Zondag-12 September 1880. 5 centiemen het nummer. lsle Jaar ID IE JjJpEfjSCH yV EEKBLAD, OP 500 EXEMPLAREN CHRONÏQUE LOCALE. i\r<* 'O j DE KUNSTBODE VAN IJPEREN, verschijnt den Zaterdag avond; men abonneert zich bij Charles Deweerdt, drukker, Rijselstraat, 59, IJperen. De prijs van het abonnement is fr. 2-50 voor stad. fr. 3-00 voor geheel het land.-Alle artikelen, verslagen of mededeelingen moeten vrachtvrij aan het bovengemelde adres gezonden worden. Aankondigingen den regel 5 centiemen. Reklamen den regel 15 centiemen. Insertien qij akkoord aan geringen prijs. Heilwensch Aan mijnen Vriend P. Van Thournout, Deurwaar der te Wervik, ter gelegenheid zijner Inechttreding met Mejuffer Leontina De Leu, gevierd te Meenen den 7deu September 1880. I Het is de schoonste dag van 't leven Waar het twee harten is gegeven Voör altoos aan malkaar te kleven Het wezen -s an den dröorn te zien Die door de jeugd, zoolang voordien, Aan beide harten zich kwam biên Die dag is thans voor U gekomen O! Echtelingen!... Ja, uw droomen Uw zoete droomen zijn nu ganscli VerwezentlijktDaarom die glans Dien men op uw gelaat ziet stralen Vermeldend Liefdes zegepralen Ja thans heeft u de Alzegenaar Verbonden tot een echtlijk Paar II En wijwij zijn om uw geluk bewogen, Wij zenden thans een' dankbre bêe ten hooge Om Hem te loven, die zooveel genot Liet nederdalen op uw zalig lot III Want, Vriend, gij hebt een' vrouw gekozen Vol feederheid, vol reine min Die u een toekomst wijst vol rozen, En zegen brengt in 't huisgezin Ook Leontina, Gij moogt juichen Gij vondt een man vol eer en deugd Dieu zal liefde en trouw betuigen En 't hart vervullen met de vreugd Ja, Leontina, gij moogt u roemen Op eenen man met recht gemoed Gij moogt hem uw beschermer noemen In voor gelijk in tegenspoed Stapt dus te zamen in het leven Vol vreugd, vol hoop en zaligheid Weest steeds door wedermin gedreven Naar 't heil, welk u ter toekomst beidt Wij wensclien nu uw welgelukken In al wat Ge eens in 't leven doet, En 't immerdurend zielsverrukken Dat straalt uit reinen liefdegloed Wat we U nog wensclien kunt Gij raden Het is Gods zegen 's ouders troost 't Geen 't ouderhart in vreugd doet baden Het is een lief en talrijk kroost O jaeen bonte rei van engelen Tot loon gejond van min en deugd, Moogt Gij weieens aan 't harte strengelen In niet te noemen oudervreugd Ziedaar, geliefde Paar, den zegen Die over uwe toekomst daalt Bewandelt dus des levens wegen Wen zooveel heil uw lot bestraalt De Heer zal onzen wensch vervullen, Want reine min heeft U geleid Hij zal uw aardsch bestaan omhullen Met zegen, liefde, zaligheid 1880. P. P. Denys. EcoSes Laïques. Solennelle et touchante fut la Distribution des Prix faite aux Élèves de l'École gratuite des lilies, supérieurement diri- gée par Madame D'Haseleire. L'immense vaisseau des Halles avait peine contenir la foule qui s'était rendue a cette attrayante cérémonie. Groupées sur l'estrade, disposée en amphithéatre, les cinq cei\ts élèves de eet Etablissement offraient le plus gracieux coup d'oeil. Dés l'arrivée-de notre honorable Bourgmestre, suivi du Conseil Communal et des autorités Civiles et Militaire», l'excellente musique des Pompiers lit entendre la Braban^onne puis, commencèrent les divers exereices de cette intéressante jeunesse. Une ravissante phalange de petites filles de quatre d huit ans, en ouvrit la série par une petite scène flamande inti- tulée Be Balcette scène fut chantée avec autant d'ensemble que dejustesse et mimée avec une grace d'attitudes, de gestes et de mouvements, qui rendaient fidèlement les diverges situations de cette representation enfantine.

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1880 | | pagina 1