ll If Ili ARPILLIÈRE a I 1 BAISSE DE PRIX Peinture de batiments L&J W w 11 M Be Beyn Verhougstraete DE AARD EN ROEPING ET DÉCORS EN TOUS GENRES. A VENDRE J. DEKEUY/ER-YERKINDERE CHARLES BURBE M o i» (V MEV. L L. G. BOSBOOM -T0ÜSSAINT MONUMENTS. a partir dn 1 Décembre 1880. CHAPELIER, CASQUETTIER Eï PELLETIER Kunstrijke Photographic 62, RIJSELSTRAAT, IJPEREN. H 0 Pi 1 ALGEMEENE BOEKHANDEL OosS.sS ra.4it, 28® ROSSELARB Vlaamsch Letterkundig AISjhhi. Mieurwe uitgave ^O^E^-ISTTISOHEE WERKEN DE VOLLEDIGE WERKEN Compleet in 40 a 45 afleveringen van 04 bladz. ieder, aan 60 centiemen de aflevering. rXEI-R, VOLKSSCHOOL OUVRAGES B'OCCASION En vente an Bureau «le ee Journal, 1. Vol. reliure riclie. d'Architecture et de Sculpture en Belgique. Dessins par F. Stroobant. nouvelle édition. 6. Vol. en 18° L'indoustan, ou moeurs, religion usages, arts et metiers des Hindous, ouvrage orné de 104 planches coloriées. Faux-Bois et Marbres, Lettres et Ornements, Borure, Attributs, Stores transparants, etc. Grandes quantités de Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombëes Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Ponts, Égoüts, et Aquecucs; Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreaux de Fours Briques creuses, Briques unies et Briques pour Voütes, h la fabrique de a Wytschaete, lez-Messines. CHANGEMENT DE DOMICILE CI-DEVANT RUE DB DIXMUDE, N° 35, ACTUELLEMENT RUE VVLETTIISrOTT HSL 1 YPRES. MM. J'ai l'honne'ur d'informer le public que j'entreprends tous travaux de peinture unie et décorative tels que Décors de Salons, de Théatres, d'Eglises, etc., de tous styles. Suivant désir des clients je traite a forfait et au mè- tre carré. Mes ateliers sont établis MARCHÉ AU POISSON, n° 2, Ypres. L MEBAINY. Pein tre-Décora teur Portretten in potloot, vergrootingen Portretten na 't overlijden wedervoortbrenging van Schilderijen en Printen. 36, PRIEURÉSTRAAT TE EIJSEL, M. Arpillière, opvolger van M. Frobert, heeft de eer zijne menigvuldige cliënten te be richten dat hij door zijne bijzondere zorgen en en de uitterste nauwkeurigheid in zijn werk, zal trachten het vertrouwen te verwerven dat zijn voorganger zoo ruimschoots genot. MEN OPEREERT DEN ZATERDAG, ZONDAG en MAANDAG VAN ELKE WEEK. Bijzondere oogenblikkelijke handelwijze voor de kleine Kinders; verzoek zich aan te bieden van 9 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags. MEN OPEREERT IN ALLE WEDER. AVIS. J'ai l'honneur d'informer le public, que tous les achats au comptant, faits dans ma maison, seront remboursés en coupons commerciaux. J. HENNION fflUYLLE. u p - I J0 g - O u co '5 S| s'= 2v a® JS S p ICD °at=NP S A ..s s Q g SJ P -V '*3 P3 p p Ed u£> P PP PP *3 .£2 pb PP PP CD n PQ cS PD 7P o 2 W hl H hl g d - I l nm 3. K ft 30 Jaargasig - Met medewerking der- voornaamste Zuid-Nederlandsche Schrijvers. Een prachtig deel in-8° op zwaar papier, met twee prachtige portretten. Frs. S8.G®. Jong Vlaanderen, niaandelijksch 15|«I- schriftvooi* ketteren, Siunst,_ kritieken onriheid, onder hoofdredactie van I'rof. Ei. M. 1*01 do Mont, Leeraar in 't. Koninklijk Atheneum van Doornik. Maandelijks eene aflevering van 32 bladzijden 8° met gedruk- ten omslag. Prijs per Jaargangr rs. cïi .s ss 9. KRAMER S Fransch-Nederlandsch en Nederlandscli-Fran- sch Woordenboek. Deze nieuwe uitgave verschijnt in maande- ïijksche aflevering van S><5 MatlsE. royaal 8° op 2 kol. Ieder aflevering kost slechts ®lï cent". Het geheele werk zal in 40 afleveringen compleet zijn. Maitre Chanteur. ÏEecueiï de chant et Journal Musical. 200 pages de Musique contenant de -40 i»0 morceaux de chant avec ac compagnement de piano. Chaque livraison estac- compagnée d'une chronique musical©. 11 parait une livraison par mois. Prix de l'abonnement fr. 1 O.OO. Un numéro d'essai est envoyé conti-e réception d'un franc en timbres-poste. Nieuwe uitgave der'Volledige werken van Hendrik Conscience, aan één centime de bladzijde, met Sï prachtige premiën. Vo3;t.Van nu voort worden aï de verschenen werken van Conscience ïn eens geleverd, en zijn betaalbaar met 2» iVank te maande. De volgende werken te ontvangen naarmate hunner verschijning. Goedkoope uitgave der werken van August Snieders, 20 doelen aan fr. 1 .ÏJO. MederSandseïse S)lcht-en K.unstIi»ÏIe,on- de redactie van Theophile Coopman en V. A. de i.a IMonta- gne. Maandelijks een all. van 24 bl. teksten 4 ft 8 bl. muziek, gr. 8° Prijs per jaargang fr. 4..SSÖ. Een der schoonste en beste tijdschriften uit Noord en' Zuid- Nederland. Jan Van Beers' Gedichten, met portret op staal. Goed koope uitgave, 1 deel klein-8° fr. 2», 50. La (irève des Houilleurs, Drame par le Dr Paret fr. I -GO Al de Dichtwerken van Joost van Vondel. Naar tijds orde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteeekeningen van Dr J. van Vloten, een prachtig portret van den Dichter. 2 zware deelen groot-8° op 2 kolommen fr. S. ,ÖO. Guido Gezelle. Gedichten. Compleet in 4 deelen, fr. -4,00. Jacob Cats. 1077-1660. Al de wecken, Met portret en levensbeschrijving van den dichter. Volksuitgaaf. Ingenaaid fr. ï5,SJO. Gebonden in linnenband, fr. -4, SO. Gedichten en gezangendoor Theophiel Coopman. Met inleiding van Emanuel Hiel, en twee schetsen van Albrecht Dl'.lens. frs S,SS. IHels IJederen voor groot e en kleine kinderen. frs 1 ,SO. V. A. DE la Montagne Onze etc ü<»- Vaderlandsche Poëzie. Met eene inleiding van MrM, H. Degraaff fr. l,SO. DER VAN De uitgave geschiedt in circa 30 afleveringen van minstens SG bladzijden druks 75 centimen per aflevering. Inteekenaren verbinden zich voor de ontvangst van 30 afleve ringen. De betaling geschiedt bij elke 10 afleveringen. De uitgave zal binnen twee jaren geheel gereed in handen van HH. inteekenaren zijn. Inteekenaren kunnen ook de deelen compleet ingenaaid ont vangen. Twee afleveringen vormen een deel. De begaafde schrijfster, in Noord Nederland zoo populair als Conscience bij ons, is te algemeen gekend, dan dat het noodig zij. iets tot aanbeveling van de werken van Mevr. Bos- boom-Toiissaint te zeggen. Alleen meent de uitgever de aandacht te mogen vestigen op het aantrekkelijk uiterlijk van deze uitgave. Vorm, druk.en papier zijn er op berekend bij de ectuur oog en hand niet te vermoeien. Bovendien is de prijs uiterst billijk gesteld (75 centimen voor 06 bladzijden); eene algemeene deelneming is dan ook noodza kelijk om deze uitgave liet vereischte succès te verzekeren, en daarop wordt door den uitgever dan ook ten stelligste gerekend VAN FRAAIE BOEKDEELEN IN-8° PAEDAGOGISCHE WENKEN EN OPMERKINGEN, DOOR J. VISSER HOOFDONDERWIJZER TE SNEEK. Dit werk wordt uitgegeven in twee-maandelijksche ail. van 48 bladz., die geregeld verschijnen, groot 8° formaat met een fraaie letter en op best papier gedrukt, De prijs per all. in omslag is slechts fr. 0.75. Het geheel zal niet meer dan 14 afl. bevatten en dus ten iioogste fr. 10,50 kosten. Men teekent in voor het geheele werk. Pm -4-3 +3 Pm cö CD O O - s- cö -K bOTd .2 2 ÖO CD _G3 r2 W V'd I) ftrj P -S3 +5 3.7) O P-4 cö cö A N O O fi w - O -§ cT 2 c5 feD E CO rO <D Om uS S 'cd Ai -§ 35 -< - cd 5 OjiJS R-h O tO <3 O p* O 'O 1 P-3 CO O N LD CD O a 03 O CD N Pu cö rP O m r- -4-j CÖ c3 i c/0 p=j OD J=J c6 CD O P-4 CD .0 O :2 C.O O Cv cö Tfj - T) CD - O r~~7 H H '-4 'S O CD c- -'Ö <D w 1 cö CD JSi S- CD CD -C4J 2 fl l ato 2 cd <D esS ÖC N g O -Cï J= 73 cn 00 -4-3 P O <D jop CD O Ph m u O O co co co 7-i <33 <33 cc fS=i <53 £2 cö <03 o O ci -4— r-2—3 O p-i ps OD -+-z> PD 00 Ph PD» T- «3D r i OD. cS O 335 O CÖ pp 5=3 <03 PL. <53 <03 <03 PP 7—i <33 -SP ~7P :pP <03 <03 OQ 03 CÖ OQ <33 3P O cö Sm -+J Tfl CO TO Q o O CD tO to r4 TO U O O O to (D -+M <r O 2 o <D Ph cS <3 rP 'P §5 g -+P O 03 'P H CD U •H ci fl O "O 7, P 03 -IJ 03 ft tn w -ij d 03 bfi 71 s_ CC EO CC 03 V) CÖ cö CD -!— CO £- O -£3 O rsi CD "O O •H sz CD cö c -O <D •4— O CM 60 c5 P Cf) •+-» cö S= cö O CD t- 00 CO O ■35 -C3 I

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4