JD IE j jJpe^sch Weekblad. OP 500 EXEMPLAREN. KUNST- EN LETTERNIEUWS. Zondag 25 Juli 1880. 5 centiemen liet nummer. lste Jaar N° 27 DE KUNSTBODE VAN IJPEREN, verschijnt den Zaterdag avond; men abonneert zich bij Charles Deweerdt, drukker, Rijselstraat, 59, IJperen. De prijs van het abonnement is fr. 2-50 voor stad. fr. 2-00 voor geheel het land. Alle artikelen, verslagen of'mededeelingen moeten vrachtvrij aan het bovengemelde adres gezonden worden. Aankondigingen den regel 5 centiemen. Reklamen den regel 15 centiemen. Insertien bij akkoord aan geringen prijs. In een vorig artikel en hebben wij over de Feest- van march Peter Bsnoit gesproken, welke bij de ope ning der nationale Tentoonstelling gezongen werd. De gansche dagbladpers heeft den schitterenden bij val besproken, die aan de Triomfmarch te Brussel is ten deele gevallen. Opmerkelijk is het dat zelfs de franschgezende Belgische bladen, zij die Benoit om de keuze van zijn vlaamschen tekst zoo zeer hebben aan gevallen, thans wel met het meest geestdrift aan den dag leggen, om zich in zijnen triomf te verheugen. Al dat franskiljonsgejammerd heeft nu op eens plaats gemaakt voor een - Concert van loftuitingen zonder einde. Men noemt deze vlaamsche marche Une des plus fortes manifestations de notre art national; ter wijl wij ergens elders deze voor Benoits streven nog meer beteekenisvolle bekentenis aantroffen •- C'est le couronnement d'une idée. C'est la tin d'une longue série de déboires subies pour un principe. Ainsi l'artiste qui a la foi, l'homme qui a lenergie flnissent toujours par triompher. A la bonne heure Dat heet spreken. Hopen wij dat onze confraters der franco-belgische pers thans in deze goede gevoelens ten opzichte der vlaamsche muziekbeweging zullen volharden, en dat, van die zijde althans, nu voor goed aan de longue sériede déboires een einde zij gesteld. (De Vlaamsche Kunstbode) Nu zullen wij de vlaamsche woorden op welk Benoit de Triomfmarch geschreven heeft laten volgen: De Genius des Vaderlands. KUNSTBODE FEESTMARSCH. (1) De Genius. Mijne Dochtren, mijn Zoons in wat jublende scharen lvomt gij allen tot mij, tot uw Vader, gevaren i Van de boorden der zee, uit de tuinen van 't Waas. Uit de gouwen van Schelde, van Samber en Maas Allen Wij hoorden onze otidren u loven, u roemen.... Dorpsmeisjes Wij hebben u lief, en wij brengen u bloemen.... Landbouwers. Wij, vruchten gerijpt op der vaderen grond, Met arbeid gewonnen, van harte gejond.... Vetweiders. Wij kozen u het schoonste vee Dat huppelde in de wei of op de bergen klom... VlSSCHERS. -f En uit de zee, de wilde zee, Brengt elk van ons u 't best mee Dat de diepte zwom... Matrozen. En wij, wij hebben de orkanen bespot Wij landden op iedere kust En wat men er vindt, van den mensch of van God. Kies uit naar lust Mijnwerkers. Wat de schoot der aarde Eeuwenlang bewaarde, Rukten wij er uit Bouwmeesters. Ons die rijke buit Ons die marmerblokken Kn 't paleis voltrokken, U door elk geslacht. Vader, toegedacht Beeldhouwers Wij deden Die beelden voor u uit granietrotsen treden... Schilders. Wij brengen tafreelen Die roeren en streelen... Zoo worde uw paleis aan de Kunsten gewijd Andere Kunstmeesters. Tapijten als waar zich geen Sultan op vlijt..., Een huisraad als koning noch keizer kan toonen.. Wij brengen u zangen, wij brengen u kronen... Wij brengen u liefde van wijd en van zijd Moeders. De toekomst de kinderen brengen wij mede.. Priesters. En wij brengen zegen "n eendracht en vrede De Genius. Maar, hoe toch, niet één met een ledige hand Alle oogen en harten vol blijheid l Allen, Omdat gij de Geest zijt die zweeft over 't Land Omdat gij de Geest zijt der vrijheid De Genius Maar waalt ik alleen op der vaderen grond l E j waakt niet het oog van uw koning Allen. Ook wordt Hij verheerlijkt door iederen mond, Gezegend in iedere woning Vaderlandslied. Mannen. Reist de wereld rond reizet, hoort en ziet Leeft er grooter volk, vrijer is het niet. Dit danken wij der vaadren moed... Voor vrijheid, ook ons laatste goed en bloed

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1880 | | pagina 1