Les Personnes étrangères a la Sociéte POPELIEREN S PAR HOUT, en BOUWGROND GAAIBOLLING ROODE STER LINIE UNE BELLE CALÈCHE BÜSSOHEN en PERSEN NATIONALE MILITIE. Aanbelangend bericht. Grand Steur Patrioiique GKR/A-ILTID BA.3L JEAN BAEYEN&ZOONS EMILE BODDAERT TAILLEUR ORGANISE PAR LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MÜT11ELS TE OOSTNIEUWKERKE TE POPERINGHE a Vendre d'oecasion 3. Eugénie Wallaert, tailleuse, 33 ans, épouse de Michel Desain, Petite Place. EXF1XTS AU DESSOUS DE J AAS Sexe masculin 2. id. féminin 0. VILLE d'yPRES. SALLE IDE SPECTACLE DIMANCHE 27 FÉVRIER 1881. a 7 heures du soir. VOCAL ET INSTRUMENTAL avec le Concours de la Musique des Pompiers, de la Société Chorale La Lyre Ouvrière, et de plusieurs amateurs distingués. payeront UN FRANC d'entrée. LES PORTES SERONT OUVERTES A 6 1/2 HEURES. VILLE D'YPRES. PARÉ MASQUÉ ET TRAVESTI dans Ia Grande Salie du Thé&tre LE MARDI lR MARS 1881 PAR SOUSCRIPTION 1 FRANC. BUREAU 1.50 STAD YPEREN. MAENDAG 21 FEBRUARY 1881, een ure namiddag, MERKWEERDIGE VE\DITIE van 164 koopen en een partieken S'aillie TE YPEREN, aen den oostkant der vaert, leidende naer Boe- singhe, by het hovenierhof gebruikt door sieur Meersseman, op kleinen afstand der Kaei. Door het ambt van den Notaris TITECA, te Yperen. Tyd van betaling mits borge te stellen ten aenveerden van den heer stedelyken Ontvan ger, in wiens handen den 10" penninck aen- stonds zal moeten betaeld worden. VEMDITIE OP MAENDAG 21 FEBRUARY 1881, om 12 ure 's middags fix te beginnen zal de Notaris Van Eecke, te Yper, ten verzoeke der heeren leden van het armbestuer van Oost- nieuwkerke, openbaerlijk verkoopen op gewo ne voorwaerden en tijd van betaling te Oost- nieuwkerke op het bosch, bekend veldbosch Nrs 18 19 en 20 te Oostnieuwkerke, langs de straete leidende van Oostnieuwkerke naer Westroosebekc, op de partie zijnde op het kadaster sectie D. N° 281A 1° platkapping van Sparbout oud 24 en 30 jaer groot circa 90 aren en 2° verdunning en snoeking op circa 2 hecta ren Zynde het volgende goed 1100 gewone kepers. 400 groote kepers. 2400 hommelpersen. 2200 stoppersen. 200 larixen. 4000 snoek busschen. Al t'elks gerieve in koopen verdeeld. R UCHBA ERHEID OPENBARE VERKOOPING VAN EEN De Notaris Van Eecke te IJper zal openbaar lijk verkoopen het volgende onroerende goed STAD POPERINGHE. koop een. Een Woonhuis met dependen tiën en circa 3 aren grond, onder bebouwde erve, steendam, boomgaard en deel hoving, palende oost den volgenden koop, Zuid S1' Platevoet, met de bommelaersbeke en noord de Watoustrate, gebruikt door Mad OuTtrès en andere met recht van gebruik tot 1 October 1881. Ingesteld koop twee. Een Woonhuis, thans die nende voor herberg, genaamd de Cantine, met dependentien en circa 3 aren 15 centiaren erve onder bebouwden grond, steendam, boltra en deel hoving, palende van zuiden dito Pla tevoet, van westen den voorgaanden koop en noord de AVatoustrate met recht van gebruik tot 1 October 1881. Ingesteld koop DRU. Een Bouwgrond met aal put en uitweg daarnevens, groot circa 5 aren 29 centiaren, palende van oosten Sr Platevoet, van Zuiden de wufstrate, van westen Sr De- langhe en van noorden de Beke, gebruikt door Srs Platevoet en Lelanghe met recht van gebruik tot 1 October 1881. Ingesteld Zitdagen. Instel op MAANDAG 28 februari, 1881 telkens Overslag op maandag 14 maart, j 0m3uren namiddag ter herberg Le Drapeau Beige bij de Statie te Poperinghe. 1/2 instelpremie te winnen De titelen en eigendoms bewijzen berusten ter Studie van dito Notaris Van Eecke te IJper, alwaar alle inlichtingen te bekomen zijn. RUCHTBAARHEID. Mondstraat, 4=3, te IJperen hebben de eer het publiek kenbaar te maken dat zij zich in deze stad voor eigene rekening komen te stellen. Zij gelasten zicli met al wat hunnen stiel aangaat en zullen niets verwaar- loozen om het vertrouwen van eenieder te verdienen. STAD YPEREN. OP FEESTE ZONDAG 20 IMABTE 1881, gegeven door de Maatschappij van de GOU DEN MORTIER, bewoond door Francois Croigny, in de Boterstraat, tot Yperen N° 1 OPPERVOGEL, 20 franken. N" 2 ZIJDVOGEL, 10 N" 3 ZIJD VOGEL, 10 N° 4 KALLE, 3 N° 5 id. 3 De Eerevogel is vooruit gegeven door de Maatschap pij van den GOUDEN MORTIER. De Zijdvogels zijn uit den algemeenen inleg genomen. De Hoofdman, De Greffier, Ch. Leiong, L. Souxdorf. Regelmatige poststoomvaart, onder Belgis- vlag, tusscben Antwerpen, New-York en Phi ladelphia; eenige rechtstreeksche lijn van Antwerpen tot de Vereenigde-Staten. Direkte billetten tot alle steden der Ver- eenigde Staten. Billetten gaans-keeren aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Beckc, Antwerpen. G. Van Raffelghem, Brussel. E. Stragier, Platteelstraat, Yper. A. Van Acker, Dixmude, CHANGEMENT DE DOMICILE a riionneur d'informer sa clientèle qu'il vient de transferer son domicile du Marché aux Fripiers 22. a la rue dei Bouchers, 45. LICHTING 1881. De personen die de storting van 200 fr. voor geschreven door de wet gedaan hebben, ten einde remplacanten tot den militairen dienst te bekomen en die zich later in bet geval zullen bevinden er geene te verkrijgen, mogen zicli bevoegen bij EStragier, Platteelstraat, 8, te IJperen, die zich belast onmiddelijk en op ge nadige voorwaarden er te verschaffen. Militaire plaatsvervangers worden gevraagd. en très-bon état. S'adresser au bureau du Journal. Vient de paraitre: 1830-1880 Paroles francaises de Mr le Dr Paret, Paroles flamandes de Ml' P. P. Denys, Musique de Mr J, Goüvion. a CONCERT LES ANCIENS ÉLÈVES DES ÉCOLES COMMUNALES, FBTE AÏÏ PROFIT ID DERNIER DES ÉCOLES LAIQUES D'TPRES ET DES IS0MÉS 9 HEUBES JDTJ SOIR //S+GY« VAN W00IHIIS GOUDSMIDS, DIAMANTZETTERS EH JUWEELLIERS DÉDIÉ AUX ÉCOLES BELGES.

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 3