KERKBOEKEN J II! bal DE VOLKSSCHOOL VERKOOPING TE WOESTEN. Nationale Loterij. I)e eerste trekking van de Nationale loterijheeft donderdag 24 dezer plaats gehad (eerste reeks) en den 7 april voor de tweede. Het publiek zal toegelaten zijn op vertoon van een lotje. De Moniteur bevat eenige bijgevoegde bepalingen voor de trekking der loten van de Nationale Loterij wij bemerken er onder ander dezer«Bij de verkooping der niet afgehaalde loten, zal er kunnen overgegaan worden, met de toelating van het uitvoerend bureel en onder de voorwaarden door dit bureel bepaald, tot de openbare verkooping der voorwerpen, welke de win ners niet zouden verlangen in ontvangst te nemen. Er heerschte Maandag avond op de Statieplaats te Charleroi, waar zich de menagerie des heeren Bidel bevindt, eene groote opschudding. Om wat lucht te geven aan de wilde dieren had de temmer rond 7 uur al de deuren vóór de menagerie gemaakt, doen openzetten. Het was juist op dit oogenblik dat de beesten moesten eten. Men hoorde hen een verschrikkelijk leven maken. Onnoodig te zeggen dat er veel volk naar de barak was toegesneld. De knechten der menagerie en de heer Bidel zelf trachtten de te overtollige menigte van de barak te doen gaan, maar zij gelukten er niet in Eens klaps werd een kreet geslaakt. In eenen hoek der menagerie had men eenen grooten beer gezien, die uitgebroken was Bruintje kwam gerust voor de kooien wandelen zijne meesters wilden hem vatten, maar dat ging hem niet en hij sprong midden in de menigte. Men kan denken dat iedereen de vlucht nam. Men ging zich verbergen in de statie, anderen op de schepen, die bij de brug van het kanaal lagen... Nie mand bleef nog voor de menagerie staan. Gelukkig had de beer niemand kunnen verslinden. Hij ging van zelfs gerust binnen, niet zonder hartelijk te lachen De beer was niemand anders dan een knecht van den heer Bidel, die een berenvel had aangetrokken door dien list was hij er in gelukt de nieuwsgierige menigte te verwijde ren. 't Is gelijk, er zijn er velen die erg schrik hebben gehad. Schielijke dood. Woensdag namiddag, omtrent 3 uren gedurende de zitting van de Kamers, is de vrouw gelast met het houden der kleerkamers voor de publie ke tribune, schielijk dood gevallen. Telephone. Men spreekt in Londen, van de telephonische inrichting aangekondigd door M. Faurett. Het postbestuur is in staat eenen telephonisclien draad ter beschikking te stellen van ieder lid van het Par lement, dat begeert zij zijne woonst in gemeenschap te stellen met de kamer, dit, mits 25 pond sterling (375 franks, voor eenen afstand van eene halve mijl, 19 pond voor eene mijl en 4 pond meer voor elke bij gevoegde halve mijl. De Times, heeft reeds dusdanige gemeenschap in gericht tusschen zijne bureelen en het Parlement, even als de Indépenclatice te Brussel. Veroordeeling'en. Verscheidene dagbladen, be schuldigd van lofspraak gedaan te hebben over den moord van Keizer Alexander II van Rusland, zijn door het Tribunaal van eersten aanleg te Parijs, veroordeeld geworden als volgt MM. Secondigné, hoofdopsteller van den Citoyen, 6 maanden gevang en 2000 fr. boete Lecouture, bestuurder van den Citoyen 3 maanden gevang en 2000 fr. boete Vesinier, hoofdopsteller van den Juvenal, 6 maan den gevang en 2000 fr. boete Recois, bestuurder van de Revue sociale 6 maanden gevang en 2000 fr. boete Henri Rochefort, hoofdopsteller van den Intransi- geant 1000 fr. boete Delpiere, bestuurder van den Intransigeant, 1000 fr. boete Incendie du théatre de ^ice. Nice, 23 mars, 9 li. soir. Le théatre municipal, oü l'on chante l'opéra italien, est en Hammes. On jouait a Lucia Le feu a puis ii 8 heures,_ quel- ques minutes aprës le lever du ridóau, dansle fond de la scène donnant sur la mer. Déja quelques victimes sont signalées. En ce moment, le feu est dans toute son intensité. Les secours sont arrivés en retard. Du resterils sont bien impuissants pour arrèler l'incendie. 11 h. soir. L'incendie a été causé par une explosion de gaz, et la salie a été plongée dans une obscurité compléte, ce qui a augmenté l'affolement. On croit qu'une centaine de po^sonnes ont dfi périr dans rintérieur du 'thé&tre. Le ténor a été vu entouré par les Hammes. Les blessés sont nombreux. Voici encore le récit d'un autre journal. C'est au commencement de la representation de gala (organisé avec le concours de Mlle Bianca Donadio, jeune cantatrice italienne, trés en vogue ii Rome et a Venise) que l'incendie a éclaté. II était alors 8 h. 10 m. et le pu blic était déja instalé dans les galeries supérieures. C'est un liec de gaz qui, ayant, mis le feu aux frises, a determine l'incendie. En un clin d'oeil la scène a été iransformée en un véritable brasier. Cinq minutes après, le gaz faisait explosion. Une obscurité compléte s'ensuivit. Les artistes étaienl encore dans leurs loges La Donadio n'a été sauvée que grace au dévouement sublime d'un artiste, La baryton, la basse sont morts brfilés un certain nombre de clioristes, hommes et femmes, ont été égale- ment victimes de feu. On ignore encore leurs noms. En un clin d'oeil, les Hammes se sont élevéesaune grande hauteur, se réflétant de ce spectacle. Les hommes, les femmes, les enfknts couraient affolés dans le thédtre, se pressant aux fenètres trop étroites, ne pouvant mème se jeter dans la rue, en raison de la haute élévation des croisées. Les marins de l'escadrë venus pour les régates, ac- courus des premiers, grimpent le long des corniches, cherchant a sauver les malheureuses victimes. On n'estime pas a moins de Centle nombre des malheureux qui ont succombé Beaucoup d'enfants ont été étoufi'és et brfilés des femmes ont été retrouvées a l'état de squelette. Jamais on n'a vu semblable spectacle, (qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer d'horrible. II y a des scènes de désespoir épouvantablesune femme, dont le mari était mort, s'est jetée du liaut de la corniche. Un homme, qui s'est sauvé cornme par miracle du théatre, raconte que dix personnes a peine parini celles installées aux galeries supérieures, ont pu se sauver. Maandschrift ter bevordering van Onderwijs. Opvoeding en Viaamsche Letterkunde P. P. DENYS, onderwijzer te Komen met medewerking van verscheidene voorname Onderwijzers, Professors, Letterkundigen. Inhoud: Het onderwijs der Fransclie taal in de Viaamsche Gemeentescholen. Voortgaande plan. De teekenkunde in de lagere school.De bliksemaf leider. Aanvankelijke begrippêiï over Natuurkunde:' de Hefboom. L'Enfant, par Victor Hugo. Orde, Netheid en Welgemanierdheid. Over de beste metho den voor het schoonschrijven. School- en letterkun- j dig nieuws. Het klasboek. Men schrijft in ten bureele van dit blad, aan 5 fr. 's jaars État-civil du 18 au 25 Mars 1881. Sexe masculin 5. id. féminin 2. MARIAGE^ Englebert Deheere, boucher, et Octavie Butaye, caba retière. BBÉCÈS Jean Giller, sans profession, 60 ans, veuf séparé de corps et de biens de Jeanne Top, nouveau chemin S' Martin. Florence Suffys, sans profession, 44 ans, épouse de Jean Struyve-, rue de Menin. Julie Blanckaert, sans profession, 72 ans, épouse de Léon Peperstraete, rue des Cliiens. Désiré Dechièvre, sacristain, 68 ans, époux de Louise De Bauker, Petite Place. EIVFAWTS AU SÏESSOIUS HM3 3 AM8 Sexe masculin 3. id. féminin 1. MARKTPRIJZEN. 19 Maart 188126 Maart 1881 GEMEEHTE KOMMEïêEKE. op Zondag 27 iaart 1881. BIJZONDERE TREINS. Vertrek uit IJperen, 2,45. Aankomst in Zonnebeke. 3.00. Vertrek van Zonnebeke, 6,05. Aankomst in IJperen. 6.20. V1LLE D'YPRES. LE DIMANCHE 27 MARS I88I Om uit gemeenzacmheid te sehsiden. XTST EENE 'ZITTING VAN GOEDE De Notaris OE B00, ter. residentie van Oost- vleteren, zal voortsgaen tot de openbare vei ling van de naschreven goederen, te weten GEMEENTE WOESTEN, West op kleinen afstand dei- Dorpplaets, tegen de Tempelarestraet. Eersten koop. De hoeveelheid, volgens titel, van 98 aren 60 centiaren, en by kadaster sectie A, Nos 621, 621 bis en 622, 94 aren 90 centiaren Zaeiland met een deel vloge ten zuidzyde, 't eenen blok, strekkende oost en west; palende van oosten aen 't zaeiland van Julie Tackoen te Woesten, van zuiden aen land van Jufv. Mathilde Vanderghote te Brugge, aen 't gene van de kerk van Woesten en aen bebouwde land van Sr Benoit Cornette te Reninghe, van westen aen 't zelfde bebouw de land en aen land van wylen M. Joseph Vandervenne te peren, en van noorden aen 't land der Burgerlyke Godshuizen van Yperen en. aen koop 2 hierna. En Tweeden koop. Een parceel Zaeiland, groot volgens kadaster sectie A, N° 618, 27 aren 10 centiaren palende van oosten het voormelde zaeiland van Julie Tackoen, van zuiden aen koop 1, van westen en noorden aen de zaeilanden der voorzeide Burgerlyke Godshuizen De voorschreven goederen zyn laetst gebruikt ge weest door wylen de weduwe van Pieter Tackoen. I)e koopers zullen aen dezelve goederen mo gen hand slaen en in volle gebruik komen met don dag der geldtëlling. 19 ajpriu oin 2 ure namiddag, ter herberg-brouwery van vrouw wed. Synaeve, te Woesten, dorpplaats. De eigendomsbewyzen en verkoopvoorwaer- dcn berusten ter studie van voornoemden Notaris öE BOO. EERSTE COMMlfMIE met en zonder sloten Ten Bureele van dit Blad, aan zeer genadige prijzen. ONDER HET BESTUUR VAN Geleerden, enz. Bier-de j Kas*. Maart B 1Zi. IVAÏSSARi'CES GRANEN, ENZ. Verkochtte kwantiteit iniddenprijs per 100 kil. Verkochtte kwantiteit iniddenprijs per 100 kil. Tarwe 4,200 26,75 ,15,800 26,87 Rogge 1,000 22,75 2,400 22,75 Haver 2,200 20,50 2,400 20,50 Erwten 2,000 23,00 1,000 23,00 Boontjes 3.200 23,00 3,000 23,50 Aardappels 8,000 6,00 7,000 6,00 Boter 355,00 355,00 -- IT H "HT FKÏE AU PROFIT DU DERNIER DES ÉCOLES 1AIQUES D'YPRES ET DES INONDÉS PARÉ MASQUÉ ET TRA VEST! dans la Grande Salie du Thé&tre A 9 HETJBES 33 TJ SOIE PAR SOUSCRIPTION 1 FRANC. BUREAU 1.50 ZAE1LANDEN BENIGE ZITDAG VOOR INSTEL EN OVERSLAG: SCHOONE KEUS VAN

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 3