Zondag 31 October 1880. 5 centiemen het nummer. lst< jaar N° 41 DE jJpE^SCH W-EEKBLAD, OP 500 EXEMPLAREN. KUNST- EN LETTERNIEUWS. STADSNIEUWS. DE KUNSTBODE VAN IJPEREN, verschijnt den Zaterdag avond; men abonneert zich bij Charles Deweerdt, drukker, Rijselstraat, 59, ÏJperen. I)e prijs van het abonnement is fr. 2-50 voor stad. fr. 3-00 voor geheel het land.Alle artikelen, verslagen of mededeelingen moeten vrachtvrij aan het bovengemelde adres gezonden worden. Aankondigingen den regel 5 centiemen. Reklamep den regel 15 centiemen. Insertien qij akkoord aan geringen prijs. Aan mijne Vrienden Mren Mme. Brasseur-Osstyn. Bij de geboorte huns eersten Kinds. Ik bied mijn blijden groet aan 't teeder wicht Dat nu daar engelschoon ter wiege ligt Mijn geest, door zalig vriendenheil gedreven. Laat ik tot in uw blijde wone zweven Om eene wijl te baden in 't genot, Welk uit zijn' milde hand de goede God Liet nederdalen op uw aardsche lot En ja Ik zie een schouwspel vol ontroering Ik zie U, Vader Moeder in vervoering Aan elk een zij der wieg van 't teeder wicht Gezeten, weggedwaald in 't vergezicht Der gulden toekomst, waar vol wondre droomen U door het bruischend brein'steeds voorwaartsstroomen, En waar de naam van het aanbeden kind Aan alle heil en voorspoed zich verbindt O ja ik zie de liefdevonken Uit beider ziel aan 't kind geschonken 'k Versta den droom zoo goddelijk zoet Die u van wellust dwalen doet En starend op uw heil, en diep bewogen, Hef ik en hart en ziel verheugd ten hoogen, En smeek dat eens het glansend vergezicht, Welk nu daar golvend voor uw ziele ligt, Moog waarheid worden, Vrienden blijde waarheid En ziethemelin verrukking zie 'k vol klaarheid Omhuld met goddelijke vreugdestralen Een engel uit het hoogst des hemels dalen Tot op de wieg, waar 't kindje rustend ligt, En eene krone leggend op het hoofd der moeder, Spreekt hij tot U vol zoetheidDe Albehoeder Schonk U dit engelken zoo teer en schoon Tot zegen op uwe echtelijke woon En wen die wondervolle woorden klonken, Zag 'k U begeesterd, diep in droom gezonken 'En ik uw Vriend bij 't zien van uw genot, Ik knielde aan uwe zijde en dankte God Komen, 1880. P. P. Denys. Minnend door 't leven. Langs den boord van 's levens meer Zat een blonde jongling neer. Kalm zag hij het water stroomen Daar 't onmeetbaar oceaan; Diep en zoet zat hij te droomen Van der menschen gaan en komen En van Liefde's rozenbaan Verder aan den boord van 't meer Zat een lieve maged neer. Kalm zag ze ook het water stroomen Kabbelend, bruisend voor beur voet; En zij zei in hare droomen Zoo hij toch langs hier niet komen, Hij, die wekt mijn liefdegloed II En des jonglings vonklende oogen Straalden bij een zoet gedacht, Want hij was zoo diep bewogen In een droom zoo schoon en zacht Hij stond op en ging al blozen Tot de maged langs het meer, En hij legde een kroon van rozen Op heur hoofd vol liefde neer III In een boot op 's levens meer Zit een lievend paar ter neer Kalm is 't water aan het stroomen In den wonderbaren vloed 't Jonge paar zit aan het droomen Van des levens gaan en komen Ook van kinderen lief en zoet Komen, 3 Octobek, 1880. P. I'. Denys. MAATSCHAPPIJ OE VLAAMSCHE STER, Tooneelfestival 1880-1881 Het, tweede deel van het tooneelfestival door de maat schappij De Vlaamsche Ster uitgeschreven, is goed begonnen geweest. De beroemde troep van het Neder- landsch tooneel heeft ter algemeene voldoening van al de aanwezige personen eene der schoonste vertooningen gegeven die ooit te Yperen opgevoerd zijn geweest. KUNSTBODE

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1880 | | pagina 1