WOONHUIS Lundi 31 Janvier 1881. de siste Pour g- 10riffeod uru*\ xoaius- wpop, leur Pf^ufe que" Sinterklaasfeest laten wij er seffens op vol gen. Sinterklaasfeest. 3. Jacques Huyghe, ouvrier agricole, 56 ans, épouï de Virginie Sohier, rue de Menin. 4. Jeanne Duyver, sans profession, 15 ans, céliba- taire, Sl Nicolas E. M. 5. Cathérine Lemahieu, cabaretière, 75 ans, épouse de Pierre Vrommant S* Jacques E. M. 6. Victorin Planqueel, sans profession, 77 ans, veuf de Amélie Camel, rue de Dixmude. 7. Cainille Lagrange, étudiant, 21 ans, célibaUire, rue Jansenuis. EIWAÏWTS A.U DESSOUS Ï>E S' AkTWS Sexe masculin 2. id. férninin 0. MARKTPRIJZEN. 23 Januari 1881. 29 Januari 1881. Tarwe 4,300 26,50 11,600 27,00 Rogge 600 22,25 1,200 22,25 Haver 000 00,00 900 19,00 Erwten 400 22,00 000 00,00 Boontjes 000 00,00 000 00,00 Aardappels 000 6,00 1,000 6,25 Boter 370,00 365,00 THÉATRE D'YPRES. Direction de M. F. Moreau-Gérard. 6e Représentation du 2° abonnement. Spectacle extraordinaire donné au bénéfice de jM"'e SERVATIUS, Mesdames et Messieurs les Abonnés et Habitués du Theatre Encouragée par ie bienveillant accueil dont vous avez bien voulu m'honorer depuis le commencement de zoo aangenaam van vorm en zoo feeder lijk waar van inhoud, dat men na het lezen van een stukje seffens een ander wil genieten. Wij zijnverzekerd dat onze geëerde Lezers dezelfde aandoeningen als wij gevoelen. Lezen wij dus nog Leentje. Jaren, met zware plantsoenen, staende op de nabeschreven üisschebosschen, gelegen in Oostvleteren te weten Eersten Koop. De TaiUie met 196 plantsoenen en 2 Krullaers, op een party bosch genoemd de Dissche twee gemetengroot 86 aren 60 centiaren, palende Oost gras van M. Léonce Janmart, Zuid ander bosch van dit armgestieht, West 'l gene van dl heer René Desmedt en van dit armgestieht en Noord aen land van M. Van Merris 'en 't bosch van de familie Widleman-TIennebel. Tweeden Koop. De Taillie met 142 plantsoenen en 7 Krullaers op een hectare dry aren 84 centiaren boschzynde het middendeel van het Gasthuisbosch; palende Oost aen den Kathoorn, Zuid de Gasthuis tioee gemeten, en Noord den volgenden Koop. En Derden Koop. De Taillie met 64 plantsoenen en 3 Krullaers op 43 aren 78 centiaren bosch zynde den Noordkant van gezegde Gasthuisbosch, palende Oost aen den Kathoorn, Zuid hoop 2, en Noord Y bosch van M. Deman. Tyd van betaling zal toegestaen zijn aen de koopers die voldoende borg zullen stellen, OEETVBABE VERKOOPIMG TE GHELUVELT. OP ZATERDAG 5 FEBRUARI 1881, om 3 ure namiddag, ter herberg la Bergerie, teYper, zal de Notaris ¥A* EECKE, te Yper, ten overstaen van den heer Vrederegter van liet eerste kanton Yper, openbaerlyk ver- koopen: een Woonhuis met Schuerken en andere gerieven, al gestaen en gelegen te Gheluvelt, op circa 71 aren 28 centiaren erve, toebehoorende aen de familie Aeben te Moorslede, palende van oosten en westen sieur Gauquie, nog oost den uitweg bosch Aeben, van zuiden den lieer Van Eecke en van noorden den steenweg van Yper op I War dl voortgezet Verijdelde Hoop. zwaar op den West-Vlaamschen koopman hebben gewogen, zullen, met 1 Februari, opgehouden hebben te bestaan. Het doet ons genoegen dat wij, niet te vergeefs, gedurende zes maanden, zooveel papier hebben beklad en zooveel stalen pennen versleten. Van in den beginne hebben wij die zaak krachtig aangevat.- zij was immers rechtveerdig en wij lagen met de diepste overtui ging dat zij moest gelukken. Vrij en vrank hebben wij geslegen en gekapt, waar er te slaan en te kappen viel. Wij zijn Vlaming: recht voor de vuistwij beminnen het vlaamsche volk, vurig, rechtzinnig, en ons hert bloedde bij het aantreffen van het onrecht, waarvan dit werkzame, dit nijverige, dit edelmoedig volk, sinds zoovele jaren, het slachtoffer was, en, onvermoeid, hebben wij de ongehoordste grieven opgezocht en in het licht gebracht, waar de annalen van een vrij volk melding kunnen van maken. Onze woorden, onze billijke klachten zijn niet op doovemans deur gevallen De heer Sainctelette heeft dezelve aanhoord en gegrond gevonden. De genomen maatregel is een wijze en rechtveerdige maat regel. Hij doet eer aan den Minister en aan de Bestuurleden der Maatschappij van West-Vlaanderen. Die maatregel zal, door de bewoners onzer provincie, met vreugde en dank worden onthaald van eenen anderen kant, is hij de beste belooning van ons onverpoosd streven en hij zal ons aanzetten om, op welkdanig terrein ook, wij in het toeko mende, het vlaamsche volk nog dienstig kunnen wezen, op de bres te springen ter verdediging zijner rechten. Maar, is nu hier onze taak, nopens de ijzerenwegkwestie, ten einde Neen Daaromtrent is zij afgemaakt, maar wij willen getrouw blij ven aan het hoofdzakelijke doel ROUSSELARE - STAATSIJZERENWEG van in den be ginne, (van den maand Juli) in onze wekelijksche artikels betracht. Zullen wij tot daar geraken Jawij moeten, wij willen en wij zullen tot daar geraken. De Minister is daartoe ten beste gestemd en de Maatschappij ook. Dat weten wij en, het ijzer moet gesmeed worden terwijl het warm is. Nu zullen de tarifs van den Staat op de koopwaren worden toegepast, maar nog niet op de reizigers maar eens wel inge scheept, moeten wij in het land van belofte haven. Het land van belofte is de overneming. De maatschappij toont zich inschikkelijk. Het is schoon van harentwege De Minister van openbare Werken ziet deze toe gevendheid met genoegen aan, hij houdt daar rekening van, en des te gereedelijker zal hij met de Maatschappij, op het kleen verschil, dat ons van de overneming afscheidt, takkoord vallen. Allons Mijnheeren nog elk eenen stap, en wij zijn er Het is de vurigste wensch van de bewoners van West-Vlaan deren. De overneming zal niet eene te groote belooning zijn voor eene 35 jarige onderdrukking, met zoo veel geduld verdregen. Alkons Carlier. L'OU a Pe^Ue.iuer kop iruijje, een ezel, op Een wisschen korfje trom en fluit En bonte poppekleeren hier en daar. Dat alles ligt daar in de war, Nabij de kleine groene kar, Waarmee er beurtlings werd gekruid Dat alles ligt nu door elkaar, Als had een kleine legerschaar Daar strijd geleverd vol gevaar. De kleinen, zij hadden gemaakt en gebroken En waren het spelen nu moe Zij smeten hun speelgoed daarhenen en loken De slaperige oogjes dan toe. Zij hadden hun popjes te slapen geleid. Een doeksken als wiegkleed er overgespreid. O Onschuld reine kindertijd Van kommer, bitter zielewee, Van 's werelds haat en kwaad bevrijd. Speel lustig voort, in zoeten vrêe. En spring en dartel op en nèer O haal, terwijl uw jeugd Nog .bloeit, uw hart maar op de vreugd Die gij nu smaakt komt nimmer, nimmer weer. En mocht dan eens, wanneer gij grooter zijt. Geen oorlog ooit meer loeien Geen menschenbloed meer vloeien En gansch onze aard Herschapen zijn in eenen gaard, Waar vrede en liefde als rozen bloeien (6 december). Ik min dien winterdag vol bloemen, Het vriendelijk feest des Heiligen Mans Den dag, waarnaar de kindren trachten Gelijk de bloem naar zonneglans. O kindsclie tijd uw zoet herdenken Vervult met treurnis mijn geest Maar vier ik met mijn kinderen mede Het Sinterklaas bun lievelingsfeest GRANEN, ENZ. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. *X3&X-<— PREMIÈRE CHANTEUSE. UU/Wl VZJ VX M I - i 1 Leeutje beet ons jongste kind. Schoon en lustig als een lach 't wordt van allen teêr bemind, Warm gekust den ganschen dag. Leentje zoo blond, Leentje zoo mollig en rond Het rolt En bolt Het hippelt En trippelt, Kousvoetcling over den grond. i Suikerdoosjen, engel-lief - Lacht de moeder zacht en teêr Snaakje, guitje, hartedief - Juicht de vader keer op keer. Leentje zoo blond, Leentje zoo mollig en rond Het rolt En bolt Het hippelt En trippel!. Kousvoeteling over den grond. u Boterhamkens, koek en drank i< Roept ons Leentje vol van lust 't Peuzelt, eet soms uren lang En is 't buiksken vol, het rust. Leentje zoo blond, Leentje zoo mollig en rond Het rolt En bolt Het hippelt, En trippelt, Kousvoeteling over den grond, Laat hem spelen, laat hem springen En kousvoetling staan en gaan VAN EEN 1 - - - 1 - f cLaov. f o v o Tlovtnif m enrlfiPO Op den berg en m het dal Waar we gaan, Waar we staan. Waar wij ook ónze oogen slaan. 't Klinkt steeds overal God is liefde God is liefde Kweelt het juichend vooglenheer God is liefde j. Geurt 't ontluikend bloeraken''feer God is liefde Zucht de lijder in zijn smart God is liefde Lispelt zacht het stoeiend windje God is liefde Fluistert tot het schuldloos kindje. 't Liefderijke moederhart-. Maneglans, Sterrendans, Avondpracht, die lonkt en lach t, 't Ruischend blad. 't Bruisend nat, 'i Zonnelicht, dat speelt en spat; Alles jubelt zacht God is liefde. Langs 'tSclieldestrand wandelde een meid. vol van leven en krach) In zoete gepeinzen verslonden. Het was aan de komste lieurs minnaars dat maagdlijn er dac-ht, Aan wien ze zoo nauw was verbonden. Natuur had nooit schepsel met meerdere mildheid bedeeld. Nooit vrouwe rueer schoonheid geschonken. Op 't doek van een schilder had nimmer een edeler beeld In helderer glans uitgeblonken. Dit, tuigde genoeg de bevallige zwier van beur gang, De kieschlieid van smaak heurer leden En de engelen toon heurer zilveren stem bij beur zang- Geleek eeuer hemelsehc bede. Het maagdelijk schoon dat heur wezen beglansde op dit uur, Had elkeen bewogen tot liefde. Heur schuchtere blik en heur lodderige oogen vol vuur Verbeidden den teedren geliefde.

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 3