LAMBRECHT." IJ perse h W eek blad. geheel het land 3,00. op 500 exemplaren. voor stad 2,50. Zondag 20 ^bruari 18815 centiemen het nummer. 2dt jaar N° 4 KUNST- EN LETTERNIEUWS. CBRöNIQUE LOCALE. DE KUNSTBODE VAN IJPEREN, verschijnt den Zaterdag avond; men abonneert zich bij Charles Deweerdt, drukker, Rijselstraat, 59, IJperen De prijs van het abonnement is fr. 2-50 voor stad. fr. 3-00 voor geheel het land. —Alle artikelen, verslagen of mededeelingen moeten vrachtvrij aan het bovengemelde adres gezonden worden. Aankondigingen den regèl 5 centiemen. Rek!amen den rege: 15 ceaciemen. Insertien bij akkoord aan geringen prijs. i - ~i Waar mijn lief vandaan is. Lomp zijn. (PLICHT EM LIEFDE.) Vervolg. Stockhem, 10 Augustus. Wat ik sedert lang vreesde, is geschied Ik moet scheiden, ik moet mijne lieve Dora, ik moet vader en moeder vaarwel zeggen Heden uchtend ontving ik het bevel mij morgen, bij 't aanbreken van den dag, twee uren zuid-oostwaarts te stellen de vijand nadert, en men wil hem waar schijnlijk in eene voordeelige richting, aan gene zijde der Maas, naar den kant van Graatheide of op de hoogten van E*" afwachten. Ach de geheele strijd, dien ik eerst met zóóveel begeestering en vuur in 't harte droeg, is mij nu on- (1) Naar het Hoogduitsch van Körners Woldemar. Flink zijn. Grdre de léopold. Le Moniteur de dimanche nous a appórté un grand nombre de nominations et de promotions dans l'Ordre de Léopold, a des fonctiónnaires de l'ordre administratif. Mentionnons celles qui intéressent particu- lièrement notre arrondissement; M. Heyvaert, Gouverneur de la province, a été promu au grade d'Ofïicier. Ont été nommés Chevaliers M. Vanheule, bourgmestre d'Ypres. M. Ferdinand Merghelynck, commissaire de l'arrondissement d'Ypres. M. de Codt, ancien secrétaire communal de la ville d'Ypres. M. Titeca, bourgmestre de Boesinghe. M. Iweins, bourgmestre de Zonnebeke. M. Floors, bourgmestre de Crombeke. M. Verlez, bourgmestre de Moorslede. M. de Stuers, Ferdinand, conseiller de léga- tion, ancien conseiller provincial. Twoede voordracht over boomteelt door M. B. Mortier. Laatsteden Zaterdag, 12en dezer, in de bene- verdraaglijk geworden. De gedachte, [dat ik Dora hierdoor zou kunnen verliezen, schokt mij tot in 't diepst der ziele, en een duister voorgevoelen beangst mijne droomen. Ginge het maar voorwaarts mijlen voorwaarts; doch zijdewaarts, waardoor ik Stockhem en alles, wat mij op aarde dierbaar is in 's vijands handen vrees over te zien gaan, dat zou mij razend maken Ik ben geene dier sterke zielen, die alles verdragen kunnen wagen kan ik alles, maar mijn doel blijven afwachten, daartoe ontbreekt mij de kracht- Hoe hatelijk zal mij elk oogenblik zijn, dat ik mijn zoet meisje niet zien, niet aan mijn stormend hart kan drukken Ach, ik ben de oude Lambrecht niet meer Nauwelijks heb ik den moed de smart des afscheids te verdragen. Voor dit gevoel, mijn lieve Hendrik, faalt mij alle fiere tegenwoordigheid des mannenmoeds! Elsloo, 15 Augustus. Laat mij zwijgen, mijn lieve Hendrik, over het uur der scheiding laat mij zwijgen over Dora 's tranen, over mijn zieleleed over de laatste omhelzing, Ik heb het bevel gevolgd en ben reeds bijna vier dagen te Eisloo. Het was mij een zoete troost, dat ik uit het venster mijns nieuwen kwartiers rechtstreeks denzaal ten Stadhuize, gat de kundige profes sor zijne tweede les over boomteelt. Ruim een trachtigtal personen waren er aanwezig, wel ke met aandacht en belangstelling schenen toe te luisteren. Hij sprak dit maal over Spieetgriffeling. Opleiding der fruitboomen. Leiboom (espalier) enkele palm, palm Verrier. In zeer verstaanbare bewoording bracht de geleerde professor aan 't begrip zijner toehoor ders boe men hoeft te werk te gaan om de speetgriffeling ten beste mogelijk te doen ge lukken. Hij duidde de tijdstippen des jaars aan waarop de griffeling moet gedaan worden. Vervolgens wijdde bij uit over de scheut, welke tot griffel dienen moet, en den stam op welken men griffelt ook deed bij hunne ver- eischte gesteldheid en hoedanigheid kennen. Dan stapte bij tot het praktisch gedeelte zijner les over. Hij drong er vooral op aan dat men, bij bet snijden van de griffel en den stam, zeer voorzichtig moet zijn om de schors niet te kwetsen Daarom hoeft men een goed mes te hebben, dat niet alleen wel snijdt, maar daar enboven wel gepolijst is, daar een beroest mes oorzaak zou kunnen wezen dat de spleet des stamt verzuurt en bijgevolg de grififeling niet gelukt. Daarna sneed hij zelf een pereboom op de vereischte hoogte, in den vorm van scbuinsch vlak (fluit of bek) af, stak er de griffel een weinig schuins in, en liet zelfs den gegriffelden boom door de aanwezigen van nabij bezien. Daarna deed bij eene proef met den stam eens booms tot de volle lucht bestemd. Mede besprak bij de leiboomen, Hij logde uit hoe de enkele palm en de palm Verrier ge- geweekt wordt. Zaterdag, 26en Februari, zal de beer Mortier zijne 3ae les geven bij zal bandelen over Snoeiing der vruchttwijgen bij den pare den abrikoos en den perzikboom. Wij durven naar het geliefd Stockhem kon hc inblikken, daar, waar mijne beminden wonen Ach aan dit venster lig ik gedurig en heb het oog naar den kant »an 't slot geslagen... ach dat oneindig, dat vurig verlangen zal mijne borst doen scheuren Ik weet het niet, alles is hier zoo ijdel, zoo ledig rondom mij zelfs dat loutere gedommel des oorlogs want liet is hier zeur levend door de vele regimenten, die er bijeenliggen blijft zonder beduiding voor mij; ja, al dat geruisch, en die heerlijke toetakeling, alles schijnt mij doodsch. Hendrik, begrijpt ge mijne smart, mijn grievenden toestand? 5, Dan ziet ge de tranen, dan ziet ge de bronnen waters die mijn h'art ontwellen dan ziet ge mijne nat bedropen wangen... Kom, leg hier uwe broederhand hier op mijn hart hoe klopt het Vrees, angstgenok, plicht, liefde stormt daarbinnen Hendrik, laat mij ademhalen, zoo niet, ik bezwijk onder dien loodzwaren last Ach ik heb thans maar één gevoelmaar een gloeiend en geweldig, dat alle borstweren zal breken... Dora Dora hoort ge mij Hoort ge mij, uwen Lambrecht?... Ach, ziet ge mij niet stenen?... hoe oneindig groot is toch mijne liefde Hoe kan ik nog een oogeqblik zonder u leven Dora, Dora, kom.... l Wordt voortgezet.) DE KUNSTBODE d LIED. Waar mijn lief vandaan is D£4r waar Schelde en Leie Samenloopen in één bed, En mijn meisje 's wiegje Netjes eens stond opgezet, Is mijn zoete lief vandaan. Waar mijn lief vandaan is Waar der vrouwen kuischheid Onvervalscht de krone spant. En men, hou en trouwe, Onschuld eerten kloek verstand, Is myn zoete lief vandaan. Waar mijn lief vandaan is 1 Diir waar onverbaslerd 't Bloed rein door elks aadren stroomt, En men onverschrokken Nog van Vlaandrens grootheid droomt, Is mijn zoete lief vandaan. Waar mijn lief vandaan is D&kr waar taal en zeden Ongeschonden zijn bewaard, Eigen schoon aanbeden lu der Vlamen eigen huard, Is mijn zoete lief vandaan. IJperen. O. Rotiers, Lomp zijn, dat komt nooit te pas, En 't is leelijk bovendien 'T zij ter koer of in de klas, Lomp zijn dat komt nooit te pas. Wat zou zulk een man van glas 'I Werken kan hij vlug noch ras Buigen kan hij rug noch kniên Lomp zijn dat komt nooit te pas, En 't is leelijk bovendien Klink zijn, dat staat alrij'l wel Zoo wordt men geleerd en kloek Braaf en vaardig, rap en snel Flink zijn dat staat altijd wel Op het klinken van de bel, Schei' men uit met loop en spel, Grijp' men flus naar lei en boek Flink zijn dat staat altijk wel Zoo wordt men geleerd en kloek Kees.

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 1