STADSNIEUWS. Société Royale des Francs Arbalétriers. YERSCHILL1GE TIJDINGEN. Twee Minne liedekens. I. 'k vond laats een nedric bloemeken Belaan door morgendauw Een kleur droegt als den liemel, Soo suiver en soo blauw Soo helder als de spiegel, Des cristalijnen vliet, En al wat 't bloemeken murmelde Was steeds Vergeet mij niet Sie ick mijn 's liefjes oogskens Soo suiver en soo blauw. Dan denk ick aan het bloemeken Bepereld door de dauw, Dan wil ick ook iets fluisteren, Een woort dat veel bediet.... En 'k sucht de naam van 'tbloemecken Vergeet, vergeet mi niet II. Gij dwingt mij te verkonden, Waar dat ik, aardig jong De liedjes heb gevonden Die ik voor u steeds zong. Nu wilt ge het dan weten, Kom dan wat naderbij En zet U. niet gemeten, Wat dichter aan mijn zij Van uw schoon aangezichte Mijn jong daar schreef' ik af De schoonste der gedichten Die ik U zong of gaf. Ph. Caluwaert. De Huisvriend, zoo is de titel van een illustreerd maandschrift dat te Gent, bij M. Ad. Hoste, verschijnt Wij hebben de 12 afleveringen van 1880 voor ons liggen en zeggen volmondig wat prachtige uitgave, platen en tekst zijn even merkwaardig. De Huisvriend is een geïllustreerd tijdschrift dat wij ten sterksten aanbeve len bevat jaarlijks van 200 tot 250 houtgravuren vormt een boekdeel van 400 bladzijden en men krijgt eene prachtige oleopraphie als premie. De Prijs per Jaargang is Zeven Frank 50 centiemen, als men volop betaalt op 1 Januari verkrijgt men het tijdschrift tegen den prijs aan Zeven Frank. Men abonneert zich ten bureele van dit blad. Het gemaskerd bal van Zondag 11. was alzoo prachtig, zoo schoon, zoo aangenaam als dat van le Maart. De schoolpenning en de overstroomden zullen er bij win nen want de opbrengst is groot geweest. Ontvangsten van het le Bal Fr. 323-57 Uitgaven. 113-90 Blijft. 209-67 Ontvangsten van het 2e Bal. Fr. 270-00 Uitgaven. 111-60 158-40 209-67 Te samen F. 368-07 Hartelijk dank, heeren inrichters Vermaak ver schaffen en liefdadigheids werken verrichten is eene edelmoedige taak, waarin gij ten volle gelukt hebt. Nog eens, heb dank en tot Halfvasten. Kunst en Letterkring: De leden des krings hebben inderdaad hunne kernige zinspreuk ter harte genomen zij rusten morgen, dat is, zij streven immer, onvermoeid, onwankelbaar voor uit. Zelf- en wederzijdsch onderricht, door de studie en het voordragen veredeling van hart en geest, door beoefening van het schoone, het nuttige en het ware en, gelijk wij 't reeds vroeger zegden, een strijd zonder genii tegen vooroordeel en achteruitkruiperij; ziedaar het programma des opwassenden Kunstbonds. En wie twijfelt, tot hoeverre de bond zijn doel nabijkomen zal, gelieve een vorschend oog te slaan op de wending en de natuur der voordrachten, welke alrêe gegeven werden. Heden veertien dagen, was het de heer L. P. die op eene zoo boeiende als krachtige wijze het woord voerde. De nieuwste ontdekkingen op het onbeperkt gebied der Natuurkunde hadden hem eene zoo aantrek kelijke als nuttige stof tot voordracht gegeven, en die stof wist hij op meesterlijke wijze uiteen te zetten. Ik zal de spraak des heeren P, hier niet ontleden, maar ik mag verzekeren, dat alle aanwezigen hem, zooals de franschmanzegt.aande lippen hingen. Dankzij den heer spreker, voor die vurige slotrede, welke hij, den voor uitgang ter eere, zoo manlijk uitgalmde Vrijdag, 4 11. had dre heer J. D. het bijzonderlijk op ons gevoel gemunt. Hij schetste ons een blad uit de hedendaagsche geschiedenis der menscheid een blad zoo pijnlijk, zoo roerend, dat wij, onder het beheer zijner vloeiende taal ons afvroegen, of niet de werkelijk heidzich vóór onze getroffene verbeelding opdeed. De sla venhandel Een woord dat sommigen, als ongebruik- baar voortaan, uit het woordenboek zouden willen schrabben, maar wiens werkelijkheid, in het binnenland van Afrika, onze ongelukkige natuurgenooten lood zwaar op het hoofd drukt. Hij toonde ons den mensch, door den mensch als vee verkocht, verdierlijkt, gemarteld De afstootelijkste smarttooneelen legde hij in hunne naakte, treffende ijselijkheid bloot, en vroeg zich af wie, of de slachtoffers of hunne beulen, wel het laagst gevallen waren. Dan bracht hij hulde aan het edele werk van onzen beminden Koning, die zich aanhet hoofd heeft geplaatst van het midden-afrikaansch beschavingswerk, en sloot zijne rede met den vurigen wensch, dat de onmensche- lijke slavenhandel welhaast voor altijd moge geleefd hebben. G. Conseil Communal. Séance publique du 5 Mars 1881. Sur la proposition de M. le Bourgmestre Président, le Conseil autorise le Collége a traiter avec l'Admi- nistration des Postes pour mettre a sa disposition a titre provisoire, un des locaux de Talie Est du rez-de-chaus- sée des Halles (coté sud,) afin d'y établir le Bureau des Postes, en attendant que l'administration se soit pour- vue d'un établissement définitiftous frais d'appropria- tion restant k charge de l'Etat. TIR DU LUNDI 28 FÉVRIER 1881. AU CERCLE HAUT TOTAL. J. Vandendriesche. BAS TOTAL. F. Pintalon. TIR DU M ERCREDI 2 MARS. HAUT TOTAL. Ch. Deweerdt. BAS TOTAL. J. Vandendriessche. TIR DU LÜNDI 7 MARS. au blason varié. HAUT TOTAL. Ote Henri. BAS TOTAL. Pintalon, Lambert. TIR DU MERCREDI 9 MARS. HAUT TOTAL. Dezutter Arthur. BAS TOTAL. Vermeulen Henri. Hof van Beroep.De debatten inde zaak der onlusten te Heule zijn verledene week gesloten gewor den, na de pleidooien van Mers Van Cleemputte en Goethals. Het hof zal woensdag 16 maart uitspraak doen. Gent. ln de geheime zitting van den stedelij ken raad van 5 dezer is de heer Fauconnier op nieuw bestuurder benoemd van den nederlandschen schouw burg voor het tooneeljaar 1881-1882. Zeerampen. Volgens opgave van Bureel Veritas zijn in de maand januari 1881 verongelukt 187 schepen, als: van Engeland 71, Noorwegen 25, Duitscli- land 20, Amerika 16, Frankrijk 16, Nederland 8, Italië 8, Denemarken 7, Zweden 5, Oostenrijk 3, Portugal 3, Rusland 2, Republiek van Nicaragua 1, onbekende schepen 2, hieronder zijn begrepen 27 schepen waar van berichten ontbreken. Stoombooten 23, Engeland 18, Spanje 2, Italië 1, Nederland 1, onbekende natie 1 waaronder 1 stoomboot daar geene berichten van zijn ingekomen. Visch. De opbrengst van den verkoop van visch in de mijn van Oostende, gedurende de maand Februari 1881, bedroeg belgische visch fr. 193,601 30 c., engelsche fr. 11,533 70 c., fransche fr, 57,677 60 c., kleine visch fr. 9,725. Een waagstuk. Zondag was er te Bergen, in de menagerie-Bidel, een groote toeloop van nieuws gierigen, om een adjunct-commissaris van policie in eene leeuwenkooi te zien gaan. De liefhebber voerde zijn waagstuk uit met minder ontroering dan men ver wachtte. Nauwelijks werd hij eenigzins bleek toen hij de kooi binnen trad. De geruchtmakende intrede van den leeuw met zijne vier jongen scheen hem niet bui tenmate aan te doen en ofschoon een der leeuwen hem tweemaal met den schouder tegen het been stootte, be hield hij al dien tijd eene bewonderenswaardige koel bloedigheid. Ook werd hij geestdriftig toegejuicht. Hij verliet de kooi slechts op aandringen van het publiek dat meer beangst scheen dan hij zelf, en aleer er uit te gaan legde hij met kloeke stem de reden uit van zijne intrede in de kooi, namelijk eene wedding met den heer R... Ziedaar het verhaal van een blad van Bergen. Wij denken dat de policiemannen juist het voorbeeld niet zouden moeten geven van zulke waagstukken welke de overheid beter zou doen te verbieden. Charleroi. Daar vreest men voor. eene tweede overstrooming. De Samber, wier waterpeil Donderdag nacht 50 centimeters is geklommen, is reeds uit hare oevers geloopen en de inwoners der Lage Stad ver wachten weêr hunne kelders onder water te zien; zij maken zich gereed om te verhuizen. Uit het leven van Lessing. Lessing, wiens honderdjarige sterfdag onlangs gevierd is, was een vijand van kwaadspreken. Bijna ieder mensch placht hij te zeggen, heeft iets goeds, iets beminnelijks en iets navolgingswaardig in zijn karakter; maar dat wij het niet kunnen of willen opmerken is zijne schuld niet. In den schouwburg was hij altijd en oplettend toe schouwer, en hij had ongaarne dat iemand hem stoor de. Al trad de middelmafigste, de stijfste,de beschroom- ste beginner op, toch was Lessing geheel oog en oor. Als men hem vroeg: Maar, Lessing, hoe kunt gij dien ellendigen stumper zoo uwe aandacht schenken? Dan stoof Lessing op: Dien stumper? Meent gij dat? Hm! Ik denk er nu eenmaal zoo over, dat die stumper zijne rol nog altijd beter speelt dan gij en ik het zouden doen, en dus kunnen wij beiden nog iets van dien stumper leer en. Hier volgen eenige spreuken van Lessing: Juiste beoordeeling moet met de zuiverste onpartij digheid gepaard gaan. Goede redeneering is altijd dezelfde-, zij kan op alles toegepast worden. Iedereen kan wat leeren, behalve een oude hoogmoedige dom kop. t Is goed als het middelmatige voor niets meer uitgegeven wordt dan het is. -Het moet een bekrom pen geest zijn, die zich schaamt waarheden aan ande ren ten ontleenen. Niets benevelt ons verstand meer dan hartstocht. Alles is goed, als het op zijne plaats is. Een vergift, dat niet dadelijk werkt, is daarom geen minder gevaarlijk vergift. De hoogste licha melijke schoonheid bestaat slechts in den mensch en in hem ook nog slechts volgens het ideaal. De wer kelijke waarde van den mensch kan bij geene waarheid vei liezen. De innerlijke waarheid is geen wassen neus, dien ieder schelm op zijn gezicht kan plakken zooals hij wil. Laat ieder zeggen wat bij voor waarheid houdt, en de waarheid zelve aan God overlaten. De wil en niet de gave maakt den gever. I-Iet woord I toeval is eene godslasteringniets onder de zon is toeval. Buenos-Ayres. - De Belgen, te Buenos-Ayres woonende, hebben eene inschrijving geopend ten voor- lI? uef ^v®rs^room(^en v&n Belgie. Gisteren morgend J heeft liet liuis Peltzer en zoon, van Verviers, de vol- 1 gende depeche ontvangen Buenos-Ayres, 27 Februari. RUST MORGEN. AU BLASON VARIÉ. AU BLASON ORDINAIRE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 2