BAISSE DE PRIX ARPILLIÊRE s De Seyn Verhougstraete DE AARD M ROEPING A VENDUE J. DEKEÜWER-YERKINDERE CHARLES BUBBE EMILE BODDAERT JEAN BAEYEN&ZOONS M o 1 s. MONUMENTS. a partir du 1 Bécembre 1880. CHAPELIER, CASQUETTIER ET PELLETIER Kunstrijke Photographic BIJINRICHTING, 62. RIJSELSTRAAT, IJPEREN. ALGEMEENE BOEKHANDEL Mieirwe tsstgeiwe Ï^OIs^^-TsTTISaKIE WEBKEN MEV' 1. L. G. BOSBOOM -TBUSSAIMT DE VOLLEDIGE WERKEN ECREVI^gE Compleet in 40 a 45 afleveringen van 64 bladz. ieder, aan 60 centiemen de aflevering. DER VOLKSSCHOOL OUVRAGES D'OCGASIQN 1. Vol. reliure riclie. d'Architecture et de Sculpture en Belgique. Dessins par F. Stroobant. nouvelle edition. 6. Vol. en 18° L'indoustan, ou mceurs, religion usages, arts et metiers des Hindous, ouvrage orné de 104 planches coloriées. Grandes cgiiasitités de Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Ponts, Égoüts, et Aquecucs; Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreaux de Fours Briques creuses, Briques unies et Briques pour Voutes, la fabrique de a Wytschaete, lez-Fvsessines. CHANGEMENT OE DOMICILE CI-DEVANT HUE DE DIXMUDE, N° 35, ACTUELLEMENT LtTTE "WELTIISrCiK: KT0 1 YPRES. CHANGEMENT DE DOMICILE TAILLEUR a l'honneur d'informer sa clientèle qu'il vient de transferer son domicile du Marché aux Fripiers 22. a la rue des Bouchers, 45. Mond straat-4-8, te IJperen hebben de eer het publiek kenbaar te maken dat zij zich in deze stad voor eigene rekening komen te stellen. Zij gelasten zich met al wat hunnen stiel aangaat en zullen niets verwaar- loozen om het vertrouwen van eenieder te verdienen. Portretten in potloot, vergrootingen Portretten na 't overlijden wedervoortbrenging van Schilderijen en Printen. 36, PRIEURÉSTRAAT TE RIJSEL, M. Arpillière, opvolger van M. Frobert, heeft de eer zijne menigvuldige cliënten te be luchten dat hij door zijne bijzondere zorgen en en de uitterste nauwkeurigheid in zijn werk, zal trachten het vertrouwen te verwerven dat zijn voorganger zoo ruimschoots genot. MEN OPEREERT DEN ZATERDAG, ZONDAG en MAANDAG VAN ELKE WEEK. Bijzondere oogenblikkelijke handelwijze voor de kleine Kinders; verzoek zich aan te bieden van 9 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags. MEN OPEREERT IN ALLE WEDER. AVIS. J'ai l'honneur d'informer le public, que tous les achats au comptant, faits dans ma maison, seront remboursés en coupons commerciaux. J. HENNION fflUYLLE. 52 S .2 53 S3 3 o f=5 2£> sa 2 52 PQ - CD 2JD pq s x a 03 H 0 Pt ffl W R R u a o a ti ti ti 0 iH cö A Si®, Ooststraat, £5® IR OBSBLAEE Vlaamaob S^etSearikwnclig; Allium. Se Jaargang 3®®1. Met medewerking der- voornaamste Zuid-Nederlandsche Schrijvers.. Een prachtig deel in-8° op zwaar papier, met twee prachtige portretten. Frs. S.OO. .Jong Vlaanderen, nmsuuleli jksch tijdl- schrfo. voor Letteren, Ivimst, kritiek en oudheid* onder hoofdredactie van ï»rof". Ei. M. tie Mont, Leeraar in 't Koninklijk Atheneum van Doornik. Maandelijks eene aflevering van 32 bladzijden 8° met gedruk ten omslag. Prijs per JaargangFrs. 4.00. KRAMER S Franseh-ISederlandsch en Nederlandsch-Fran- soh Woordenboek. Deze nieuwe uitgave verschijnt in maande- liiksclie aflevering van ©O Mntïx. royaal 8° op 2 kol. Ieder aflevering kost slechts cent". Het geheele werk zal in -10 afleveringen compleet zijn. Le ïMaStre Chanteur, h^pueïl de chant et .ïóurnal Musical. pages de Musique contenant de a BSÖmorceaux de chant avec ac compagnement «ie piano. Chaque livraison est ac- compagnée d'une chronique musicale. 11 parait une livraison par mois. Prix de l'abonnement fr. lö.OO. Un numéro d'essai est envoyé contre réception d'un franc en timbres-poste. Nieuwe uitgave der Volledige wecken van Hendrik Conscience, aan één centime de bladzijde, met prachtige premiën. Vota. Van nu voort worden al de verschenen werken van Conscience in eens geleverd, en zijn betaalbaar met 2» frank te maande. De volgende werken te ontvangen naarmate hunner verschijning. Goedkoope uitgave der wecken van August Snieders, 20 deelen aan fr. 1.2SO. Mederlandsche ï>ieht-en e£mnstlialle,on- de redactie van Theophile Coopman en V. A. de la Monta- gne. Maandelijks een afl. van 24 bl. teksten 4 a 8 bl. muziek, gr. 8° Prijs per jaargang fr. 41.2»©. Een der schoonste en beste tijdschriften uit Noord en Zuid- Nederland. Jan Van Beurs' Gedichten, met portret op staal. Goed koope uitgave, 1 deel klein-8° fr. 2», 50. La Grève des Houilleurs, Drame par le D1' Paret fr. 1 -OO Al de Dichtwerken van Joost van Vondel. Naar tijds orde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteeekeningen van Dr J. van Vloten, een prachtig portret van den Dichter. 2 zware deelen groot-8° op 2 kolommen fr. lï,OÖ. Guido Gezelle. Gedichten. Compleet in 4 deelen, fr. 4,00. Jacob Cats. 1577-1660. Al de wecken. Met portret en levensbeschrijving van den dichter. Volksuitgaaf. Ingenaaid fr. S,£»0. Gebonden in linnenband, fr. -4, 2JÖ. Gedichten en gezangendoor Theophiel Coopman. Met inleiding van Emanuel Hiel, en twee schetsen van Albreclit Dülens. fr3 S,S£2S. Hiels Liederen voor groote en kleine kinderen, fr3 J ,2»©. V. A. de la Montagne Onze strijd. Vaderlandsche Poëzie. Met eene inleiding van MrM, II. Degraaff fr. l,2JO. DER VAN De uitgave geschiedt in eirca 30 afleveringen van minstens 96 bladzijden druks 75 centimen per aflevering. Inteekenaren verbinden zich yoor de ontvangst van 30 afleve ringen. De betaling geschiedt bij elke 10 afleveringen. De uitgave zal binnen twee jaren geheel gereed in handen van HH. inteekenaren zijn. Int eekenaren kunnen ook de deelen compleet ingenaaid ont vangen. Twee afleveringen vormen een deel. De begaafde schrijfster, in Noord Nederland zoo populair als Conscience bij ons, is te algemeen gekend, dan dat liet noodig zij, iets tot aanbeveling van de werken van Mevr. SSos- lioom-Toussaïnt te zeggen. Alleen meent de uitgever de aandacht te mogen vestigen op het aantrekkelijk uiterlijk van deze uitgave. Vorm, druk en papier zijn er op berekend bij de ectuur oog en hand niet te vermoeien. Bovendien is de prijs uiterst billijk gesteld (75 eentimen voor 93 bladzijden); eene algemeene, deelneming is dan ook noodza kelijk om deze uitgave het vereischte succes te verzekeren, en daarop wordt door den uitgever dan ook ten stelligste gerekend VAN FRAAIE BOEKDEELEN IN-8° PAEDAGOGISCHE "VVENICEN EN OPMERKINGEN, DOOR J. VISSER HOOFDONDERWIJZER TE SNEEK. Dit werk wordt uitgegeven in twee-maandelijksche afl. van 48 bladz., die geregeld verschijnen, groot 8C formaat met een fraaie letter en op best papier gedrukt. De prijs per afl. in omslag is slechts fr. 0.75. liet geheel zal niet meer dan 14 afl. bevatten en dus ten hoogste fr. 10,50 kosten. Men teekent in voor liet geheele werk. En vente au Bureau (ie ee .ioui-nal. GOUDSMIDS, DIAMANTZETTERS EN JUWEEUIERS S3 rö 03 0 -T3 ci 50 a ai o cc 0 1= r< Ö.D cö O o O H-5 1 2- 5» r-H "+0 Tl T-H 0 2 0 r—I -G? O M CL rH pr <X> CD 0 0 _Q CÖ co o> co S «J 03 s-> PS oö 0= O0 r> co 02 cö C+- 02 r^=J O «rs. <32> r2=l GO O O A P3 O 0D S=3 cd P- <30 2=5 o .S3 o «0 O c» <03 i=a CD -t-3 cö cö -4-3 W O 0 <D O bD O O O bf) <2 -4-3 O S3 0 0 D. 50 ci 0 55 0 M O O c3 "a H O •H ei Sh ?3 0 O 0 w S3 M 0 0> S3 0 &0 0 PI 0 0 5C 03 «J c 03 CA 0-» ca ca co ■o ez o (M sr 0 ES 0- 7~_ O) -H cö a cö <D CO c o

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4