v !t ■li i I Af F it Georges Caixebert. CHRONIQIJE LOCALE. ASSOCIATION AGRICOLE S0CIÉTÉ I)ES GARDES CIVIQUES D'YPRES Société Royale des Francs Arbalétriers. K Der wetenschap en heiige vrijheid dragen, Hadt gij het glansend licht niet op zien dagen rat u Op ..hpogeri^ensheil doe^j-en Tocli, ménscto wees niet te fier ü\v meuwkracht «Word gauw door schadelijken 'groei versmacht, Zoo gij met moed gedurig.niet kuilt streven Om door uwe aangewonnen kracht te leven, Zoo gij den ouden, wilden, stam niet snoeit, I)ie steeds nog naaifzijn eeïste neiging groeit Jaar waarheid luistrend stond ik bij den boom gebogen Zijn vroede taal had mij in hart en ziel bewogen, .la 'k zag mijn eigen beeld in' mijn geëriten boom, En dieper zinkend in den wondervoilen droom Verhief ik dankend 't hart tot Hem, die wijsheidsvönkon Hij 's menschen diepe ellendeen zwakheid heeft gesclion- )p dat hij moedig sta in 's levens wilden strijd, ken Wiens zegepraal tot heil en ware grootheid leidt. Komen, 1880. P. P. Pf.nys. Aan mijnen vriend Pedro. Waarde Pedro, laat me u zeggen Wat geluk ik heb gesmaakt Bij het lezen van uw dichtjes, Die gij toch zoo schoone maakt 't Schrikbeeld heeft mij wel bevallen ('t Is geen vleitaal die ik spreek) 'k Heb het menigmaal gelezen En herlezen deze week. 'k Zag u zitten aan de tafel, In die, groote kamer, dahr Waar wij eens te samen zaten In 't beginne van dit jaar. 'k Zag de deur waar de arme vrouwe Haar verminkte hand uitstak, En waar ik, verleden winter, Bijna hals en beenen brak 'k Zag uw gade henen snellen Om te zien wie had geheld 'k zag haar schrikken en.... verbleek en, 'k Raadde wat haar had ontsteld. Ja, zeer wel kon ik beseffen Wat de vrees u lijden deed. Al uw hope .scheen verijdeld Slechts bleef u nog karteleed. Nimmer, ziet gé, moet men vreezen Wen men niets dan goed verricht: Om uw liefdewerk te loonen Schonk de Hemel u een wicht, Vol gezondheid en vol leven, Schooner dan men wenschen kan, Wil het al uw zorgen wijden, Maak er eenen Vlaming van IJj eren, Maart 1881. Hendrik Creus. Heildronk. Di n WelEd. Heere Kaniiel De Basl-Armelhni, ter gelegenheid zijner benoeming tot Ridder van tiet Leopoldsorde uit dankbaarheid opgedragen. O, juicht, gij Lei en Scheldeboorden, Uw golfjes kaatsen hupp'lend weer ne blijde zangen en akkoorden, Die zweven in het Gentsclie sfeer De Faam, met hare honderd monden, Met een van vreugde vonklend oog, Kwam 't land een' blijde maar verkonden, Een' maar, bejuiclit door klein en hoog. O, juicht, gij).. Refrein 2ae Koeplet. Waarom 't geschal, van trom en snaren 'L Kanongedonder keer op keer De Gentstehe nijverheidsminaren Zijn lid van 's Konings ridderheir O, juicht, gij... [Refrein) 3de Koeplet. Kamiel De Bast, zij eer bewezen Vol aandoening weerklink' zijn naam Het edel kruis van 't Ridderwezen, Verwerft Hem heden nieuwe faam O, juicht, gij... Refrein Maart, 1881. De eerste schoone dag. O,.zie toch eindlijk is hij daar, ne eerste schoone dag van 't jaar De zonne ontbloot lieur mooi gezicht En lacht, als een ontwakend wicht. Steeds was de hemel stroef en grauw. Nu pronkt hij, helder grijs en blauw, Zijn wattenvlokjes licht en kleèn, Did glijden vrolijk wêer en heên Het kozend luchtje draagt ze rond. O wat is 't heden toch gezond Heruitin 't vrije, ruime veld, nen groeven boomgaard ingesneld Het knopje zwelt aan heg en hoom Het vischje springt in vliet en stroom Het troglodielje schatert luid Op 't strooien dak de meerle fluit, Het warme zonnelicht ten dank, Haar eersten liefde- en lentezang oe kiekens slaan een raaspartij.... Wat is toch alles vröo en blij Hoezee de lange taak is af 'k ontvlucht de stad, dat levend graf; Ik zwelg met zoeten wellustzin, oer velden Nektarluchten in. Verzwindtgij, zorgen en verdriet, En treedt herbij mijn hartelied Gij kweelt, zooals het vinkje doet, Zoo innig stil in mijn gemoed Gij wekt mijn vuur, mijn levensvreugd Gij hebt mij, hart en ziel verheugd Bebloemde Lente, spoed u voort Wij hebben reeds uw stem gehoord Een honigtoon uw harp ontvloeid... Reeds heeft de hazelaar gebloeid Reeds zag ik door zijn trillend rijs, Er de liupsche, dartle purpermeis. Het diertje floot zoo aarzlend zacht, Zijn vroegste teedre lenteklacht I-Iet wou niet lang alleen meer zijn Wees haast gelukkig, vogelijn Kees. du Concours pour la race Bovine, qui a eu lieu a Ypres le Mercredi 16 Mars 1881. P CONCOURS. A u plus beau lot de caches pleines ou ay ant velé depuis une année au plus. (3 vaches au moms.) 9 Concurrents. P' prix. - Une médaille en argent et une prime de 200 f. Vandromme, veuve, de Poperinghe. 2e prix. - Une médaille en argent et une prime de 125 f. Van Eecke, veuve de Langemarck. 3e prix. - Une médaille en argent et une prime de 75 f. negroote, Henri, de Zillebeke. 4e prix. et 5'' prix. - Réunis - Une médaille en bronze et une prime de 25 f. sont décernés a. Docliy, Aloise, de Sl de Jean. Veys, Isidore de Vlamertinghe. Samyn, Pierre de S1 Jean. 2e CONCOURS. Vaches pleines ou ayanl vêlé depuis une année au plusélevées dans T arrondissement adnunistratif depuis 6 mois au moins. 11 Concurrents. lr prix. - Une médaille en argent et une prime de 80 f. Six-Baelde, de Warnêton. 2e prix. - Une médaille en argent et une prime de 60 f. Lebbe, Maurice de Poperinghe. 3e prix. - Une médaille en bronze et une prime de 40 f. Van Eecke, veuve, de Langemarck. 4e prix. - Une médaille en bronze et une prime de 25 f. Leroy, Eiifants, d'Ypres. 3e CONCOURS. Génisses pleines comptant plus de 2 dents et élevéés dans V'arrondissement administrat'if depuis G mois au moins. 6 Concurrents. lr prix. - Une médaille en argent et une prime de 75 f. Van Eecke, veuve, de Langemarck. 2e prix. - Une médaille en argent et une prime de 50 f. neseure, Louis, de watou. 3e prix. - Une médaille en bronze et- une prime de 30 f. Vandromme, veuve, de Poperinghe. V CONCOURS. Génisses pleines riayant qoas plus de 2 dents, éle vées dans rarrondissement administrate depuis 6 mois au moins. 11 Concurrents. lr prix. - Une médaille d'argent et une prime de 60 f. Vandromme, veuve, de Poperinghe. 2e prix. - Une médaille d'argent et une prime de 40 f. pedryver, Edouard, d'Ypres. 3e prix. - Une médaille de bronze et une prime de 30 f. De Lanote, Dominique de Rousbrugghe. 4e prix. - Une médaille de bronze et une prime de 20 f. De Mol, Louis, de Poperinghe. 17e et dernier Tir de la période d'hiver 13 Mars 1881. Leclercq, Th. 25. 20. 20. 20. 25. 110. Swekels L. 20. 20. 25. 25. 20. 110. Bogaert A. 20. 10. 25. 25. 20. 100. Ligy F. 25. 10. 25. 20. 20. 100. Gaimant A. 25. 20. 20. 15. 20. 100. Podevyn A. 25. 10. 25. 15. 20. 95. Dumon A. 15. 20. 15. 20. 20. 90. Ligy A. 20. 25. 0. 20. 20. 85. TIR DU LU N Dl 14 MARS 1881. HAUT TOTAL. O te. 7. 2. 5. 10. 25 67 Prix. BAS TOTAL. Pintalon. 5. 3. 3. 7. 18 Priv. TIR DU MERCREDI I 6 MARS. HAUT TOTAL. Brunfaut A. 6. 6. 5. 6. 23. BAS TOTAL. Deweerdt Ch. 2. 2. 2. 2 1/2. 8 1/2. Spoorwegen. Ziehier den vergelijkenden staat der ontvangsten op de Staatsspoorwegen, voor de maanden december 1879 en 1880: Ontvangsten in december 1879, fr. 8,068,713-04 1880, 8,797,099-87 Verschil in meer voor 1880, fr. 728,386-83 Ziehier nu de vergelijkende ontvangsten voor geheel het jaar 1880: Ontvangsten in 1880, fr. 113,257,521-04 1879, fr. 99,387,861-41 Meer in 1880, fr. 13,869,659-63 Dus dat de Staatsspoorwegen ongeveer in 1880, 14 miljoen fr. meer opgebracht hebben dan in 1879. De nationale feesten zijn wel voor iets in die ontvangsten, maar die groote vermeerdering bewijst toch dat er eene ernstige herneming in de handelszaken moet zijn. Aanslag op het leven yan den Keizer van Rusland De keizer van Rusland is dood. De nihilisten zegepralen; Alexander II is onder hunne sla gen gevallen. Gisteren, zondag, in de namid dag, begaf hij zich naar het Winterpaleis, wanneer onder zijn rijtuig twee bommen, de eene na de andere, sprongen. De keizer werd door den laatsten getroffen. Eenige uren na dien gaf hij den geest. Die schrikkelijke ge beurtenis kan wellicht eene groote omwente ling in Rusland ten gevolge hebben en erge gebeurtenissen kunnen op handen zijn. Hier volgen nu de depechen, die ons de eerste bij zonderheden aanbrengen over het noodlottig einde van den ongelukkigen vorst. mÊ Ki Refrein. pie KOEPLET. DE L'ARRONDISSEMENT D'YPRES. ItÉSULTAT AU BLASON VARIÉ. AU BLASON ORDINAIRE. Dood van tien Keizer.

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 2