten van West-Vlaanderen. Van over de grens werd duchtig gescho ten op de vliegtuigen. Rond 5 Vz uur vloog een zwaar vlieg tuig heel laag boven Poperinge en zou naar verluidt ergens moeten rijn geland, maar zou terug hebben kunnen opstij gen. Meerder nieuws weten wij hierover niet. Te 9.45: H. Spaak wijst op het snoode van de 2° Aanval van Duitsch land in 25 jaar op een Neutraal en Loyaal België, en verklaart dat België vast besloten blijft alle aanvallen af te slaan. Vrijdag morgen te 9.45 uur werden na dere bijzonderheden verstrekt over het onderhoud dat de Duitsche gezant te Brussel, de H. von Bulow-Schwante ge had heeft met den H. Spaak te 8.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst heeft de H. Spaak eerst een nota aan den Duitschen gezant overhandigd waarin wordt vast gesteld dat in 25 jaar tijd het Duitsche Leger nu reeds voor de tweede maal de grens van België schendt, van België dat strikt neutraal en loyaal was. Deze nieu we aanval ls des te hatelijker, doordat Duitschland hiermede zijn beloften vóór den oorlog afgelegd en bij het uitbre ken van den oorlog hernieuwd, met de voeten vertrapt, en dit zonder dat Bel gië hiervoor eenige aanleiding heeft ge geven. België blijft evenwel vast besloten alle aanvallen af te weren, en bewust van zijn goed recht zal het niet kunnen geslagen worden. In die verklaring werd er verder op gewezen, dat deze aanval is geschied in vollen nacht, zonder eenige oorlogsver klaring, ultimatum of nota. Duitschland zal te verantwoorden hebben voor de we reld en deze nieuwe aanval zal geschand vlekt worden in de geschiedenis. Daarop heeft de Duitsche gezant een nota van zijn Regeering aan den H. Spaak overhandigd waarin wordt verklaard dat Duitschland zich verplicht ziet de neu traliteit van Nederland, België en Luxem burg te verzekeren daar de legers van de Verbondenen dit willen doorvoeren. Het Duitsche Leger ziet zich dus ver plicht die drie landen te bezetten. Wordt hieraan zonder verzet toegegeven dan geeft Duitschland alle waarborg omtrent de onafhankelijkheid van het land, van zijn kolonie en van de rechten van het Belgische Vorstenhuis. Wordt niet toege- geyen dan zal Duitschland de grootste macht van zijn wapens gebruiken om zijn doel te bereiken met het gevolg dat het land zijn onafhankelijkheid zal ver liezen en zal vernietigd worden. De Bel gische Legeroverheden worden dus aan gezet zich in verbinding te stellen met de Duitsche Legeroverheden, opdat de be zetting in orde zou kunnen geschieden. Daarop heeft de H. Spaak verklaard dat de nota die hij resds overhandigde een klaar ontkennend antwoord is op de Duitsche eischen en daaraan niets dient toegevoegd. Tevens heeft de H. Spaak erop gewezen dat Brussel een ope- ne stad is, dat er geen troepen verblijven en er geen zullen doortrekken. lil'liiilllilllllllHlIllUIIIHilliMBIBIiaBillllMIllllHlilllllMIIMMMWIllitjillWBIIIIBWBilBWWffWWOItllHlilliillitlilUBHSiüBiililU:iMiDtflfiWBMBil De tekst der nota die zoowel aan de Fransche als aan de Engelsche Regeering werd gezonden kan als volgt worden samengevat De Belgische Regeering betreurt de Regeering van Engeland en Frankrijk ter kennis te moeten brengen dat Duitschland België heeft aangevallen, in volledig mis prijzen van alle gedane beloften en aangegane verplichtingen. Bel gië is vast besloten weerstand te bieden aan den Duitschen aanval en vraagt hulp en bijstand aan Engeland en Frankrijk, dit inge volge de door deze landen aange gane verbintenissen, en dit in den kortst mogelijken tijd. De Koning en zijn Regeering koestert de bes te hoop dat zooais 'in 1911 de zege aan de Verbondenen zal blijven, t.t.z. aan de zijde van het goede recht. Vrijdag morgen ontving de H. Spaak den H. Gargeton, Fransch gezant te Brussel. DE SNELLE EVOLUTIE. De toestand van hei strijdtooneel, tn Noorwegen, heeft een zeer snelle evolutie gekend. Terwijl na twee we ken oorlog, men algemeen ging ver moeden, dat in het woeste Noorden, een faze van den strijd ingezet was, die maanden, wellicht jaren kon du ren, moet thans na amper vier we ken vastgesteld worden, dat de geal lieerde troepen zich slechts hebben kunnen redden door een ijlingsche vlucht en dat de Duitsche troepen met zevenmijllaarzen boven Trond- heim verder opmarsjeeren. De algemeene indruk, na de insche ping van de geallieerde troepen te Andalsnes en te Namsos was, dat de geallieerde nederlaag volledig was, en sedertdien hebben de pers, de tele- graafagentschappen en de verklarin gen van officieele personen deze in druk nog bevestigd. In het Noorden is een nieuwe faze van den strijd tus schen de belligerenten op verrassend [snelle wijze, geëindigd, met een nieu we prestige aanwinst voor de Duit- schers, wat men er ook over verklare. Een nederlaag wordt altijd moeilijk verteerd. Er ontstaat wrok en kritiek en men zoekt schuldigen, ook als er geene zijn. De gebeurtenissen in Noor wegen hebben in Engeland en Frank rijk groote verslagenheid en ontevre denheid verwekt, die wellicht zekere gevolgen kan hebben voor de binnen- landsche politiek van de geallieerde landen. De regeeringen worden ter verantwoording geroepen. Reeds heeft Heer Chamberlain gesproken. Op het oogenblik, dat wij dit schrijven is ons echter nog niets bekend, terwijl op de dag waarop deze regelen verschijnen er reeds ingrijpende veranderingen in de samenstelling der betrokken re geeringen kunnen gebeurd zijn. Mo gelijk echter blijft alles nog bij het oude, omdat de openbare opinie zich wel bewust is van het gevaar, dat aan kabinetscrisis in deze tijden verbon den is. DE LES VOOR DE GEALLIEERDEN. In ieder geval zal de ervaring op gedaan bij de oorlog in Noorwegen de geallieerden tot les dienen voor de toekomst. Er is eerst en vooral gebleken dat de macht van de Duitschers op geen enkel oogenblik kan onderschat wor den en dat het nutteloos is, tusschen te komen ten gunste van een aange vallen neutraal land, zoo niet met bliksemsnelheid een macht tegenover de Duitsche geplaatst wordt die min stens evengroot is. Vooral dan het luchtwapen dienen zij alle aandacht te wijden. Verder zullen de geallieerden wel licht geleerd hebben voorzichtiger te zijn, in de redevoeringen van hun po litici en bij het nemen van zekere maatregelen. Engeland heeft al te duidelijk la ten hooren bij monde van W. Chur chill en anderen, dat het desnoods de neutralen zou dwingen partij te kie zen. Het heeft een tijdlang een bizon- dere interesse getoond voor de Skan- dinaafsche landen, en algemeen het Belga deelt mede dat alle Duitschers in België verblijvend zullen worden aan gehouden. co* Door Nederland werd eveneens een no ta om hulpverleening gestuurd naar En geland en Frankrijk. In deze nota wordt medegedeeld dat gezien den Duitschen aanval Nederland zich thans aan de rijde bevindt van de Verbondenen. 4 Te Londen vergaderde het oorlogs kabinet. werd besloten alle mogelijke hulp te hiir'.n aan België en Nederland. 4 De ehe troepen werden in den nacht van Donderdag op Vrijdag gealer- teerd. Zelfden morgen zijn zij reeds over de grens geschreden. 4 Te Parijs heeft de aanval op Ne derland en België een groote verrassing teweeg gebracht. De Fransche Regeering immers was niet in het bezit van eenige aanwijzingen omtrent de mogelijkheid van dergelijken aanval. Het nieuws sloeg in als een donderslag. 4 Te Washington verwekte de Duit sche aanval groote ontstemming. Presi dent Roosevelt h-jeft onmiddellijk gecon fereerd met andere Staatshoofden der V. S. De reactie in de V. S. is nog niet te voorzien. 4 Te Parijs werd te 6 uur order gege ven aan de Fransche troepen onmiddel lijk ter hulp te snellen van België en Nederland. 4 In een radiorede Vrijdag morgen gehouden heeft de Duitsche Rijksminis ter Goebbels gepoogd de Duitsche aanval goed te praten met allerlei drogrede nen Zio vervolg hierneven». vermoeden gewekt dat het ginder iets in het schild voerde. En dan is er dat leggen van de mijnen gekomen, met de bliksemsnelle reactie van de Duit schers. Dat alles wordt thans door de kri tiek op vinnige wijze voor de voeten van de bewindvoerders geworpen, en zal waarschijnlijk wel aanleiding ger ven tot een wijziging in de militaire en diplomatieke strategie van de geal lieerden. VOOR DE OVERBLIJVENDE KLEINE NEUTRALEN. Ook voor de kleine neutralen, die tot nog toe het oorlogsspook buiten de grenzen wisten te houden, hebben de gebeurtenissen in het hooge Noorden wel het eene en het andere geleerd. In de verklaringen van den Heer Chamberlain zelf, wordt eigenlijk maar weinig aandacht gewijd aan de zaak der Noren, die hun zelfstandig heid verliezen. Het is het belang van het Britsche Rijk dat opperst ligt. En het moet voor de Noren, toch bizonder onbehaaglijk stemmen, <h de plaats van meevoelen en effectieve steun, een reeks beschuldigingen te hooren, alsof hun lot aldus nog niet bitter genoeg ware. In de verklaringen van Heer Cham berlain heet het maar al te duidelijk dat de Noren zelf schuld hebben aan de snelle overrompeling van hun land door de Duitschers. Ze hebben ver waarloosd de bruggen en kunstwerken op te blazen om daardoor de opmarsch der Duitsche troepen te vertragen. In zekere berichten nochtans meenden we te vernemen dat zulks in groote mate wel gebeurd was. Verder hebben de geallieerden hun troepen ontscheept te Andalsnes en te Namsos mei het oog op een actie tegen Trondheim, op aanduiding van de Noren zelf, die anders dreigden de wapens neer te leggen! Zie dat is een klap, die de Noren wis en zeker, zeer onwillend zullen in ontvangst nemen. Daarmee heeft intusschen de Engel sche regeering de handen in onschuld gewasschen. Zweden heeft reeds het besluit ge- trokken dat uit de geschapen ver houdingen te voorschijn moet tredep Het rekent voortaan slechts op eigCn krachten. En dat zal loei voor dit land de meest wijze partij zijn, die het kon nemen. Ook voor ons dringt zich de noodzakelijkheid van een absolute neutrale houding voortaan nog meer op. BESLUIT, Practisch is de oorlog in "Noorwegen ten einde. Nu hebben zich nieu we onweerswolken opgestapeld boven de Middellandsche Zee. Wordt hier een nieuwe faze ingeleid? We weten het nog niet. Er zijn naast de actieve te veel neutraliseerende krachten werkzaam. Als ginder echter de hek- sensabbath ontketend wordt, zal er heel wat meer op het spel staan dan in Noorwegen. Het zou kunnen de be slissende faze zijn! (i:. druk verboden.) ROSKAM. 8 Mei 1940. 1MB BSBUHBBHnaaBanBsaBBaBa Tijdens de Senaatszitting van Woens dag 1.1. werd de Regeering geïnterpelleerd door den H. Van Remoortel, Socialist, over de noodzakelijkheid om sommige militlanen die in vredestijd van militairen dienst werden vrijgesteld onder de wa pens te roepen. In zijn uiteenzetting verklaarde de So cialistische interpellant dat het onbillijk ls dat uitzonderingsmaatregelen werden getroffen in zake militairen dienst ten voordeele der groote gezinnen, wat heftig protest uitlokte van wege de Katholieken en de Vlaamsche Nationalisten. Uit het antwoord dat Generaal Denis, Minister van Landsverdediging gaf aan aaasaBsuwBaBBBEasgj^BBBBa De Belgische nota die aan alle neutrale landen werd gestuurd kan als volgt samengevat worden Duitschland heeft een nieuwe aan val gedaan op België. Gein enkel feit kan aanleiding geven tot de zen aanval, die, alles wijst erop, goed voorbereid werd. De aanval geschiedde zonder oorlogsverkla ring, noch ultimatum noch eenige waarschuwing. Duitschland heeft hiermede alle plechtige gegeven beloften en aangegane verbinte nissen met de voeten getrapt. Het had zelfs hulp aangeboden indien België door een andere mogend heid mocht aangevallen worden. België bleef in alles loyaal en neutraal. Geen enkel incident liet die aanval voorzien. Totnogtoe bleken de betrekkingen tusschen beide landen goed. Niettegen staande is de aanval geschied in vollen nacht, zonder waarschu wing. Deze aanval is veel erger dan deze van 1914. België duldt echter geen knechtenschap. Het zal zich hardnekkig verdedigen. Duitschland moet zijn daad ver antwoorden voor het wereldgewe ten en voor de geschiedenis. (Zie vervolg op 4* blad). den interpellant, knippen wij het volgen de: Mijn meening is de volgende: Het is noodzakelijk dat zekere vrijstellingen om lichamelijke redenen herzien worden. C regeering heeft besloten een wetsontwerp in te dienen dat overeenstemt met de groote lijnen van het voorstel Demets en de herziening van de vrijstellingen om lichamelijke redenen van de tien laatste klassen voorziet. Zij heeft Insgelijks beslist dat er uit de wervingsreserve zal geput worden. Doch dit zal slechts geleidelijk geschieden en er zal ook rekening gehouden worden met bijzondere gevallen. Zelfs dient voorbehoud gemaakt voor do vrijgestelden wegens rnaterieolen steur: aan hun gezin. Indien een aantal onder hen niet meer ln de vroegere voorwaar den verkeeren, blijft het toch een feit dat zeer velen de onontbeerlijke steun zijn van hun moeder weduwe of van zieke ouders. Wij zullen zooveel mogelijk de mistri- butieve rechtvaardigheid toepassen, doch men mag evenmin economische omstan digheden en noodwendigheden uit het oog verliezen. Ik zou kunnen aannemen dat mannen, die nog geen dertig jaar oud rijn onder de wapens geroepen worden, dus deze van de tien laatste Jaren, maar de kwestie wordt klescher als het oudere klassen be treft Men mag niet overdrijven. Generaal Denis betoogt vervolgens dat de recruteering alleszins spoedig moet ge schieden. Om te beginnen zullen er in September a.s. 50.000 man der vrijgestel den, behoorend tot de tien laatste klas sen, onder de wapens geroepen worden. Intusschen wordt de instructie van de klas 1940 bespoedigd en zoodra deze in actieven legerdienst treedt en de hooger genoemde maatregel wordt toegepast zul len oudere klassen en familievaders naar huis kunnen gezonden worden. 1BE2EBBBBB93B33S33BBBBBBBBBB in Belgie, van n j tot einde jaar, aan wi« ons zendt in posizegc!s of stort op post- checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste. Drukker, Poperinge, de som van 17 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat 28,50 Fr. fbelg. g.) voor Kongo en Frankr. 41,25 Fr. (belg. g.) voor alle andere

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 1