SOCIÉTÉ DES GARDES GIVIQUES D'YPRES Société Royale des Francs Arbalétriers. Schouwburg van üperen. Bij gebrek aan pla<ts zijn wij verplicht het verslag over de vertooning var Zondag laatstleden voor acht dagen te verschuiven. Société Chorale a Lyre Ouvriere. La Société chorale, la Lyi> ouvrière, nous commu nique le programme dn Concert qu'elle offre aujour- d'hui a ses membres honoraires. Nous nous empressons de hu donner une place dans nos \olonnes. PROGRAMME DU CONCERT DU 10 JANVIER 1881, sous la direction de M. Th. A'an Egroo. Première partie. Deuxième partie. In de aankondiging van liet feest door de heeren Offi cieren onzer bezetting, ten voordeele der slachtoffers van de overstrooming gegeven, hebben wij bij vergis sing gezeid dat dit feest den 6 Februari zou plaats heb ben. Het is dinsdag aanstaande, 1" Februari, dat het weldadigheids Concert zal gegeven worden. Fête de charité. Organisée par les Officiers de la garnison au benefice des inondés de la Flandre occidentale, le Mardi ler Fé- vrier 18S1, dans la Salie du Théatre, a 7 1/2 heures (ouverture des portes a 6 3/4 précises.) Programme. le Partie. 2e Partie. zoo verheugd, hopende dat, wanneer haar broeder Bruno terug komt, wij onze oefeningen volstemmig kunnen doen. Bruno heeft eene krachtige, welluidende tenorstem, en zoo zullen we in staat gesteld zijn menig trio uitte voeren. Allen zijn Bruno zoo van harte aan gehecht, dat heteeniegelijk, wien zij over zijne afwezig heid spreken, zeer moet roerenen evenwel is dit nauwe lijks te vermijden want overal komen punten voor, die hem raken; overal ontbreekt Bruno; zij spreken en vertellen zoo gaarne van hem; hij moet wel zeer braaf zijn: ik stel hem mij als een kloeke jongeling voor, vol geest, goeden wil en krachteen jonge, fiere kampvechter. Buiten dat Dora zingt en 't snaartuig bespeelt, kan ze ook goed teekenen. Zij beeft er oneindig veel smaak in, schetsen uit historische schilderingen te ontwerpen, en in't werktuigelijke dezer oefeningen heeft ze reeds eene aanmerkelijke vaardigheid verworven. Nu korte lings nog. heeft zij het tafereel geteekend, waar de zus ter van Horatius haren broeder als moordenaer heurs minaars bestaartde uitdrukking in 's meisjes wezen, waarin de strijd van het innerlijkst gevoel zoo duidelijk doorstraalt, is haar allerbest gelukt. Die teekening heeft mij innig bewogen die eenvoudige vormen heb ben eenen diepen indruk,op mijn gemoed gemaakt. Le Concert sera suivi cVune partie de danse. De Maatschappij der onderofficieren van de Burger wacht en der onderoffiicieren van het Korps Pompiers van IJperen, hebben niet willen ten achteren blijven in het liefdadigheids werk dat de dringende behoeften van het oogenblik doen ontstaan. Zij hebben besloten een groot Concert ten voordeele der behoeftigen in te richten. Dit feest zal den Zondag, 13 Februari aanstaande, plaats hebben in de tooneelzaal, met de welwillende medewerking van het muziek der Pompiers en van eenige onderscheidene artiesten en liefhebbers. Ziedaar een feest dat door onze medeburgers wel zal onthaald worden, want zij zullen er de gelegenheid vinden een aangenamen avond door te brengen en een goed werk te verrichten. 8 °/o van het bedrag der inschrijving worden onmid- delijk besteld in bons, die bij al de winkeliers der stad geldig zijn. 13e Tir de la période d'hiver 23 Janvier 1881, HAUT TOTAL. Mallet D. 20. 25. 20. 20. 25. 110 Liijy A. 25. 25. 15. 25. 20. 110 Leclercq Th. 20. 15. 20. 25. 25. 105 Poot H. 20. 20. 20. 20. 25. 105 Dumon A. 20. 20. 20. 25. 20. 105 Gaimant E. 20. 20. 25. 25. 15. 105 Ligy F. 25. 20. 25. 20. 15. 105 BAS TOTAL. Podevyn A. 1. 3. 2. 1. 2. 9 Tyberghem J. 2. 2. 2. 1. 3. 10 TIR DU LUNDI 17 JANVIER 1881. AU CERCLE. ZEiA-TTT TOTAL Desramault. BAS TOTAL. Vanlerberghe. TIR DU MERCREDI 19 JANVIER. HAUT TOTAL. Vanlerberghe. 6. 6. 6. 6. 24 BAS TOTAL. Vermeulen H. 1. 2. 11/2 2. 6 1/2 Zegepraal In ons N1' van 25 December 11. beloofden wij op de zaak der sociëteit van den IJzerweg van West-Vlaan- deren terug te komen. Thans zij die belofte vervuld. Gij hadt het moeten hooren, Hendrik, met welken vernuftsgeest zij over die schetse sprak, en hoe ze in den ongelukkigen toestand der arme zuster van Hora tius zoo duidelijk wist in te dringen. Zij beklaagt even wel den moordenaar, niet, die op hare teekening staat, maar wel het ijzeren noodlotwant als Romein moest 's meisjes broeder zegenpralen maar niet als een Horatius neen, Romen stiet het zwaard in de geliefde borst baars minaars Thans teekent Dora uit het geheugen het portret haars broeders voor mij. Hare ouders zeggen, dat het zeer treffend zal gelijken zoo levendig, zoo warm draagt zij 's broeders aandenken in hare ziele ik zal het niet eerder te zien krijgen dan na het geheel en al voltooid is,. Hierover ben ik min of meer bedroefd want, voor dien broeder ben ik reeds zóó ingenomen, ik ben hem reeds zóó van harte verknocht, dat ik 't u onmogelijk met woorden kan zeggen hoe gaarne zou ik zijne beeltenis zien Maar, Hendrik, los gij mij dit vraag punt eens op zeg gij mij eens, wat me zoo in de ziele aandrijft dien broeder daarom niet in persoon maar, afgeteekend te zien iets inwendings jaagt, drijf mij daartoe aan en wat is de reden, dat Dora, zij, die mij reeds zóó toegenegen is die mij reeds zóó zeer Reeds weet gij, geëerde lezers, dat er kwestie is van een schreeuwend verschil van tarieven tusschen deze van den staat en die door gemelde sociëteit toege past. Den 4 December zond de roeselaarsche Commissie bestaande uit een gelijk getal leden liberalen en katho lieken M. Karei De Brouckere en M. A. Carlier in afweerdiging naar den heer Minister van openbare Werken. Deze afgeveerdigden werden in het Ministerie om 111/2 voormiddag heusch en vriendelijk ontvangen. Toen deze hunne grieven hadden voorgelegd bekende Minister Sainctelette de gegrondheid hunner klachten en gaf zijn woord nog in den loop van den zittijd 1880-81, op de eene of de andere manier, volledige voldoening aan de billijke eischen der West-Vlaamsche bevolking te geven. Gaat nu gerust voort, Mijne Heeren zegde hij tot de afgeveerdigden, en op den dag dat gij u te Brussel zoudet bevinden wanneer de zaak zal worden afgedaan, gij zoudt zeker gelukkig zijn die goede tijding aan uwe medeburgers te mogen kenbaar maken. Men zal ne keer hartelijk mogen feeste vieren in uwe nijve rige stad Men denke niet dat de Roeselaarsche Commissie na deze pogingen werkeloos viel, geenszins! Gedurig werd er gewrocht bij de Senators en Volksvertegen woordigers van onze en de andere provinciën, terwijl verscheidene voorname dagbladen het werk van de II. H. Carlier en De Brouckere ondersteunden. En welk is heden de uitslag Lezen wij het artikel welk onze vriend Alfons Car lier in den Landbouwer van dinsdag laatst teekent: De Minister van openbare Werken, gehoor verleeeende aan onze gegronde klachten no pens de overdrevene transporten op de ijzeren wegen der Maatschappij van West-Vlaanderen komt, met voornoemde maatschappijeen ak koord te sluiten waarbij TE BEGINNEN MET len FEBRUARI AANSTAANDE, OP ALLE WELKDANIGE KOOPWAREN, de tarifs van den Staat (Barême A), op de lijn der maat schappij (op de 164 kilometers) zullen worden toegepast. bemint, dat zij mij 's broeders beeltenis verbergt. Ik zie er duister in.... Doch, laat mij alle droefgeestigheid nopens die beu zelarij verbannen. Hendrik, welke eeuwige keten van schoone, hemelsclie vreugde en liefdefeesten zal mijne toekomst wezen. Iloe zal mijne zoete, lieftallige Dora, dcor al hare zoo zonderlinge als uitmuntende talenten onzen vriendelijken kring verheffen en veredelen Ik zal hier dagen doorbrengen, die ik met geene hoege- naamde schatten der wereld wil verruilen Ja, zoo stel ik mij 't leven voor als een aardsclie- hemel ;enkan het anders zijn in den kring zulker goede zulker volzalige lieden? Hendrik, mijn goede Hendrik, deel in mijn geluk, smaak met mij dat hartstreelend genot, waarin mijne ziele als in een stroom van zalig heid baadt. Het is toch een overheerlijk, zalig gevoel, wanneer het schip onder volle zeilen uit de stormen en gevaar lijke klippen der zee in de zekere have aanlandt; wan neer men met met liet vooruitzicht der hoogste zalig heid het schoone morgenrood der liefde tegenvliegt. Hendrik, mijn dag is aangebroken. I Wordt voortgezet.) 1. Tombée du Jour, chceur avec accompagnement, (Jouret). 2. Romance, cliantóe par M. Merainy. 3. Morceau pour piano. 4. Protégé le Pêcheur, romance chantée parM. Duftot. 5. Chansonnette dite par M. Em. Deraedt. 6. Grand air varió pour clarinette, avec accompagnemeit d'har. monie. exécutè par M. Delanghe. (Ch.Otto)- 7. Olga, polka pour harmonie. 1Grand air varié pour saxophone, avec accompagnement d'har- monie, exécuté par M. Verkammen. (Ch. Otto). 2. Schottisch pour harmonie. 3. Grand air sur Paust, chanté par M. Lombaért. (Gounod, 4. Duo pour deux clarinettès, exécuté par MM. Delanghe et P. Pache. 5. Romance chantée par M. P. Aernout. 6. Chansonnette dite par M. Em. Deraedt. 7. L'Etoile du soir, choeur avec accompagnement. (Jouret) 1. Une fète champêtre, ouverture jouée par ia musiqüe des Pompiers. Laborxj. 2. Air du Capitaine Henriot clianté par M1' le Lieutenant B°» de Rasse. Gevaert. 3C Quatuor pour piano, violon, alto etvioion- oelle joué par MM. Valcke, Ligy A. et E. Gai- mant. Noioo. ■1. Grand air de L'ombre chanté par Melle Balcaen. Flotouw. 5. Chansonnette par Mr le Sous-Lieutenant Greyson. 6. Le Trouvère fantaisie avec solos de Tuba, Piston. Saxophone et Trombonne, jouée par !a musique du ler de Ligne. Verdi. 1. Pot pourri populaire, arrangó par H. Cou- telier, joué par la musique du 4e Lanciers. 2. Ce que jo vois dans mon verre chanté par Mr le Capitaine Devos. Barder. 3. Symphonie pour 2 Violons jouée par MM. A. Gaimant et Ligy. Dancla. 4. Hymne A la charité chanté par Mllc Balcaen. Lieut4 Deppe 5. Chansonnette par Mr le Sous-Lieutenant Greyson. 15. Vu le grand nombre de Souscripteurs. la commission se trouvc dans rimpossibilité de laisser retenir des places d'avance. AU BLASON ORDINAIRE. Wij hebben de officiëele tijding van dien belangrijken maat regel ontvangen, zaterdag, van wege het ministerie van open bare Werken en, zondag laatst, van wege het Bestuur der ijzerenwegen van West-Vlaanderen. Dus, TE BEGINNEN MET 1 FEBRUARI, zullen deze onge hoorde onrechtveerdigheden, waarvan de West-Vlaamsche be- volkihg, sinds ettelijke jarerl, het 'slachtoffer was, een einde genomen hebben. Een wagon boonen van Metz naar Rousselare zal niet meer kosten voor port fr. 232-50, maar fr. 155-80. Dus fr. 76-70 min. Een wagon graan of rijst van Antwerpen naar Rousselare, zal voortaan 35 fr. min betalen voor transport. Sommige koopwaren, gezonden van Rousselare naar Tirle- mont, Tongeren, Bleyberg en andere steden van het binnenland zooals Vèrviers, enz. zullen met 1 Februari, van 40 tot 50 fr. min te betalen hebben per 10,070 kilos. De heeren Six, Slambrouck, Doom, Galle, Van Biervliet, Masselis, Dejoncltheere. in één woord, honderden graanhande laars der provincie West-Vlaanderen. tot hiertoe, om de wille van den hoogen transport alleen, belet met Duitschland en met groote steden van Belgie zelve, zaken te verrichten, hebben nu de handen vrij: met 1 Februari zijn de deuren van het Duitsehe keizerrijk voor den West-Vlaamschen graanhandel geopend, en de stad Rousselare zal de concurrentie van de parochie Hand zame niet meer te vreezen hebben. Van den 1 Februari zullen de verzendingen van en naar Rous selare, via Ardoye, een einde genomen hebben, en de stad Thielt zal niet meer verplicht zijn hare koopwaren van de statie Pit- them af te halen, noch Aerseele (M. Six) ter statie Deynze. De schroomelijke surtaxe op de kolen. S0,000 fr. 'sjaars, voor de stad Rousselare alleen, wordt, met 1 Februari, gelicht. Kortom, AL die drukkende lasten, die, 35 jaar lang, z.oo

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 2