LA FAVORITE HAKHOUT EI PLANTSOENEN HUIS BAISSE DE PRIX" ilUCi: NATIONALE. DE VERJARING EENER SLUIPMOORD DE OUDE VRIJSTER A VENDRE J. DEKEUfER-YERKINDERE EMILE BODDAERT I JEAN BAEYEN ZOONS 1 PL. 2 FR. 2 PL-1 FR. 3 PL. 50 CENT TE OOSTVLETEREN. Donderdag 3 Februari 1881, a partir du 1 Décembre 1880. État-civil du 14 au 20 Janvior 1881. Sexe masculin 9. id. féminin 6. JHAR1A.GES. Henri Dorabrecht, journalier, et Sabine Denutte, den- tellière. 1° Barbt Vandaelesars profession, 73 ans, veuve de Tarwe .4,300 26,50 8,400 26,50 Rogge 600 22,25 1.100 21,50 Haver 000 00,00 000 00,00 Erwten 400 22,00 400 24,00 Boontjes 000 00,00 900 24,25 Aardappels 000 6,00 2,000 6,00 Boter 370,00 330,00 SCHOUWBURG VAN IJ PEREN Koch Vanliaelewyn, Marché au Bétail. 2° Marie Bvser, sans profession, 63 ans, celibataire, rue de !a Boule. 3° Prosper Dehem, employé de bureau, 25 ans, céliba- taire, rue au Beurre. •1° Charles Dordeyne, maecni76 ans, époux de Marie Ilej&gAier, S1 Nicolas E. M. 5° Reine^jpiislogli, dentellière, 70 ans, épouse de Jean Treve, rue de MëninT 6° Marie Boudry, sans profession, S4 ans, veuve de Francois Raekel, mede la Boule. MARKTPRIJZEN 23. Januari 1881. 15 Januari 1881, GROOT FESTIVAL prijzen der plaatsan Men kan voorop kaarten bekomen bij Cli. Deweerdt, Rijselstraat, 59. TMÉATRE D'YPRES. Direction de M. F. Moreau-Gérard. Lu n di 24 Janvier 1881. 4 Représentation du 2" abonnement. Grande representation extraordinaire, domiée au bènèfice de M. KASTNER, baryton, PRIX DSS PLACES: Premières, 2 fr. 50. Secondes, 1 fr. 50. Troisièmes, 50 c. Ouverture des Bureaux: a 6 1/2 hRideaual h. La salie sera parfaitement chauffée. gelegen in ARMGESTICHT VAN OOSTVLETEREN. om 4 ure namiddag, ter herberg den Due de Brabant gehouden door Sl' DEsirE Doom, op de marktplaets van Oostvletercn zal er door het ambt van den Notaris De Sao, aldaer, overgegaen worden tot de openbaere ver knoping van de Taillie, gesclioten van Zes Jaren, met zware plantsoenen, staende op de nabesehreven Disschebosschen, Oostvleteren te weten Eersten Koop. De Taillie met 196 'plantsoenen en 2 Krullaers, op eèn party bosch genoemd de Dissehc twee gemeten, groot 86 aren 60 centiaren, palende Oost gras van M. Léonce Janmart, Zuid ander bosch van dit armgesticht, West 't gene van d'heer René Desraedt en van dit armgesticht en Noord aen land van M. Van Morris en 't bosch van de familie Wulleman-Hennébel. Tweeden Koop. De Taillie met 142 plantsoenen en 7 Krullaers op een hectare dry aren 84 centiaren bosch, zynde het middendeel van het Gasthuisbosch; palende Oost aen den Kathoorn, Zuid de Gasthuis twee gemeten, en Noord den volgenden Koop. En Derden Koop. De Taillie met 64 plantsoenen en 3 Krullaers op 43 aren 78 centiaren bosch zynde den Noordkant van gezegde Gasthuisbosch, palende Oost aen den Kathoorn, Zuid koop 2, en Noord 't bosch van M. Deman. Tyd van betaling zal toegestaen zijn aen de koopers die voldoende borg zullen stellen, OPENBARE VERKOOPIHG TE UHELUVELT. OP ZATERDAG 5 FEBRUARI 1881, om 3 ure namiddag, ter herberg la Bergerie, teYper, zal de Notaris VANEECKE,te Yper, ten overstaen van den heer Vrederegter van liet eerste kanton Yper, openbaerlyk ver- koopen: een Woonhuis mei Schuerken en andere gerieven, al gestaen en gelegen te Gheluvelt, op circa 71 aren 28 centiaren erve, toehehoorende aen de familie Aeben te Moorslede, palende van oosten en westen sièur Gauquie, nog oost den uitweg bosch Aeben, van zuiden den heer Van Eecke en van noorden den steenweg van Yper op Meenen, gebruikt door Louis Benoit en andere met regt van gebruik tot 1 October 1881. Het kohier van voorwaardenlasten en be spreken en eigendöms titelen zijn berustende ter studie van dito Notaris VAN EECKE. RUCHTBAARHEID. LEVÉE DE 1881. Avis Important. Les miliciens de la prochaine levée (1881) péuvent dès maintenant s'assurer a forfait a des modiques prix et être assure, comme par ïxernemenf. a l'agence Générale E. A. Saaressisr pour plus ample? renseighements a l'agent d'affaires. E. L. STAGIER Rue du plat, 8, a, Ypres, qui se trouvera, a compter du 15 Novembre 1880, dès 10 heures du matin, tous les Lundis, a Dixmude, Hotel de la poste aux chevaux. Les Mardis a Nieuport, Hotel du Pélican. Les Mercredis a Furnes,- Hotel de la rhéto- rique. Les Vendredis a Poperinghe, a Ia message- rie. Les Jeudis et samedis a Yprés, Rue du plat 8. Qu'on se le dise. Grande» quantltés tie Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Ponts, Égoüts, et Aquecucs; Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreaux de Fours Briques creuses, Briques unies et Briques pour Voutes, a la fabrique de a Wylschaete, lez-Messines. CHANGEMENT DE DOMICILE TAILLEUR a l'honneur d'informer sa clientèle qu'il vient de transferer son domicile du Marché aux Fripiers 22. a la rue des Bouchers, 45. Mondstraat, 43, te IJperen hebben de eer het publiek kenbaar te maken dat zij zich in deze stad voor eigene rekening komen te stellen. Zij gelasten zich met al wat hunnen stiel aangaat en zullen niets verwaar- loozen om het vertrouwen van eenieder te verdienen. 3° De bewegingen van eene diepe inademing nadoen. Heft de armen langs beide kanten van het hoofd, en houdt deze zachtjes gedurende twee seconden. Deze beweging verbreedt de ruimte der borst., licht de ribben op en verwekt eene inademing. Verlaagt vervolgens de armen en drukt ze zachtjes, maar vast, gedurende twee secondeu tegen de kanten der borst. Deze be weging vermindert de holheid der borst, terwijl zij gelijktijdig de ribben drukt en brengt eene gedwongenc ademing bij. Her haalt deze bewegingen beurtelings, stoutelijk en standvastig 15 maal per minuut. 1° De omloop des bloods en de warmte herstellen en de adem haling verwekken. De lidmaten wrijven van aan de uiterste gedeelten tot aan net hart. Vervangt de natte kleederen door eene warme en drooge wollen sargie. Van tijd tot tijd werpt koud water op het gelaat van den lijdende. Deze voorschriften zijn volkomen overeenstemmend met de uitvoering der bewegingen, strekkende tot het nadoen der wer king van ademing. De wrijving moet voortgezet worden onder de wollen sargie of boven de drooge kleeding. De warmte terug roepen door het opleggen van warme tianeet, desschen of blazen met warm water, gewarmde steenen enz., onder de oksels, tus- schen de dijen, aan de voetplanken. Indien de lijdende in een huis of welkdanig lokaal is overge bracht geweest, na adem hernomen te hebben, hebt zorg de lucht in de zaal te laten binnen dringen en vrij om te loopen. Wanneer net leven zal herst IJ zijn, zal er een thee-lepel warm water gegeven wordenvervolgens indien de zieke kan zwelgen, zal men hem een kleine hoeveelheid warmen wijn, water, bran dewijn of koffie bedienen. Men zal hern in het bed leggen en hem aansporen te slapen. NAISSADiCES GRANEN, ENZ. V erkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. rr- K.VSEA.!* rü AU DESaiOU-1' DE T A.ÜVS Sexe masculin 3. 'id. féminin 1. UITGESCHREVEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ BS VLAAMSCHE STER "Vierde Vertooning van. *'t Abonnement. £24* Serie G2GEVEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ IDE IbTOOjRJDSTAN.IR vaa KSrusseï. OP ZOJÉOAG tiïk JANUARI E881 Drama in 4 bedrijven door A. Dandoia. Blijspel met zang in 2 bedrijven door E. Van Driessche. OPEHIï.G VAH HET BUREEL TEN 5 URE, OM 5 1/2 URE OP 'T TDOHEEL --c- avec le concours de Mademoiselle de rovray forte première chanteuse de grand opéra. grand-opóra en 4 actes et 5 tableaux. L'intérêt que le Public Yprois n'a cessé de témoigner ci M. Kastner, nous fait espérer que cette representation d benefice sera accueillie avec la pl",s grande sympathie. ¥Er¥DITIE VAN VAN EEN G0UBSMID3, DIAMANTZETTERS EN JUWEELLiERS

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 3