Aan onze IDE OP 500 EXEMPLAREN. KUNST- EN LETTERNIEUWS. Zondag 30 Mei 1880. 5 centiemen liet. nummer. lsle Jaar Nü 19. fjÏPE^SC'H yV EEKBLAD, DE KUNSTBODE VAN IJPEHEN, verschijnt den Zaterdag avond; men abonneert zich bij Charles Beweerdt, drukker, Rijselstraat, 59, IJperen. De prijs van het abonnement is fr. 2-50 voor stad. fr. 3-00 voor geheel het land. Alle artikelen, verslagen of mededeelingen moeten vrachtvrij aan het bovengemelde adres gezonden worden. Aankondigingen den regel 5 centiemen. Reklamen den regel 15 centiemen. Insertion bij akkoord aan geringen prijs. Er kan geene te groote ruchtbaarheid gegeven worden aafi alle verkoopingen, alsook aan feesten voor doel hebbende, den smaak van het schoone en het aangename te verspreiden. Daarom hebben wij de eer onze lezers bekend te maken dat de Kunstbode kosteloos zal inplaatsen alle annoncen over Concerten, Tooneelvertooningen enz, enz, alsook een verslag over dergelijke feesten. De Aflichen, Circulairen wegens verkoopingen en alle bijzondere bekendmakingen ten bureele van dit blad gedrukt, worden gratis in de Kunstbode opgenomen. De Dronkaard. Gij, dronkaard, die zoo meengen nacht Al brassend daar zit door te brengen. Weet gij dan niet wat lot u wacht Wen zooveel tranen gij doet plengen?.. Gij hebt, 't is waar nu geld en goed .- De navrucht van uw ouders zwoegen Maar 't zal als rook vergaan met spoed. Terwijl ge uw wellust zoekt ter kroegen En daar treurt zij,| uwe arme vrouw Ter woon te midden heurer kleenen Die niets verstaan van moeders rouw, Noch van heur overvloedig weenen Maar zij weet wat de toekomst biedt Zoo gij uw slempen niet wilt laten.- Zij weet dat armoede en verdriet U eens zal jagen door de straten!.. Zij weet dat haar des levens droom In nare treurnis zal verzwinden En dat zij in den onheilstroom In niets geen troosting meer zal vinden Zij weet dat eens heur duurbaar kroost In diepe ellende zal verkeeren, En misschien ook zonder brood of troost ?-t Getal der weezen nog vermeeren Keer weer dus op de rechte baan, Of mijn voorspelling u treffen: Nu is 't nog tijd weer op te staan, En uit de schande 't hoofd te heffen Ja, dronkaard!., die zoo meengen nacht Al brassend daar zit door te brengen, Dat is het onheil welk u wacht. Zoo gij voort tranen durft doen plengen] Komen, 1879. P.-P. Denys. AAN MIJNEN KUNSTVRIEND -A_- J-. cos^risr, Hoofdredakteur van de vl. Kunstbode te Antwerpen, bij de geboorte zijner dochter Annah-Hubertin a-Helen a Alom ontzwachtelt Mei nu bloemen Ja. bloemen lief en bloemen zoet, Die haag en wei en tuin versieren, En welke 't hart beminnen moet En met een bloemenkrans beladen, Verheft zich elke plant omhoog, Als zeggend'k ga ook vruchten dragen Bewondring zoekend uit elks oog Ee heel de Schepping trilt van wellust Ja, alles sprankelt, groent en bloost; En zegt dat 's hemels milde zegen Op 't aardrijk viel met vreugd en troost En gij ook, vriend! Gij hebt een''bloeme Zien spuiten uit uw rozelaar] Een' bloeme rein, een' bloeme feeder Een' bloeme lief en wonderbaar! Mij dunkt, ik deel de zaligheden Door welke uw hart is overstroomd Mij dunkt ik zie den zegen dalen, Dien Ge over uwe toekomst droomt Mij dunkt ik zie de moeder lachen En streelend kussen 't duurbaar kind, Dat zij een engel meer dan bloeme Een engel noemd dien ze eindloos mint! Ahlaat de gansche Schepping juichen

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1880 | | pagina 1