YLAAISCHE SCHOUWBURG VAN IJPEREN. Zondag 24 October 1880. 5 centiemen het nummer. lste jaar N° 40 13 IE] jd PK^SCH Weekblad, O P 500 EXEMPLAREN. DB KUNSTBODE VAN IJPEREN, verschijnt den Zaterdag avond; men abonneert zich bij Charles Deweerdt, drukker, Rijselstraat, 59, IJperen. De prijs van het abonnement is fr. 2-50 voor stad. fr. 3-00 voor gehéél het land. Alle artikelen, verslagen of mededeelingen moeten vrachtvrij aan het bovengemelde adres gezonden worden. Aankondigingen den regel 5 centiemen. Reklamen den regel 15 centiemen. Insertion qij akkoord aan geringen prijs. De oude lan (Herinnering) Ik was een needrig buitenkind. Steeds welgemoed en blij gezind, Te vreên met 't gèen mij moeder schonk, Al was het maar een waterdronk Welnu, toen 'k nog zeer kleine was, 'k Ging eens door 't veld verheugd ter klas; Verheugd zooals een kind heel blij Droeg ik mijn eetmaal aan de zij. Dezonne steeg aan 't Oosten op, En kleurde dal en heuveltop De frissclie dauw lag op het groen Nature was in meifestoen. De vooglen zongen vrij en los In dal en veld en donker bosch Alom was vreugd en feestgetier 't Was al in groen en lossen zwier Ik luisterde met diepgevoel Naar 't zinbegoochlend Lentgewoel, En in de vreugde van mijn hart Scheen mij op aarde leed noch smart Nochtans daar langs den groenen zoom, Nabij een ouden eikelboom, Zat er een zieke grijsaard neer.... En keek wanhopig heen en weêr Bewogen naderde ik tot hem En ach zijn doffe flauwe stem Was, afgesneden door gezucht, Zijn diep vermorzeld hart ontvlucht Help mij... sprak hij, ik ben in nood Red mij van zoo een treurgèn dood Ik sterf van honger en van dorst Reeds breekt mijn oude zieke borst Neen! Grijze! neen, gij sterft hier niet, Zoo 'k U kan helpen uit 't verdriet Aanvaard, zei ik, mijn stukken brood, Wen ik hem garisch mijn eetmaal bood, De grijze nam dit blijdig aan Hij stortte er op een vreugdetraan, En bracht het bevend aan den mond. En wat in mij alsdan ontstond, Kan ik niet niet noemen 't was te zoel Ik dwaalde weg.... In mijn gemoed Sprak er een stem vol lieime vreugd, Het was de stem der liefdedeugd. "Heb dank, mijn kleine, dank God zegene U het leven lang Gij hebt mij met uw stukjes brood Verlost van eenen wréeden dood Zoo sprak de grijze op heimen toon Bemin zoo voort de deugd mijn zoon, En als U heil vervoert, of leed verplet, Gedenk den man, dien Gij hier redt Zijn woord blijft in mijn liart geprint Ik hebbe voort de deugd bemind En als ik smarte lijde of vreugd geniet, 'k Herdenk den grijze in zijn verdriet Komen. P. P. Denys Indien wij ooit te IJperen eene puike toonéel- vertooning hebben bijgewoond, is het ongetwij feld die van maandag laatst, gegeven door het Nederlanclsch Tooneel van Gent. Hoewel al de spelers, want artisten zijn het allen zonder onderscheid, reeds aller- voordeeligst bij ons bekend stonden, ja zelfs in den vreemde, onder andere in Holland, op de planken zich eene goede en benijdenswaardige faam wisten te verwervengaven zij ons dit maal 't afdoende bewijs dat ze niet slechts rol vast zijn, ontegenzeggelijk de hoofdvereischte eens knappen spelers, maar dat ze daarenbo ven de tóoneelkuust, tot in hare geringste deelen, diepgrondig bestudeerd hebben en, wat meer is, onze schoone, rijke en kernachtige moedertaal met cvenveelgemak en bevallig- KUNSTBODE

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1880 | | pagina 1