en BOUWflROND NATIONALE MILITIE. ROODE STER LINIE Aanbelangend bericht. ACTES OFFICIELS. YERSCHILLIGE TIJDINGEN. DE VOLKSSCHOOL Ortt-A-JSTJD BJYX TE POPERÏNGHE M 2C Prix - Une médaille en argent et une prime de 30 f. Decat Auguste de Kemmel. 3e Prix - Une médaille en bronze et une prime de 25 f. Samvn, Pierre de Sl Jean. 4® Prix - Une médaille en bronze et une prime de 20 f. Butaye Francois, de Noordschote. 5e Prix - Une médaille en bronze et une prime de 15 f. Vermeersch Ch. de Voormezeele. Par arrêté royal du 3 Mars 1881, M. Van Daele, Ferdinand, docteur en droit, juge suppléant a la justice de paix du second canton d'Ypres, est nommé juge suppléant au Tribunal de première instance séant en cette ville, en remplacement de M. Durutte, appelé it d'autres fonctions. M. George, M., actuellement receveur des contribu tions directes et accises Brée (Limbourg), est nommé receveur des contributions directes, douanes et accises a Wervicq. Brussel. Men zegt dat de beer Guillery, voor zitter der kamer van Volksvertegenwoordigers, eene kandidatuur beeft aangenomen voor de aanstaande gemeentekiezingen. Eens gekozen, zou hij benoemd worden tot burgemeester van Brussel. Van eenen anderen kant schrijft de correspondent der Meuse, dat eene kandidatuur zal aangeboden worden aan den beer Van Schoor, zoon, van den senateur en provinciaal raadsheer. Maandschrift ter bevordering van Onderwijs, Opvoeding en Vlaamsche Letterkunde P. P. DENYS, onderwijzer te Komen met, medewerking van verscheidene voorname Onderwijzers, Professors, Letterkundigen. Geleerden, enz. Men schrijft in ten bureele van dit llad, aan 5 fr. 's jaars État-civil du 25 Fêvrier au 4 Mars 1881. Sexe masculin 5. id. féminin 5. MARIA.GE8. Eugène Woets, marbrier, et Sidonie Santy, dentellière. Charles Letiere. journalier, et Séraphine Reynaert, dentellière. Pierre Vandewinkele, peintre, et Marie Dejaegher, couturière. Louis Breyne, sans profession et Virginie Saison, ser- vante. Liévin Bendel, cordonnier, et Adèline Vandenbulcke, dentellière. DÉCÈS Fidéle Smagghe, orfèvre, 66 ans, célibataire, Grand' Place. Floribert Bayens, cocher, 38 ans, époux de Marie Van- asch, Petite Place. Marie Vandéndriessche, 72 ans, sans profession, veuve de Jean Hubail, rue de l'höpital S' Jean. Auguste Wolters, tailleur, 42 ans, époux de Marie Alleman, rue S' Jacques. EïOTFAWTS AU DESSOUS DE K Sexe masculin 2. id. féminin 0. MARKTPRIJZEN. 5 Mars 1881. 26 Februari 1881. Tarwe 8,100 26,00 30,800 26,00 Rogge 1,500 22,00 5,000 21,50 Haver 1,400 20,50 700 19,00 Erwten 1,000 24,50 1,300 24,25 Boontjes 3.500 25,00 9,200 24,00 Aardappels 6,000 6,00 9,000 6,00 Boter 350,00 340,00 VILLE D'YPRES. dans la Grande Salie du Thé&tre LE DIMANCHE 6 MARS 1881 OPENBARE VERKOOPING De Notaris Van Eecke te IJper zal openbaar lijk verkoopen het volgende onroerende goed STAD POPERÏNGHE. koop een. Een Woonhuis met dependen tiën en circa 3 aren grond, onder bebouwde erve, steendam, boomgaard en deel hoving, palende oost den volgenden koop, Zuid Sr Platevoet, met de bommelaersbêke en noord de Watoustrate, gebruikt door Mad Oultrés en andere met recht van gebruik tot 1 October 1881. Ingesteld koop twee. Een Woonhuis, thans die nende voor herberg, genaamd de Cantine, met dependentien en circa 3 aren 15 centiaren erve onder bebouwden grond, steendam, boltra en deel hoving, palende van zuiden dito Pla tevoet, van westen den voorgaanden koop en noord de Watoustrate met recht van gebruik tot 1 October 1881. Ingesteld koop DRij. Een Bouwgrond met aalput en uitweg daarnevens, groot circa 5 aren 29 centiaren, palende van crosten S1' Platevoet, van Zuiden de wufstrate, van westen S1' De- langhe en van noorden de Beke, gebruikt door Srs Platevoet en Lelanglie met recht van gebruik tot 1 October 1881. Ingesteld Zitdagen. Instel op MAANDAG 28 februari, 18S1 telkens Overslag op maandag 14 maart, 0m3uren namiddag ter herberg Le Drapeau Beige bij de Statie te Poperinghe. 1/2 instelpremie te winnen De titelen en eigendoms bewijzen berusten ter Studie van dito Notaris Van Eecke te IJper, alwaar alle inlichtingen te bekomen zijn. RUCHTBAARHEID. LICHTING 1881. De personen die de storting van 200 fr. voor geschreven door de wet gedaan hebben, ten einde remplacanten tot den militairen dienst te bekomen en die zich later in bet geval zullen bevinden er geene te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. Stragier, Platteelstraat, 8, te IJperen, die zich belast onmiddelijk en op ge nadige voorwaarden er te verschaffen. Militaire plaatsvervangers worden gevraagd STAD YPEREN. OP FEESTE ZONDAG 20 MAARTE 1881, gegeven door de Maatschappij van de GOU DEN MORTIER, bewoond door Francois Croigny, in de Boterstraat, tot Yperen N° 1 OPPERVQGEL, 20 franken. N° 2 ZIJD VOGEL, 10 Nu 3 ZIJD VOGEL, 10 N° 4 KALLE, 3 N° 5 id. 3 De Eerevogel is vooruit gegeven door de Maatschap pij van den GOUDEN MORTIER. De Zijdvogels zijn uit den algemeenen inleg genomen. De Hoofdman, De Greffier, Ch. Lelong, L. Soisxdorf. Regelmatige poststoomvaart, onder Belgis- vlag, tusschen Antwerpen, New-York en Phi ladelphia; eenige rechtstreeksche lijn van Antwerpen tot de Vereenigde-Staten. Direkte billetten tot alle steden der Ver eenigde Staten. Billetten gaans-keeren aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Becke, Antwerpen. G. Van Raffelghem, Brussel. E. Stragier, Platteelstraat, Yper. A. Van Acker, Dixmude, Ht Raoul a vingt-quatre ansJulie, sa fiancée, en a dix-huit. Ils óchangent lours serments sous la tonnelle du jardin. Un vieil oncle, que l'expérience des choses de la vie a rendu philosophe, les contemple Pauvres enfantsmurmure-t-ilquel dommage de les marier ils s'aiment tant Sur le boulevard parisien Madame, vous êtes bien jolie On ne peut en dire autant de vous. Oh madame, il vous était aussi facile qu'a moi-même de mentir. Mew-York. De beroemde photograaf Sarony, te New-York, heeft-aan Sarah Bernhardt 8000 fr. aangeboden voor het uitsluitend recht van haar portret te mogen vervaardigen. Bericht aan de cookers. De personen die de gewoonte hebben van te rooken, zouden wel doen het volgende eens te overwegen Een jonge Indiaan, is te Dacotot (Vereenigde Staten) over leden, in den weinig gevordenden ouderdom van 117 jaren, zegge honderd zeventien jaren, ten gevolge van het misbruik van den tabak. Dat ongelukkig kind heeft van als het 14 jaar was beginnen rooken en heeft het tot by zijne dood niet willen laten. Als de tabak nu een vergif is, zooals men zegt, is het toch maar een langdurig vergif, daar die Indiaan meer dan 100 jaren noodig heeft gehad, om er van te sterven. Uurwerk. Te Providence, in de vereenigde Staten, woont iemand, Darius L. Goff genaamd, die een merkwaardig uurwerk heeft. Het is minstens tweehonderd jaar oud, maar sedert het in het bezit van den heer Goff is, heeft het nieuwe krachten ontwikkeld. In de vestibule geplaatst, regelt dit uur werk het geheele huishouden. Door het open- en dichtdoen van de voordeur, in den loop van den dag, wordt zij opgewonden. Binnen de wijzerplaat is een kunsiig mekaniek. waardoor het licht in de vestibule wordt opgestoken als duisternis valt, en neergedraaid wordt op den bepaalden tijd van naar bed te gaan. 's Morgends vroeg, als het voor de dienstboden tijd is om wakker te worden, brengt de klok eene bel achter in beweging om lien aan het werk te roepen. Een uur later waarschuwt eene bel in de vestibule de leden van het gezin, dat het tijd is om op te staan, en weer een half uur later, roept de bel hen aan het ontbijt. Behalve deze inrichting, is de klok met eene andere in de slaapkamer van Goff verbonden, waardoor beiden tegelijk slaan. Al deze verrichtingen, waarbij natuurlijk de hulp der electrieiteit is ingeroepen, zijn de uitvinding van den heer Goff zeiven. Bevolking. Sedert twee jaren is de bevolking der aarde met 17 millioen bewoners toegenomen. Volgens stalistieke opgave van Behm en Wagner bedroeg zij in 1880 1.455,923.500 bewoners, als volgt verdeeld Europa 315, 929, 000, Azië 834,707,000, Afrika 205,679,000 en Amerika 95,495,500 inwoners. ONDER HET BESTUUR VAN Derde j aar. Februari 1881.— Rp S. INHOUD: Opvoeding der vrouw. Causerie et exercices de langage sur le sujet de la lepon de lecture. Formes géomé- triques.— Utilité d'un musée scolaire. De Fruitboomteelt. Houille et Houilleurs du Borinage. Circulaire a Mesda mes les Institutrices et A Messieurs les Instituteurs de la Belgique. School- en Letterkundig nieuws. RfAISSAM CES GRANEN, ENZ. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. FÉIE AU PROFXr DU DSEHI3R DES SC0L1S LAIOUES D'TPRSS BI DES IHONDÏS PARÉ MASQUÉ ET TRAVESTI .A» 9 HEURES ZDTJ SOIR PAR SOUSCRIPTION 1 FRANC. BUREAU 1.50 VAN EEN WOONHUIS GAAIBOLL

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 3