STADSNIEUWS. Association agricole de l'Arrondissement Concert. De maatschappij van Ouderlingen Bijstand onder de Oud leerlingen der stadsschool, gaf Zondag, 27 Februari 11, in de Tooneelzaal, een schoon Concert aan de leden met hunne fa- miliën. Onnoodig te zeggen dat in de zaal geene ledige plaatsen te vinden waren Het muziek der Pompiers,onder het bestuur van M. J. Wittebroodt, voerde twee zijner schoonste stukken uit: Nabuchodonosorouver ture, en Martha fantaisie. De Lyre Ouvrière, deze schoone Koormaat schappij, samengesteld uit Jonge Werklieden, zong op geheele voldoende wijze twee koren met begeleiding: Tombée du Jour en Ètoile du Soir. De heer IIDelanghe, is een kundig mu zikant, die de klarinet met veel gemak en methode speelt. Wij hebben met vermaak zijne Introduction et Thême varié gehoord. Wij hebben met niet min voldoening M. Ed. Dubois gehoord in de romance A lix ■welke hij met uitdrukking gezongen heeft. M.E. Coffyn is, in den vollen zin des woords, een artist, en wie hem gehoord heeft in Lambrecht, ik vergeef u I)it deed mijn hart bloeden; ik viel voor hare voeten met de laatste krachten, poogde zij mij op te tillen, en aan hare trouwe horst te drukken ach, dood zonk zij in mijne armen Hendrik, Hendrik dit doet mij sterven dit doet mijne wanhoop aangroeien. Maar, zij heeft mij vergeven, die lieve, hemelsclie maagd En ik kan ik mij vergeven?... Moet ik mij met opofferen opof feren door bloed door mijn eigen bloed Wreede gedachte Hendrik, bid voor mij -, mijn geluk is vernietigd bid, Hendrik, bid voor mij, gij trouwe broederziele! God is barmhartighij ook zal mij vergeven Vaarwel. God séheen Lambrecht tot zich te roepen. Elk klein gevecht was de voorspiegeling van een beslissenden slag geweestden volgenden dag stonden beide legers in volle vuur Lambrecht vocht als een dolzinnige diep drong hij in de gelederen des vijands scheen den dood te zoeken en vond hem. Van ontelbare sabel steken doorboord, zonk hij tusschen het gedrang des slags, en, zijn laatste woord was Dora Allen, die hem kenden, beweenden Lambrecht als een trouwe vriend, een moedige strijder en een edel man. Hij werd in den graaflijken familie kelder te Stockhem naast Dora begraven. Dat zijne overblijfsels in vrede rusten. Stances d la charité zal niet verwonderd staan, zijnen naam te lezen op de programmas van bijna al de Concerten die in onze stad gegeven worden. De heer ASwekels die met hem de Duo du Conétable de Chester gezongen heeft, is niet min gunstig gekend, en altijd met den zelfden iever bezield. De heer K. Deweerdtdie op het laatste oogenblik M. Emile Deraadt heeft willen ver vangen, heeft het kluchtige qui en pensez votes gezongen, en het Concert gesloten met eene boertige alleenspraak. Een soldaat uit 't Belgisch leger r. die het publiek hartelijk heeft doen lachen. Wij melden bijzonderlijk M. J. Wittebroodt, die de verschillige artisten op de piano bege leidde en volkomen ^ijne taak volbracht heeft. Ten slotte moeten wij vollen lof toekennen aan de Maatschappij van Onderlingen Bij stand die, behalve de hulp welke zij hare leden in geval van zfekte toedient, hen nog van tijd tot tijd zulke aangename uurtjes laat door brengen. Wij noodigen alle begoede burgers uit zich als Beschermende leden bij dit genoot schap te laten inschrijven, en hunne werklieden aan te wakkeren om er als Werkende Leden bij te treden. Lyre Ouvrière. De koorzangmaatschappij la Lyre Ouvrière bood Maandag 11. hare eere- en werkende le den een prachtig gemaskerd bal aan. Niets ontbrak aan het feest: schoone kostumen, tal rijk gezelschap, uitmuntend orkest, levendig heid, goede smaak en vrolijkheid, in één woord alles wedijverde om de pogingen der inrich- tings Kommissie te bekroonen. Nog eens te meer heelt deze Maatschappij bewezen dat zij niets verwaarloost om hare Leden een aangenaam vermaak te verschaffen en steeds bereid is hare welwillende medewer king te verleenen aan al de liefdadigheidsfees ten die hier ter stede ingericht worden. Carnaval. Ba! van ln blaart 1881. Dinsdag 11. had in de Tooneelzaal het prach tig Bal plaats dat ingericht werd ten voordeele van den schoolpenning en der overstroomden. Op het initiatief door eenige jongelingen onzer stad genomen, werden inschrijvingslijs- ten rondgezonden en weldra met talrijke hand- teekens vervuld. Van alle kanten kwamen de bijtredingen toegesneld en men bekwam spoedig de verze kering dat het bal ten vollen zou gelukken. Inderdaad, van 9 ure reeds zag men talrijke gemaskerde groepen aankomen, allen om ter best gekleed, en vóór 10 ure was de zaal prop pend vol. Het ware mij onmogelijk de levendigheid, de vrolijkheid te beschrijven die in het bal heerschte; maar volgeern beken ik dat de schoonheid en verscheidenheid der kostumen, het uitmuntend orkest, dat door den heer Van Egro bestuurd was,- niet weinig hebben bijge bracht orn dit feest op te helderen en te ver vrolijken. De goede orde heeft niet een oogenblik opge houden in de zaal te heerschen; ook bieden wij den heeren inrichters onze gulhartigste geluk- wenschen aan, daar zij hunne moeilijke taak met zooveel kieschheid als bevalligheid ver vuld hebben. Het feest dat zij hebben ingericht heeft ieder een zoo wel bevallen dat men met honderden aandrong om heden, 6 Maart, en Half-Vasten nog eens te mogen herbeginnen, hetgeen de Commissie gereedelijk toestond. De zaal weergalmde onder het dreunend geroep: Leve de Commissie! Tot Zondag! RÉSU LTAT GRAND CONCOURS POUR LA RACE CHEVALINE Le Mereredi 2 Mars 1881. lr Concours 1° Étalons de 20 a 30 mois. F Prix. - Une médaille en argent et une prime de 400 f. Vanneste Auguste de Langemarck. 2e Prix. - Une médaille en bronze et une prime de 300 f. Van Elslande, Pierre, de Wervicq. 2° Étalons de 3 ans. F' Prix - Une médaille en argent et une prime de 450 f. Vanneste Augdste, de Langemrack. 2e Prix - Une médaille en bronze et une prime de 300 f. Vandromme, Benoit de Crombeke. 3° Étalons de 4 ans au moins et de 9 ans au plus. F Prix. - Une médaille en argent et une prime de 600 fr. Stoorne Henri, de Ploegsteert. 2e Prix. - Une médaille en bronze et une prime de 500 f. non décerné. PRIME DE CONSERVATION Van Eecke, Chs de Langemarck. Lemahieu, Henri, de Langemarck. Lemaliieu, Henri de Langemarck. S™ Concours Juments de gros trait. 22 Concurrents. F Prix. - Une médaille en argent et une prime de 150 f. Bogaert Charles-Louis, de Langemark. 2e Prix. - Une médaille en argent et une prime de 100 fr. Costenoble, veuve de Boesinghe. 3e Prix. - Une médaille en argent et une prime de 75 f. Vandecandelaere Emile, de Passchendaele. 4e Prix. - Une médaille en argent et une prime de 50 f. Ilaghedooren Charles, de Langemarck. 5" Prix. - Une médaille en bronze et une prime de 40 f. Lowagie Ilenri, de Noordschote. 6° Prix. - Une médaille en bronze et une prime de 25 f. Depoorter Pierre, de Langemarck. 7e Prix. - Une médaille en bronze et une prime de 20 f. Vermeulen Pierre, de Langemarck. 3me Concours Cheveaux Hongres de race forte 'pro-pre au Labour. 18 Concurrents. F Prix. - Une médaille en argent et une prime de 100 f. Lemahieu Ilenri, de Langemarck. 2e Prix. - Une médaille en argent et une prime de 60 f. Merveillie, veuve, de Langemarck. 3e Prix. - Une médaille en bronze et une prime de 40 fr. Bekaert, de Gheluwe. 4® Prix. - une médaille en bronze et une prime de 25 f. Devos René de Poperinghe. 5e Prix. - Une médaille en bronze et une prime de 20 f. Clarebout Auguste, de Vlamertinghe. 4mt Concours Juments. 14 Concurrents. F Prix. - Une médaille en argent et une prime de 40 f. non décerné. 2® Prix - Une médaille en argent et une prime de 30 f. Verbrigghe, veuve, de Westvleteren. 3e Prix. - Une médaille en bronze et une prime de 20 f. Louagie, veuve, de Bixschote. Hongres. 24 Concurrents. F Prix. - Une médaille en argent et une prime de 40 f. Zwyngedauw, Pierre, d'Ypres. 2® Prix. - Une médaille en argent et une prime de 25 f. Warlop Jean, de Wervicq. 3e Prix. - Une médaille en bronze et une prime de 20 f Samyn Pierre, de Saint-Jean. 28 Concurrents. F Prix - Une médaille en argent et une prime de 40 f. Capoen Joseph de S' Jean. I. En wêer is ei' een milder toon Der stille torenspits ontvlöon Een toon zoo blij, die kussend zoet, Een zaalge droom ontluiken doet.... En langzaam, van uit de hooge kerk, Doorheeft één klank hetsluimrend zwerk... Daar suizelt achter 't bedgordijn, Het leliënblanke maagdelijn, En Edenzuchtjes glippen uit Haar mondje dat zij hallef sluit Haar borstje golft wellustig zacht, En 't hartje smeedt een minneklacht: T' is nacht II. En zielverrukkend klinkt het lied, Dat van den grijzen toren vliet, Als wen in 't paradijs de englen, Met liarpentoon hun zangen menglen Het maanlicht stuit een zijdevlok Het galAt twee ure op de klok.... Door liefdezorgen vaak ontrust, Buigt Moeder heen waar 't wichtje rust: Gij geesten, wien het schoone roert, Gij sidderdet wen ge hebt beloerd, Met welkeen blik vol tovermacht, De vrouw haar slapend kroost aanlacht, Bij nacht... Ks. EINDE. D'YPRES DU QUI A EU LIEU A YPRES ÉTALONS DE GROS TRAIT PROPRES AU LABOUR. POULAINS DE RACE FORTE AYANT PLUS D'üN AN. jjme Concours POULAINS DE RACE FORTE AYANT UN AN ET AU-DESSOUS.

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 2