ROODE STER LINIE g-:r,-A_2.t:d bal NATIONALE MILITIE. Aanbe gend bericht. I i De nieuwe Keizer. De moord, op den keizer van Rusland ge pleegd, heeft alom den diepsten indruk ver wekt. Men beklaagt het lot van den ongeluk- kigen vorst, die gevallen is als het slachtof fer eener schrikkelijke samenzweering. Uit al de hoofdsteden hebben de vorsten en staatsopperhoofden, zoodra de dood van kei zer Alexander bekend was, hun rouwbeklag aan de keizerlijke familie van Rusland laten geworden. De twee fransche Kamers hebben besloten gisteren, maandag, geene zitting te houden, ten teeken van rouw. In het duitsch Parlement werden bij den aanvang der zitting- door den voorzitter hartroerende woorden uitgesproken. In de engelsche Kamers heeft het gouvernement aangekondigd, dat het een adres aan de koningin en aan de hertogin van Edimburg zal sturen, als bloedverwanten van den overleden czar. De dagbladen van alle landen drukken een parig hunnen afschuw uit over de gepleegde misdaad. De kroonprins, Alexander Alexan- drowitch, heeft onmiddellijk de teugels van het bewind in handen genomen en eene pro clamatie tot zijn volk gestuurd, Alexander II, de vermoorde keizer, is zooals wij reeds gemeld hebben, geboren den 29 April 1818. Zijn vader Nicolaas was destijds groot hertog zijn oudste hoeder Constantijn was de troon-opvolger, doch deze werd ter zijde gesteld en Nicolaas tot czar uitgeroepen. De moeder van Alexander was Alexandra, zuster van den koning van Pruisen; zijn gouverneur, generaal Mörder, een Duitscher en protestant, en later de dichter der oud-ruissische partij, Joukowski. Op zijn 16e jaar werd hij meerder jarig verklaard en benoemd tot alaman der kozakken. Aan het leven van paraden en wa penoefeningen, waaraan Nicolaas zelfs de prinsessen van zijn huis onderwierp, kon Alexander zich niet gewennen en hij begaf zich naar Duitschland, waar hij aan het hof Hessen-Darmstad, met prinses Maria verloofd werd. Veel heeft Alexander bijgedragen om de Finlanders met Rusland te verzoenen. In poli tieke zaken was hij het niet eens met zijnen vader; hij erfde in 1855 bij zijne troonbeklim- m. toostand dien hij niet verwekt had, namelijk den oorlog in het Oosten. Na den vrede hield bij zich met de hervorming der binnen iandsche aangelegenheden bezig. Aan hem heeft men de afschaffing van den sla- venstand te danken. Men heeft verscheidene aanslagen op zijn leven gedaan. Oen 10 april 1866 schoot Di- mitri Koraskosow eene pistool op hem af; den 16 september van hetzelfde jaar loste te Pa rijs bij eene revue op Long champs, de pool lierezowski, een pistoolschot op hem. In de laatste jaren hebben de nihilisten aanslag op aanslag op zijn leven gepleegd en dit met eene stoutheid, welke al de Fieschi's en Orsini's moet beschaamd maken. Men herinnere zich slechts het springen van den trein, het springen van het winterpa leis, enz., 't geen altemaal nog zoo kort in het geheugen ligt. Al do maatregels, hoe streng, hoe uitgebreid, hoe overmoeid ook, zijn niet voldoende geweest om den czar te redden. De weg naar Siberic is overdekt met bannelingen; meer dan een is reeds in de eeuwige sneeuw velden bezweken; de gevangenissen zijn opge propt, de galg en de kogel hebben schrik en dood verspreid en toch komt de czar aan zijn einde tengevolge van eenenaanslag! In 1868 was het de keizer die het meeste bij droeg tot het afschaffen van het gebruik dei- ontplofbare bommen in de oorlogen, en het zijn juist deze bommen, die hem de eeuwigheid hebben ingeslingerd. État-civil du 11 au 18 Mars 1881. Sexe masculin 4. id. féminin 4. DÉCÈS 1. Isidore Sinaeve, ouvrier agricole, 75 ans; époux de Reine Maelbrancke, rue de Menin. 2. Barbe Degryse, sans profession, célibataire, rue de l'höpital S' Jean. 3. Marie Berkier, sans profession, 76 ans, veuve de Jean Seroy, rue de l'höpital S' Jean. 4. Marie Ammieuw, sans profession, 45 ans, épouse de Emmanuel Masure, rue de Menin. 5. Frédéric neraedt, scieur de long, 41 ans, époux de Marie Derudder, rue de Menin. 6. Marie Marsmeyer, dentellière, 20 ans, célibataire, rue des Récollets. 7. Maximilien de Meulenaere, sans profession, 76 ans, célibataire, rue du Lombard, 8. Joseph Taillieu, ouvrier agricole, 79 ans, veuf de Pelagie Pannecoucke, rue de Menin. 9. Virginie nelporte, sans profession, 71 ans, épouse de Pierre Hennion, rue d'Elverdiughe. SiVFAVS-iü AU MiSSOUS 3>E A.VS Sexe masculin 1. id. féminin 3. MARKTPRIJZEN. 19 Maart 1881. 12 Maart 1881. Tarwe 4,200 26,75 21,000 26,12 Rogge 1,000 22,75 5,400 21,50 Haver 2,200 20,50 0,800 20,25 Erwten 2,000 23,00 1,500 22,75 Boontjes 3.200 23,00 11,500 23,00 Aardappels 8,000 6,00 6,000 6,00 Boter 355,00 350,00 VILLE B'YPRES. dans la Grande Salie du Thé&tre LE Dl MANCHE 27 MARS 188! LICHTING De personen die de storting van 200 fr. voor geschreven door de wet ge laan hebben, ten einde remplacanten tot den militairen dienst te bekomen en die zich later in het geval zullen bevinden er geene te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij F. Stragier, Piatteelstraat, 8, te IJperen, die zich belast onmiddelijk en op ge nadige voorwaarden er te verschaffen. Militaire plaatsvervangers worden gevraagd STAD YPEREN. OP FEESTE ZONDAG 20 KI HARTE 1881, gegeven door de Maatschappij van de GOU DEN MORTIER, bewoond door Francois Croigny, in de Boterstraat, tot Yperen N» 1 QPPERVOGEL, 20 franken. N° 2 ZIJDVOGEL, 10 N° 3 ZIJD VOGEL, 10 N" 4 KALLE, 3 N° 5 id. 3 De Eerevogel is voornit gegeven door de Maatschap pij van den GOUDEN MORTIER. De Zijdvogels zijn uit den algemeenen inleg genomen. De I-Ioofdman, I)e Greffier, Ch. Lelong, L. Souxdorf. Regelmatige poststoomvaart, onder Belgis- vlag, tusschen Antwerpen, New-York en Phi ladelphia; eenige rechtstreeksche lijn van Antwerpen tot de Vereenigde-Staten. Direkte billetten tot alle steden der Ver- eenigde Staten. Billetten gaans-keuren aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Becke, Antwerpen. G. Van Raffelghem, Brussel. E. Stragier, Piatteelstraat, Yper. A. Van Acker, Dixmude, COMMUNE DE MEUVE-EGLISE. CONCOURS GENERAL ET INTERNATIONAL POUR PIG-EONS VOYAGEURS LE DIMANCHE 22 MAI 1881. &EMEEMTE MOORSLEDE. DOIVEPIMTSCHAPPIJ - DE BIE 1° PRIJSKAMP UIT den Zondag 29 Mei 1881 2° UIT msss^ gpia%. den Zondag 24 Ju li 1881. Petersburg, zondag 13 maai t Op hetoogenblik dat de keizer, om twee ure namiddag, uit de maneg'ie Michiel kwam. werd een bom onder zijn rijtuig gewor pen, dat verbrijzaid werd. De keizer bleef ongedeerd, doch als dan sprong een tweede bom, verbrijzelde hem de boenen en trof den onderbuik. De keizer werd naar bet Winterpaleis over gebracht, alwaar hij enUialf vier ure namiddag is overleden, Petersburg, zondag, 8 uur. Het Staatsblad, heden avond verschenen, meldt dat de keizer lieden uit de manegie der Ingenieurs terugkeerende, bij het Katharina-Kanaal, op eenige stappen der brug van dé hofstal- lingen gelegen, ernstig gekwetst werd door springbonnnen, op den weg van het keizerlijk rijtuig geworpen. De keizer had de twee beenen tot op de hoogte van den knie verbrijzeld. Een der twee daders van den moordaanslag werd aangehouden. De toestand van den keizer is ten gevolge van het bloedverlies wanhopig, Petersburg, zondag, 10 uur. Het Staatsblad kondigt in een bijzonder nummer de volgende nota af De wil van God is vervuld. Heden om 3 uur 35 minuten heeft de Allerhoogste tot hem geroepen den almachtigen keizer Alexander Nicolajewitch. Eenige minuten voor zijnen dood heeft de keizer de laatste Sacramenten ontvangen. Petersburg. zondag, 10 1/2 uur. De twee moordenaars zijn aangehouden. Zij bevonden zich onder de menigte der wandelaars en droegen de bommen in witte zakdoeken. Londen, 13 maart. De hertog en de hertogin van Edimburg en groothertog Alexis zijn om 8 uur 15 m. uit Londen in allerijl naar Peters burg vertrokken. IV AISS APW CES GRANEN, ENZ. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. FÊPE AU PROFIT HU DERNI3R DES ÜGOUS IAIQUE3 D'ÏPRSS EI DES INONDÉS PARÉ MASQUÉ ET TRAVESTI -A. 9 HEURES ID TT SOIZCl PAR SOU SCR I PT ION 1 FRANC. BUREAU 1.50 SUR

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 3