en BOUWGROND NATIONALE MILITIE. Aanbelangend bericht. YARIA. DE VOLKSSCHOOL O-jR/A-ItTID ZB-AL. TE POPERINGHE Betaalt aan liet comiteit der drukpers 20,000 fr. op brengst eener geldinzameling, gedaan bij de belgisclie kolonie. 4. Julie Dehaese, sans profession, 74 ans, épouse de Henri Makieu, rue de i'Etoile. Eenï dorpspastoor zeide aan eenen jongen wiens vader den dood nabij was Jan, uw vader heeft nu al genoten wat de kerk hem voor zijne zaligheid ge ven kan. Ik kan niet langer hier blijven omdat ik nog andere zieken te bezoeken heb. Wanneer uw va der dan teekens van sterven zou geven, moet gij hem dadelijk de gewijde keers in handen geven en bidden opdat zijne ziel de zalige rust moge ingaan. Goed, mijnheer pastoor, snikte Jan, en geleidde de geestelijke tot aan de voordeur. Nauw was deze eene halve uur vertrokken ol de zieke viel in eene soort van bezwijmenis, die te ken nen gaf dat zijn laatste stond daar was. Jan, die met an^st dit oogenblik had zien aankomen, haastte zich ziin vader de gewijde keers in handen te geven, en begon te bidden, zoo als de pastoor hem bevolen had. Toen de keers bijna ten eenemale opgebrand was en de zieltogenden nog altijd in denzelfden toestand bleef, riep Jan eindelijk zijnen vader toe Ach vader sten maar algauw, anders verbrandt gij uwe handen nog. Julie een hups meisje, had vrijers bij de dozijne. Onder die talrijke aanbidders barer schalke oogen, be vond er zich eenen moor van de schoonste sooi t. Julie en wilde noch van den eene noch van den andere, en allen liepen blauwe schenen. De moor zond haar een rijk cadeau, vergezeld van een schoon zielroerend brieQe, waarop er, bij ongeluk een groote kladde inkt was gevallen.. Mietje'. Wat Julie? (jij kent wel den moor, die hier altijd achter mij komt gedraaid Eh wel'k liên goeste van met hem te frekan- teeren, want hij heeft twee goê gaven hij is mild en teerhertig. Mild ja, omdat gij een cadeau gehad hebt, maar teerhertig? Teerhertig zeker. Zie liever hij heeft gekre- schen als hij den brief scheef. En Julie toonde aan Mietje de inktplek. Op de lijn van Brussel naar Mechelen een boer zat op den trein en stak schielijk- het hoofd door het venster toen hij den treinwachter op zij fransch den naam der statie van Haeren hoorde uitroepen. Geef mij er twee, riep nu den boer Que voulez-vous snauwde de treinwachter. Wel, hervatte de boer, gij roept dat gij aren (eieren) verkoopt, geef mij er twee. Een gekende visscher van Brussel kwam te huis, hij had Baclius goed gevierd, hij was wel beschonken, en had het toch zoo warm. Zijne hair moest aanstonds gesneden worden. Zijne vrouw is zijn gewoon hairsmj- der, maar het eten stond gereed... en de vrouw vroeg uitstel tot dat het noenmaal genomen was. De man koppig als een muilezel, wilde er niet van hooren, geen uitstel was er te bekomen en de vrouw ook wilde niet beginnen. De man kreeg een zonderling gedacht. O gij wilt nietzegde hij en ging naar de petrol kan, goot er een deel van uit... en daarmee overstreek hij 'zijne lange krollen, daarna deed hij een stekje branden. Hij schreeuwde en huilde welhaast, men wierp hem eenen zak op 't hoofd, en zoo gelukte men de vlammen te blusschen, maar de sukkelaar zal voor taan zijn hair niet meer hoeven te laten snijden, want op zijn hoofd staat nog zooveel hair als op een kei. État-cml du 4 au 11 Mars 1881. WMSSAR'CES Sexe masculin 4. id. féminin 2. I. Gustave Beliague, employé au cliemin de fer et Julienne Depuydt, denteilière. DÉCÈ8 1. César Van Elslande, sans profession, 71 ans, veuf d'Amélie Van Elslande, rue du Long marais. 2. Pierre Salomé, cultivateur, 81 ans, époux de Catherine Gulliaerde, S( Nicolas lez Ypres. 3. Alexis Houbaille, soldat au lr de ligne, 20 ans, célibataire, rue des Bouchers. 5 Mars 1881. MARKTPRIJZEN 12 Mars 1881. Tarwe 8,100 26,00 21,000 26,12 Rogge 1,500 22,00 5,400 21,50 Haver 1,400 20,50 6,800 20,25 Erwten 1,000 24,50 1,500 22,75 Boontjes 3.500 25,00 11,500 23,00 Aardappels 6,000 6,00 6,000 6,00 Boter 350,00 350,00 Maandschrift ter bevordering van Onderwijs, Opvoeding en Viaamsche Letterkunde P. P. DENYS, onderwijzer te Komen met medewerking van verscheidene voorname Onderwijzers, Professors. Letterkundigen. Geleerden, enz. Men schrijft in ten bureele van dit llad, aan 5 fr. 's jaars VILLE D'YPRES. dans la Grande Salie du Thé&tre LE DIMANCHE 27 MARS 1881 OPENBARE VERKOOPING De Notaris Van Eecke te IJper zal openbaar lijk vcrkoopen het volgende onroerende goed STAD POPERINGHE. koop een. Een Woonhuis met dependen tiën en circa 3 aren grond, onder bebouwde erve, steendam, boomgaard en deel hoving, palende oost den volgenden koop, Zuid Sr Plate voet, met de bommelaersbeke en noord de Watoustrate, gebruikt door Mad Oultrés en andere met recht van gebruik tot 1 October 1881. koop twee. Een Woonhuis, thans die nende voor herberg, genaamd de Cantine, met dependentiën en circa 3 aren 15 centiaren erve onder bebouwden grond, steendam, boltra en deel hoving, palende van zuiden dito Pla- tevoet, van westen den voorgaanden koop en noord de Watoustrate met recht van gebruik tot 1 October 1881. koop drij. Een Bouwgrond met aalput en uitweg daarnevens, groot circa 5 aren 29 centiaren, palende van oosten S1' Platevoet, van Zuiden de wufstrate, van westen Sr De- langhe en van noorden de Beke, gebruikt door Svs Platevoet en Lelanghe met recht van gebruik tot 1 October 1881. Zitdag. Overslag op maandag i I maart, orn 3 ure na middag. namiddag ter herberg Le Drapeau Beige bij de Statie te Poperinghe. 1/2 instelpremie te winnen De titelen en eigendoms bewijzen berusten ter Studie van dito Notaris Van Eeoke te IJper, alwaar alle inlichtingen te bekomen zijn. RUCHTBAARHEID. STAD YPEREN. OP FEESTE ZONDAG 20 1MARTE 4881, gegeven door de Maatschappij van de GOU DEN MORTIER, bewoond door Francois Croigny, in de Boterstraat, tot Yperen N° 1 OPPERVOGEL, 20 franken. N° 2 ZIJDVOGEL, 10 N° 3 ZIJD VOGEL, 10 N° 4 KALLE, 3 N» 5 id. 3 De Eerevogel is vooruit gegeven door de Maatschap pij van den GOUDEN MORTIER. De Zijdvogels zijn uit den algemeenen inleg genomen. De Hoofdman, De Greffier, Ch. belong, L. Souxdorf. LICHTING 1881. De personen die de storting van 200 fr. voor geschreven door de wet gedaan hebben, ten einde remplacanten tot den militairen dienst te bekomen en die zich later in bet geval zullen bevinden er geene te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. Stragier, Platteelstraat, 8, te IJperen, die zich belast onmiddelijk en op ge nadige voorwaarden er te verschaffen. Militaire plaatsvervangers worden gevraagd. COMMUNE DE NEUVE-ÉGLS8E. CONCOURS GÉNÉRAL ET INTERNATIONAL POUR PIGEONS VOYAGEURS LE DIMANCHE 22 MAI 1881. GEMEENTE MOORSLEDE. DUIVENMAATSCHAPPIJ - DE BIE 1° PRIJSKAMP UIT den Zondag 29 Mei 1881 2° UIT den Zondag 24 Juli 1881. EWAXT8 AXJ DESSOUS I>K 7 AWS Sexe masculin 4. id. féminin 1. GRANEN, ENZ. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. ONDER HET BESTUUR VAN öerde j;>ar. Februari 1 HH 1V" i£. INHOUD:—Opvoedingder vrouw. Causerie et exercices de langage sur ie sujet de la le^on de lecture. Formes géomé- triques,— Utilité dun musée scolaire. De Fruitboomteelt. Houilie et Houilleurs du Borinage. Circulaire k Mesda mes les Institutrices et k Messieurs les Instituteurs de la Belgique. School- en Letterkundig nieuws. FEiï Aïï PROFIT DU DERHER DES ÉCOLES LAIQÏÏES D'YPRES ET DES INONDÉS PARÉ MASQUÉ ET TRAVESTI A. 9 HEUHES DU SOIR PAR SOUSCRIPTION 1 FRANC. BUREAU 1.50 VAN EEN WOONHUIS OLLli SUR 1RETEÜIL ARRAS

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 3