ARPILLIÉRE DE L'EXPOSITION NATIONALE /f' if ALOISE BOUDRY, AGHILE BORRY. CHARLES BUBBE De SeymVerhougstraete P Rue des Bouchers, -39. Rue de Lille. 24. M. Kunstrijke Photogj aphie BIJlfecHTM, 62. RIJSELSTRAAT, IJPEREN. CHAPELïER, CASQÜETIIER ET PELLETIER IK- Nous avons riionneur de vous informer que par con tract dissociation nous nous occupons des entrepriSes relatives a. la decoration de Salons» Sallesa manger etc. etc. (peinture Refigieuse et herald ique). Nous espérons M. mériter votre confiance, par nos conditions avantageuses ainsi que par les soins que nous apporterons dans l'exécution des commandes qui nous seront, faites. Agréez, M. nos salutations sincères. Portretten in potloot, vergrootingen Portretten na 't overlijden weder voortbrenging van Schilderijen en Printen. 36, PRIEURÉ STRAAT TE RIJSEL. M. Arpillière, opvolger van M. Frobert* lieeft de eer zijne menigvuldige cliënten te be richten dat hij door zijne bijzondere zorgen en en de uitterste nauwkeurigheid in zijn werk, zal trachten het vertrouwen te verwerven dat zijn voorganger zoo ruimschoots genot. MEN OPEREERT DEN ZATERDAG, ZONDAG en MAANDAG VAN ELKE WEEK. Bijzondere oogenblikkelijke handelwijze voor de kleine Kinders; verzoek zich aan te bieden van 9 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags. MEN OPEREERT IN ALLE WEDER. N°3 35, RUB DE DIXMUDE, N° 35, YPEES. Quantité considerable de Pelletteries conf'ectionnée dans tous les genres. Nouveautés et Fantaisies pour la saison. En vente au bureau de ce journal LA AILLE BRLXELLES. Au prix de 15 Centimes le Deux. Boek- en steendrukkerij Ch. Deveerdt, rijselstraat 59. ALGEMEENE BOEKHANDEL Ooslstraat, Jï® ROESELARE. If"- /fa. -<• A RTISTES DÉCORATEURS ATELIERS A. lêOUDItY. A. Borry. LE PLAN POPULAIRE ET DE Uj£ KRAMER'S Franscli-Nederiantlschenl-Ieciei'Iandscii-Fran- sch utloopdeiilioelt Deze n.euwe uitgave veracii i, 111 in maandc- van Otó l»i«d*. royaal 8" op 2 kol. - Ieder aflevering kost slechts 80 cent". Het geheele werk zal in 40 afleveringen compleet zijn. /J) Ouze «Éïeliter». teene halve aenw .Vlaamsche Voiizie. 1830-1880. Naar tijdsorde gerangschikt, met biograp'nische en bibliographische aanteekehingen, eene keurige bloemlezing en eone historische inleiding, door Th. Coopman en V. A. de la Montagne. Compleet in 10 afleveringen aan fr. -OO. Bij iedere ail. is gevoegd het portret/en het fac-simile van een onzer voornaamste dichters. C2eselnledeiiïs dei* Siruïstocisteii. met 100 groote platen van Gustave Doré, compleet in 50 afl. aan 2'25 centimen. J. Kramers. Gcographiech Woordenboek dergelieele aarde, 2e druk-22 a 25 afleveringen, prijs per aflVS Dr A. De Jager. Woordenboek dei* frecjcjuii- tataeveiï Mei liet ïsederïasidscïs, benevens de schijnbare firequentatieven. 2 declen imperiaal 8° op 2 kol., met bl. XVI en 1010 kol. (1° deel) en 1296 t 164 kol. (2° deel) kloek ingenaaid frs SO.OO Betaalbaar frs 25-ött te maande. Nieuwe uigave der 'Volledige werken van Hendrik Conscience, aan één centime de bladzijde, met prachtige pr/miën. Vota.Van nu voort worden al de verschenen werken van Conscience in eens geleverd, en zijn betaalbaar met 2» frank te maande. De volgende werken te ontvangen naarma/te hunner verschijning. Goedkoope uitgave der werken van August Snieders, 20 deelen aan fr. 5 .250. A*ederlan«lsch»i I>ielit-en Kunslhalle, on. der redactie van Theopiiile Coopman en V. A. de la Monta gne. Maandelijks een afl. van 24 bl. teksten 4 a 8 bl. muziek, gr. 8° Prijs per jaargang fr. -4Ï.25Ö. Een der schoonste en beste tijdschriften uit Noord en Zuid- Nederland. KMehtwerken van|L. Ledeganck. Volledige Uitgave, een /leel groot Sy'^sLOCS Gedichten van K. L. Ledegajick, Volksuitgave^ .00. Tollens. Compleet e volksuitgave van al zij ne dichtwerken. Een zwaar deel in-8° op 2 kolommenj2',£ïO. Jan Van Beers' Gedichten, met portret op staal. Goed koope uitgave, 1 deel klein-872S,2ï<Ö. Al de SiïeliS werken van Joost van Vondel. Naar tijds orde gerangschikt en in de liedendaagsche spelling uitgegeven. /e&:k Met' inleiding en aanTningen van Dr J. van Vloten,/een prach- Hg portret van deir Dichter. 2 zware deelen groot-8° op 2 hCu>. kolommen/5.7,00. Guido Gezelle. £»edieliteii. Compleet in 4 deelen, fr. 4,00. Jac®b Cats. 1577-1660. Al de wérken. Met portret en levens beschrijving van den dichter. Volksuitgaaf. Ingenaaid fr. 3,25O. Gedielitenengezaiigeudoor Theophiel Coopman. Met inleiding van Emanuel Hiel, en twee etsen van Albrecht Dillens. frs S£,2S€S. Hiels ïdederesi voor groote en kleine kinderen. frs S ,250. V. A. de la Montagne Onze stri jrf. Vaderlandsche Poëzie. Met eene inleiding van MrM, H. Degraafï fr. ï,250. $>e Aolkssctsool. Maandschift ter bevoordeling van Onderwijs, Opvoeding en Vlaamsche Letterkunde, onder het Bestuur van P. P. Denys, Hoofdonderwijzer te Komen. Prijs per jaargang fr. 25,OO. A. Nüman. Handboek der genees- en ver loskunde Van Sset Wee. Met platen, fr. 2 ,00. L. J. Geerling. I>e IWederlandsche ïSrïefstel- iei*. fr. 3cOO Algemeen Moorïwendig Woordenboek der Samenleving, door eene Vereeniging van Vader- derlandsche Geleerden, 43 deelen van minstens 500 bladz. ieder, ingenaaid, vroeger fr. 300,00 nu fr. 30,00. PROSPECTUS EN PROEVEN ZiJN TE IEDERS BESCHIKKING. Nota. Buiten de werken in deze Boekenlijst opgenomen, k an men bij denzelfden Bockhandelaar alle andere werken be komen aan den prijs der uitgevers. ft

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1880 | | pagina 4