ARPILLIÈRE r Peinture de batiments De Seyn Verhougstraete DE AARD EN ROEPING MONUMENTS. CHARLES BUBBE 'JET D3COH-S SN TOOS GENRES. a l* HENDRIK GROENLANDT CHAPELIER, CASQUETTIER ET PELLETIER Kunstrijke Pliotographie BIJINRICHTING, 62. RIJSELSTRAAT, IJPEREN. fi 0 H J§ n I Y ALGEMEENE BOEKHANDEL I\Tieuwe uitgave BOMAISTTISCHE WERKEN MEV- A. L. G. BQSBOOiïl -TOUSSAINT DE VOLLEDIGE "WERKEN ECKE¥I§SE O-mpleet in 40 a 45 afleveringen van 64 bladz. ieder aan 60 centiemen de aflevering. DSE VOLKSSCHOOL OUVRAGES D'OCCASION En vente au Bureau de ce Journal. 1. Vol. reliure riehe. d'Architecture et de Sculpture en Belgique. Dessins par F. Stroobant. nouvelle édition. 6. Vol. en 18° L'indoustan, ou mceurs, religion usages, arts et metiers des Hindous, ouvrage orné de 104 planches coloriées. Historische Schets der Ijzingwekkende "Jaren veertig. IP- IP. DEWYS, Gemeente-onderwijzer te Komen, CHANGEMENT DE DOMICILE CI-DEVANT HUE DE DIXMUDE, N° 35, ACTÜELLEMENT :rtt:e "WEisrznsrois: üsp i YPRES. Faux-3ois it ./larb is. Lettres et G'neivents, Dort,re, Attribute., i wes tran jpare its, Ac. MM. J'ai l'honneur d'informer le public que j'entreprends tous travaux de peinture unie et décorative telsqua: Décors de Saiors, de Tlmatres, d'Eglises, etc., de tous styles. Suivant désir des clients je traite a forfait et au mè- tre carré. Mes ateliers sont établis MARCHF ACJ POISSON, n° 2, Ypres. A. FflERAINY. jVeintre-Décorateur. Portretten in potloot, vergrootingen Portretten na 't overlijden wedervoortbrenging van Schilderijen en Printen, 36, PRIEURÉSTRAAT TE RIJSEL, M. Arpillière, opvolger van M. Frobert, heeft de eer zijne menigvuldige cliënten te be richten dat hij door zijne bijzondere zppgen eb en de uitterste nauwkeurigheid in Mijnwerk, zal trachten het vertrouwen te verwerven dat zijn voorganger zoo ruimschoots genot. MEN OPEREERT DEN ZATERDAG, ZONDAG ea MAANDAG VAN ELKE WEEK. Bijzondere oogenblikkelijke handelwijze voor de kleine Kinders; verzoek zich aan te bieden van 9 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags. MEN OPEREERT IN ALLE WEDER. AVIS J'ai l'honneur d'informer le public, que tons les achats au comptant, fails dans ma m&ison, seront remboursés en coupons commerciaux. j. HENNiON MiJYLLE. tao-d.2 5 fl ia)° JB g "3 3 O o JÈP N (g 7:3 <3 - r 2 E o c o c°.° 5 c "S ;2 *3 o a c O 5 ts 2 a-s .2 8 gf O :8 73 .Ic ■s SS .o e 2 S o .s o o "^3 O 9 cd O 0 <D .2 cd O 3 53 *3 g B e s CT3 - :"S *33 3 PQ co u 2 3 - fl H cö S oS E. De 'tli De He 0 1 0' En Te ;S8, Ooatstraat, 38 BOESELARE Vlaamse!! LetterkuiuJig Album. 1' Jaargang 1B8I. Met medewerking der- voornaamste Zuid-Nederlandsche Schrijvers. Een prachtig deel in-8° op zwaar papier, met twee prachtige portretten. Frs. S.OO. JongVlaanderen, maandelijksch tij tl - seiirift voor Lelteren, kunst, Ui-ïtiek en oudheid, onder hoofdredactie van Prof. K. AI. F*ol de ASont, Leeraarin 't Koninklijk Atheneum van Doornik. Maandelijks eene aflevering van 32 bladzijden 8° met gedruk- t.en. omslag. Prijs per Jaargang. Frs. 4.0D. KRAMER S Fransch-Nederlandseh en Nederlandseh-Fran- sch Woordenboek. Deze nieuwe uitgave verschijnt in maande- lijksche aflevering van StÖ biadz. royaal 8° op 2 kol. Ieder aflevering kost slechts 80 cent". Het geheele werk zal in 40 afleveringen compleet zijn. Was 't echter gauw gedaan: De wind kwam tot bedaren En 't juichend heer, Van trotsche blaren Viel weemlend neer En werd langs beek en gracht, In 't slijk versmacht, En 'k dacht Nieuwe uitgavê ier Volledig© werken van Hkndiii^ Conscience, aan één centime de bladzijde, met S prachtige premiën. Aiota. Van nu voort worden al de verschenen werken van Conscience ïn eens geleverd, en zijn betaalbaar met Sf frank te maande. De volgende werken te ontvangen naarmate hunner verschijning. Goedkoope uitgave der werken van August Snteders, 20 deelen aan fr. f.IÏO. IVederlnndscIie Dicht-en Knnsthalle,on- de redactie van Theophile Coopman en V. A. de i,a Monta- gnk. Maandelijks een afl. van 24 bl. tekst en 4 h 8 bl. muziek, gr. 8° Prijs per jaargang fr. Een der schoonste en beste tijdschriften uit Noord en Zuid- Nederland. Jan Van Beers' Gedichten, met portret op staal. Goed koope uitgave, 1 deel klein-8° fr. £i, 50. La Grève des Houüleurs, Drame par le Dr Paret fr. l-OO Al de Dichtwerken van Joost van Vondel. Naar tijds orde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteeekeningen van Dr J. van Vloten, een prachtig portret van den Dichter. 2 zware deelen groot-8° op 2 kolommen fr. Guido Gezeli.k. Gedichten. Compleet in 4 deelen, fr. 4,00. Jacob Cats. 1577-1660. Al de werken. Met portret en levensbeschrijving van den dichter. Volksuitgaaf. Ingenaaid ïil ïï,i»0. Gebonden in linnenband, fr. -5, £JO. Gedicht en en gezangendoor Theophiel Coopman. Met inleiding van Emanuel Hiel, en twee schetsen van Albrecht Billens, fr' «,Sitï. Hiei.s Liederen voor groote en kleine kinderen, fr8 1 ,Z>0. V. A. de la Montagne Onze strijd. Vaderlandsche Poëzie. Met eene inleiding van MrM. H. Degraaff fr. 1,740. DER VAN De uitgave geschiedt in circa 30 afleveringen van minstens 96 bladzijden druks 75 centimen per aflevering. Inteekenaren verbinden zich voor de ontvangst van 30 afleve ringen. De betaling geschiedt bij elke 10 afleveringen. De uitgave zal binnen twee jaren geheel gereed in handen van HH. inteekenaren zijn. Inteekenaren kunnen ook de deelen compleet ingenaaid ont vangen. Twee afleveringen vormen een deel. De begaafde schrijfster, in Noord Nederland zoo populair als Conscience bij ons, is te algemeen gekend, dan dat het noodig zij. iets tot aanbeveling van de werken van Mevr. Bos- SiOom-TTonssaïiit te zeggen. Alleen meent de uitgever de aandacht te mogen vestigen op het aantrekkelijk uiterlijk van deze .uitgave. Vorm, druk en papier zijn er op berekend bij de eetuur oog en hand niette vermoeien. Bovendien is de prijs uiterst billijk gesteld (75 centimen voor 96 bladzijden); eene algerneene deelneming is dan ook noodza kelijk om deze uitgave het vereischte succes te verzekeren, en daarop wordt door den uitgever dan ook ten stelligste gerekend VAN FRAAIE BOEKDEELEN IN"-8° PAKDAGOGISCHE WENKEN EN OPMERKINGEN, DOOR J. VISSER HOOFDONDERWIJZER TE SN'EEK. Dit werk wordt uitgegeven in twee-ma andelij ksche afl. van 48 bladz., die geregeld verschijnen, groot 8C formaat met een fraaie letter en op best papier gedrukt. De prijs per all. in omslag is slechts fr. 0.75. Het geheel zal niet meer dan 14 all. bevatten en dus ten hoogste fr. 10,50 kosten. Men teekent in voor het geheele werk. België, ons duurbaar Vaderland, komt in een verbazend feest eene halve eeuw Onafhankelijkheid en voorspoed te vieren. Al wat tot lof en eer van Volk, Land en Vorst kon strekken, werd op honderd tonen bezongen, of aan het oog ten toon ge bracht. Kan het niet gepast heeten, wen de nagalm der nationael vreugdeviering nog boven de hoofden hangt, dat een nederige, vlaamsche Jongen eene bladzijde uit Vlaanderens Geschiedboek eene treurige bladzijde aan zijne landgenoten kome her inneren In de halve eeuw van voorspoed en zegen is er immers ook een tijdstip gekomen van harde beproeving en diepe ellende I.... De Jaren Veertig 1.... O neenWij denken het niet ongepast heden ook die dagen van rampen en dood te herdenken en te toonen hoe het moe dige en deugdzame Volk van Vlaanderen uit zijne rampen en ontzenuwing is opgestaan, en heden ook voor zijnen wel stand en vooruitgang den Gever alles goeds mag danken Die herinnering hebben wij betracht in eene soort van histo rische nouvelle, die wij nu met betrouwen in het licht zenden. Wij durven verhopen dat het Vlaamschminnend publiek onze pogingen met geene onverschilligheid zal bejegenen. De Schrijver: Dit werkje net gedrukt op formaat 8°, kan men bekomen bij den Uitgever dezes blads. PRIJS: 75 CENTIMEN. i CD O a w cd 08 S3 -13 c3 O O e *-< O o (-4 O Q-4 i CJ r» O c-, f- O' 77 O -ë cS 5p g ei "53 <7 fcfiö O o jé o 77 c 2 L V C s IS O CS r-5 fcc - O S ...-C o V t. NO5" O SC "33 O <B <D - O ^7 - W> <D C - - cj - o ft xn r-— KW O O fi «3 g CO o c3 "S -T? C3 O u 0) -O O cS O O - o 3 o <V) Cv 0 ju biD N' -T o o o p> CD U 'T* 00 w n'o A JZ O) BQ V=3 <37 J=S f=5 cö Cl— Pm <37 ^=3 <37 w GQ f-t qg <37 <37 PS cö r> O O oö PQ S-. O CD> CD C/3 CD -£=! cd QJ -Ö <ZJ> cd o o -4-3 cè cd u -4-=- l/l O O 3 CD 02 CD c3 &Sj r,n cd o O 0 O b£> <D t-p O O O - ui p. ct 0? O H Jï -4 'O V -«.J O OJ O* cö 0 0 O) o£ H 0) 0 hD «S O Cü /i vxi JD 'p '■4 "Z CL> d c o •z O O O •-d c= o? - O tmm

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4