DE KUNST- EN LETTERNIEUWS. STADSNIEUWS. Zondag- 22 Augusti 1880. 5 centiemen het nummer. lste Jaar N 01 ]jJpEÏ\SCH yVEEKBLAD, P 500 SXEMPLA DE KUNSTBODE VAN IJPEREN, verschijnt den Zaterdag avond; men abonneert zich bij Charles Deweerdt, drukker, Rijselstraat, 59, IJperen. ï)e prijs'van het abonnement is fr. 2-50 voor stad. fr. 3-00 voor geheel het land. Alle artikelen, verslagen of medëdeelingen moeten vrachtvrij aan het bovengemelde adres gezonden worden. Aankondigingen den regel 5 centiemen. Reklamen den regel 15 centiemen. Insertièn bij akkoord aan geringen prijs. De Gierigaard. Beschouw dien grijzaard daar, op wiens vermagerd [wezen Ontbering, en ellende en armoê staan te lezen Beschouw dat slordig kleed, dat schaars zijn lichaam [dekt; Pin zeg mij of dat zicht uw medelij niet wekt O ja gij zijt ontroerd, uw hart valt reeds aan't [kloppen Maar wil dat zoet gevoel in uwen boezem kroppen Want hij dien gij beklaagt is maar een slaaf van ['t geld, Een woekeraar, een vrek, wien steeds de hebzucht [kwelt. Hem is de liefde vreemd, hij kent noch goed, noch [deugden, Noch huiselijk vermaak, noch vaderlijke vreugden; Hij kent slechts zijnen schat, de rijkdom is zijn god, Vergaren zijne leer, bezitten zijn genot. En welk genot Helaas schier van ellende sterven, Uit liefde voor zijn geld het noodig voedsel derven En leven zonder vuur in 't gure jaargetij. Ziedaar al zijn vermaakNeen, neen, geen me idelij Met hem die 't weezekind zou pogen te verdrukken Om nog een weinig geld bij zijnen schat te rukken, Voor hem die d'armen man, met vrouw en talrijk [kroost Zou werpen op de straat, beroofd van hulp en troost; Voor hem die geld verschiet om meer nog weêr te [vragen. Voor hem die zich verrijkt door listen en door lagen, En die zoodanig leeft alsof hem nooit de dood Moest scheiden van den schat die hem naar d'af- [grondstoot. O wee! rampzalig mensch,liet zal u bijster wroegen Uw leven te besteèn aan onrechtvaardig zwoegen Wat rest u na den dood? Verachting afschrik, spot, En nimmer eenen traan om het rampzalig iot Dat u is voorbereidThans kunt gij niet beseffen Wat foltering en smart u later zullen treffen Want op den1*wreeden dood, die u van hHjkffom r r r1.- [scheidt, Volgt een nog wreeder: de ellendige eeuwigheid IJperen, Augusti 1880. Hendrik Creus. Feest. 3 Post hoornen. Den Heer Uitgever der Kunstbode. Mijnheer, Op Zondag en Maandag 15 en 16 Augustus laatst had er in de herberg: De drie post hoornen buiten de statiepoort een ware familiefeest plaats. De bolders maatschappij, aldaar gevestigd, had eenen prijskamp uitgeschreven tot den welken al de liefhebbers van de stad en van den vreemde vriendelijk uitgenoodigd werden. Meer dan 200 personen beantwoordden dien oproep. Van 's morgends vroeg reeds wapperden er op den voorgevel der herberg een groot getal driekleu rige vlaggen. Om drie ure des namiddags nam de bol ling aanvang en eindigde om acht ure en half. Acht schoone prijzen vielen de overwinnaars te beurt. Des anderendaags, namen al de ingeschrevenen die den vorigen dag geenen prijs gewonnen hadden, deel aan een trabolspel, waaraan zeventien prijzen gehecht waren. Om negen ure was de uitslag ervan gekend, waarna de plechtige prijs uitreiking plaats had. De Voorzitter der uitschrijvende maatschappij, de heer H. Emmer ij, deed eene kleine aanspraak tot de deelnemers en dankte hen voor de bereidwilligheid waarmede zij den oproep beantwoord hebben, daarna stuurde hij hun eenige welgemeende woorden toe die al de snaren der vaderlandsliefde in aller herten deden trillen. De heer Emmery heeft trouwens die manier, welke hem alleen eigen is, om de aandacht der toehoorders tot zich te trekken hij is lieftallig, vriendelijk en telt geene vijanden om zijne goede en rechtzinnige inborst. Alvorens over te gaan tot de uitreiking der prijzen zegde hij, laat mij toe u te herinneren dat geheel het land, van de grootste stad tot het geringste dorp, het jubelfeest viert van vijftig jaren onafhankelijkheid en vrijheid. Gedurende die halve eeuwe heeft België eene weldoende vrede genoten onder het wijze bestuur van den doorluchtigen stichter van het belgiscli stamhuis

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1880 | | pagina 1