BAISSE DE PRIX Peinture de hatiments ARPILLIÉRE De Bay li Verhougstraete DE AARD EN ROEPING A VENDRE J. DEKEUWER-YERKINDERE ZEKT DÉCORS EN TOUS GENRES. s M w H w MONUMENTS. a partir du 1 Décembre 1880. CHANGEMENT DE DOMICILE CHARLES BUBEE CHAPELIER, CASQUETTIER ET PELLETIER Kunstrijke Photographie BIJINRICHTING, 62. RIJSELSTRAAT, IJPEREN. ALGEMEENE BOEKHANDEL IVieuAve uitgave KOMAMTISGHE WERKEN rfSEV- h. L. Q. BOSBOOM -TOUSSAINT DE VOLLEDIGE WERKEN ECIIE¥IëSE Compleet in 40 a 45 afleveringen van 64 bladz. ieder aan 60 centiemen 'de aflevering DE IR, VOLKSSCHOOL OUVRAGES D'OCCASION 1. Vol. reliure riche. cTArchitecture et de Sculpture en Belgique. Dessins par F. Stroobant. nouvelle édition-, 6. Vol. en 18° L'indoustan, ou moeurs, religion usages, arts et metiers des Hindous, ouvrage orné de 104 planches coloriées. Grandes qwautités de Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Ponts, Égouts, et Aquecucs; Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreaux de Fours Briques creuses, Briques unies et Briques pour Voütes, a la fabrique de a Wytschaete, lez-iVlessines. CI-DEVANT RUE DE DIXMUDE, N° 35, ACTUELLEMENT LITE "WE TSLEISraiK: TST° 1 YPRES. 2 bO-d .2 5 bC d g o ft m R8 c S? o o 3 L 3 c q3 :2 2 s-, 2= «3 fr! ,5p d O <1 p p p p H QO P P .2 o cd s.. Q cd 03 -e: TS o P s PP Faux-Bois et Marbres, Lettres et Ornements, Dorure, Attributs, Stores transparents, etc. MM. J'ai l'honneur d'informer le public que j'entreprends tous travaux de peinture unie et décorative tels que Décors de Salons, de Théfltres, d'Eglises, etc., de tous styles. Suivant désir des clients je traite a forfait et au me tre carré. Mes ateliers sont établis MARCH AU POISSON, n° 2, Ypres. i. MERAINY. Peintre- Décorateur. Portretten in potloot, vergrootingen Portretten na 't overlijden wedervoortbrenging van Schilderijen en Printen. 36, PRIEURÉSTRAAT TE RIJSEL, M. Arpillière, opvolger van M. Frobert, heeft de eer zijne menigvuldige cliënten te be richten dat hij door zijne bijzondere zorgen en en de uitterste nauwkeurigheid in zijn werk, zal trachten het vertrouwen te verwerven dat zijn voorganger zoo ruimschoots genot. MEN OPEREERT DEN ZATERDAG, ZONDAG en MAANDAG VAN ELKE WEEK. Bijzondere oogenblikkelijke handelwijze voor de kleine Kinders; verzoek zich aan te bieden van 9 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags. MEN OPEREERT IN ALLE WEDER. AVIS. J'ai l'honneur d'informer le public, que tous les achats au comptant, faits dans ma maison, seront remboursés en coupons commerciaux. J. HENNION MUYLLE. cD ce p~ i a s x a a -2 -S 0 -g CD SgD S3 .SP a Pt hl H hi <1 558-, Oost sSrwssS, EOESELASE Vlaamsch Getlei-SiimcIIg AJl>aim. 1' Jaargang 1^82. Met medewerking der- voornaamste Zuid-Xedeiiamlsche Schrijvers. Een prachtig deel hi-8° op zwaar papier, met twee prachtige portretten. Frs. 3.00. Jong Vlaanderen, maandelljksch tljtl- schrift voor B,ett<?i*ens kunst, Isir-itieli en oudheid, onder hoofdredactie van Prof'. E-kJfcü. I*oS de Mout, Leeraar in 't, Koninklijk Atheneum van Doornik. Maandelijks eene aflevering van 32 bladzijden 8" met gedruk- ten omslag. Prijs per JaargangFrs. 4.ÖO. KRAMER'S Fransch-KTederlandsch en Neder) anclsch-Fran- sch Woordenboek. Deze nieuwe uitgave verschijnt in maande- lijksche aflevering van S>tS bltkuz. royaal 8° op 2 kol. Ieder aflevering kost slechts 80 cent". Het geheele werk zal in 40 afleveringen compleet zijn. B.o Muit re Chanteur. Skecoeil de chunt et Journal Musical. SOO pages de Musique contenant de 40 a JSCS morceaux de chant avec ac compagnement de piano. Chaque livraison estac- compagnèe d'une chronique nauslcaïe. II parait une livraison par mois. Prix de l'abonnement fr. 10.OO. Un numéro d'essai est envoyó contre reception dun franc en timbres-poste. Nieuwe uitgave der Volledigs? werken van Hendrik Conscience, aan één centime de bladzijde, met SS prachtige premiën. Vota.Van nu voort worden al de verschenen werken van Conscience In eens geleverd, en zijn betaalbaar met J» frank te maande. De volgende werken te ontvangen naarmate hunner verschijning. Goedkoope uitgave der wecken van August Snieders, 20 deelen aan fr. JSO. Vederlandsche I>icht-en Kunsthalle,on- de redactie van Theophile Ooopman en V. A. delUMonta- gne. Maandelijks een all. van 24 bl. tekst en '4 a 8 hl. muziek, gr. 8° Prijs per jaargang fr. 'S.SSO. Een der schoonste en beste tijdschriften uit Noord en Zuid- Nederland. Jan Van Beers' Gedichten, met portret op staal. Goed koope uitgave, 1 deel klein-8° fr. 50. La Grève des Houiileufs, Drame par le Dr Paret fr. 1 -OO Al de IMchtwerkei) van Joost van Vondel. Naar tijds orde gerangschikt en in de hedendaagsclie spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteeekeningen van Dr J. van Vloten, een prachtig portret van den Dichter. 2 zware deelen groot-8° op 2 kolommen fr. 1?,00. Guido Gezelle. Gedichten. Compleet in 4 deelen, fr. 4,00. Jacob Cats. 1577-1660. AI de wecken. Met portret en levensbeschrijving van den dichter. Volksuitgaaf. Ingenaaid fr. tt,7ïO. Gebonden in linnenband, fr. a§, J50. Gedicht en en gezangendoor Thkophiel Coopman. Met inleiding van Emanuel Hiel, en twee schetsen van Albrecht Dillens. fr8 «,SS. Hiels ï.icderen voor groote en kleine kinderen. frs I ,SO. V. A. delaMontagne Onze steild. Vaderlandsche Poëzie. Met eene inleiding van MrM. H. Degraafffr. l,JJO. DER De uitgave geschiedt in circa 30 afleveringen van minstens 96 bladzijden druks 75 centimen per aflevering. Inteekenaren verbinden zich voor de ontvangst van 30 afleve ringen. De betaling geschiedt bij elke 10 afleveringen. •De uitgave zal binnen twee jaren geheel gereed in handen van HH. inteekenaren zijn. Int eekenaren kunnen ook de deelen compleet ingenaaid ont vangen. Twee afleveringen vormen een deel. De begaafde schrijfster, in Noord Nederland zoo populair als Conscience bij ons, is te algemeen gekend, dan dat het noodig zij, iets tot aanbeveling van de werken van Mevr. Eïos- B>OObiï-Toussnint te zeggen. Alleen meent de uitgever de aandacht te mogen vestigen op bet aantrekkelijk uiterlijk van deze uitgave. Vorm, druk en papier zijn er op berekend bii de papier zijn ectuur oog en hand niet te vermoeien. Bovendien is de prijs uiterst billijk gesteld (75 centimen voor 96 bladzijden); eene algemeene deelneming is dan ook noodza kelijk om deze uitgave het vereischte succes te verzekeren, en daarop wordt door den uitgever dan ook ten stelligste gerekend VAN FRAAIE BOEKDEELEN IN-83 PAEDAGOGISCIIE WENKEN EN OPMERKINGEN, DOOR J. VISSER HOOFDONDERWIJZER TE SNEEK. Dit werk wordt uitgegeven in twee-maandelijksche afl. van 48 bladz., die geregeld verschijnen, groot 8C formaat met een fraaie letter en op best papier gedrukt. De prijs per afl. in omslag is slechts fr. 0.75. Het geheel zal niet meer dan 14 afl. bevatten en dus ten hoogste fr. 10,50 kosten. Men teekent in voor het geheele werk. En wnte au Bureau nïe ee Journal, O D f—I o cc 3 ft - o G -cs CD ^3 o ^-h o O o r—4 O *7^t bD w -p 3 -©O J r' - ft c3 ft 'ft d C3 E bo O co V -© rti L—rd <D O ^2 CD IZZ O Sh O O £-4 CD O CD 4-» 4-2 O bp <3 e> M O ■jr K* O 4-2 g N <D *-< _Ch <D O K- <D LP C/2 P 'P - CD CL O CD w rj4J r-j rh O P -4-2 C/2 Sh ■■e O <D gj d-3 M P P u <D O •r-4 O CD O N fl-) CD <D U O KI ,<M sji d CD "g fi N O o js: 22 Pl cö o o eb Pd® O Ng 03 C5J 6- S O -4= O Pm C$ O W -4-2 Cf <D- !L. O P -4-2 <D -Ö öo .r O O -Pl 03 O PJh m -4-2> O P CD P CD OD PP C cö >- QD PP O 02 P-H OP CÖ OP cd -4-22 O cö pp QD Ph C3D C1D OD PP S-4 ft ftG cö GS GS cö GD >- O (P—H 1 ft O ftS CD ft CLD ftH CD ft=3 ftft - >- O ft 1S p-H O 0 -ft O C=3 CC <X3 P=i PQ C/2 03 cö ,3=3 <o o >CT. O CD in 4-^ cö u 4-2 m O f-i >"9 u •H d 5=1 GG <i3 T3 rö u O O fl &D 4-23 u CD ITj Q ft g cS ft ft OQ O O d ft 1-1 O H n u G ft VI G M G bl) bfl U c3 3 cd •4— 0 j= er cd er 0 co -*-• cd cd Q- 0 co <D "O c 0 INI O "O c= cz 0 HH* sz 0 C7> cd cz -o 0 H— O O -£Z CD CL ■h* cd sz cd 0 s~ CD cz CO co 0 "-5 sz 0 s-

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4