.sf™» 4i,tajs«sa* arpillière c»Ss?'ir S;T.Sdif?hrrkt!° monuments. Peinture de batiments o Seyn Vèrhouggtraete f «°Spe?SC5Si^teksten 4 ffStSSR ™TA'Sntiri1!- «?t vmm - u4™art" SS;.:'mxms- -w» HENDRIK GROENLANDT «»>-«.f|e£7e^,nZTEiZ^e'' «ok ET IDIÉiaoIRcS EN TOPS GENRES. Kunstrijke Photographic BIJINRICHTING, 62, ElfflSIMAI, IJPIffl. herft rWnuLI-RE' °r)Volg'er yan M. Frobert y\ c?LGEME^E B°EKHANDEL 8UVRAGES D'OCCASION op"2 kSiotttflras^tócSte,/2 ^ZZelT^ooZo comp,„„ dee]>n fr (ouverture des portes a 6 3 4 précises;) Programme. le Partie. 2e Partie. zoo verheugd, hopende dat, wanneer haar broeder Bruno terug komt, wij onze oefeningen volstemmig kunnen doen. Bruno heeft eene krachtige, welluidende tenorstem, en zoo zullen we in staat gesteld zijn menig trio uitte voeren. Allen zijn Bruno zoo van harte aan gehecht, dat het eeniegelijk, wien zij over zijne afwezig heid spreken, zeer moet roerenenevenwel is dit nauwe lijks te vermijdenwant overal komen punten voor, die hem raken; overal ontbreekt Brtino; zij spreken en vertellen zoo gaarne van hem; 6, hij moet wel zeer braaf zijn; ik stel hem mij als een kloeke jongeling voor, vol geest, goeden wil en krachteen jonge, fiere kampvechter. Buiten dat Dora zingt en 't snaartuig bespeelt, kan ze ook goed teekenen. Zij heeft er oneindig veel smaak in, schetsen uit historische schilderingen te ontwerpen, en in 't werktuigelijke dezer oefeningen heeft ze reeds eene aanmerkelijke vaardigheid verworven. Nu korte lings nog. heeft zij het tafereel geteekend, waar de zus ter van Horatius haren broeder als moordenaër heurs minaars bestaartde uitdrukking in 's meisjes wezen, waarin de strijd van het innerlijkst gevoel zoo duidelijk doorstraalt, is haar allerbest gelukt. Die teekening heeft mij innig bewogen die eenvoudige vormen heb ben eenen diepen indruk,op mijn gemoed gemaakt. 1. Vol. reliure riche. ^'Architecture et de Sculpture en Belgique. Dessins par P. Stroobant nouvelle édition. 104 planches coloriées Hmclous> ouvrape orné de Historische Schets ier Ijzingwekkende -Jaren veertig., Salie«e™ö?,X.ÏÏSr.M 'd,£r6?I«>'l AU op-, l«r uoijupuasejdea HAUT TOTAL Desramault. BAS TOTAL. Vanier berghe. TIR DU MERCREDI 19 JANVIER. HAUT TOTAL. Vanlerberghe. 6. 6. 6. 6. 24 BAS TOTAL. Vermeulen H. 1. 2. 11/2 2. 6 1/2 Zegepraal In ons Nr van 25 December 11. beloofden wij op do zaak der sociëteit van den IJzerweg van West-Vlaan- deren terug te komen. Thans zij die belofte vervuld. Gij hadt het moeten hooren, Hendrik, met welken vernuftsgeest zij over die schetse sprak, en hoe ze in den ongelukkigen toestand der arme zuster van Hora tius zoo duidelijk wist in te dringen. Zij beklaagt even wel den moordenaar, niet, die op hare teekening staat, maar wel liet ijzeren noodlotwant als Romein moest 's meisjes broeder zegenpralen maar niet als een Horatius neen, Romen stiet het zwaard in de geliefde borst baars minaars Thans teekent Dora uit het geheugen het portret haars broeders voor mij. Hare ouders zeggen, dat het zeer treffend zal gelijken zoo levendig, zoo warm draagt zij 's broeders aandenken in hare ziele ik zal het niet eerder te zien krijgen dan na het geheel en al voltooid is,. Hierover ben ik min of meer bedroefd want, voor dien broeder ben ik reeds zóó ingenomen, ik ben hem reeds zóó van harte verknocht, dat ik 't u onmogelijk met woorden kan zeggenhoe gaarne zou ik zijne beeltenis zien Maar, Hendrik, los gij mij dit vraag punt eens op zeg gij mij eens, wat me zoo in de ziele aandrijft dien broeder daarom niet in persoon maar afgeteekend te zien iets inwendings jaagt, drijf mij daartoe aan en wat is de reden, dat Dora, zij, die mij reeds zóó toegenegen isdie mij reeds zóó zeer raux-Bois et Marbres, Lettres et Ornements, orure, Attributs, Stores transparents, etc. MM. tou?irÏÏ°auxeSe ££er le pu+bljc j'entreprends Décors de Silms T tu vi"16 decorative telsque: styles °nb' de Mres> daises, etc., de tons treSrét déSir d6S Clients je traite forfait et au mè- n02,eYpreSierS S°nt étabHs MARCHD AU POISSON, A. IWERAINY. Petntre-Décorateur. Portretten in potloot, vergrootingen Portretten na 't overlijden wedervoortbrenging van Schilderijen en Printen. 36, PRIEURÉSTRAAT TE RIJSEE, zal trachten het^rtrouwïIj'Te'v^ XV°Rrganger 200 ruimschoots genot MEN OPEREERT DEN ZATERDAGg ZONDAG maandag van elke week. ri?>Ep -hahtlgtw^ze voor - en de bemint, dat zij mij 's broeders beeltenis verbergt. Ik zie er duister in.... Doch, laat mij alle droefgeestigheid nopens die beu zelarij verbannen. Hendrik, welke eeuwige keten van schoone, hemelsche vreugde en liefdefeesten zal mijne toekomst wezen. Hoe zal mijne zoete, lieftallige Dora, (Icor al hare zoo zonderlinge als uitmuntende talenten onzen vriendelijken kring verheffen en veredelen Ik zal hier dagen doorbrengen, die ik met geene hoege- naamde schatten der wereld wil verruilen Ja, zoo stel ik mij 't leven voor als een aardsche hemel ;enkan liet anders zijn in den kring zulker goede zulker volzalige lieden? Hendrik, mijn goede Hendrik, deel in mijn geluk, smaak met mij dat hartstreelend genot, waarin mijne ziele als in een stroom van zalig heid baadt. Het is toch een overheerlijk, zalig gevoel, wanneer het schip onder volle zeilen uit de stormen en gevaar lijke klippen der zee in de zekere have aanlandt; wan neer men met met liet vooruitzicht der hoogste zalig heid liet schoone morgenrood der liefde tegenvliegt. Hendrik, mijn dag is aangebroken. I Wordt voortgezet 0 -3 SEL A JR, 13 ™*eh *etfjerkund2g Album. - «ïaapgane S®©v u voornaamste Zuid-.N^crl^lie SchrtjSl. ln<;dcwerkinS der portretten.0 Va,^11 zwaar papioi-, mot twee prachtige sclii'ii2^eït t^'enm^.ïl,lle# ®-®.ïisch d" oudheid, onder hoofdrete "3?8t3. ^,iSiek e« do Mont, Leeraar in Y1 T fi s'oi- K. M. K»ol Maandelijks etneZerèriZvSbla^TV™ D°ondk- ten omslag. 0 an bladzijden 8° met gedruk- Prys per Jaargang. p.,j* ab<k KRAMER'S F ris. 4.UU. sch Woordenboek^Dezë^nleo wff nftS®h en Nede?lIan^sch-Fran- lijksche aflevering Van i,ss-»«-fa'Ve versc^nf: in maande- Ieder aflevering kost slechts TO.yaaI 8° op 2 koL - werk zalin 40 afleveringen compt®^"'''- Het geheele compagnement «le'iii-ino de chant avec ac- eompagnee d'une 6St aC' ii parait une hvraison par mois. e 1 abonnement fr. ÏO.OO. timbres-poste. d 6St envp?é c°ntre réception dun Xranc en premiën. centime de bladzijde, met S prachtige Ck TT van Conscience in eè^g^éS^ntii vcrechenen werken frank to n„ i zUfl betaalbaar met rz naarmate hunner verschijning V(?Igende werk|h te ontvangen deelendaa0n°fr. "gS^1' Werken van August Snieders, 20 x ®n Kmisü,alI©,on. CdeZöGh0°nSte 611 b(% tijdschriften uit Noord en Zuid- k°ope uitgave,Ki met^ortret op staal. Goed pa Grève des EouiileursDrame p'ar le li.- p Al de Dichtwerken van r T fr" 1 «Jde gerangschikt en in de' hedendn°°0ST YanV°ndel. Naartijds- pl-chtil 6n aa-nteeekenino-en'rairDre fPeillnS uitgegeven. Gebonden in linnenband. n ?|aA ^genaaid 1. Une fète champêtre, ouverture jouée par la musique des Pompiers. 2. Air du Capitaine Ilenriot chanté paV M''le Lieutenant Bon de Rasse. 3° Quatuor pour piano, violon, alto et violon- elle joué par MM. Valcke, Ligy A. et E. Gai- Labory. Gevaert. celle joué par mant. 4. Grand air de L'ombre chanté par Mcl]0 Balcaen. 5. Chansonnette par Mr le Sous-Lieutenant, Greyson. 6. Le Trouvêi'e fantaisie avec solos de Tuba, Piston. Saxophone et Trombonne, jouóe paria musique du lcr de Ligne. 1. Pot pourri populaire, arrangé par II. Cou- telier, joué par la musique du 4e Lanciers. 2. Ce que je vois dans mon verre chanté par M>' le Capitaine Devos. 3. Symphonie pour 2 Violons jouée par MM. A. Gaimant et Ligy. Noioo. Flotouw. Verdi. Dar der. Dancla. ce Journal En ven te au Bureau de Al wat tot lof en eer van Vnit r ,oorsPoed te vieren, we^op h„nd,,0 vrSSSriiy Sftt'ven°d?hoof£''l "af"m »UoM vlaamsche Jongen eene bladzijde uit Vlnanf dat een nederige, De Jaren Veertig 6 bePr°eving en diepe ellende 1 van rampen en dood te herdenken'enle to?" °}°k die dagen d'ge en deugdzame Volk van Vlam 1 toonen hoe het moe- &UWing is.°P8èBtaa£, - en hedeTn t '/Ajne Openen stand en vooruitgang den Gever alles goeds' L IT ,Zijnen wel- Die herinnering hebben wü w w g danken 'i Wh d°UVelle' di6 Wij UU met be&wen inhet'r'M histo' W ij durven verhopen dat het vt, ct llcht zenden, pogingen met geene onverSchil]igheM1S/a^»enPubliek onze De Schrijver: - 3DE3NTYS Dit werkje net gedrukt ^^^"^-izer te Komen' den Uitgever dezes blads. °Imaat 89, kan men bekomen bij KRIJS 75 CENTIMEN. fitA SU9TA 0f 'OllSutluIUO 01100 CERCLE. AU BLASON ORDINAIRE. Een wagon boonenA~W~Tcs kosten voor port fr. 232-50, Een wagon graan of rijst van Antwt.^u u«_, voortaan 35 fr. min betalen voor transport. Sommige koopwaren, gezonden van Rousselare naar Tirle- mont, Tongeren, Bleyberg en andere steden van liet, binnenland zooals Vérviers, enz. zullen met 1 Februari, van 40 tot 50 fr. min te betalen hebben per 10,070 kilos. De heeren Six, Slambrouck, Doom. Galle, Van Biervliet, Masselis, Dejonckheere. in één woord, honderden graanhande laars der provincie VVest-Vlaanderen, tot hiertoe, om de wille van den hoogen transport alleen, belet met Duitschland en met groote steden van Belgie zelve, zaken te verrichten, hebben nu de handen vrij: met 1 Februari zijn de deuren van het Duitsche keizerrijk voor den West-Vlaamschen graanhandel geopend, en de stad Rousselare zal de concurrentie van de parochie Hand zame niet meer te vreezen hebben. Van den 1 Februari zullen de verzendingen van en naar Rous selare, via Ardoye, een einde genomen hebben, en de stad Thielt zal niet meer verplicht zijn hare koopwaren van de statie Pit- them af te halen, noch Aerseele fM. Six) ter statie Deynze. De schroomelijke surtaxe op de kolen. 96,000 fr. 'sjaars, voor de stad Rousselare alleen, wordt, met 1 Februari, gelicht. Kortom, AL die drukkende lasten, die, 35 jaar lang, zoo volki»tei genomen hèbDfc,i

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4