BAISSE DE PRIX ARPILLIÉRE LU De Seyn Verhougstraete DE AARD EN ROEPING SMILE BODDAERT A VENDRE J. DEKEUWER-YERKINDERE CHARLES BUBBE JEAN BAE EN ZOONS I P s M w MONUMENTS. a partir du 1 Décembre 1880. CHAPELIER, CASQUETTIER ET PELLETIER Kunstrijke PJiotographie BIJI1ICHTII, 62, 15 0 R 0 Pi a ALGEMEENE BOEKHANDEL Meuwe uitgave WERKEN IYIEV- A. L. G. BOSBOOM-TOUSSAIHT DE VOLLEDIGE WERKEN ECREVIS8E Compleet in 40 a 45 afleveringen van 64 bladz. ieder aan 60 centiemen de aflevering. DEE VOLKSSCHOOL OUVRAGES D'OCCASIQN I. Vol. reliure riclie. d'Architecture et de Sculpture en Belgique. Dessins par F. Stroobant. nouvelle édition. 6. Vol. en 18° L'indoustan, ou moeurs, religion usages, arts et metiers des Hindous, ouvrage orné de 104 planches coloriées. CHANGEMENT DE DOMICILE TAILLEUR a riionneur d'informer sa clientèle qu'il vient de transférer son domicile du Marché aux Fripiers 22. a la rue des Bouchers, 45. draedes Cfuantités de Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Ponts, Égoüts, et Aquecucs; Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreaux de Fours Briques creuses, Briques unies et Briques pour Voütes, A la fabrique de a Wytschaete, lez-Messines. CHANGEMENT DE DOMICILE CI-DEVANT RUE DE DIXMUDE, N° 35, ACTUELLEMENT HITTE TVEïSTIINr CFK HST0 1 YPEES. MondstraatA3, te IJperen hebben de eer het publiek kenbaar te maken dat zij zich in deze stad voor eigene rekening komen te stellen. Zij gelasten zich met al wat bunnen stiel aangaat en zullen niets verwaar- loozen om het vertrouwen van eenieder te verdienen. Portretten in potloot, vergrootingen Portretten na 't overlijden wedervoortbrenging van Schilderijen en Printen. 36, PRIEURÉSTRAAT TE RIJSEL, M. Arpillière, opvolger van M. Frobert, heeft de eer zijne menigvuldige cliënten te be richten dat hij door zijne bijzondere zorgen en en de nitterste nauwkeurigheid in zijn werk, zal trachten het vertrouwen te verwerven dat zijn voorganger zoo ruimschoots genot. MEN OPEREERT DEN ZATERDAG, ZONDAG en MAANDAG VAN ELKE WEEK. Bijzondere oogenblikkelijke handelwijze voor de kleine Kinders; verzoek zich aan te bieden van 9 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags. MEN OPEREERT IN ALLE WEDER. AVIS. J'ai l'honneur d'informer le public, que tous les achats au comptant, faits dans ma maison, seront remboursés en coupons commerciaux. J. HENNIQN mOYLLE. rt co -4-3 CÖ Cw &D -1SB Ti §D° i !-S: gag §1 PP 5 csi 15 n ."3 PP d Lj H co PP SP ^3 Q w *3 "3 a >- crd (=Z PQ cS fa faiD - •SP >r3 R hl H <1 fl S5 S S g Sï E Ooststraal, ROESBLAEB Viaamsch Letterkundig illbum. 1" Jaargang Met medewerking dei- voornaamste Zuid-Nederlandsohe Schrijvers. Een prachtig deel in-8° op zwaar papier, met twee prachtige portretten. Frs. S.OO. Jong Vlaanderen, maandeli.jltsch schrift voor* Letteren, kunst, kritiek en oudheid, onder hoofdredactie van Prof. K. M. ï*ol de Mont, Leeraar in 't Koninklijk Atheneum van Doornik. Maandelijks eene aflevering van 32 bladzijden 8° met gedruk- ten omslag. Prijs per JaargangFrs. -4LOO. KRAMER'S Fransch-NederlandschenNederlandsch-Fran- sch Woordenboek. Deze nieuwe uigave verschijnt m maande- liiksche aflevering van S><5 bladz. royaal 8° op 2 kol. Ieder aflevering kost slechts 80 cent". Het geheele werk zal in 40 afleveringen compleet zijn. Le Maïtre Chanteur. Itocueïl de chant et Journal Musical. SOO pages de Musique contenant de lO k ïiO morceaux de chant avec ac compagnement de piano. Chaque livraison estac- compagnèe d'une chronique musïcale. II parait une livraison par mois. Prix de l'abonnement fr. lö.OO. Un numéro d'essai est envoyé contre réception d'un franc en timbres-poste. Nieuwe uitgave der Volledige werlcen van Hendrik Conscience, aan één centime de bladzijde, met prachtige premiën. Vota. Van nu voort worden al de verschenen werken van Conscience in eens geleverd, en zijn betaalbaar met (rank te maande. De volgende werken te ontvangen naarmate hunner verschijning. Goedkoope uitgave der werken van August Snieders, 20 deelen aan fr. l.SO. Vederlandsche Dicht- en KunsthaIIe,on de redactie van Theophile Coopman en V. A. de la jMonta- gne. Maandelijks een afl. van 24 bl. teksten 4 k 8 bl. muziek, gr. 8° Prijs per jaargang fr. ^ï.ïïO. Een der schoonste en beste tijdschriften uit Noord en Zuid- Nederland. Jan Van Beers' Gedichten, met portret op staal. Goed koope uitgave, 1 deelklein-80 fr. £5, 50. La Grève des Houilleurs, Drarne par le Dr Paret fr. 1 -OO Al de Dichtwerken van Joost van Vondel. Naar tijds orde gerangschikt en in de hedendaagsclie spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteeekeningen van D1' J. van Vloten, een prachtig portret van den Dichter. 2 zware deelen groot-8° op 2 kolommen fr. 1'S ,00. Guido Gezelle. Gedichten. Compleet in 4 deelen, fr. 4,00. Jacob Cats. 1577-1660. A.1 de werken. Met portret en levensbeschrijving van den dichter. Volksuitgaaf. Ingenaaid fr. J,£SO. Gebonden in linnenband, fr. A, £50. Gedichten en gezangendoor Theophiel Coofman Met inleiding van Emanuel Hiel, en twee schetsen van Albrecht Dillens. frs Si,5££». Hiels Liederen voor groote en kleine kinderen. frs l,£JO. V. A. de la Montagne Onze str ïjd. Vaderlandsche Poëzie. Met eene inleiding van MrM. H. Degraaff fr. 1 JïO. DER VAN De uitgave geschiedt in circa 30 afleveringen van minstens 96 bladzijden druks 75 centimen per aflevering. Inteekenaren verbinden zich voor de ontvangst van 30 afleve ringen. De betaling geschiedt bij elke 10 afleveringen. De uitgave zal binnen twee jaren geheelJgereedJIinj|.handen van HH. inteekenaren zijn. Int eekenaren kunnen ook de deelen compleet ingenaaid ont vangen. Twee afleveringen vormen een deel. De begaafde schrijfster, in Noord Nederland zoo populair als Conscience bij ons, is te algemeen gekend, dan dat het noodig zij, iets tot aanbeveling van de werken van Mevr. Mos- boom-Toussaint te zeggen. Alleen meent de uitgever de aandacht te mogen vestigen op het aantrekkelijk uiterlijk van deze uitgave. Vorm, druk en papier zijn er op berekend bij de eetuur oog en hand niet te vermoeien. Bovendien is de prijs uiterst billijk gesteld (75 centimen voor 96 bladzijden); eene algemeene deelneming is dan ook noodza kelijk om deze uitgave het vereischte succès te verzekeren, en daarop wordt door den uitgever dan ook ten stelligste gerekend VAN FRAAIE BOEKDEELEN IN-8° PAEDAGOGISCHE WENKEN EN OPMERKINGEN, DOOR J. VISSER HOOFDONDERWIJZER TE SNEEK. Dit werk wordt uitgegeven in twee-maandelijksche afl. van 48 bladz., die geregeld verschijnen, groot 8e formaat met een fraaie letter en op best papier gedrukt. De prijs per afl. in omslag is slechts fr. 0.75. Het geheel zal niet meer dan 14 afl. bevatten en dus ten hoogste fr. 10,50 kosten. Men teekent in voor liet geheele werk. En vente au Dureau «le ce Journal. GOUDSMIDS, DIAMANTZETTERS EN JUWEELLIERS L 4-> 4-5 f=H Ph Ow rP O CO M N CD O bz CD O CD <D T3 w hoTi 2 2 "O 2 .5 o g g o-^ 'Op®© 03 jg na n; ft ft 03 ft A— 52 ("3 r—H *p o^=i O "ft N T2 ft 03 H BJ3 -- m ft A Al Oj g S- ft ft ft "S 3 cd rrï Cd <r* "q GÓ CD -+— 2 fll 3 zj 03 O -S A o a w' i fpH m (A U O O <D '-O S W O CD O rH CD O o -t-3 CQ U Cu rc; -> O o> 2 C L rato g o o cn a A Mg i. a g •r-H QJ (-m O CO <D -Z3 J- O ft dj cd 4 T -g 0) o "rt N CD O .r-s 2 O <D (X) CÖ O J© sl, jz: rü PrJ PP O CD <D O P4 ui Ph O O O pp O <D COD ^=P c3 «3D O OQ "c^ <x> H cd O O PP P 3D P-H 3D «3D 3D 3D cd 3D cd P-~ 3D «cd O «O ^3 TUI 3D cd PP cd O O .2 3D «3D «rv C3D> 3D 3D PP O CO 02 3D cd 3D «3D r-H CO 30 PP -4-2 c5 cd -4-2 UI <D Td X o Pu O O cd Pu O O fi O &0 03 Sh CD 2 CD ftC ft c cS ft ft OQ g "«8 o ft <D H <D S-. •i—t e3 C O •i-U 02 •rM •.—4 Pu P O O 0.) Pi w 0 0 ÖD 0 0 0 0 bb 0 CH c3 rP su ed cd CD CO ■4—» cd cd o co L. CD O IM CD "O S3 CD ■4— 13 CD -4-- «S s: ivl SJ r- co CO ."I ft

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4