Hi BAISSE DE PRIX Peinture de batiments ARPILLIÉRE II De Seyn Verhougstraete DE AARD EN ROEPING MONUMENTS. A VENDRE J. DEKEÜWER-VERKINDERE IET ZDIÉJCCCELS E» TOUS GENRES. LnJ M 0 a w w w I I a partir du 1 Décembre 1880. CHANGEMENT DE DOMICILE CHARLES BUBBE Et PiUETIB Kunstrijke Photographic 62. RIJSELSTRAAT, IJPEREN. zn W P H 0 Pi I (i ALGEMEENE BOEKHANDEL Mieuwe uitgave ROZk^AAZSTTISaiHIIE WEEKEN HIEV. A. L. G. BOSBOOM -TÖUSSAINT I)E "V (1) I jL EI TGr 3 "WERKEN 'ECRËVIH8E Compleet in 40 a 45 afleveringen van 64 blad-s. ieder dan 60 centiemen de aflevering. IDlBie, VOLKSSCHOOL •oote e» kleine I GUVRAGES D'OCCASION En ven te nu Bureau de ce .Journal. 1. Vol. reliure riclie. d'Architecture et de Sculpture en Belgique. Dessins par F. Stroobant. nouvelle édition. 6. Vol. en 18° L'indoustan, ou mceurs, religion usages, arts et metiers des Hindous, ouvrage orné de 104 planches coloriées. firandes quantilés de Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Ponts, Égoüts, et Aquecucs Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreaux. de Fours Briques creuses, Briques unies et Briques pour Voütes, la fabrique de a Wytschaete, lez-lVlessines. CI-DEVANT RUE DE DIXMUDE, N° 35, ACTUELLEMENT ÏITJJB "WEISriZSTOK: 3NT" 1 YPRES. Faux-Bois et Marbres, Lettres et Örnemerits, Oorure, Attribuis, Stores transparenis, etc. MM. J'ai l'honneur d'informer le public que j'entreprends tous travaux de peinture unie et décorative tels que Décors de Salons, de Théatres, d'Eglises, etc., de tous styles. Suivant désir des clients je traite a forfait et au mè- tre carré. Mes ateliers sont établis MARCHÉ. AU POISSON, n° 2, Ypres. L MERAINY. Pein tre-Décora teur Portretten in potloot, vergrootingen Portretten na 't overlijden wedervoortbrenging van Schilderijen en Printen. 36, PRIEURÉSTRAAT TE RIJSEL, M. Arpillièrb, opvolger van M. Frobert, heeft de eer zijne menigvuldige cliënten te be richten dat hij door zijne bijzondere zorgen en en de uitterste nauwkeurigheid in zijn werk, zal trachten het vertrouwen te verwerven dat zijn voorganger zoo ruimschoots genot. MEN OPEREERT DEN ZATERDAG, ZONDAG en MAANDAG VAN ELKE WEEK. Bijzondere oogenblikkelijke handelwijze voor de kleine Kinders; verzoek zich aan te bieden van 9 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags. MEN OPEREERT IN ALLE WEDER. AVIS. J'ai l'honneur d'informer le public, que tous les achats au comptant, faits dans ma maison, seront remhoursés en coupons commerciaux. J. HENNION MUYLLE. O» Pu 5JD P *3 <5 cë bp S "o -se S 3 s g a O ËP N ■op® - <13 *3 o S *2 33 A Ï3 ■OTS-g a 'S p - g P P3 P H .2 "S 2 «0 3 (PP PQ zn Q2 TZ 2D =3 23 W hl H S tx3 cë 0 a o <1 d k cö 33 -5 S .52 t y li r Si i '1 r 3®, öostsïrassS, Sïï* I-kOESIEilL.A.ÏiE Vlnamscli L.ettei*kuii«lig Se Jaargang Met. medewerking der voornaamste Zuid-Nederlandsche Schrijvers. Ken prachtig deel in-8° op zwaar papier, met twee prachtige portretten. Frs. 3S.OO. Jong Vlaanderen, maandelijksch ü«J«!- selii'iit voor Letteren, knnst,_ kritiek en ouiüieiil, onder hoofdredactie van li i-of*. S£. SS. I'ol de Mont, Leeraar in 't Koninklijk Atheneum van Doornik. Maandelijks eene aflevering van 32 bladzijden 8° met gedruk- ten omslag. Prijs per JaargangFrs. 4.00. KRAMER'S Fransch-Nederlandseh enNederlandsch-Fran- sch Woordenboek. Deze nieuwe uitgave verschijnt in maande- lijksche aflevering van 9G liladz. royaal 8° op 2 kol. Ieder aflevering kost slechts cent". Het geheele werk zal in 40 afleveringen compleet zijn. tie Mititrr Chanteur ISecttieil de chant et .B0111*11:1! Musical. SOO pages de Musique contenant de --SO k JJOmorceaux de ('iiaut avec ae- compagnement de piano. Chaque livraison estac- compagnée d'une chroniqüe miisieale. II parait une livraison par mois. Prix de l'abonnement ft'. 1 tt.OÜ. Un numéro d'essai est envoyó contre réception d'un franc en timbres-poste. Nieuwe uitgave der Volledige wecken van Hendrik Conscience, aan één centime de bladzijde, met Si prachtige premiën. mot». Van nu voort worden »1 de verschenen werken van Conscience in eens geleverd, en zijn betaalbaar met li-ank te maande. De volgende werken te ontvangen naarmate hunner verschijning. Goedkoope uitgave der wecken van August Snieders, 20 deelen aan fr. 1 ,£JO. iVederlandsche öïcht-en Kuasthalle.oii- de redactie van Theophile Coopman en V. A. de la ïMonta- gne. Maandelijks een afl. van 24 bl. tekst en 4 48 bl. 'muziek, gr. 8° Prijs per jaargang fr. <<£.£SO. Een der schoonste en beste tijdschriften uit Noord en Zuid- Nederland. Jan Van Beers' Gedichten, met portret op staal. Goed koope uitgave, 1 deel klein-8° fr. 5G. La Grève des Houilleurs, Drame par le Dr Parkt fr. -Oö Al de Dichtwerken van Joost van Vondel. Naar tijds orde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteeckeningen van Dr J. van Vloten, een prachtig portret van den Dichter. 2 zware deelen groot-8° op 2 kolommen fr. „GO. Guido Gezelle. Gedichten. Compleet in 4 deelen, fr. -£,00. Jacob Cats. 1577-1660. Al cle werken. Met portret en levensbeschrijving' van den dichter. Volksuitgaaf. Ingenaaid fr. S,üO. Gebonden in linnenband, fr. Gedichten en gezangendoor Theophiei. Coopman. Met inleiding van Emanuel Hiel, en twee schetsen van Albrecht Dillens. frs Si Si J J Hiei.s Liederen voor kinderen. fr» 1 ,J»0. V. A. delaMontagne Onze strijd. Vaderlandsche Poëzie. Met eene inleiding' van MrM. II. Degraafffr. DER VAN De uitgave geschiedt in circa 30 afleveringen van minstens 96 bladzijden druks 75 centimen per aflevering. Inteekenaren verbinden zich voor de ontvangst van 30 afleve ringen. De betaling geschiedt bij elke 10 afleveringen. De uitgave zal binnen twee jaren geheel gereed iu handen van HH. inteekenaren zijn. Inteekenaren kunnen ook de deelen compleet ingenaaid ont vangen. Twee afleveringen vormen een deei. De begaafde schrijfster, in Noord Nederland zoo populair als Conscience bij ons, is te algemeen gekend, dan dat het noodio- zij. iets tot aanbeveling van de werken van Mevr. ïëos- boom>Xoussaint te zeggen. Alleen meent de uitgever de aandacht te mogen vestigen op het aantrekkelijk uiterlijk van deze uitgave. Vorm, druk en papier zijn er op berekend bij de eet,uur oog en hand niette vermoeien. Bovendien is de prijs uiterst billijk gesteld (75 ceutimen voor 96 bladzijden); eene algemeene deelneming is dan ook noodza kelijk om deze uitgave het vereischte succós te verzekeren, en daarop wordt door den uitgever dan ook ten stelligste gerekend FRAAIS BOEKDEFJ.EN IN-8° PAEDAGÖGISCHE WENKEN EN OPMERKINGEN, DOOR J. VISSER HOOFDONDERWIJZER TE SNEEK. Dit werk wordt uitgegeven in twce-maandelijksche ail. van 48 bladz., die geregeld verschijnen, groot 8e formaat met een fraaie letter en op best papier gedrukt. De prijs per afl. in omslag is slechts fr. 0.75. Het geheel zal niet meer dan 14 afl. bevatten en dus ten hoogste fr. 10,50 kosten. Men teekent in voor het geheele werk. pH P O +3 P-I c3 rP O w U-D c3 03 OB O -P O S! rl r* 03 <D t- O O P-i P CD O <d P O r2 - O c-h U O fl 0 =3 03 "CS p) Co <D O Zfl CD 'DU rirC O o a? &D cë O 0 M O 03 -f-3 -s N3 03 p- CD 123 03 T0 CD 2 P o? 5 p c O) Cj rd >->. eö f- ■30© bü n 3r <u o o o A '00 C g Nl «8 bc-ö .2 CflbC 53 O O E bc o 53 53 ■o oS N .W rQ <D O ^3 «2 <32 S=3 A i=- O <D C N &J2 O <13 O.Y 33 53 O O cc co Ph r-j O W. 5. cf a> <D' 23 r-4 O t» b0 cë ?-< <33 03 <D <D -13 O» g S<® 3 N O -a ca f- cd cn 2 oxn S (—4 B O "O _c o .55 <D 03 O cë 03 03 <Z2 5h 5D O O 33 O .Ë2' r2 13 O CO 52,. -ö <Z3 S3 P <333 5=3 o3 -Q cc -es 02 cö >- 5t-< O -<=3 O 33 -e=3 <-.W ~3 5=1-1 0 o <3 K- o O O OD P-4 w CD P X P o CD P-i CD H-3 r-ö 4 CD 33 cS S3 o C33 -3=3 CP C=3 02 <02 33 S-< ■3D 3=S C3 2=3 3=2 5=1 <02 =3 <33 bD r— "O r-4 O O p CD QD O -+-3 SC O CD C£ O' !>- 03 f3 03 02 33 C2 P=1 CP <32 <32 5=3 O, 33 cë 03 ■+J 2 o cë 33 <D 0<54 03 h •H •H cn •i—4 -O JU 03 -M O 0) ft IA (3 M 03 bh fl bc cë o «J C3 02 CO ce ce 03 co t— 03 "O c O N 03 ~a 03 E3 03 S 03 C33 ■*- ce 1= ce 03 r- 0/5

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4