ARPILLIÊRE BAISSE DE PRIX Peinture de batiments UJ UJ LU De Beyn Verhougstraete DE AARD Efl ROEPING MONUMENTS. a partir du 1 Décembre 1880. A VENDRE J. DEKEUWER-VERKINDERE CHARLES BUBBE EB T9ÜS GENRES. Kunstrijke Photographie eg 'B s I - K ET ZDIÖOOIFLS ALGEMEENE BOEKHANDEL Welke tooneelmaatschappij zou er niet fier op zijn over artisten te beschikken als de heeren: G. Maillard, J. Vandendriessche en K. Deweerdt? Elk van hen toch vertolkte zijne rol ten beste mogelijk, bij zooverre dat wij hier openlijk verklaren en dit lijdt geen tegen spraak dat zij zich stoutweg met artisten van beroep mogen meten. Wie zou M. G. Maillard in zijne deftige rol van Graaf Hector Van Vlierbeke, de fortuinont- vreemder zijner zuster, wel kunnen overtreffen Mieuwe uitgave ROMANTISCHE "WEIRIKIEIINr KIEV. L. 6. BOSBOOM-TOÜSSfilHT DE VOLLEDIGE W ERKEN ECREVIÖ§E Compleet in 40 a 45 afleveringen van G4 bladz. ieder aan 60 centiemen de aflevering DBE VOLKSSCHOOL OUVRAGES DOCCASIQN 1Vol. reliure riche. d'Architecture et de Sculpture en Belgique. Dessins par F. Stroobant. nouvelle édition. 6. Vol. en 18° L'indoustan, ou moeurs, religion usages, arts et metiers des Hindous, ouvrage orné de 104 planches coloriées. Cii-stiicles quantités de Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Ponts, Égoüts, et Aquecucs; Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreaux de Fours Briques creuses, Briques unies et Briques pour Voütes, la fabrique de a Wytschaete, lez-lessines. CHANGEMENT DE DOMICILE CHAPELIER, CASQUETTIER ET PELLETIER CI-DEVANT RTJE DE DIXMUDE, N° 35, ACTUELLEMENT RUE "WLEIXriLsrOIK: INT' 1 YPEES. Faax-Bois ei Marbres, Lettres et Ornements, Dorure, Attribuis, Stores transparents, etc. MM. J'ai l'honneur d'informer le public que j'entreprends tous travaux de peinture unie et décorative tels que: Décors de Salons, de Théatres, d'Eglises, etc., de tous styles. Suivant désir des clients je traite a forfait et au mè- tre carré. Mes ateliers sont établis MARCHF AU POISSON, n° 2, Ypres. L MERAINY. Fein tre-Décorate ur Portretten in potloot, vergrootingen Portretten na 't overlijden wedervoortbrenging van Schilderijen en Printen. 36, PRIEUKÉSTRAAT TE RIJSEL, 62. RÜSELSMT, IJPEREN. M. Arpillière, opvolger van M. Frobert, heeft de eer zijne menigvuldige cliënten te be richten dat hij door zijne bijzondere zorgen en en de nittërste nauwkeurigheid in zijn werk, zal trachten het vertrouwen te verwerven dat zijn voorganger zoo ruimschoots genot. MEN OPEREERT DEN ZATERDAG, ZONDAG en MAANDAG VAN ELKE WEEK. Bijzondere oogenblikkelijke handelwijze voor de kleine Kinders; verzoek zich aan te bieden van 9 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags. MEN OPEREERT IN ALLE WEDER. AVIS. J'ai l'honneur d'informer le public, que tons les achats au comptant, faits dans ma maison, seront remboursés en coupons commerciaux. J. HENNIGR HUYLLE. ra SU Ph pa w cC a a P3 -*"Z 5 .2 3 ra g o R o ra ra ra ra a ra cc ra ra N S u ra S ra -ra bn ra t> A •ra S P3 0 H OQ W pq ra ran cr> CF ra ra W 'J2 O ra pq ra -ra M -2 W 0 Pl W W d ra rraptö ra ra R hl «J S .S2 S@, öastslE*aïit, SS ROESELARE "Vlaamacli Letterkundig Album. fi' Jaargang 1881. Met medewerking der voornaamste Zuid-Nedèrlandsche Schrijvers. Een prachtig deei in-S° op zwaar papier, met twee prachtige portretten. Frs. Jlong'Vlaanderen, maandelijksch tijcl- schritt voor ILetterén, kunst, kritiek en oudheid, onder hoofdredactie van Pi*of. li3%ï. IPoI de Mtmt, Leeraar in 't Koninklijk Atheneum van Doornik. Maandelijks eene aflevering van 32 bladzijden 8° met gedruk- ten omslag. Prijs per JaargangFrs-. KRAMERS Franseh-KederlandschenNederlandsch-Fran- sch "Woordenbcsk. Deze nieuwe uitgave verschijnt in maande- lijksche aflevering van @6» bladsE. royaal 8° op 2 kol. Ieder aflevering kost slechts 81) cent". Het geheele werk zal in 40 afleveringen compleet zijn. Le &3»itre Chanteur. Ekeeueil de ehant el Journal Bfaisleal. pages de Musique contenant, de 40 a HOmorceaux de chant avec ae- compagnement de piano. Chaque livraison estac- compagnée d'une chrotilque inusicale. II parait une livraison par mois. Prix de l'abonnement fr. 1 Ö.OO. Un numéro d'essai est envoyé contre réception d'un franc en timbres-poste. Nieuwe uitgave der "Volledige werken van Hendrik Conscience, aan één centime de bladzijde, met H prachtige premiën. Vota.Van nu voort worden al de verschenen werken van Conscience In eens geleverd, en zijn betaalbaar met H frank te maande. De volgende werken te ontvangen naarmate hunner verschijning. Goedkoope uitgave der werken van August Snieders, 20 deelen aan fr. 1 .HO. Wedertandsche KMcïil-en Kunst IialIe,on- de redactie van Theophile Coopman en V. A. de la Monta- gne. Maandelijks een afi. van 24 bl. tekst en 4 48 El. muziek, gr. 8° Prijs per jaargang fr. ^g.SJO. Een der schoonste en beste tijdschriften uit Noord en Zuid- na!*uui oiaiiuer onzer Moedertaal en der veredeling van onzen Vlaamschen volksgeest, weten wij onze vooruitstrevende Vlaamsche Ster dank voor het goede dat zij, hier ter stede, ter zedelijke opbeuring onzer volksklasse, te weeg brengt. Zij bewees eens te meer, dat zij voor andere tooneelmaatschappijen nPt hoeft onder te doen, ja zelfs, bet publiek is daar om ons gezegde te staven bare goede faam weet te bandhaven en meer dan eene harer zusters in de schaduw stelt en verreweg overtreft. Wollr^ +-"i'.. 1 1 v/r -W„r,aQn_ DER VAN De uitgave geschiedt in circa 30 afleveringen van minstens 9G bladzijden druks 75 centimen per aflevering, Inteekenaren verbinden zich voor de ontvangst van 30 afleve ringen. Dc betaling geschiedt bij elke 10 afleveringen. De uitgave zal binnen twee van HH. inteekenaren zijn. jaren geheel gereed in handen Int eekenaren kunnen ook .de deelen compleet ingenaaid ont vangen. Twee afleveringen vormen een deel. De begaafde schrijfster, in Noord Nederland zoo populair als Conscience bij ons, is te algemeen gekend, dan dat het noodig zij, iets tot aanbeveling van de werken van Mevr. Bfios- liOom-TToussaliit teizeggen. Alleen meent de uitgever de aandacht te mogen vestigen op het aantrekkelijk uiterlijk van deze uitgave. Vorm, druk en papier zijn er op berekend bij de cctuur oog en hand niette vermoeien. Bovendien is de prijs uiterst billijk gesteld (75 centimen voor 9(3 bladzijden); eene algemeens deelneming is dan ook noodza kelijk om deze uitgave het vereischto succes te verzekeren, en daarop wordt door den uitgever dan ook ten stelligste gerekend VAN FRAAIE BOEKDEELEN IN-8° PAEDAGOGISCHE WENKEN EN OPMERKINGEN, DOOR J. VISSER HOOFDONDERWIJZER TE SNEEK. Dit werk wordt uitgegeven in twee-maandelijksche afl. van 4S bladz., die geregeld verschijnen, groot 8e formaat met een fraaie letter en op best papier gedrukt. De prijs per afl. in omslag is slechts fr. 0.75. 1-Iet geheel zal niet meer dan 14 afl. bevatten eu dus ten hoogste fr. 10,50 kosten. Men teekent, in .voor het geheele werk. Eu vcnle an Bureau tie ce Journal. SU -ra -4-3 OD -4—3 Cw CS fH ?-4 N PH D cö pH O O O 0 43 I—I .2 r3 cd i—i ►->. £3 O P" s O^h r 5U C W Is bn"0 -o'^S r* cd o C4 ©ra O ra s_ bO ci o o 4 e L. r 'O =3 bD M g ffl ra fl 1 HÖ O (T) cn o N O CD ^3 ra co •ra 'ra ra 2 ra o df 50 5 "H O (D C5 Tj Cd r-4 H O O bX) n .AF O <D O SU - ra S bn - a Q3 -<a o ra) 0,(11.2 szj o :<d "o cd c5 cd fi <D O O <D CS] 'pH cd I o in - c O O g o :G> O iU CD 3 -O >w <D CD N cd co 03 - g's ra o ra o .2 Q cö ra ra s-i ra ra S-i -+J CD CO -® O ra .2C ra ra o m ra. ra 02 ra3 ra cö «i—i 02 ra: OQ OD f~-4 O O ?-4 cd PQ S=3 CD S— CD CD CD CD 5=3 cd <OD> CD Pd cd ra- <U— CD f—=d CD «rv C0D> cd S 3D o £d Cd P3 cd o O ►-F Pra CD F—3 O CD 02 02 ra o <32 ÖJD 1=3 CZ2 02 f=3 <32 £20 O ^2 !=3 CD o o P-4 O bi) o o CD bD <D -4-® <D V2 0 1 j Sh +3 O a d ra ra co ra ra O c3 O ra H s R 0) O RF 0 bi) 0 0 0 0 0 rH C6 cd se cd JC O co -<— cd cd o "♦=- co SU O •X3 sz O o -CS SC O cc CD cd C7) -»-• cd cd o CD CO

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4