f v i i a BAISSE DE PRIX ARPILLIÊRE a n K Seyn Yerhougstraete DE AARD EN ROEPING A VENDRE J. DEKEUWER-VERKINDERE CHARLES BUBBE EMILE BODDAERT TAILLEUR JEAN BAEYEN& ZOONS MONUMENTS. a partir du 1 Déeembre 1880. CÏÏAPEL1ER, CiSiETIKR El PILLETIK Kunstrijke Photographic BIJINRICHTING, 62. RIJSELSTRAAT, IIFEREN. 1 8 M 0 H 0 ffl A 7 ALGEMEENE BOEKHANDEL Meuwe uitgave ROMANTISCHE WEBKEN MEV- h. L. G. BOSBOOM -TOUSSAINT DE VOLLEDIGE W E EK EN E RE VIS8 E Compleet in 40 a 45 afleveringen van 64 bladz. ieder aan 60 centiemen de aflevering. DER VOLKSSCHOOL OUVRAGES Ö'GCCASION En veiïte nu Bureau «Se ce Journal, 1. Vol. reliure riche. d'Architecture et de Sculpture en Belg'ique. Dessins par F. Stroobant. nouvelle edition. 6. Vol. en 18" L'indoustan, ou moeurs, religion usages, arts et metiers des Hindons, ouvrage orné de 104 planches coloriées. Grandes qiiantités de Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Colleis de toutes dimensions, pour Chcminées, Fonts, Egoüts, et Aquecucs; Tuyaux de Chemi'nées en tous genres Carreaux de Fours Briques ereuses, Briques unies et Briques pour Voütes, 4 Ia fabrique de a Wytschaeie, lez-Messines. CHANGEMENT DE DOMICILE CI-DEVANT HUE DE DIXMUDE, N° 35, ACTUELLEMENT iR-TTE "WELIIILCK 3ST° 1 YPBES. CHANGEMENT DE DOMICILE a lhonnèur d'informer sa clientèle qu'il vient de transferer son domicile du Marché aux Fripiers 22. a la rue des Bouchers, 45. Mondstraat43, te IJperen hebben de eer het publiek kenbaar te maken dit zij zich in deze stad voor eigene rekening komen te stellen. Zij gelasten zich met al wat bunnen stiel aangaat en zullen niets verwaar- loozen om bet vertrouwen van eenieder te verdienen. Portretten in potloot, vergrootingen Portretten na 't overlijden wedervoortbrenging van Schilderijen en Printen, 36, PRIEURÉSTRAAT TJE RIJSEE, M. Arpillière, opvolger van M. Frobert, heeft de eer zijne menigvuldige cliënten te be richten dat bij door zijne bijzondere zorgen en en de uitterste nauwkeurigheid in zijn werk, zal trachten het vertrouwen te verwerven dat zijn voorganger zoo ruimschoots genot. MEN OPEREERT DEN ZATERDAG, ZONDAG en MAANDAG VAN ELKE WEEK. Bijzondere oogenblikkelijke handelwijze voor de kleine Kinders; verzoek zich aan te bieden van 9 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags. MEN OPEREERT IN ALLE WEDER. AVIS. J'ai l'honneur d'informer le public, que tous les achats au comptant, faits dans ma maison, seront remboursés en coupons commerciaux. J. HENNiON MUYLLE. 53 <d Q s2 -2 £3 03 O P O -i oTpS o *3 t= bc -. o - G v 42 Ss <s 3 -g N 42 V ^7 5 v s S g A 'Si m B u ,&p a pp p p H QC H PP Q c3 - £5 .2 2 x .SP u O 5 S - Hl H H cn a 's A c6 E E &- i 1 38, {lONtHii'iiiit, *i84 EOBSELAKE Vlaainsch LeUerkundig Alburn. - 1° .lanrpang 1881. Met medewerking der voornaamste Ztid-Nederlandsche Schryvers. Een prachtig deel in-8° op zwaar papier, met twee prachtige portretten. Frs. S.OO. Jong Vlaanderen, maandlelijkscli Sïj<l- sehrSft voor Letteren, kunst, kritiek en oudheid, onder hoofdredactie van l»i*of. S«1M. I'ol «Ie Mout, Leeraar in 't. Koninklijk Atheneum van Doornik. Maandelijks eene aflevering van 32 bladzijden 8° met gedrnk- 1en omslag. Prijs per JaargangFrs. .4 KRAMER'S Franscli-NedertandsehenNederlandsch-Fran- seh Woordenboek. Deze nieuwe uitgave verschijnt in maande- iijksche aflevering van ii(> hlsidz. royaal 8° op 2 kol. Ieder aflevering kost slechts cent". Het geheele werk zal in 40 afleveringen compleet zijn. Le Maïtr-e Chanteur. Iteeueïl <8e chani et. .lournnl Musical. 200 pages de Musique contenant de a KG morceaux de chant avec' »e- coinpagnement de piano. Chaque livraison estac- compagnée d'une chronique musicale. 11 parait une livraison pat' mois. Prix de l'abonnement fr. 1 Ö.OO. Un numéro d'essai est envoyé contre reception d'un franc én timbres-poste. Nieuwe uitgave der Volledige werken van Hendrik Conscience, aan éón centime de bladzijde, met prachtige premiën. Vota.Van nu voort worden al de verschenen werken van Conscience in eens geleverd, en zijn betaalbaar met 2» frank te maande. De volgende werken te ontvangen naarmate hunner verschijning. Goodkoope uitgave der werken van August Snieders, 20 deeleh aan fr. fi .ïïO. Vederlandsche Dïcht-en MunsthaIie,on- de redactie van Theophile Coopman en V. A. de i.a Monta- gne. Maandelijks een afl. van 24 bl. tekst en 4 a 8 bl. muziek, gr. 8° Prijs per jaargang fr. -4ï.i»0. Een der schoonste en beste tijdschriften uit Noord en Zuid- Nederland. Jan Van Heers' Gedachten, met portret op staal. Goed- koope uitgave, 1 deel klein-80 fr. 2», 5G. La Grève des Houiileurs, Draine par le Dr Paret fr. S -OO Al de Dichtwerken van Joost van Vondel. Naar tijds orde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteeekeningen van D1' J. van Vloten, een prachtig portret van den Dichter. 2 zware deelen groot-8° op 2 kolommen fr. G Ti ,00. Guido Gezeli.e. Gedichten. Compleet in 4 deelen, fr. 4,00. Jacob Cats. 1577-1000. AI de werken. Met portret en levensbeschrijving van den dichter. Volksuitgaaf. Ingenaaid fr. 2i,2»0. Gebonden in linnenband, fr. -4, 2»0. Gedichten en gezangendoor Theophiel Coopman. Met inleiding van Emanuel Hiel, en twee schetsen van Albrecht Diilens. frs ê,SÏ2». IIiels I.ïederen voor groote en kleine kinderen. frs l,2ïO. V. A. de la Montagne Onze strijd. Vaderlandsche Poëzie. Met eene inleiding van MrM. H. Degraalï fr. 1 ,2>0. DER De uitgave geschiedt in circa 30 afleveringen van minstens 96 bladzijden druks 75 centimen per aflevering. Inteekenaren verbinden zich voor de ontvangst van 30 afleve ringen. De betaling geschiedt bij elke 10 afleveringen. De uitgave zal binnen twee jaren geheel gereed Jiir handen van HH. inteekenaren zijn. Int eekenaren kunnen ook de deelen compleet ingenaaid ont vangen. Twee afleveringen vormen een deel. De begaafde schrijfster, in Noord Nederland zoo populair als Conscience bij ons, is te algemeen gekend, dan dat het noodig zij, iets tot aanbeveling van de werken van Mevr. Iios- boona-Tonssaint te zéggen. Alleen meent de uitgever de aandacht te mogen vestigen óp het aantrekkelijk uiterlijk van deze uitgave. Vorm, druk en papier zijn er op berekend'bij de ectuur oog en hand niet te vermoeien. Bovendien is de prijs uiterst billijk gesteld (75 centimen voor 96 bladzijden); eene algemeene deelneming is dan ook noodza kelijk om deze uitgave het véreischte succes te verzekeren, en daarop wordt, door den uitgever dan ooi. ten stelligste gerekend VAN FRAAIE BOEKDEELEN IN-8° PAEDAGOGISCHE "WENKEN EN OPMERKINGEN, DOOR J. VISSER HOOFDONDERWIJZER TE SNEEK. Dit werk wordt uitgegeven in twee-maandelijksche afl. van 48 bladz., die geregeld verschijnen, groot 8" formaat met een fraaie létter en op best papier gedrukt. De prijs per afl. in omslag is slechts fr. 0.75. Het geheel zal niet meer dan 14 afl. bevatten en dus ten hoogste fr. 10,50 kosten. Men teekent in voor het geheele werk. GOUDSMIDS, DIAMANTZETTERS EN JUWEELLIERS O <D CD fi O O «*-8 Lc O O O <3 ba O rn fco-d.® S "36 g 1 o o) w .-O oJS n ft >42 03 g O) :D <D Jté 'o fl o a o C ft 03 ft ft 03 45 s:=" 03; "o GO O LH j-8 rQ O O &Dc3 O O O CD CO Sfl V CD 03 C3 r- -+-D O Cj -4-3 W H o <D S 3, 9 o) o) bn n TT 03 CD CD f A -or ö'N <D u ci fl 03 „"O 03 C öU 03 S :Q3 =3 INI 'S ■4= ca rc o o® OlU) 03 rH s_ c 03ÏO O -o J= O .52 03 Cö Q «J O JC 0 C/3 Cg 03 eö 5- 53 O C- -t-= 03 C/3 tz bD <D ^3 -g 03 O ^3 03 A ^53 V 03 O C/3 ft -03 czi S 03 0a 03 -CS CS 1 <13 -CS O CO <323 "cö <33 1 cö O C23 O CQ cs <13 ft 13 13 13 (=4 ft 13 CS c<8 -CS <33 CZ3 13 CS c3 13 -£S O <33 -s=5 CD ia 13 CSU -=s O S -ui tzT O cx3 a r£=S 13 CZ3 <L3 "C-< S13 ft ft 00 o -cs 1-3 33 oS ftu O O -ui 33 -ft O «V C=s <33 E=3 <X> S=i cö u 4-3 m O p o P-4 <D <D u O O CD bD O 2 O CD ft c3 03 ft ft m ei O cS ft CD w w 03 Oi 03 C« •1-8 cö C c O •»H •H -O u O CD co a O ft S 03 hfi W) CC mym0 CD JOL C cC a a> co cC cC CL O «♦-» co C- 0 13 c 0 rsi Lq 0 13 c= 0 c: CD o> cd C 13 O O O JE t_ CD CL Mm ■H O) 4-» cd c cd CD CD CO co CD 13 c 0 ft m

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4