id:e Zondag 5 September 1880. 5 centiemen liet nummer. lste Jaar Nü 33 CHRONIQUE LOCALE. DE KUNSTBODE VAN IJPEREN, verschijnt den Zaterdag avond; men abonneert zich bij Charles Deweerdt, drukker, Rijselstraat, 59, IJperen. De prijs van het abonnement is fr. 2-50 voor stad. fr. 3-00 voor geheel het land.—Alle artikelen, verslagen of mededeelingen móeten vrachtvrij aan het bovengemelde adres gezonden worden. Aankondigingen den regel 5 centiemen. Itekjamen den regel 15 centiemen. In§ertien bij akkoord aan geringen prijs. De Korenhalmen. fabel. Eens kwam boef Overscheldt Met zijnen zoon langs 't Korenveld, Waar 't rijk gewas nu stond te rijpen. Als wilde 't kind daar iets begrijpen, Het hield zich stil ter baan. En sprak zijn vader aan Ziehier die halmen neê'rgefiogen Zijn zij uit eerbied niet bewogen Voor gene daar wier hoogte meldt Dat zij de Grooten zijn van 't veld Ziehier, mijn kind, Zoo sprak de vader En trok twee halmen nader De liallem, die zich nedei'boog, Is overladen Met zaden En deze, die zoo trots zich hief omhoog- En zich zoo groot deed wanen Is loos, draagt geene granen! Onthoud de wijze les, mijn kind, Die gij in deze halmen vindt Gedenk tot in uw grijsheid Dat ware deugd en wijsheid Steeds needrig zijn en kalm. Zoo als de neergebogen halm, En dat de dwaasheid en de boosheid Vol trotschheid zijn en loosheid, Lijk de trotsehe, looze Korenhalm P. P. Denys. Kuischenci Loover! Ruisch zoo zacht niet, groene Loover Staak uw heimlijk mingetoover Want uw stem stort in mijn kart, Diepe droefheid, bittre smart Ween met mij in 't avondduister-. Zwijg van heil en mingefluister Want mijn hart gelooft niet meer, Dat nog trouw bestaat ornnêer Laat ons santen treuren, weenen, 't Bitter levenslot vereenen En rukt u de herfstwind af, 'k Neem u mede naar mijn graf! (Uit mijne jongelingsgedichten.) Pedro. Bonsoir. La nuit savance, Le jour s'enfuit Et le silence Garde la nuit. Le vent soup ire Au vieux rnanoir. Tout semble dire Bonsoir! Dans le bocage L'oiseau chanteur Tait son ramage, Quitte la fleur. Chacun s'apprête, Prend son bougeoir, La couche est prètè. Borisoi r Petite rnère J'ai dans les yeüx Une poussière Qui vient des Cieux Prés de ma couche Viens done Fasseoir, Que je te touche Bonsoir! Sur cette ter re, La fleur, l'oiseau, L'enfantla mêre Rién n'est si beau (3'est un mystère, C'est un espoir, 11 faut se taire.... Bonsoir A. M. Société de la Concorde, (extra-muros) Programme des morceaux qui seront exécutés Je 5 Septembre 1880, a 5 1/2 h:.du soir, par la ntusique du 4 Régiment de Landers, sous la direction de Monsieur Coutelier. 1° La Navigation, Marche historique par 2° Festival, Ouverture 3Ö La Royere, Polka mazurka 4° L'union, Polka pour piston 5° Fantaisig sur Lucie 0° La Nuit grande valse arr. Labory Panne Wittebrood t Bury Panne Coutelier - Jeudi prochain 9 Aofit a 8 heures du soir, la musique du 4e Régiment de Landers, sous l'habile direction de M. Coutelier, donnera un Concert sur le kiosque de la grand'place. Le programme sera compesé des pliis beaux morceaux de sou repertoire. Par arrêté ministeriel du lOAoüt 1880, Melles Pieters Hélène, et Metz Hélène, élèves de 1'Ecole payante en

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1880 | | pagina 1