SPARHOÜT, POPELIEREN ROODE STER LINIE NATIONALE MILITIE. ÜNE BELLE CALÈCHE BUSSOHEN en PERSEN Aanbelangend bericht. SOCIÉTÉ DES GARDES CIVIQUES D'YPRES Société Royale des Francs Arbalétriers. TE OOSTMEl WKKUKK a Vendre d'occasion De personen die geen deel maken van de Maatschappij zullen tot dit feest toegelaten worden, mits eenen frank te betalen. Concert de Charité. Messieuses les Sous-Officiers de la Garde-civique, et du Corps des Sapeurs-Pompiers d'Ypres, Programme, Le piano sera tenu, par MM. Barotto, et Valcke et Andrê. Gemaskerd Bal. Wij vernemen dat de jongelingen, die ver leden jaar een zoo vermakelijk gemaskerd bal hebben ingericht, in vergadering besloten heb ben dit jaar nog dergelijke feest te geven in de Tooneelzaal, den Dinsdag 2n Maart, (zijnde Vastenavond). 15e Tir de la période d'hiver 6 Février 1881, Ligy F. Ligy A. Poot H. Bruhfaut E. HAUT TOTAL. 15. 15. 20. 20. 15. 85. 10. 20. 15. 20. 15. 80. BAS TOTAL. 5. 1. 10. 5. 1. 22. 1. 10. 10. 1. 10. 32. A cause du Concert de Bienfaisance, donné par la Société des Sous-Officiers de la Garde Cmique d'Ypres et des Sapeurs Pompiers, le hr fixe au Dimanclie 13 Février 1881 est remis ciu Dhuanche 13 Mars prochain. TIR DU LUNDI 7 FÉVRIER 1881. HAUT TOTAL. BrunfautA. 25. 19. 19. 19. 82 prix. BAS TOTAL. Vermeerch. 11/2.11/2. 1. 2. 6 prix. TIR DU M ERCREDI 9 FEVRI ER. HAUT TOTAL. 5. 6. 6. 6. 23 prix BAS TOTAL. Derudder .3. 4. 6. 3. 10 prix Dezutter. État-civil du 4 au 11 Février 1881. Sexe masculin 3. id. féminin 3. DÉCÈS 1 Isabelle Vandewalle, sans profession, 73 ans, célibataire, rue de Thourout. 2. Lucie Verstrate, dentellière 62 ans, épouse de Charles Knockaert, rue de Menin. 3. Benoit Coffyn, plombicr, 62 ans, époux de Isabelle Cinders, rue des pauvres fdles. 4. Cécile Blanche, journalière, 67 ans, célibataire, rue de l'Etoile. Sexe masculin 0. id. féminin 0. MARKTPRIJZEN. 5 Fébruari 1881. 12 Februari 1881. Tarwe 12,100 26,50 36,200 26,25 Rogge 900 22,25 1,200 22,75 Haver 600 19,50 1,900 19,25 Erwten 700 22,50 700 23,37 Boontjes 900 23,50 1,300 24,00 Aardappels 5,000 6,50 6,000 6,25 Boter 350,00 330,00 SCHOUWBURG VAN IJPEREN O-ROOT FESTIVAL DE UITSCHRIJVENDE IÏIAATSCHAPPIJ Mev. Ghysbrechts en Daenens en Mej. Daune, IDE TTE^TVF^ZIISriSria-E Toneelspel in 3 bedrijven en één voorspel, door Vrouw Anna SLIMBROECK-DE PEUTER. Voorspel le bedrijf 20 jaren later, 2e bedrijf, HET KLOOSTER. 3e bedrijf. DE VEREENIGING. De handeling heeft plaats in Vlaanderen. NIEUWE KOSTUMEN. Omniddelijk na de vertooning 5." V E K T 1. Sfc E Plechtige uitreiking der herinnerings metalen en diplomas aan ds deelnemende P/laatschap- pijen. prijzen der plaatsen 1 PL. 2 FR. 2 PL-1 FR. 3 PL. 50 GENT Men kan voorop kaarten bekomen bij Ch. Deweerdt, Rijselstraat, 59. VEÏVDITIE OP MAENDAG 21 FEBRUARY 1881, om 12 ure 's middags fix te beginnen zal de Notaris Va.1 Eecke, te Yper, ten verzoeke der heeren leden van bet armbestuer van Oost- nieuwkerke, openbaerlijk verkoopen op gewo ne voorwaerden en tijd van betaling te O'ost- nieuwkerke op liet bosch, bekend veldbosch N''s IS 19 en 20 te Oostnieuwkerko, langs de straete leidende van Oostnieuwkerke naer Westroosebeke, op de partie zijnde op het kadaster sectie I). N° 281A 1° platkapping van Sparbout oud 24 on 30 jaer groot circa 90 aren en 2° verdunning en snoeking op circa 2 hecta ren Zvnde bot volgende goed 1100 gewone kepers. 400 groote kepers. 2400 hommelpersen. 2200 stoppersen. 200 larixen. 4000 snoek busschen. Al t'elks gerieve in koopen verdeeld. R UCU BA ERHEID STAD YPEREX. PMEMDAG 21 FEBRUARY 1831, een ure namiddag, MERKWEERDIGE VEXDITIE van 164 koopen 2*0 PLMTSOENEM en een |»ai*tïekeii Tnillie, TE YPEREN, aen den oostkant der vaert, leidende naer Boe- singho, by het hovenierhof gebruikt door sieur Meersseman, op kleinen afstand der Kaei. Door liet ambt van den Notaris T1TECA, te Yperen. Tyd van betaling mits borge te stellen ten aenveerden van den heer stedelyken Ontvan ger, in wiens banden den 10" penninck aen- stonds zal moeten betaeld worden. Regelmatige poststoomvaart, onder Belgis- vlag, tussehen Antwerpen, New-York on Phi ladelphia; eenige rechtstrecksche lijn van Antwerpen tot de Yereenigde-Staten Direkte billetten tot alle steden der Ver- eenigde Staten. Billetten gaans-keeren aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Becke, Antwerpen. G. Van Raffelghem, Brussel. E. Stragier, Platteelstraat, Yper. A. Van Acker, Dixmude, LICHTING 1881. De personen die de storting van 200 fr. voor geschreven door de wet gedaan hebben, ten einde remplacanten tot den militairen dienst te bekomen en die zich later in bet geval zullen bevinden er geene te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E Stragier, Platteelstraat, 8, te IJperen, die zich belast onmiddelijk en op ge nadige voorwaarden er te verschaffen. Militaire plaatsvervangers worden gevraagd en très-bon état. S'adresser au bureau du Journal. DONNÉ PAR l6 Paktie 1. Ouverture de Stradella, pour Harmonie, Flotow 2. Page Ecuyer, Capitaine, scène chantée par M. Vanden Bossche, Menbrée 3. Ouverture de Guillaume Tell, pour Sym phonic, Rossini 4. Pierre de Médicis, air chanté par Melle Mahieux, Prince Poniatowshi 5 bj PoMnaisc. exéoutées Par M- L>gy, Wienawski 6. Ohansonnette, dite par M. Greyson, 2e Partie 1. Fantaisie sur la Traviata, pour harmonie, 2. Sérénade Ilumoristique, pour trois vio- lons, exécutée par Mrs Ligy fréres et Gaimant, 3. Charité, romance, chantée par Mr Van den Bossche, 4. Fantaisie sur Roméo et Juliette, pour symphonie, 5. Brindisi d'Herculanum, chanté par Mcll° Mahieux, 6. Chansonnetle, dite par Mr Greyson, Les 'personne non munies de Cartes paieront wie entrée de 2 francs. Verdi Léonard Faure Gounod F. Damd AU BLASON VARIÉ AU BLASON ORDINAIRE. E1WFA.IVTS Al DESSOUS DE A.IVS GRANEN, ENZ. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. UITGESCHREVEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ DE VLAAMS CHE STER "Viijde Vertooning van 't Abonnement. 3" Serie GEGEVEN DOOR MET MEDEWERKING VAN OP ZONDAG SO FEBRUARI ÏSSl. MARTHA DE KRANKZINNIGE. HET GEHEIM ONTDEKT. Trekking der Premiën in gelde, tussehen de acht vreemde genootschappen Het publiek wordt vriendelijk verzocht deze plechtig heid met zijne tegenwoordigheid te vereeren. OPENING VAN HET BUREEL TEN 5 1/2 URE, OM 6 URE OP 'T TOONEEL VAN

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 3